HOTĂRÂRE nr. 743 din 3 iulie 2003 -(*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii(actualizata până la data de 14 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.419 din 4 decembrie 2003.Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei şi ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului,în temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.-----------Conform variantei republicate a CONSTITUTIEI ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, temeiul juridic al emiterii Hotărârilor de către Guvernul României este art. 108.  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Sănătăţii aplica strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurarii sănătăţii populatiei şi raspunde de realizarea reformei în sectorul sanitar. (2) Ministerul Sănătăţii organizeaza, coordonează, îndrumă activităţile pentru asigurarea sănătăţii populatiei şi acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dauneaza sănătăţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Sănătăţii colaboreaza cu celelalte ministere, organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi organisme interesate.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătăţii indeplineste urmatoarele atribuţii:1. organizeaza, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţa de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa de urgenta, curativa, de recuperare medicală, asistenţa medicală la domiciliu, care se acordă prin unitatile sanitare publice sau private, precum şi asistenţa de medicina legala şi de medicina sportiva;2. stabileste principalele obiective pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul sănătăţii populatiei şi al reformei în sectorul sanitar;3. asigura supravegherea şi controlul aplicarii legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţii în domeniul sănătăţii publice, al asigurarilor sociale de sănătate şi de către unitatile sanitare din sectorul privat de asistenţa medicală, colaborand în acest scop cu Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România, autorităţile publice locale şi cu alte institutii abilitate;4. asigură realizarea programelor naţionale de sănătate publică; aproba şi stabileste modul de finanţare a acestora;5. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice în domeniul asistentei de sănătate publică;6. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice de organizare şi functionare a unităţilor care asigura asistenţa de sănătate publică;7. elaboreaza norme privind organizarea şi functionarea inspecţiei sanitare de stat şi imputerniceste personalul sanitar care efectueaza inspecţia sanitara de stat;8. organizeaza acreditarea unităţilor sanitare din sistemul public şi privat, care presteaza servicii medicale pentru autorităţile din domeniul asistentei de sănătate publică; avizeaza Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei naţionale de acreditare a spitalelor din sistemul public şi privat;9. organizeaza sistemul informational din domeniul asistentei de sănătate publică şi modul de raportare a datelor de către unitatile sanitare, pentru evaluarea stării de sănătate a populatiei; analizeaza şi evalueaza periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei şi criteriile de performanţă a unităţilor sanitare;10. organizeaza sistemul informatic al activităţii de ocrotire a sănătăţii populatiei;11. prezinta rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populatiei;12. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sănătate a populatiei;13. îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igiena şi sanitar-antiepidemice în mediul de viaţa al populatiei şi la locul de muncă;14. stabileste şi urmareste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;15. organizeaza, coordonează şi controlează, după caz, activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei şi copilului, asistenţa medicală de urgenta şi asistenţa medicală la locul de muncă;16. colaboreaza cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu consiliile judetene sau locale, după caz, în domeniul coordonarii metodologice a activităţii instituţiilor specializate care asigura servicii de asistenţa medico-sociala;17. coordonează şi controlează activitatea de asistenţa medicală în statiunile balneare, climatice şi balneoclimatice; elibereaza autorizatia de functionare din punct de vedere medico-balnear şi al valorificarii terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unitatile medico-balneare şi de recuperare;18. avizeaza sau, după caz, elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniu şi a ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie;19. elaboreaza anual împreună cu Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fără contribuţie personala;20. emite avize şi autorizaţii sanitare de functionare, abilitari şi acorduri scrise pentru importul deseurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor marfuri periculoase pentru sănătatea populatiei şi mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;21. aproba tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;22. emite reglementari privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;23. emite autorizaţii de functionare şi norme tehnice pentru organizarea şi functionarea unităţilor farmaceutice publice şi private, îndrumă şi controlează activitatea în reteaua farmaceutica;24. aproba preţul produselor medicamentoase din tara şi din import; emite reglementari privind termenii, condiţiile, modul de calculare şi de avizare a preturilor produselor medicamentoase şi limitele de profit;25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale şi asigura certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale;26. stabileste, creeaza şi păstrează capacitati şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;27. constituie, pentru situaţii speciale cu implicatii asupra sănătăţii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice şi aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, pastrare şi utilizare a rezervei;28. elaboreaza şi organizeaza împreună cu Academia de Stiinte Medicale Bucureşti strategia activităţii de cercetare stiintifica medicală şi asigura resursele materiale şi financiare pentru buna functionare a acestei activităţi;29. elaboreaza sau, după caz, avizeaza proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene; urmareste şi raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, şi din Strategia naţionala de pregatire pentru aderarea României la Uniunea Europeana;30. initiaza, negociaza şi incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezinta statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătăţii publice;31. sprijina informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum şi organizarea manifestarilor stiintifice;32. