ORDIN nr. 701 din 17 decembrie 2003pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobandita în străinătate, în afară sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2004  Având în vedere:- Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;- Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2003 pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000;- Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de eliberare a atestatelor de recunoaştere automată a calificării - pregătire profesională sau experienta profesională - dobândite în străinătate, în afară sistemului de învăţământ, de către cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de membrii de familie ai acestora, care doresc sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice în mod independent, în cadrul unor asociaţii familiale sau ca salariat, prevăzută în anexa nr. 1. (2) În sensul prezentului ordin, prin calificare dobandita în străinătate se înţelege calificarea dobandita într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului economic european ori dobandita într-un alt stat şi recunoscută într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia politici forta de muncă, recunoaşte automat calificarea prevăzută la art. 1, prin eliberarea unui atestat de recunoaştere a calificării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Recunoaşterea automată a calificării se face pentru activităţile economice prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Direcţia politici forta de muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se anulează prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 237/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobandita în străinătate de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului economic european, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 17 decembrie 2003.Nr. 701.  +  Anexa 1 PROCEDURAde eliberare a atestatelor de recunoaştere a calificării -pregătire profesională sau experienta profesională - dobânditeîn străinătate, în afară sistemului de învăţământ, decetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale UniuniiEuropene şi ai statelor aparţinând Spaţiului economiceuropean, precum şi de membrii de familie ai acestora,care doresc sa desfăşoare pe teritoriul Românieiactivităţi economice în mod independent, în cadrul unor asociaţiifamiliale sau ca salariat1. În vederea obţinerii atestatului de recunoaştere a calificării, prevăzut de prezentul ordin, solicitanţii depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere în limba română (se vor menţiona adresa şi telefonul solicitantului); b) copia documentului de identitate; c) copia certificatului de naştere, tradusa în limba română şi legalizată; d) copia documentului care atesta calificarea dobandita în străinătate, tradusa în limba română şi legalizată, însoţită de documentul original; e) copia de pe dovada recunoaşterii documentului de calificare a solicitantului, eliberata de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului economic european, tradusa în limba română şi legalizată, însoţită de documentul original*).------------ Notă *) Documentele prevăzute la pct. 1 lit. e) sunt obligatorii numai pentru persoanele care au dobândit calificarea într-un stat din afară Uniunii Europene sau a Spaţiului economic european şi pentru persoanele care au dobândit calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului economic european care nu a aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. Legea nr. 52/2000 aproba Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.2. Cererile de eliberare a atestatelor de recunoaştere a calificării însoţite de documentaţia completa se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.3. În cazul în care în urma analizei dosarului se constata neregularităţi privind documentele prevăzute la pct. 1, Direcţia politici forta de muncă va notifica acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 2, indicând modul în care pot fi remediate acestea. În acest caz, termenul prevăzut la pct. 2 se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile.4. După expirarea termenului prevăzut la pct. 2 sau, după caz, la pct. 3, în lipsa unei comunicări scrise din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Direcţia politici forta de muncă, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată şi modificată prin Legea nr. 486/2003.5. Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la pct. 2. Decizia de neacordare a atestatului poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.6. Atestatele de recunoaştere a calificării eliberate de Direcţia politici forta de muncă vor fi înscrise într-un registru.7. Direcţia politici forta de muncă eliberează atestatul de recunoaştere a calificării solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procura şi returnează documentele originale prevăzute la pct. 1 lit. d) şi e).  +  Anexa 2 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIDirecţia politici forta de muncăStr. Dem. I. Dobrescu nr. 2B, sectorul 1, Bucureşti,telefon/fax 311.02.02 www.mmssf.roATESTAT Nr. ..........de recunoaştere a calificăriiÎn baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ........ se atesta ca domnul/doamna ......................., născut/născută la data de ........, având cetăţenia ......., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ....... seria ..... nr. ......, are calificarea de .............. în conformitate cu*) ........................ seria ......... nr. ........., eliberat de**) ................ la data de ............ .Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea calificării în scopul exercitării profesiei/ocupaţiei, conform legislaţiei din România, la nivelul actului de calificare obţinut în străinătate, şi nu este valabil pentru continuarea studiilor.Director,Semnatura titularului................................Data eliberării ..................----------- Notă *) Se vor menţiona denumirea şi tipul documentului privind calificarea persoanei. Notă **) Se vor menţiona instituţia emitenta, localitatea şi ţara.  +  Anexa 3 Lista activităţilor economice pentrucare se recunoaşte automat calificarea*)
    DiviziuneaCodul grupeiGrupaCodul clasei de activităţiDenumirea clasei de activităţi
    01 Agricultură şi servicii auxiliare; vânătoare.011Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultură.0111Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.
