CONVENŢIE din 5 octombrie 1961cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale straine*) (incheiata la 5 octombrie 1961)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999  ------------- Notă *) Traducere.Statele semnatare ale prezentei conventii,dorind sa suprime cerinţa supralegalizarii diplomatice sau consulare a actelor oficiale straine,au decis sa incheie o convenţie în acest sens şi au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:  +  Articolul 1Prezenta convenţie se aplică actelor oficiale care au fost intocmite pe teritoriul unui stat contractant şi care urmeaza să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant.Sunt considerate acte oficiale, în sensul prezentei conventii: a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc; b) documentele administrative; c) actele notariale; d) declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certa şi legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privată.Totusi prezenta convenţie nu se aplică: a) documentelor intocmite de agenti diplomatici sau consulari; b) documentelor administrative care au legătură directa cu o operaţiune comerciala sau vamala.  +  Articolul 2Fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele caror li se aplică aceasta convenţie şi care urmeaza să fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, în sensul prezentei conventii, are în vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza să fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea în care a actionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a stampilei de pe acest act.  +  Articolul 3Singura formalitate care ar putea fi ceruta pentru a atesta veracitatea semnaturii, calitatea în care a actionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite la art. 4, eliberata de către autoritatea competentă a statului din care emana documentul.Totusi formalitatea mentionata în alineatul precedent nu poate fi ceruta atunci când fie legile, regulamentele sau uzantele în vigoare în statul în care actul urmeaza să fie prezentat, fie o înţelegere între doua sau mai multe state contractante o inlatura, o simplifica sau scuteste actul de supralegalizare.  +  Articolul 4Apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 se aplică chiar pe act sau pe o prelungire a acestuia; ea trebuie să fie conforma cu modelul anexat la prezenta convenţie.Totusi ea poate fi redactata în limba oficiala a autorităţii care o elibereaza. Menţiunile care figurează în conţinutul ei pot fi date şi intr-o a doua limba. Titlul "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" va fi mentionat în limba franceza.  +  Articolul 5Apostila este eliberata la cererea semnatarului sau a oricărui alt detinator al actului.Întocmită în mod corespunzător, ea atesta veracitatea semnaturii, calitatea în care a actionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.Semnatura, sigiliul sau stampila care figurează pe apostila este scutita de orice atestare.  +  Articolul 6Fiecare stat contractant va desemna, în virtutea functiilor, autorităţile cărora li se atribuie competenţa de a aplica apostila prevăzută la art. 3 alin. 1.El va comunică aceasta desemnare Ministerului Afacerilor Externe al Olandei în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare ori de aderare sau a declaraţiei de extindere. El îi va comunică totodata şi orice modificare în desemnarea acestor autorităţi.  +  Articolul 7Fiecare dintre autorităţile desemnate potrivit art. 6 trebuie să tina un registru sau un fisier în care să inregistreze apostilele eliberate, indicand: a) numărul de ordine şi data apostilei; b) numele semnatarului actului oficial şi calitatea în care acesta a actionat sau, pentru actele nesemnate, indicarea autorităţii care a aplicat sigiliul sau stampila.La cererea oricarei persoane interesate autoritatea care a eliberat apostila este obligata sa verifice dacă datele din apostila corespund celor din registru sau din fisier.  +  Articolul 8Dacă între doua sau mai multe state contractante exista un tratat, o convenţie sau un acord care contine dispozitii ce supun atestarea semnaturii, sigiliului sau stampilei anumitor formalitati, prezenta convenţie nu deroga de la aceste formalitati decat dacă ele sunt mai riguroase în raport cu cele prevăzute la art. 3 şi 4.  +  Articolul 9Fiecare stat contractant va lua masurile necesare pentru a evita ca agentii săi diplomatici sau consulari sa procedeze la supralegalizari în cazul în care prezenta convenţie prevede scutirea.  +  Articolul 10Prezenta convenţie este deschisa semnarii statelor reprezentate la a 9-a Sesiune a Conferintei de la Haga de drept international privat, precum şi Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein şi Turciei.Ea va fi ratificata şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.  +  Articolul 11Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 60-a zi după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevăzut la art. 10 alin. 2.Convenţia va intra în vigoare, pentru fiecare stat semnatar care o ratifica ulterior, în a 60-a zi după depunerea instrumentului sau de ratificare.  +  Articolul 12Orice stat nementionat la art. 10 va putea sa adere la prezenta convenţie după intrarea acesteia în vigoare în baza art. 11 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.Aderarea nu va avea efect decat în relatiile dintre statul care adera şi statele contractante care nu vor ridica nici o obiectie împotriva sa în termen de 6 luni după primirea notificarii prevăzute la art. 15 lit. d). O asemenea obiectie va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.Convenţia va intra în vigoare, între statul care adera şi statele care nu au ridicat nici o obiectie împotriva aderarii, în a 60-a zi după expirarea termenului de 6 luni mentionat la alineatul precedent.  +  Articolul 13Orice stat, în momentul semnarii, ratificarii sau aderarii, va putea sa declare ca prezenta convenţie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezinta pe plan international sau la unul ori mai multe dintre ele. Aceasta declaratie va avea efect în momentul intrarii în vigoare a convenţiei pentru statul respectiv.Ca urmare, orice extindere de aceasta natura va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.Atunci când declaratia de extindere va fi facuta de un stat care a semnat şi a ratificat convenţia, aceasta va intra în vigoare pentru teritoriile respective conform dispoziţiilor art. 11. Atunci când declaratia de extindere va fi facuta de un stat care a aderat la convenţie, aceasta va intra în vigoare, pentru teritoriile respective, conform dispoziţiilor art. 12.  +  Articolul 14Prezenta convenţie va avea o durată de 5 ani, începând cu data intrarii sale în vigoare, conform art. 11 alin. 1, chiar şi pentru statele care o vor ratifica sau vor adera la aceasta ulterior.În lipsa denuntarii, convenţia va fi reinnoita tacit, din 5 în 5 ani.Denuntarea va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani.Ea va putea fi limitata la unele teritorii cărora li se aplică convenţia.Denuntarea nu va avea efect cu privire la statul care o va notifica. Convenţia va rămâne în vigoare pentru celelalte state contractante.  +  Articolul 15Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va comunică statelor vizate la art. 10, precum şi statelor care au aderat conform dispoziţiilor art. 12: a) notificarile vizate la art. 6 alin. 2; b) semnaturile şi ratificarile vizate la art. 10; c) data la care prezenta convenţie va intra în vigoare conform dispoziţiilor art. 11 alin. 1; d) aderarile şi obiectiile vizate la art. 12 şi data la care aderarile vor avea efect; e) extinderile vizate la art. 13 şi data la care ele vor avea efect; f) denuntarile vizate la art. 14 alin. 3.Drept care subsemnatii, special împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie.Facuta la Haga la 5 octombrie 1961, în limbile franceza şi engleza, textul în limba franceza prevaland în caz de divergente între texte, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Olandei şi a cărui copie certificata va fi transmisa, pe cale diplomatica, fiecaruia dintre statele reprezentate la cea de-a 9-a sesiune a Conferintei de la Haga de drept international privat, precum şi Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein şi Turciei.  +  Anexa 1 --------la convenţie-------------Model de apostilaApostila va avea forma unui careu cu latura de minimum 9 cm.
    APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
    1. Ţara .................
    Prezentul act oficial
    2. a fost semnat de ..................................... ..................
    3. în calitate de ....................................... ..................
    4. poartă sigiliul/ştampila ............................. ..................
    Atestat
    5. la .............................6. data ...................
    7. de către ............................................. ..................
    8. sub nr. .............................................. ..................
    9. Sigiliul/ştampila:10. Semnătura:
    ............................................
  ----------