LEGE nr. 7 din 3 aprilie 1974 (*republicată*)cu privire la realizarea, exploatarea întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare (republicare*)
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 14 iunie 1975    _______________ Notă *) Republicare în temeiul art. VI din Decretul Consiliului de Stat nr. 55/1975, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 52 din 31 mai 1975.Legea nr. 7/1974 a fost publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 3 aprilie 1974.În Republica Socialista România amenajarile de irigatii şi celelalte lucrari de imbunatatiri funciare constituie o activitate de o deosebită importanţa pentru protectia şi ridicarea capacităţii de productie a pămîntului tarii noastre, principalul mijloc de productie în agricultura.Tinind sama de amploarea şi complexitatea acţiunilor de imbunatatiri funciare, pentru asigurarea unei conceptii unitare şi intarirea disciplinei de stat în desfăşurarea acestei activităţi,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Lucrarile de imbunatatiri funciare au drept scop punerea cit mai deplina în valoare a capacităţii de productie a terenurilor agricole, ridicarea fertilitatii paminturilor slab productive, darea în producţia agricola a unor suprafete cit mai mari de terenuri neproductive, prevenirea şi combaterea unor fenomene naturale care influenţează negativ productivitatea terenurilor agricole.Prin lucrari de imbunatatiri funciare se înţeleg:- amenajarile de irigatii;- amenajarea terenurilor agricole în panta;- indiguirea şi regularizarea cursurilor de apa;- desecare şi drenaj;- ameliorarea, terenurilor sărăturate şi amendarea solurilor acide;- nivelarea şi modelarea terenurilor agricole;- defrisarea şi curatirea terenurilor.  +  Articolul 2După importanţa lor economica, lucrarile de imbunatatiri funciare constituie:a)sisteme, care se realizează pe terenurile apartinind mai multor unităţi agricole socialiste, în cadrul sistemelor sînt lucrari de interes comun mai multor unităţi agricole socialiste şi lucrari de amenajari interioare care se executa pe terenul şi în interesul fiecarei unităţi agricole socialiste;b)amenajari locale, care se executa pe suprafete limitate de teren, folosind în principal posibilitatile locale şi se realizează, de regula, pe teritoriul unei singure unităţi agricole socialiste.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor raspunde de infaptuirea politicii partidului şi statului în domeniul amenajarilor de irigatii şi al celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare, asigurind, prin unitatile sale de specialitate, cercetarea, proiectarea, realizarea, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor.  +  Capitolul II Obiectul şi modul de realizare a lucrărilor  +  Secţiunea A Amenajarile de irigatii  +  Articolul 4Amenajarile de irigatii au drept scop combaterea efectelor dăunătoare ale secetei şi completarea deficitului de umiditate, în vederea obtinerii unor productii agricole mari an de an, neconditionate de regimul precipitatiilor.La proiectarea şi realizarea amenajarilor de iritatii se va ţine seama de posibilitatile folosirii lor, după caz, şi în alte scopuri ca: alimentarea cu apa a centrelor gospodaresti agricole, a amenajarilor piscicole, a localitatilor şi obiectivelor industriale, producerea de energie electrica, navigatie şi agrement.  +  Articolul 5Activitatea de cercetare în domeniul irigatiilor se asigura de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor - Academia de Stiinte Agricole şi Silvice -, prin institutele de cercetari din subordine şi prin institutele de invatamint superior.  +  Articolul 6Activităţile de studii şi proiectare în domeniul amenajarilor de irigatii se realizează, în functie de importanţa economica şi complexitatea lucrărilor, prin unitatile de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor sau a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene.  +  Articolul 7Documentatiile tehnico-economice pentru sistemele de irigatii se elaboreaza pe bazine şi sub bazine hidrografice sau pe unităţi naturale, în corelare cu schemele cadru de amenajare a bazinelor hidrografice din punct de vedere al gospodăririi apelor şi cu studiile de organizare a teritoriului agricol şi a productiei agricole.