    .0112Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră
    .0113Cultivarea fructelor, a nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii
    .012Creşterea animalelor.0121Creşterea bovinelor;
    .0122Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor, asinilor
    .0123Creşterea porcinelor
    .0124Creşterea păsărilor;
    .0125Creşterea altor animale
    .014Activităţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activităţilor veterinare.0141Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)
    .0142Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare
    02 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe.020Silvicultură, exploatare forestieră şi Servicii anexe.0201Silvicultură şi exploatare forestieră
    .0202servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere
    05 Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe.050Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe.0501Pescuitul
    10 Extracţia şi prepararea cărbunelui101Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)1010Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
    102Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)1020Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
    103Extracţia şi prepararea turbei1030Extracţia şi prepararea turbei
    11 Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe232Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului2320Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
    111Extracţia hidrocarburilor1110Extracţia hidrocarburilor
    112Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului1120Servicii anexe extracţiei petrolului
    13 Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere131Extracţia şi prepararea minereurilor feroase1310Extracţia şi prepararea minereurilor feroase
    132Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurilor radioactive)1320Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurilor radioactive)
    14 Alte activităţi extractive141Extracţia minereurilor pentru industria materialelor de construcţii1411Extracţia pietrei pentru construcţii
    1412Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei
    1413Extracţia ardeziei
    142Extracţia nisipului şi argilei1421Extracţia pietrişului şi nisipului
    1422Extracţia argilei şi caolinului
    15 Industria alimentară şi a băuturilor151Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1511Producţia şi conservarea cărnii
    1512Producţia şi conservarea cărnii de pasăre
    1513Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    152Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1520Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
    153Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1531Prelucrarea şi conservarea cartofilor
    1532Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
    1533Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
    154Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale1541Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
    1542Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate
    1543Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
    155Fabricarea produselor lactate1551Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
    1552Fabricarea îngheţatei
    156Fabricarea produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon1561Fabricarea produselor de morărit
    1562Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
    158Fabricarea altor produse alimentare1581Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
    1582Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare
    1583Fabricarea zahărului
    1584Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1589Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    159Fabricarea băuturilor1591Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
    1592Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
    1593Fabricarea vinurilor
    1594Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
    1595Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
    1596Fabricarea berii
    1597Fabricarea malţului
    1598Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice
    17 Fabricarea produselor textile171Pregătirea fibrelor şi filarea în fire1711Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac
    1712Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată
    1713Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână
    1714Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in
    1715Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice
    1717Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire
    172Producţia de ţesături1721Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac
    1722Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată
    1723Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată
    1724Ţesături din mătase şi din fire tip mătase
    1725Ţesături din alte textile
    173Finisarea materialelor textile1730Finisarea materialelor textile
    174Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)1740Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
    175Fabricarea altor articole textile1751Fabricarea de mochete şi covoare
    1752Fabricarea de frânghii, sfori şi plase
    1753Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
    1754Fabricarea altor articole textile n.c.a.
