HOTĂRÂRE nr. 1.536 din 18 decembrie 2003privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2003, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,în proprietatea privată a statului"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Deţinătorii de bunuri au obligaţia să declare bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi să le predea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepţia bunurilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare şi a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare, ordonanţă. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti sau administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a prelua bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti sau la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul acesteia, precum şi de către unităţile autorităţii vamale, se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu respectarea principiului teritorialităţii. (4) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, vor fi distruse pe cheltuiala deţinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea acestor bunuri se va efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare şi distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de deţinător, de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (5) Comisia prevăzută la alin. (4) are ca atribuţii stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare şi distrugerea celor care nu le îndeplinesc. Bunurile care îndeplinesc condiţiile de comercializare vor fi predate de deţinător organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire. (6) După distrugerea bunurilor comisia de preluare şi distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia. (7) Membrii comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la alin. (4) pot fi şi membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanţă şi sunt numiţi prin decizie a deţinătorului. (8) Deţinătorii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligaţia să inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de păstrare şi de conservare corespunzătoare a acestora."3. Alineatul (7) al articolului 2 se abrogă.4. Alineatul (10) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(10) Bunurile mobile şi imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, intră de drept, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, titlul de proprietate constituindu-l încheierea judecătorului-delegat prin care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de către lichidatori, pe bază de proces-verbal de predare-primire, organelor de valorificare."5. Alineatul (5) al articolului 2^2 se abrogă.6. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(5) Directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, şeful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti stabileşte prin decizie componenţa comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanţi, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absenţei acestora. Prezenţa membrilor comisiei de evaluare este obligatorie."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare va avea în vedere preţul actual pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial, taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului sau adaosului comercial, accizele şi care se corectează, după caz, în funcţie de următoarele criterii: a) gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor respective; b) utilitatea bunurilor pentru potenţialii cumpărători; c) cantitatea (volumul) bunurilor respective; d) caracterul sezonier al bunurilor; e) termenul de valabilitate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc preţuri impuse."8. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de evaluare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori a şefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigură informaţii scrise privind preţurile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor."9. Alineatul (2) al articolului 7 se abrogă.10. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de deţinere, precum şi în regim de consignaţie, în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preţurilor stabilite iniţial, cu până la 30% din valoarea stabilită de comisia de evaluare, în funcţie de caracterul sezonier al bunurilor."11. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Alegerea metodei de valorificare se face de către directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv şeful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti."12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, se face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului afacerilor externe, având în vedere locul unde acestea se află."13. Alineatul (2) al articolului 11^1 va avea următorul cuprins:"(2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail şi/sau en gros, la valoarea stabilită de comisia de evaluare."14. Alineatele (1), (5), (6), (18), (21) şi (26) ale articolului 11^2 vor avea următorul cuprins:"Art. 11^2. - (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitaţie publică................................................................. (5) Valoarea de pornire a licitaţiei este stabilită de comisia de evaluare. (6) În vederea organizării licitaţiei se publică în presă anunţuri de vânzare, putându-se utiliza în plus alte forme de publicitate, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii privind organizarea licitaţiei: a) data, ora şi locul organizării licitaţiei; b) valoarea de pornire a licitaţiei; c) descrierea bunurilor supuse licitaţiei; d) pasul licitaţiei, stabilit procentual sau valoric............................................................... (18) Dacă la a doua licitaţie publică nu se prezintă nici un ofertant, bunurile pot fi supuse valorificării prin celelalte metode prevăzute la art. 11 alin. (1)................................................................. (21) În cazul în care bunurile nu se valorifică nici în urma celei de-a treia licitaţii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare................................................................. (26) Garanţia depusă de participanţii la licitaţie se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei."15. Alineatul (7) al articolului 11^3 va avea următorul cuprins:"(7) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare calculează dobânzi şi penalităţi potrivit legislaţiei fiscale în materie."16. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:"17. La articolul 14 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora.Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia nominală privind autovehiculele, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunile şi motoarele ataşabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1.Înscrierea în situaţia lunară înaintată Ministerului Finanţelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunile şi motoarele ataşabile acestora, care au o situaţie clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situaţiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de funcţionare şi corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislaţiei în vigoare.