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor raspunde de realizarea unei conceptii unitare la intocmirea studiilor şi proiectelor pentru irigatii, elaboreaza prin unitatile de cercetare şi proiectare din subordine metodologii, normative tehnice, proiecte tip şi directive, precum şi instrucţiuni pentru toate unitatile care au sarcini în acest domeniu şi asigura:- reducerea suprafeţelor care se scot din producţia agricola vegetala, prin folosirea judicioasa a configuratiei terenului şi adoptarea unor solutii tehnice corespunzătoare;- cresterea continua a gradului de automatizare a funcţionarii sistemelor de irigatii şi de mecanizare a activităţilor de exploatare şi întreţinere a amenajarilor, în vederea reducerii forţei de muncă şi a costurilor de exploatare;- reducerea continua a consumurilor specifice de materiale, combustibili şi energie electrica.  +  Articolul 9Sistemele de irigatii se executa prin unitatile de constructii-montaj de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor şi prin unitatile de specialitate din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene.Organizaţiile agricole cooperatiste executa cu forte proprii amenajari locale cu asistenţa tehnica a unităţilor de specialitate din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene şi cu sprijinul unităţilor socialiste care pot executa, contra cost, lucrarile de constructii-montaj de tehnicitate ridicata.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, prin unitatile de constructii-montaj de specialitate şi unitatile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare, raspunde de instruirea, în timpul executarii lucrărilor, a personalului tehnic şi a muncitorilor calificati necesari exploatarii, pusi la dispoziţie de către unitatile beneficiare, pentru asigurarea intrarii în productie a amenajarilor de irigatii imediat după terminarea lor şi a realizării, în termenul planificat, a indicatorilor tehnico-economici aprobati.  +  Secţiunea B Amenajarea terenurilor agricole în panta  +  Articolul 11Amenajarea terenurilor, agricole în panta prin lucrari de combatere a eroziunii solului, regularizare a scurgerii apei pe versanti şi de corectare a formatiunilor torentiale, are drept scop apararea terenurilor agricole şi silvice de pe versanti şi de la baza acestora, conservarea şi ridicarea potentialului de productie a solului, îmbunătăţirea regimului hidrologic al cursurilor de apa, protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatarii, apararea localitatilor, cailor de comunicatii, construcţiilor hidrotehnice şi a altor, obiective din zona.  +  Articolul 12Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor va lua măsuri ca, prin documentatiile de amenajare a terenurilor agricole în panta, să se stabileasca cele mai corespunzătoare folosinte ale terenurilor şi structura culturilor care să asigure o eficienta economica ridicata la exploatarea suprafeţelor agricole.  +  Articolul 13Detinatorii terenurilor care beneficiaza de lucrari de amenajare a terenurilor agricole în panta sînt obligati să execute, în acelasi timp cu lucrarile de combatere a eroziunii solului şi de corectare a torentilor, lucrarile şi masurile agrofitoameliorative specifice şi sa nu efectueze nici o alta lucrare care poate favoriza procesul de eroziune a terenurilor sau poate pune în pericol lucrarile executate în acest scop.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, prin directiile generale pentru agricultura, industrie alimentara şi ape şi prin institutele şi statiunile de cercetari ale Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice, va elabora tehnologii adecvate cultivarii terenurilor în panta, cu caracter obligatoriu, şi va îndrumă unitatile agricole socialiste în aplicarea masurilor agrofitoameliorative, diferentiat în functie de condiţiile naturale locale.  +  Secţiunea C Combaterea inundaţiilor şi eliminarea excesului de umiditate  +  Articolul 14Lucrarile de indiguire şi regularizare a cursurilor de apa au drept scop apararea de inundaţii a terenurilor agricole şi silvice, a bunurilor situate pe acestea, a localitatilor, precum şi a obiectivelor social-economice.Lucrarile de indiguire şi regularizare a cursurilor de apa se studiaza şi se realizează pe bazine şi subbazine hidrografice sau pe unităţi naturale, incadrindu-se în prevederile de ansamblu ale schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice din punct de vedere al regularizarii scurgerii de suprafaţa.  +  Articolul 15Lucrarile de desecare-drenaj au ca obiect eliminarea excesului de apa de la suprafaţa terenului şi reglarea umiditatii din sol, în vederea crearii de condiţii corespunzătoare pentru efectuarea lucrărilor agricole şi intensificarea productiei.Unitatile agricole socialiste pe ale caror terenuri se executa lucrari de desecare-drenaj sînt obligate ca, odata cu realizarea acestora, să efectueze lucrarile şi masurile agroameliorative specifice (nivelari, modelari, afinarea adinca a solului, aplicarea de amendamente, ingrasaminte organice şi minerale) în vederea îmbunătăţirii insusirilor hidrofizice şi biologice ale solului.Lucrarile şi masurile agroameliorative se vor realiza diferentiat, după condiţiile naturale locale, pe baza indicatiilor tehnice elaborate de către institutele şi statiunile de cercetari ale Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice.  +  Articolul 16Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor are sarcina ca, prin ansamblul de lucrari de indiguire, regularizare a cursurilor de apa, desecare şi drenaj, să asigure cresterea suprafetei agricole şi în special a celei arabile, prin punerea în valoare a terenurilor ocupate de balti, mlastini, stufarisuri şi a altor terenuri neproductive, precum şi prin trecerea la o categorie de folosinţă superioara a terenurilor exploatate în mod neeficient.  +  Secţiunea D Alte lucrari de imbunatatiri funciare  +  Articolul 17În scopul extinderii suprafeţelor cultivate şi ridicarii continue a potentialului de productie al solului, din sistemele de irigatii, indiguiri, desecari şi combatere a eroziunii solului, cit şi din afara acestora, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor va lua măsuri să se execute, în functie de condiţiile specifice ale terenurilor, lucrari de ameliorare a saraturilor, de amendare a solurilor acide, de nivelare, modelare, defrisare şi curatire a acestor terenuri.  +  Articolul 18Barajele de retentie şi derivatiile de cursuri de apa care se executa în cadrul sistemelor de irigatii, indiguiri, desecari şi combatere a eroziunii solului vor fi concepute şi realizate astfel incit sa serveasca pentru atenuarea viiturilor şi pentru crearea de noi surse de apa, în scopul apararii terenurilor agricole şi silvice, dezvoltării irigatiilor şi altor folosinte.  +  Articolul 19Activităţilor de cercetare, studii, proiectare şi execuţie necesare lucrărilor prevăzute la lit. B), C) şi D) din prezentul capitol le sînt aplicabile dispozitiile art. 4 alin. 2 şi art. 5-10.  +  Capitolul III Finantarea lucrărilor şi urmarirea realizării lor  +  Articolul 20Lucrarile din cadrul sistemelor de irigatii, de indiguiri, desecari-drenaje, combatere a eroziunii solului, lucrarile de regularizare şi consolidare a cursurilor de apa, acumulari şi derivatii complexe, de ameliorare a terenurilor sărăturate, ce se vor realiza atit pe terenurile proprietate de stat, cit şi pe cele ale cooperativelor agricole de productie, incepind cu anul de plan 1974, se vor finanta din fonduri de stat, aceste lucrari raminind, după executarea lor, în proprietatea exclusiva a statului. Statul dobîndeşte dreptul de folosinţă asupra terenului proprietatea cooperatista, ocupat de lucrarile respective, pe durata existentei lor.  +  Articolul 21Amenajarile interioare din cadrul sistemelor de irigatii, de desecari şi de combatere a eroziunii solului, executate pe terenurile apartinind cooperativelor agricole de productie, se finanţează de acestea din fonduri proprii şi aport în munca, precum şi din credite pe termen lung acordate de stat, în condiţiile prevăzute de lege, şi rămîn în proprietatea exclusiva a acestor cooperative.Prevederile alin. 1 se aplică urmatoarelor categorii de lucrari: a) la irigatii: reteaua de canale sau conductele ingropate de ultim ordin, cu accesoriile aferente (constructii hidrotehnice, vane hidranti, dispozitive), precum şi echipamentul de udare; b) la desecari: reteaua de canale de ultim ordin, de pe terenul unei cooperative agricole de productie, cu constructiile hidrotehnice aferente; c) la combaterea eroziunii solului: agroterase şi lucrari agrofitoameliorative (benzi inerbate, culturi în fisii, bilonari, fertilizari, suprainsamintari şi reinsamintari pe pasuni).  +  Articolul 22Amenajarile locale pentru irigatii, desecari, combaterea eroziunii solului şi alte lucrari de imbunatatiri funciare de interes local, realizate pe terenurile unei singure unităţi agricole socialiste, se vor finanta: a) la unitatile de stat, din fondurile de investiţie; b) la cooperativele agricole de productie, prin mijloacele acestora: din fonduri proprii şi aport în munca; precum şi din credite pe termen lung acordate de stat.  +  Articolul 23Creditele pe termen lung pentru realizarea lucrărilor de imbunatatiri funciare prevăzute la art. 21 şi 22 se acordă, în condiţiile legii, cooperativelor agricole de productie pe un termen de pînă la 25 de ani; rambursarea primei rate se va face după darea în functiune a obiectivului, dar nu mai tirziu de 5 ani de la acordarea creditelor.Creditele pe termen lung acordate cooperativelor agricole de productie pentru executarea lucrărilor de imbunatatiri funciare şi nerambursate pînă la 31 decembrie 1973 se vor reesalona de către Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, împreună cu organele agricole, corespunzător posibilitatilor de plată, în cadrul termenului maxim prevăzut la alineatul precedent.  +  Articolul 24Pentru realizarea lucrărilor de nivelare de baza, modelare şi scarificare a terenurilor din sistemele de indiguiri şi desecari şi din afara acestora, se autoriza Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara sa acorde credite unităţilor agricole de stat şi cooperativelor agricole de productie, cu dobinda legala.Rambursarea creditelor se va face din cheltuielile de productie, pe o perioadă de pînă la 8 ani, prima rata urmind a fi achitata după un an de la darea în folosinţă a terenului amenajat.Lucrarile de nivelare de baza, modelare şi scarificare, ce se executa de către unitatile agricole de stat, nu vor afecta cheltuielile la 1.000 lei productie marfa, precum şi rezultatele financiare prevăzute în plan. Cheltuielile pentru efectuarea acestor lucrari vor fi acoperite din sporurile de productie ce se vor obtine de pe terenurile respective.Pentru lucrarile de nivelare de baza, modelare şi scarificare a terenurilor din cadrul perimetrelor pe care se executa lucrari de combatere a eroziunii solului, finantarea se face din fonduri de stat.În sistemele de irigatii, incepind cu anul 1975, lucrarile de nivelare de baza sau modelare, inclusiv lucrarile de scarificare aferente, se cuprind în valoarea investitiilor, se finanţează din fondurile statului şi se executa concomitent cu amenajarile pentru irigatii.Lucrarile de nivelare de baza sau modelare, inclusiv lucrarile de scarificare aferente, din amenajarile locale de irigatii se vor cuprinde, de asemenea, în valoarea investitiilor şi se vor executa odata cu amenajarile de irigatii, finantarea facindu-se, în functie de beneficiari, din sursele prevăzute la art. 22 din prezenta lege.Terenurile proprietate cooperatista pe care se executa lucrari de nivelare de baza sau modelare, finantate din fonduri de stat, se exceptează de la prevederile art. 20 şi rămîn în folosinţă cooperativelor agricole de productie.Lucrarile de nivelare de întreţinere se finanţează din fonduri proprii sau din credite de productie de către unitatile detinatoare de terenuri pe care s-a efectuat nivelarea de baza şi se executa de acestea cu utilaje din dotarea proprie sau prin statiunile pentru mecanizarea agriculturii.*)__________________ Notă *) Conform dispoziţiilor art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 55/1975, lucrarile de nivelare de baza sau modelare neexecutate pe terenurile din sistemele şi amenajarile locale de irigatii date în folosinţă pînă la 31 decembrie 1974, se vor finanta, după caz, din sursele prevăzute la art. 24.  +  Articolul 25Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor împreună cu Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara vor stabili anual, inaintea definitivarii lucrărilor de plan pentru anul următor, volumul de lucrari şi de credite aferente lucrărilor prevăzute la art. 24, precum şi sursele de acoperire.  +  Articolul 26Raspunderea pentru realizarea lucrărilor de investitii privind amenajarile de irigatii şi celelalte lucrari de imbunatatiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, care urmareste executarea lor la termen şi de calitate corespunzătoare prin: a) unitatile din subordinea sa, special organizate ca beneficiare de investitii, pentru sistemele finantate din fonduri de stat; b) unitatile de specialitate din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, în calitate de beneficiare de investitii, pentru lucrarile de interes local finantate din fonduri de stat; c) unitatile agricole, pentru amenajarile interioare din cadrul sistemelor şi pentru amenajarile locale, la care acestea sînt beneficiare de investitii.  +  Articolul 27Sistemele de irigatii şi celelalte lucrari de imbunatatiri funciare se receptioneaza de comisii a caror componenta se aproba de: a) Consiliul de Ministri, pentru investiţiile ai caror principali indicatori tehnico-economici au fost aprobati de Consiliul de Ministri; b) Consiliul de conducere al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, pentru lucrarile ai caror indicatori tehnico-economici sînt în competenţa de aprobare a titularului de investiţie.Din comisiile de receptie vor face parte reprezentanti ai consiliilor populare judetene şi băncilor finantatoare, cadre din invatamintul superior şi din institutele de cercetari de profil, alti specialisti, precum şi reprezentanti ai beneficiarilor de lucrari şi proiectantului. Ca presedinti ai comisiilor de receptie, pentru lucrarile din competenţa de aprobare a Consiliului de Ministri, se vor numi cadre cu munci de raspundere din afara aparatului Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.Comisiile vor receptiona atit lucrarile executate, cit şi suprafetele de teren amenajate prin lucrari de irigatii, desecari-drenaje, combatere a eroziunii, indiguiri, regularizări de diguri şi alte lucrari de imbunatatiri funciare, pe deţinători şi categorii de folosinţă, rezultate în urma executarii lucrărilor. Pe baza actelor de receptie astfel intocmite se vor inscrie, în cadastrul funciar, lucrarile executate şi suprafetele de teren amenajata.  +  Capitolul IV Administrarea amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare  +  Secţiunea A Administrare şi evidenta  +  Articolul 28Exploatarea, întreţinerea şi paza amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare constituie o sarcina de a carei realizare raspund toate unitatile de stat, cooperatiste, şi alte organizaţii obstesti care au în administrare sau, după caz, în proprietate, astfel de lucrari.  +  Articolul 29Lucrarile executate din fonduri de stat se administreaza de către intreprinderile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, sau de către oficiile de imbunatatiri funciare şi proiectare de constructii agricole, din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene:● Fac excepţie amenajarile interioare, inclusiv lucrarile de nivelare de baza şi modelare, din cadrul sistemelor de lucrari de combatere a eroziunii solului, lucrarile de nivelare de baza şi modelare din sistemele de irigatii şi desecari, motopompele, echipamentul de udare, precum şi amenajarile locale de irigatii, desecare, combatere a eroziunii solului sau alte lucrari de imbunatatiri funciare de interes local, executate pe terenurile apartinind unităţilor agricole socialiste de stat, care se administreaza de acestea.● Fac de asemenea excepţie lucrarile de nivelare de baza şi modelare, finantate din fondurile de stat, executate, în sistemele de irigatii şi de combatere a eroziunii solului, pe terenuri aflate în folosinţă cooperativelor agricole de productie, care vor fi preluate în administrare de către acestea, cu obligaţia de a executa periodic lucrarile de nivelare de întreţinere.___________________ Notă *) Conform dispoziţiilor art. III din Decretul Consiliului de Stat nr. 55/1975, prevederile art. 28 alin. 2 şi 3 şi ale art. 32 alin. 5 şi 6 vor fi aduse la indeplinire în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a decretului, pentru lucrarile existente unitatile agricole detinatoare avînd obligaţia aducerii lor la nivelul parametrilor initiali sau sa suporte cheltuielile de refacere a acestora. Lucrarile noi se vor prelua odata cu punerea în functiune.Comitetele executive ale consiliilor populare judetene au obligaţia de a controla activitatea întreprinderilor de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare şi a unităţilor agricole socialiste, pe linie de exploatare şi întreţinere a lucrărilor şi de folosire a terenurilor amenajate în sistemele de irigatii şi alte lucrari de imbunatatiri funciare de pe teritoriul judeţului.  +  Articolul 30Amenajarile interioare din sistemele de imbunatatiri funciare şi amenajarile locale, executate pe terenurile apartinind cooperativelor agricole de productie, prin aport propriu în munca şi bani şi din credite, se administreaza de către acestea.  +  Articolul 31Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor raspunde de evidenta pe tara a lucrărilor de imbunatatiri funciare, pe care o va tine, prin organele sale, pe categorii de unităţi socialiste şi genuri de lucrari.Comitetele executive ale consiliilor populare judetene raspund de evidenta lucrărilor de imbunatatiri funciare de pe teritoriul judeţului, care se va tine pe beneficiari, pe genuri de lucrari şi pe categorii de folosinţă a terenurilor amenajate.  +  Secţiunea B Exploatare şi întreţinere  +  Articolul 32Unitatile socialiste care au în administrare amenajari de irigatii şi alte lucrari de imbunatatiri funciare raspund de exploatarea, întreţinerea şi paza acestora, pentru asigurarea funcţionarii lor la parametrii stabiliti prin documentatiile aprobate.Regulile generale de exploatare, întreţinere şi paza a lucrărilor de imbunatatiri funciare se stabilesc de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor. În activitatea lor unitatile socialiste care au în administrare lucrari de imbunatatiri funciare au obligaţia să respecte intocmai aceste reguli, precum şi prevederile din regulamentele de exploatare intocmite de către unitatile de proiectare, pentru fiecare lucrare şi obiectiv în parte.Unitatile agricole care au în administrare amenajari de irigatii şi alte lucrari de imbunatatiri funciare vor inscrie, în planurile anuale de productie şi financiare, fondurile şi mijloacele necesare exploatarii, intretinerii şi pazei acestor lucrari, raspunzind de executarea lor.Pentru buna exploatare şi întreţinere a lucrărilor care sînt administrate de către unitatile de stat, de cooperativele agricole de productie sau de alte organizaţii obstesti, unitatile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare, la cerere, vor executa, contra plata, întreţinerea şi repararea acestor lucrari.● Lucrarile de amenajari interioare, din sistemele de irigatii şi desecari executate pe terenurile unităţilor agricole cooperatiste, prin aport propriu în munca şi bani şi din credite, vor fi exploatate şi intretinute, contra plata, de către unitatile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare.● În sistemele de irigatii, statiunile pentru mecanizarea agriculturii vor prelua, pe bază de contract, în exploatare, grupurile termice mobile şi semimobile pentru pomparea apei, proprietate a cooperativelor agricole de productie, şi vor asigura, contra plata, întreţinerea, repararea şi functionarea lor. De asemenea, statiunile pentru mecanizarea agriculturii vor executa, pe bază de contract, contra plata, cu utilajele mecanice din dotare, întreţinerea lucrărilor de imbunatatiri funciare aflate în administrarea cooperativelor agricole de productie, cit şi repararea utilajelor şi a echipamentelor de udare proprietatea acestora.În cazul cînd unitatile socialiste prevăzute la alin. 1 nu executa, în termenele stabilite prin normative, lucrarile de întreţinere şi reparatii şi nici nu solicita executarea lor de către unitatea de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare, pe a carei raza de activitate sînt situate, aceasta este obligata să execute lucrarile necesare; Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara va deconta contravaloarea prestatiilor din conturile beneficiarilor, pe baza documentatiilor de lucrari efectuate, fără alt aviz, în ordinea de preferinta stabilita de normele legale în vigoare.  +  Articolul 33Unitatile socialiste care au în administrare amenajari de irigatii sau alte lucrari de imbunatatiri funciare sînt obligate sa constituie, pe baza normativului tehnic elaborat de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, stocul minim de materiale, combustibili, lubrifianti, unelte şi utilaje necesare executarii lucrărilor de reparatii ce pot surveni, în mod neprevazut pe timpul exploatarii lucrărilor, precum şi stocul de aparare împotriva inundaţiilor stabilit potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 34În cadrul fiecarui sistem de irigatii, desecari şi combatere a eroziunii solului se constituie un consiliu de conducere, format din seful acestui sistem, directorii şi inginerii şefi ai unităţilor agricole de stat, presedintii şi inginerii şefi ai unităţilor agricole cooperatiste, detinatoare de terenuri amenajate în cadrul sistemului.Consiliul raspunde de elaborarea şi aplicarea planului de exploatare, întreţinere şi paza a lucrărilor din cadrul sistemului şi de luarea masurilor tehnico-organizatorice necesare folosirii corespunzătoare a terenurilor agricole amenajate, în vederea realizării prevederilor planului de productie şi a parametrilor tehnico-economici aprobati pentru functionarea sistemului.