    176Fabricarea de metraje obţinute prin tricotare sau croşetare1760Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
    177Fabricarea de articole tricotate sau croşetate1771Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi
    1772Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate
    18 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea şi vopsirea blănurilor181Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele1810Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
    182Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii1821Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
    1822Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
    1823Fabricarea de articole de lenjerie de corp
    1824Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
    183Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană1830Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
    19 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a harnaşamentelor şi încălţămintei191Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1910Tăbăcirea şi finisarea pieilor
    192Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament1920Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
    193Fabricarea încălţămintei1930Fabricarea încălţămintei
    20 Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; Fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte materiale201Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului2010Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
    202Fabricarea de produse stratificate din lemn2020fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.
    203Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii2030Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
    204Fabricarea ambalajelor din lemn2040Fabricarea ambalajelor din lemn
    205Fabricarea altor produse din lemn; Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri2051fabricarea altor produse din lemn
    2052Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
    21 Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie211Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului2111Fabricarea celulozei
    2112Fabricarea hârtiei şi cartonului
    212Fabricarea articolelor din hârtie şi carton2121Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton
    2122Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
    2123Fabricarea articolelor de papetărie
    2124Fabricarea tapetului
    2125Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
    22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor221Activitatea editurilor2211Editarea cărţilor
    2212Editarea ziarelor
    2213Editarea revistelor şi periodicelor
    2214Editarea înregistrărilor sonore
    2215Alte activităţi de editare
    222Tipărirea şi activităţi anexe2221Tipărirea ziarelor
    2222Alte activităţi de tipărire n.c.a.
    2223Legătorie
    2224Servicii pregătitoare pentru tipărire
    2225Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie
    223Reproducerea înregistrărilor pe suporţi2231Reproducerea înregistrărilor audio
    2232Reproducerea înregistrărilor video
    2233Reproducerea înregistrărilor informatice
    23 Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari231Fabricarea produselor de cocserie2310Fabricarea produselor de cocserie
    24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice247Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale2470Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
    241Fabricarea produselor chimice de bază2411Fabricarea gazelor industriale
    2412Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
    2413Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
    2414Fabricarea altor produse chimice organice de bază
    2415Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
    2416Fabricarea materialelor plastice în forme primare
    2417Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
    242Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice2420Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
    243Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor2430Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
    244Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice şi naturiste2441Fabricarea produselor farmaceutice de bază
    2442Fabricarea preparatelor farmaceutice
    245Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere2451Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
    2452Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
    246Fabricarea altor produse chimice2461Fabricarea explozivilor
    2462Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
    2463Fabricarea uleiurilor esenţiale
    2464Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
    2465Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor
    2466Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
    25 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice251Producţia de articole din cauciuc2511Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer
    2512Reşaparea anvelopelor
    2513Fabricarea altor produse din cauciuc
    252Fabricarea articolelor din material plastic2521Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
    2522Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2523Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
    2524Fabricarea altor produse din material plastic
    26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice264Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2640Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
    261Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă2611Fabricarea sticlei plate
    2612Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
    2613Fabricarea articolelor din sticlă
    2614Fabricarea fibrelor din sticlă
    2615Fabricarea de sticlărie tehnică
    262Fabricarea produselor din ceramică refractară şi nerefractară (exclusiv cele pentru construcţii)2621Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
    2622Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
    2623Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
    2624Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic
    2625Fabricarea altor produse ceramice
    2626Fabricarea produselor ceramice refractare
    263Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramică2630Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
    265Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului2651Fabricarea cimentului
    2652Fabricarea varului
    2653Fabricarea ipsosului
