HOTĂRÂRE nr. 5 din 8 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială sunt amenajate pârtii de schi pentru agrement au obligaţia să amenajeze şi pârtii destinate coborârii cu sănii, în condiţiile în care domeniul pentru schi permite aceasta."2. După litera f) a articolului 6 se introduc trei noi litere, literele g), h) şi i), cu următorul cuprins:"g) accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor aparţinând serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi, pompieri, precum şi altele asemenea; h) coborârea pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement, utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale; i) accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snowboard-ului."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Săvârşirea de către persoane fizice sau, după caz, de către persoane juridice a faptelor prevăzute la art. 6 lit. a)-g) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar a celor prevăzute la art. 6 lit. h) şi i), cu amendă de la 250.000 lei la 2.000.000 lei."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 6 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al autorităţii administraţiei publice locale, precum şi de lucrătorii unităţilor de poliţie şi jandarmerie pe a căror rază teritorială de competenţă sunt amenajate pârtiile de schi pentru agrement."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaBucureşti, 8 ianuarie 2004.Nr. 5.------------------