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor şi Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Productie stabilesc, prin regulament, modul de organizare şi functionare a consiliului de conducere.  +  Articolul 35Pentru realizarea parametrilor tehnico-economici aprobati, pentru functionarea sistemului, unitatile agricole socialiste care deţin terenuri amenajate sînt obligate:- sa foloseasca în cultura, cu randament ridicat, întreaga suprafaţa agricola amenajata;- să respecte structura culturilor prevăzută în studiul tehnico-economic, eventuale modificari putind fi facute numai în măsura în care acestea ridica valoarea productiei şi imbunatatesc eficienta economica a amenajarilor;- la amenajarile de irigatii, să respecte programele de udari stabilite;- sa inscrie în planurile anuale de productie şi sa foloseasca fondurile necesare, semintele cele mai corespunzătoare, ingrasamintele, erbicidele, forta de muncă şi celelalte mijloace tehnice, pentru realizarea productiilor prevăzute, dînd prioritate, în cadrul cantităţilor primite, terenurilor amenajate pentru irigatii;- să aplice intocmai tehnologiile specifice culturilor de pe terenurile irigate, indiguite, desecate şi amenajate, prin lucrari de combatere a eroziunii solului.  +  Articolul 36Unitatile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare raspund, alaturi de unitatile de productie agricola, de realizarea productiilor planificate. Ele au dreptul sa controleze modul în care organizaţiile agricole socialiste cuprinse în raza lor de activitate aplica normativele şi regulamentele de exploatare şi întreţinere a amenajarilor interioare, precum şi intregul complex de măsuri tehnico-organizatorice necesar pentru realizarea productiei agricole, şi pot cere organelor locale competente sa pretindă unităţilor agricole să respecte toate oblibaţiile ce le revin.În scopul bunei exploatari a lucrărilor din cadrul sistemelor de irigatii, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor va constitui, pe sisteme sau grupe de sisteme, colective de specialisti agricoli care vor urmări aplicarea programelor de dezvoltare a agriculturii în perimetrele amenajate pentru irigatii şi executarea prevederilor din planurile anuale ale unităţilor agricole, în vederea realizării productiilor şi rezultatelor economice cel puţin la nivelul parametrilor proiectati.  +  Articolul 37Scoaterea unei lucrari de imbunatatiri funciare din fondul amenajat se poate face numai prin casarea acesteia, cu respectarea prevederilor legale, şi se aproba de organul care a aprobat investitia. Pe aceasta baza se vor opera modificările necesare în cadastrul funciar.  +  Secţiunea C Prestări de servicii  +  Articolul 38Unitatile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare raspund de efectuarea, urmatoarelor categorii de prestări de servicii: a) captarea, transportul şi distribuirea apei pentru irigatii, consum industrial, piscicultura şi în alte scopuri; b) apararea împotriva inundaţiilor; c) evacuari de apa din sistemele de desecare, amenajari piscicole şi altele.  +  Articolul 39Unitatile socialiste care beneficiaza de amenajari de irigatii şi de lucrari de imbunatatiri funciare în sisteme vor incheia, anual, contracte cu unitatile prestatoare de servicii, prevăzute în articolul precedent, plata contravalorii prestatiilor efectuindu-se potrivit tarifelor în vigoare.Contractele se vor incheia pentru suprafaţa de teren amenajata, înscrisă în evidenta fondului funciar.Nu se cuprind în suprafaţa ce face obiectul contractului: a) la distribuirea apei pentru irigatii: terenurile ocupate de constructii, drumurile şi terenurile neproductive, perdelele de protecţie care nu se iriga; precum şi suprafetele amenajate care din cauza de forta majoră nu pot fi cultivate; b) la apararea împotriva inundaţiilor: terenurile din perimetrul construibil al localitatilor, cele acoperite cu balti neproductive şi mlastini, drumurile publice, precum şi padurile de plop şi de salcie care depasesc 2 ani de la plantare.De asemenea, unitatile agricole socialiste vor plati contravaloarea prestatiilor efectuate de către intreprinderile de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare şi oficiile de imbunatatiri funciare şi proiectari de constructii agricole pentru exploatarea şi întreţinerea amenajarilor interioare din sistemele de irigatii şi desecari, potrivit tarifelor legale.  +  Articolul 40Drepturile şi oblibaţiile prestatorului de servicii şi ale beneficiarului se stabilesc prin contract. Ei raspund, pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale, potrivit legii.  +  Capitolul V Control şi sancţiuni  +  Articolul 41Controlul, privind exploatarea, întreţinerea şi paza amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare, precum şi realizarea indicatorilor tehnico-economici, se executa, pentru toţi detinatorii unor astfel de lucrari, de către specialisti din Ministerul, Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor şi din unitatile de specialitate subordonate acestuia sau comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, numiti prin ordinul ministrului agriculturii, industriei alimentare şi apelor.  +  Articolul 42Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Articolul 43Degradarea sau distrugerea amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare constituie infractiune şi se pedepseste potrivit art. 231 din Codul penal.  +  Articolul 44Contraventiile la normele privind protectia amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare şi persoanele competente să le constate şi să aplice sancţiuni contraventionale se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Ministri. Sanctiunile contraventionale se aplică şi persoanelor juridice.Amenzile aplicate unităţilor socialiste vor fi imputate persoanelor fizice vinovate de savirsirea contraventiei.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 45Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, odata cu realizarea unor noi sisteme de irigatii, indiguiri, desecari şi combatere a eroziunii solului, va asigura şi organizarea unităţilor de exploatare a acestor sisteme, precum şi dotarea lor cu utilajele, mijloacele de transport şi materialele specifice, corelata cu punerea în functiune a noilor capacitati.  +  Articolul 46Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor va asigura pregătirea, din timp, a cadrelor tehnice şi de muncitori calificati, necesare unităţilor agricole socialiste, pentru întreţinerea lucrărilor de amenajare interioara şi exploatarea agricola a terenurilor amenajate.  +  Articolul 47Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, prin Academia de Stiinte Agricole şi Silvice, raspunde de introducerea tehnologiilor şi utilajelor noi în activitatea de exploatare şi întreţinere a lucrărilor, în vederea îmbunătăţirii continue a nivelurilor indicatorilor tehnico-economici ce trebuie obtinuti prin realizarea amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare.  +  Articolul 48Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor raporteaza anual Consiliului de Ministri executarea programului de amenajari şi realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati, pe terenurile pe care s-au realizat amenajari de irigatii şi alte lucrari de imbunatatiri funciare.Consiliul de Ministri prezinta Consiliului de Stat, anual, situaţia realizării amenajarilor de irigatii şi a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-sociala, masurile luate pentru menţinerea în exploatare a lucrărilor executate, precum şi rezultatele obtinute pe terenurile irigate.  +  Articolul 49Se autoriza Consiliul de Ministri, ca, pe baza documentatiei prezentate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, pusa de acord cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, să introducă în planul naţional unic de dezvoltare economico-sociala şi bugetul de stat pe anul 1974 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor cap. III din prezenta lege, în cadrul volumului total de investitii şi de credite pe termen lung, aprobat pentru acest an Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.  +  Articolul 50Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România*).______________ Notă *) Fac excepţie prevederile art. 24, 29 alin. 1 şi 4, art. 32 alin. 1-4 şi 7 art. 36 alin. 2 şi art. 39 alin. final, care intră în vigoare la data publicarii în Buletinul Oficial a Decretului Consiliului de Stat nr. 55/1975.Pe aceeasi data se abroga prevederile Hotărîrii Consiliului de Ministri nr. 1279/1967 privind administrarea şi finantarea lucrărilor de imbunatatiri funciare, precum şi aprobarea tarifelor pentru unele prestări de servicii, cu excepţia art. 12 şi 13, şi art. 2 şi 9 lit. d) din Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1686/1970 privind finantarea, proiectarea, executarea şi administrarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti şi de corectare a torentilor, precum şi orice alte dispozitii contrare.──────────────────