    266Fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos2661Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
    2662Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
    2663Fabricarea betonului
    2664Fabricarea mortarului
    2665Fabricarea produselor din azbociment
    2666Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
    267Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei2670Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
    268Fabricarea altor produse din minerale nemetalice2681Fabricarea de produse abrazive
    2682Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
    27 Industria metalurgică271Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate2710Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje
    272Producţia de tuburi din fontă şi oţel2721Producţia de tuburi (ţevi) din fontă
    2722Producţia de tuburi (ţevi) din oţel
    273Alte activităţi metalurgice2731Tragere la rece
    2732Laminare la rece
    2733Producţia altor profile obţinute la rece
    2734Trefilare
    274Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase2741Producţia metalelor preţioase
    2742Metalurgia aluminiului
    2743Producţia plumbului, zincului şi cositorului
    2744Metalurgia cuprului
    2745Producţia altor metale neferoase
    275Turnarea metalelor2751Turnarea fontei
    2752Turnarea oţelului
    2753Turnarea metalelor neferoase uşoare
    2754Turnarea altor metale neferoase
    28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)281Fabricarea de construcţii metalice2811Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
    2812Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal
    282Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală2821producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
    2822Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
    284Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor2840Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
    285Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală2851Tratarea şi acoperirea metalelor
    2852Operaţiuni de mecanică generală
    286Producţia de unelte şi articole de fierărie2861Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic
    2862Fabricarea uneltelor de mână
    2863Fabricarea articolelor de feronerie
    287Fabricarea altor produse prelucrate din metal2871Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
    2872Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
    2873Fabricarea articolelor din fire metalice
    2874Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
    2875Fabricarea altor articole din metal
    29 Industria de maşini şi echipamente291Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)2914Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie
    293Fabricarea de maşini agricole şi forestiere2931Fabricarea tractoarelor
    2932Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere
    294Fabricarea maşinilor-unelte2941Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
    2942Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului
    2943Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
    295Fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică2951Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    2952Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
    2953Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
    2954Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
    2955Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
    2956Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
    297Fabricarea maşinilor şi aparatelor pentru uz casnic2971Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice
    2972Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
    30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou300Producţia de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou3001Fabricarea maşinilor de birou
    311Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice3110Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice
    312Producţia de aparate pentru comanda şi distribuţia electricităţii3120Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii
    313Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate3130Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate
    314Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice3140Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
    315Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat3150Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat
    316Producţia de alte aparate, echipamente şi materiale electrice3161Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a.
    3162Producţia altor componente electrice n.c.a.
    32 Industria de echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii321Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice3210Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice
    322Producţia de emiţătoare radio- televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice3220Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice
    323Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video3230Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video
    33 Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie331Producţia de aparatură şi instrumente medicale3310Producţia de aparatură şi instrumente medicale
    333Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale3330Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale
    334Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice3340Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice
    335Producţia de ceasuri3350Producţia de ceasuri
    34 Industria mijloacelor de transport rutier341Producţia de autovehicule3410Producţia de autovehicule
    342Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci3420Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci
    343Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3430Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    35 Industria altor mijloace de transport n.c.a.351Construcţii şi reparaţii de nave3511Construcţii şi reparaţii de nave
    3512Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
    352Construcţia şi repararea materialului rulant3520Construcţia şi repararea materialului rulant
    353Construcţia şi repararea de aeronave şi nave spaţiale3530Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave spaţiale
    354Producţia de motociclete, biciclete şi vehicule pentru invalizi3541Producţia de motociclete
    3542Producţia de biciclete
    355Producţia altor mijloace de transport n.c.a.3550Producţia altor mijloace de transport n.c.a.