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor, biologilor şi chimistilor, precum şi a altui personal cu studii superioare din unitatile sanitare publice;33. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea şi evidenta personalului propriu şi emite norme privind personalul din unitatile subordonate;34. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialitati medicale şi farmaceutice şi Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare şi paramedicale, supraspecializarile şi competentele pentru reteaua de asistenţa medicală;35. stabileste criteriile pentru angajarea şi promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unitatile sanitare;36. organizeaza, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obtinerea specialitatii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti şi biochimisti şi pentru asistenţii medicali din reteaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu retea sanitara proprie;37. organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi şi biochimisti din unitatile aflate în reteaua Ministerului Sănătăţii;38. stabileste anual numărul optim pe tara de medici rezidenti şi specialisti;39. elaboreaza strategiile şi organizeaza activitatea privind formarea, pregătirea şi perfectionarea profesionala a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesionala şi certificarea programelor de educatie medicală continua; elaboreaza criterii pentru desfăşurarea activităţii de invatamant;40. elaboreaza metodologia de colaborare între spitale şi institutii de invatamant superior medical;41. aproba cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 36 şi 37, în condiţiile legii;42. aproba structura organizatorica, normele de organizare şi functionare, precum şi procedurile de încadrare a personalului unităţilor publice din subordinea sa, în condiţiile legii;43. avizeaza structura organizatorica a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie;44. avizeaza înfiinţarea sau desfiintarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi denumirea pentru acestea;45. avizeaza functionarea şi supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe intreg teritoriul tarii, conform dispoziţiilor legale;46. initiaza hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea sau desfiintarea spitalelor publice;47. aproba reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;48. elaboreaza norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igiena, alimentatie şi de prevenire a infectiilor nozocomiale pentru unitatile sanitare;49. elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului planul naţional de paturi;50. elaboreaza normativele de personal care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;51. infiinteaza sau desfiinteaza, în condiţiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică de interes naţional sau local;52. avizeaza şi aproba, după caz, proiectarea şi realizarea investitiilor în domeniul sanitar în unitatile din subordinea sa;53. avizeaza activităţile bazate pe libera iniţiativă în domeniul sanitar şi farmaceutic şi vegheaza asupra climatului de concurenta loiala;54. negociaza, contracteaza în sistem direct şi asigura plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrari aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;55. indeplineste activităţi de audit public intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare;56. controlează aplicarea de către Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate a politicilor şi programelor în domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sănătăţii;57. aplica masurile corespunzătoare în unitatile sanitare în situaţiile în care se constata de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale;58. elaboreaza norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către unitatile sanitare publice;59. avizeaza bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de interes naţional finantate integral din venituri proprii;60. exercita drepturile şi oblibaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul sau, până la finalizarea procesului de privatizare;61. asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societatilor comerciale şi/sau companiilor naţionale;62. realizează controlul postprivatizare al indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de acţiuni;63. colaboreaza cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la fundamentarea politicilor şi la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizarii şi restructurarii;64. elaboreaza şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vanzare de acţiuni, de vanzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul sau de activitate;65. elaboreaza elementele contractului de mandat ce se incheie cu agentii de privatizare în vederea vanzarii participatiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul sau;66. aproba modelul contractului de administrare a unităţilor sanitare, pe bază de indicatori de performanţă;67. indeplineste orice alte atribuţii care decurg din dispozitiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar a statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul sau;68. editeaza publicatii de specialitate şi de informare specifice. (2) Ministerul Sănătăţii indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Sănătăţii este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat. (2) Ministrul sănătăţii conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezinta în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate. (3) În absenta ministrului sănătăţii, conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin al ministrului. (4) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt inalti functionari publici şi sunt numiti în functie potrivit legii. Secretarul general asigura legătură operativa dintre ministere şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unitatile subordonate. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (6) Structura organizatorica a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. (7) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul sănătăţii emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 5 (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătăţii se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 6 (1) Unitatile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorica a unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Criteriile de constituire a compartimentelor şi de elaborare a statelor de functii pentru unitatile publice subordonate, precum şi atribuţiile şi regulamentul de organizare şi functionare ale acestora se aproba de ministrul sănătăţii.  +  Articolul 7 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului. (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum şi colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme cu un consum lunar de carburanti, stabilite potrivit normelor legale în vigoare. (2) Pentru indeplinirea unor activităţi specifice Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Sănătăţii va prelua centrele de medicina preventiva din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin organizarea în subordine a Directiei de sănătate publică pentru transporturi. (2) Incadrarea personalului preluat de la centrele de medicina preventiva în structura organizatorica şi pe numărul de posturi al Directiei de sănătate publică pentru transporturi se va realiza în termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.---------Alineatul (2) al articolului 9 a fost modificat prin articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.419 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003.  +  Articolul 10 (1) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu sau fără personalitate juridica, conform prevederilor legale. (2) Regulamentul de organizare şi functionare, precum şi organigrama direcţiilor de sănătate publică se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 11Activitatea de inspecţie sanitara din cadrul Ministerului Sănătăţii este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Articolul 12Personalul rezultat în urma reorganizarii Ministerului Sănătăţii şi Familiei se preia şi se numeste pe functii la Ministerul Sănătăţii, cu respectarea condiţiilor de pregatire în specialitate.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare, cu excepţia prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 537/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 6 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 743.  +  Anexa 1    ────────    Numărul maxim de posturi: 225,    exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului        STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII                             ┌──────────┐                             │ MINISTRU │ ┌───────────────────────────────┐                             └────┬─────┘ ┌──┤DIRECTIA GENERALĂ FARMACEUTICA,│                                  │ │ │ INSPECŢIA DE FARMACIE ŞI │        ┌────────────────────┐ │ │ │ APARATURA MEDICALĂ │        │ CABINETUL │ ├────────┤ └───────────────────────────────┘        │ MINISTRULUI ├────┤ │ ┌───────────────────────────────┐        │ Consilieri │ │ │ │DIRECTIA RESURSE UMANE, FORMARE│        │Consilier Diplomatic│ │ ├──┤PROFESIONALA, CONCURSURI ŞI │        └────────────────────┘ │ │ │ EXAMENE │                                  │ │ └───────────────────────────────┘                                  │ │ ┌───────────────────────────────┐                                  │ └──┤ AUDIT INTERN │                                  │ └───────────────────────────────┘      ┌─────────────────┬─────────┼──────────────────┬─────────────────┐┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴─────┐│SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE ││ STAT │ │ STAT │ │ │ STAT │ │ STAT │└─────┬─────┘ └──┬────────┘ │ └─────┬─────┘ └────────────┘      │ │ ┌──────────┴───────────┐ │ .      │ │ │ SECRETAR GENERAL │ │ .      │ │ │ ═══════════════════ │ │ .      │ │ │ Secretar General │ │ .      │ │ │ Adjunct │ │ .      │ │ └──────────┬───────────┘ │ .      │ │ V │ .      │ .............│.........<.....>...............│.............. .      │ . │ . . │ . .      │ . │ . . │ . . ┌────┴────┐ ┌───┴───┐ ┌───┴────┐ . . . . │ │ │ │ │ │ . H .┌┴┐ ┌─┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ . . . .│A├──┤B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘    A = DIRECTIA GENERALĂ ASISTENŢA MEDICALĂ    B = DIRECTIA STRATEGIE ŞI STRUCTURI SANITARE    C = DIRECTIA GENERALĂ SĂNĂTATE PUBLICA ŞI INSPECŢIA SANITARA        DE STAT    D = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANA ŞI RELATII        INTERNATIONALE    E = DIRECTIA GENERALĂ BUGET ŞI ACHIZITII    F = DIRECTIA RELATII CU PUBLICUL, MASS-MEDIA ŞI ADMINISTRATIV    G = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL, LEGISLATIE ŞI CONTENCIOS    H = CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE  +  Anexa 2LISTAcuprinzand unitatile aflate în subordinea, sub autoritateasau în coordonarea Ministerului SănătăţiiA. Unităţi aflate în subordinea Ministerului SănătăţiiI. Unităţi finantate integral de la bugetul de stat:1. Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate*)────────────*) În subordinea direcţiilor de sănătate publică funcţionează unităţi sanitare cu paturi, finantate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu un numar maxim de posturi de 145.278, precum şi servicii de ambulanta, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi ambulatorii de specialitate ale spitalelor, finantate din venituri proprii, cu un numar maxim de posturi de 25.065.2. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti3. Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca4. Institutul de Sănătate Publică Iasi5. Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara6. Centrul de Sănătate Publică Targu Mures7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu8. Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti9. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti10. Centrul de Statistica Sanitara şi Documentare Medicală Bucureşti11. Academia de Stiinte Medicale Bucureşti12. Oficiul Central de Stocare şi Rezerva pentru Situaţii Speciale Bucureşti13. Directia de sănătate publică pentru transporturiNumărul maxim de posturi la unitatile prevăzute la pct. 1 este de 5.983, din care:    - inspecţia sanitara de stat 656    - supravegherea stării de sănătate, programe      de medicina preventiva şi laboratoare 3.198    - structuri functionale (strategie, management      audit, resurse umane, normare, salarizare,      legislatie, contencios, statistica, financiar-      contabilitate, avize şi autorizaţii sanitare etc.) 2.072    - Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29    - Spitalul Tichilesti (leprozerie) 28Numărul maxim de posturi la unitatile prevăzute la pct. 2-11 este de 2.034.Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 12 este de 136.Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 13 este de 264.NOTĂ:Incadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia Directiei de sănătate publică pentru transporturi, careia i se aplică prevederile art. 9 din hotărâre. Din numărul de posturi care se reduce ca urmare a aplicarii prezentei hotărâri, 8 posturi se preiau de către Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi 3 posturi, de către Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.II. Unităţi finantate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie Bucureşti7. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti8. Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti9. Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. Dr. Vlad Voiculescu" Bucureşti10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti11. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca12. Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucureşti13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucureşti14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca17. Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Targu Mures18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iasi19. Centrul de Cardiologie Iasi20. Centrul de Cardiologie Craiova21. Centrul Naţional de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti22. Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" Valcele23. Centrul de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti "Cristian Serban" Buzias24. Statia Centrala de Salvare Bucureşti25. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna26. Spitalul de Recuperare Borsa27. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Baile Felix28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Stei29. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Sapoca30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Poiana Mare31. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Zam32. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Padureni-Grajduri33. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Gataia34. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Jebel35. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi36. Spitalul de Cardiologie Covasna37. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneologie Eforie-Nord38. Sanatoriul Balnear Techirghiol39. Sanatoriul Balnear Mangalia40. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni41. Sanatoriul de Nevroze Predeal42. Sanatoriul Balnear Slanic MoldovaNumărul maxim de posturi la unitatile prevăzute la pct. 1-42 este de 14.938.NOTĂ:În structura unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii funcţionează ambulatorii de specialitate cu un numar maxim de posturi de 744.Unitatile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finantate din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucureşti2. Institutul de Medicina Legala Iasi3. Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca4. Institutul de Medicina Legala Timisoara5. Institutul de Medicina Legala Craiova6. Institutul de Medicina Legala Targu MuresNumărul maxim de posturi la unitatile prevăzute la pct. 1-6 este de 380.IV. Unităţi finantate integral din venituri proprii:1. Agentia Naţionala a Medicamentului Bucureşti2. Statia de Verificare şi Intreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti3. Centrul Naţional de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor MedicaliNumărul maxim de posturi la unitatile prevăzute la pct. 1-3 este de 840.B. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii:1. Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. Bucureşti2. Societatea Comerciala "Antibiotice" - S.A. Iasi3. Societatea Comerciala "Sanevit" - S.A. AradC. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii:1. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucureşti3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti.  +  Anexa 3                               PARCUL AUTO          al Ministerului Sănătăţii pentru activităţi specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Activitatea specifică Numărul de Consumul maxim crt. autoturisme de carburant pe                                                               luna (litri)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Programul comunitar de sănătate publică 1 300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Programul de prevenire şi control al bolilor    netransmisibile 1 300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Programul de sănătate a mamei şi copilului 1 300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Programul de reforma, politici de sănătate şi    administratie sanitara 1 300 5. Activitatea de inspecţie sanitara de stat 1 300───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────