ORDIN nr. 1.853 din 22 decembrie 2003privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004    În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 alin. (4) şi a art. 195 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Toate transporturile de produse accizabile sunt însoţite de un document, astfel: a) mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv este însoţită de documentul administrativ de însoţire; b) mişcarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însoţită de factura fiscală ce va reflecta cuantumul accizei; c) transportul de produse accizabile, atunci când acciza a fost plătită, este însoţit de factură sau aviz de însoţire.  +  Articolul 2Transportul produselor accizabile în regim suspensiv este însoţit întotdeauna de un document administrativ de însoţire potrivit modelului din anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Orice plătitor de acciză care livrează produse accizabile către o altă persoană are obligaţia de a emite către această persoană o factură. (2) Facturile se emit pe formulare standard sau pe alte formulare speciale. (3) Facturile fiscale speciale se utilizează în cazul alcoolului etilic, al ţigaretelor şi al uleiurilor minerale. În celelalte situaţii se utilizează facturile standard. (4) În cazul alcoolului etilic, facturile fiscale speciale au inscripţionate pe lungimea în diagonală, după caz, cuvintele "Alcool", "Alcool sanitar", "Distilat" sau "Băuturi alcoolice". (5) În cazul uleiurilor minerale, facturile fiscale speciale au inscripţionate pe lungimea în diagonală cuvintele "Uleiuri minerale". (6) În cazul transportului produselor accizabile de la un birou vamal de intrare în România sau de la o gospodărie individuală către un antrepozit fiscal, acesta trebuie să fie însoţit de declaraţia vamală de import sau de borderoul de achiziţii care au menţionate în partea superioară "utilizat ca document administrativ de însoţire". (7) Modelul facturilor fiscale speciale este cel prevăzut în anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 6. (8) Modelul facturilor fiscale speciale pentru ţigarete este cel prevăzut în anexa nr. 7. Producătorii interni şi importatorii de ţigarete pot utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile pentru emiterea facturilor fiscale speciale. (9) În cazul produselor accizabile marcate, transportul acestora de la antrepozitul fiscal de producţie către locurile proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat se face pe baza avizului de însoţire, care va fi de tip special, cu inscripţionare pe diagonală numai în cazul băuturilor alcoolice pentru care se foloseşte factura fiscală specială. În avizul de însoţire se înscrie şi valoarea accizei aferente cantităţilor de produse accizabile transferate. (10) Avizul de însoţire în care acciza se evidenţiază distinct se utilizează şi în cazul altor produse accizabile pentru care acciza devine exigibilă la momentul ieşirii din regimul suspensiv, fără a interveni schimbul de proprietate. Prin ieşire din regim suspensiv se înţeleg şi cazurile în care produsele accizabile sunt transferate către un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal aflat în aceeaşi locaţie fizică sau la aceeaşi adresă cu spaţiul de producţie. (11) Pentru transferul de uleiuri minerale, avizul de însoţire va avea inscripţionat pe lungimea în diagonală cuvintele "Uleiuri minerale".  +  Articolul 4 (1) Documentele fiscale prevăzute la art. 2 şi la art. 3 alin. (3) sunt documente cu regim special şi se tipăresc de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. (2) Documentele fiscale se achiziţionează contra cost de la autoritatea fiscală teritorială în baza notei de comandă întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 8. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziţionării acestor documente. (3) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 9. (4) Pentru activitatea prestată autorităţile fiscale teritoriale vor aplica un comision de 25% la preţul de livrare al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. Veniturile obţinute vor fi utilizate potrivit prevederilor legale. (5) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va emite lunar, pe baza raportărilor privind vânzările lunare, facturi fiscale către autorităţile fiscale teritoriale, care vor fi plătite în termen de 5 zile de la data emiterii. (6) Până la data de 31 martie 2004, Compania Naţională "Imprimeria Naţională"- S.A. va asigura un sistem informatic pentru gestionarea formularelor în cauză, care va fi pus gratuit la dispoziţia autorităţilor fiscale teritoriale pentru utilizare, în vederea evidenţierii vânzărilor de formulare speciale şi a stocului.  +  Articolul 5 (1) Documentele fiscale aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2004 se pot utiliza şi după această dată. (2) Toţi agenţii economici care au avut obligaţia utilizării documentelor fiscale speciale prevăzute în actele normative privind regimul accizelor, care s-au aplicat până la intrarea în vigoare a Codului fiscal, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor depune la autoritatea fiscală unde sunt înregistraţi ca plătitori de accize o declaraţie privind stocul de astfel de documente, înregistrat la data de 31 decembrie 2003. Declaraţia se întocmeşte în două exemplare, din care primul se păstrează de agenţii economici.