    36 Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale n.c.a.361Producţia de mobilier3611Producţia de scaune
    3612Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
    3613Producţia mobilierului pentru bucătării
    3614Producţia altor tipuri de mobilier
    3615Producţia de saltele şi somiere
    362Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare3621Baterea monedelor
    3622Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre
    363Fabricarea instrumentelor muzicale3630Fabricarea instrumentelor muzicale
    364Fabricarea articolelor pentru sport3640Fabricarea articolelor pentru sport
    365Fabricarea jocurilor şi jucăriilor3650Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
    366Fabricarea altor produse n.c.a.3661Fabricarea bijuteriilor de fantezie
    3662Confecţionarea măturilor şi periilor
    3663Fabricarea altor produse manufacturiere
    40 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă401Producţia şi distribuţia energiei electrice4011Producţia de energie electrică
    4012Transportul energiei electrice
    4013Distribuţia şi comercializarea energiei electrice
    4024021Producţia gazelor
    4022Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
    403Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde4030Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde
    45 Construcţii451Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului4511Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere
    4512Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
    452Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; geniu civil4521Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil
    4522Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
    4523Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
    4524Construcţii hidrotehnice
    4525Alte lucrări speciale de construcţii
    453Lucrări de instalaţii pentru clădiri4531Lucrări de instalaţii electrice
    4532Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
    4533Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
    4534Alte lucrări de instalaţii
    454Lucrări de finisare4541Lucrări de ipsoserie
    4542Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
    4543Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
    4544Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
    4545Alte lucrări de finisare
    50 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, Întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule502Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5020întreţinerea şi repararea autovehiculelor
    504Întreţinerea şi repararea motocicletelor5040Întreţinerea şi repararea motocicletelor
    51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)511Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata5111Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
    5112Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie
    5113Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
    5114Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
    5115Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
    5116Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole din piele
    5117Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
    5118Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
    5119Intermedieri în comerţul cu produse diverse
    512Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii5121Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor
    5122Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
    5123Comerţ cu ridicata al animalelor vii
    5124Comerţ cu ridicata a pieilor brute şi al pieilor prelucrate
    5125Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat
    513Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului5131Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
    5132Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
    5133Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    5134Comerţ cu ridicata al băuturilor
    5135Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
    5136Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
    5137Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
    5138Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
    5139Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun
    514Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare5141Comerţ cu ridicata al produselor textile
    5142Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
    5143Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
    5144Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
    5145Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
    5146Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
    5147Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
    515Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor5151Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
    5152Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
    5153Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
    5154Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
    5155Comerţ cu ridicata al produselor chimice
    5156Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
    5157Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
    518Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor5181Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
    5182Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
    5183Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
    5184Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
    5185Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
    5186Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
    5187Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
    5188Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
    52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti526Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine5263Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
    55 Hoteluri şi restaurante551Hoteluri5510Hoteluri
    552Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată5521Tabere de tineret şi refugii montane
    552Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată5522Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
    552Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată5523Alte mijloace de cazare n.c.a.
    553Restaurante5530Restaurante
    554Baruri5540Baruri
    555Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei5551Cantine
    5552Alte unităţi de preparare a hranei
    60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte602Alte transporturi terestre6021Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
    6023Transporturi terestre de călători, ocazionale
    603Transporturi prin conducte6030Transporturi prin conducte
    63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism632Alte activităţi anexe transporturilor6321Alte activităţi anexe transporturilor terestre
    6322Alte activităţi anexe transporturilor pe apă
    633Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; Activităţi de asistenţă turistică n.c.a.6330activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur- operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
    634Activităţi ale altor agenţii de transport6340Activităţi ale altor agenţii de transport
    64 Poştă şi telecomunicaţii641Activităţi de poştă şi de curier6411Activităţile poştei naţionale
    6412Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională)
    642Telecomunicaţii6420Telecomunicaţii
    70 Tranzacţii imobiliare701Activităţi imobiliare cu bunuri proprii7011Dezvoltare (promovare) imobiliară
    7012Cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobiliare proprii
    702Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate7020Închirierea şi subînchirierea bunurilor mobiliare proprii sau închiriate
    703Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contract7031Agenţii imobiliare
    7032Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
    74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor741Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; Activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management7411activităţi juridice
    742Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea7420Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
    747Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor7470Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
    748Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor7481Activităţi fotografice
    92 Activităţi recreative culturale şi sportive921Activităţi cinematografice şi video9211Producţia de filme cinematografice şi video
    9212Distribuţia de filme cinematografice şi video
    9213Proiecţia de filme cinematografice
    925Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte Activităţi culturale9251activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
    9252Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor istorice
    9253Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale
    926Activităţi sportive9261Activităţi ale bazelor sportive
    9262Alte activităţi sportive
    927Alte activităţi recreative9272Alte activităţi recreative n.c.a.
    93 Alte activităţi de servicii personale930Alte activităţi de servicii9301Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
    9302Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
    9305Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
    95 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale950Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare9500Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
  ----------- Notă *) Lista reprezintă activităţile din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţionala (CAEN), aprobate prin Ordinul nr. 601/2002 al Institutului Naţional de Statistica ce corespund activităţilor listate în Anexa A a Directivei Comisiei Europene 1999/42/CE .-------------