În raportul de expertiză tehnică se va preciza în mod expres dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, precum şi gradul de uzură.Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulanţelor sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunilor şi motoarelor ataşabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.Comisia interministerială va elabora un regulament de organizare şi funcţionare a acesteia în care să se prevadă atribuţiile ce îi revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulanţelor sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunilor şi motoarelor ataşabile acestora.Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulanţelor sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunilor şi a motoarelor ataşabile acestora şi repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum şi unităţilor de cult.Prin regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei interministeriale se va stabili modul de soluţionare a cererilor de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulanţelor sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunilor şi a motoarelor ataşabile, nerezolvate.Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanţelor Publice, după fiecare şedinţă a comisiei interministeriale, situaţia privind autovehiculele, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunile şi motoarele ataşabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum şi situaţia celor neatribuite gratuit.Predarea autovehiculelor către instituţiile cărora le-au fost atribuite şi valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finanţelor Publice.Transmiterea comunicărilor de către Ministerul Finanţelor Publice atât către beneficiari, cât şi către organele de valorificare se va face în termen de 10 zile de la data primirii comunicării de la Secretariatul General al Guvernului.Transmiterea de către beneficiari a acceptului sau refuzului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării.Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor legale în vigoare.Pentru autovehiculele, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunile şi motoarele ataşabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanţelor Publice dacă bunurile respective rămân la dispoziţia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile prezentelor norme metodologice. Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanţelor Publice pentru autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 1. Autovehiculele, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunile şi motoarele ataşabile acestora, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială pot fi valorificate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, astfel:1. prin licitaţie publică;2. prin vânzare directă de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, dacă întrunesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din ordonanţă;3. prin atribuire cu titlu gratuit;4. ca piese componente;5. prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor;6. prin distrugere.Expertiza tehnică şi evaluarea autovehiculelor, ambulanţelor sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunilor şi motoarelor ataşabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se efectuează de către experţi tehnici sau evaluatori autorizaţi; b) creşelor, grădiniţelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.În situaţia acceptării bunurilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar.Atribuirea cu titlu gratuit se poate face în următoarele situaţii:1. direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a preşedinţilor consiliilor judeţene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale;2. în situaţia în care comisia de evaluare constată că valorificarea acestora nu poate fi făcută în cadrul termenului de valabilitate. În această situaţie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;3. în condiţiile prevederilor art. 13, respectiv dacă bunurile nu se valorifică în termen de 150 de zile de la prima reevaluare.Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti înaintează Ministerului Finanţelor Publice propuneri concrete şi motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor şi lista bunurilor atât cantitativ, cât şi valoric. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare.Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar şi în baza unei cereri înaintate Ministerului Finanţelor Publice. În această situaţie Ministerul Finanţelor Publice va solicita listele cu bunuri, atât cantitativ, cât şi valoric, de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.În situaţia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie sau a instituţiilor de cult."18. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduc două litere noi, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice; j) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice."19. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se face cu aprobarea ministrului finanţelor publice, pentru cele care intră în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori prin decizie a şefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, pentru cele care intră în competenţa acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în condiţiile prevederilor art. 13 din ordonanţă, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire."20. La articolul 15, litera f) va avea următorul cuprins:"f) transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită;"21. Alineatele (5) şi (10) ale articolului 18 se abrogă.22. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(2) Din sumele colectate direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective şi reţine cota de 1% aferentă bunurilor confiscate de organele de poliţie, care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea poliţiştilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi Internelor, având obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilităţile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 lt; lt;Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii gt; gt;, respectiv în contul lt; lt;Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii gt; gt; pentru sumele destinate bugetelor locale."23. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul de stat a disponibilităţilor rezultate din valorificare, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:"24. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 şi 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea şi expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare, asigurarea garanţiei pentru bunurile de folosinţă îndelungată, evaluarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate greşit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate greşit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, precum şi indemnizaţiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) şi la art. 11 alin. (1) din ordonanţă. În aceeaşi categorie intră şi cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerinţelor legale în vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casă de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întreţinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum şi cheltuielile cu salarizarea şi şcolarizarea personalului care deserveşte activitatea magazinului, precum şi cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementărilor în vigoare."25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale şi aparatură medicală se vor pune de către deţinător la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, care stabileşte, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, după caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri."26. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deţinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la bănci comerciale selectate de organele de valorificare. Selectarea acestora se face în funcţie de facilităţile oferite care vor fi stabilite prin protocol. (2) Mijloacele de plată în valută neconvertibilă confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deţinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Naţională a României. (3) Mijloacele de plată în lei confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun la unităţile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat 20.22.01.12 lt; lt;Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii gt; gt;. (4) Restituirea sumelor în lei sau în valută se face în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonanţe emise de procuror. Sumele în lei se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului, iar sumele în valută se restituie de băncile comerciale, respectiv de către Banca Naţională a României. (5) Contravaloarea în lei a valutei se restituie băncilor comerciale, Băncii Naţionale a României, de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul 20.22.01.12 lt; lt;Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii gt; gt; la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data restituirii."27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă/neconvertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de băncile comerciale, respectiv de către Banca Naţională a României, se realizează prin virarea la bugetul de stat a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării."28. Articolul 31^1 va avea următorul cuprins:"Art. 31^1. - Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din ordonanţă sunt virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.12 lt; lt;Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii gt; gt; după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare şi a cotei de 1% aplicate asupra disponibilităţilor rămase care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea poliţiştilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, aferentă bunurilor confiscate de poliţişti."29. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 31^2 - 31^6, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIII^1Valorificarea metalelor preţioase, aliajelor acestora şipietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, pre-cum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confis-cate în condiţiile prevăzute de lege"Art. 31^2. - Sunt supuse valorificării metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate, denumite în continuare obiecte din metale sau pietre preţioase, pentru care există un document care atestă intrarea în proprietatea privată a statului.Art. 31^3. - (1) Obiectele din metale sau pietre preţioase vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituită în baza prevederilor art. 11 din ordonanţă. (2) Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în comisia de evaluare va fi un specialist în metale preţioase desemnat de către aceasta, care va întocmi un raport de expertiză a obiectelor din metale sau pietre preţioase evaluate, în care se vor prezenta şi fotografii ale acestora. (3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre preţioase prevăzute la alin. (1) se va face la unităţile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, în funcţie de preţurile comunicate de Banca Naţională a României pentru tranzacţiile cu metale şi pietre preţioase, ţinându-se seama de vechimea şi prelucrarea acestora, în maximum 21 de zile de la data expertizării lor. (4) În scopul evaluării, obiectele din metale sau pietre preţioase vor fi preluate temporar din tezaurul unităţilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel: a) de comisia constituită la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului; b) de comisia de evaluare. (5) Unităţile Trezoreriei Statului vor asigura spaţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii de evaluare. (6) Obiectele din metale sau pietre preţioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semnează de către comisia de evaluare, pentru predare, şi de către comisia constituită la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, pentru primire.Art. 31^4. - În termen de 30 de zile de la evaluare, obiectele din metale sau pietre preţioase se predau de către comisia constituită la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului comisiei de evaluare, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre preţioase, în vederea valorificării, reprezentantului persoanelor juridice autorizate care asigură şi transportul la sediul acestuia.Art. 31^5. - (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre preţioase prevăzute la art. 31^2 se utilizează metoda vânzării directe. (2) Obiectele din metale sau pietre preţioase prevăzute la art. 31^2 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor juridice autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Valorificarea prin metodă directă se poate face cu plată integrală sau eşalonat, pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana juridică va prezenta o garanţie bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare şi va plăti, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în funcţie de dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.Art. 31^6. - Organele de valorificare restituie obiectele din metale sau pietre preţioase intrate în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau a unei ordonanţe emise de procuror."30. Coloana nr. 12 a anexei nr. 3 se va intitula "Restituiri bunuri".  +  Articolul IIÎn cuprinsul normelor metodologice se va citi: "directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti" în loc de: "directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti" şi: "şeful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti" în loc de: "directorul administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti".  +  Articolul IIIDirecţia generală de administrare şi control al activelor statului este abilitată să soluţioneze problemele ce vor apărea ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVNormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana PlumbBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.536.-----------