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 1.853.  +  Anexa 1        DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOŢIRE PRODUSE ACCIZABILE ┌─┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────── │1│ 1. Expeditor Cod unic de înregistrare │2. Cod acciză expeditor│3. Nr. referinţă ├─┤ [ ] │ │ │E│ ├───────────────────────┼───────────────── │x│ │4. Cod acciză primitor │5. Nr. factură │e│ │ │ │m│ ├───────────────────────┴───────────────── │p│ │6. Data facturii │l├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────── │a│ 7. Primitor Cod unic de înregistrare │8. Autoritatea competentă a locului de │r│ │ expediere │ │ │ │p│ 7a. Locul livrării │ │e│ │ │n│ │ │t│ ├───────────────────────────────────────── │r│ │10. Garanţia │u├──────────────────────────────────────────┤ │ │ 9. Transportator │ │e│ ├─────────────────────┬─────────────────── │x│ │12. Ţara de expediţie│13. Ţara de primire │p│ │ │ │e│ │ │ │d├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────── │i│11. Alte informaţii privind transportul │14. Reprezentantul fiscal │t│ │ │o├──────────────────────┬───────────────────┼───────────────────────────────────────── │r│15. Locul de expediere│16. Data expedierii│17. Durata transportului ├─┤ │ │ │1│ │ │┌───────────┴─┼──────────────────────┴───────────────────┼─────────────────────────────────────────│18a. │ │19a. Codul produsului (cod NC)│Descrierea │ ││produselor, │ ├─────────┬─────────┴─────┴─────┴─────────│numere de │ │20a. │21a. Greutate brută (kg)│identificare,│ │Cantitate││cantitatea │ │ ├───────────────────────────────│şi tipul │ │ │22a. Greutate netă (kg)│ambalajelor │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────────────│18b. │ │19b. Codul produsului (cod NC)│Descrierea │ ││produselor, │ ├─────────┬─────────┴─────┴─────┴─────────│numere de │ │20b. │21b. Greutate brută (kg)│identificare,│ │Cantitate││cantitatea │ │ ├───────────────────────────────│şi tipul │ │ │22b. Greutate netă (kg)│ambalajelor │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────────────│18c. │ │19c. Codul produsului (cod NC)│Descrierea │ ││produselor, │ ├─────────┬─────────┴─────┴─────┴─────────│numere de │ │20c. │21c. Greutate brută (kg)│identificare,│ │Cantitate││cantitatea │ │ ├───────────────────────────────│şi tipul │ │ │22c. Greutate netă (kg)│ambalajelor │ │ │└─────────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────── │23. Certificate (pentru unele vinuri şi băuturi spirtoase, mici berării şi │ distilerii) ├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────── │A. Menţiuni privind verificarea. Se │24. Căsuţele 1 - 22 corect completate │ completează de autoritatea fiscală ├───────────────────────────────────────── │ competentă. │Societatea semnatară şi nr. de telefon │ │ │ ├───────────────────────────────────────── │ │Numele semnatarului │ ├───────────────────────────────────────── │ │Locul şi data │ ├───────────────────────────────────────── │ │Semnătura │Continuă pe verso (exemplarele 2, 3 şi 4) │ └──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARECăsuţa 1. Expeditor: numele şi adresa, completeCăsuţa 2. Codul de acciza al expeditorului: numărul de înregistrare atribuit expeditorului de către autoritatea fiscala competenţaCăsuţa 3. Nr. referinţa: seria şi numărul facturiiCăsuţa 4. Codul de acciza al primitorului: numărul de înregistrare în cazul unui antrepozit autorizat sau al unui operator înregistrat.Căsuţa 5. Nr. factura: numărul facturii aferenta produselor (dacă este cunoscut). Dacă nu, numărul avizului de însoţire sau al documentului de transport.Căsuţa 6. Data facturii: data emiterii documentului indicat la căsuţa nr.5Căsuţa 7. Primitor: numele şi adresa complete, iar în cazul în care primitorul este un operator neinregistrat, numărul de identificare TVA. În cazul mărfurilor exportate, trebuie indicat numele persoanei delegate de expeditor la locul exportului.Căsuţa 7a. Locul livrării: locul unde se livrează efectiv produsele, dacă produsele nu sunt livrate la adresa indicată la căsuţa 7.În cazul produselor exportate se va menţiona "Export" şi locul unde se exporta.Căsuţa 8. Autoritatea competenţa a locului de expediere: numele şi adresa autorităţii fiscale competente responsabile cu controlul privind accizele la locul de expediereCăsuţa 9. Transportator: numele şi adresa persoanei responsabile cu primul transport (dacă ea este alta decât expeditorul)Căsuţa 10. Garanţia: se va indica numele celui care garanteazăCăsuţa 11. Alte informaţii privind transportul: numele transportatorului, mijlocul de transport, numărul de înmatriculare al vehiculului, numărul, tipul şi identificarea mijloacelor ataşate şi alteleCăsuţa 12. Tara de expediţie: nu este cazulCăsuţa 13. Tara de primire: tara de destinaţieCăsuţa 14. Reprezentantul fiscal: numele reprezentantului fiscal dacă expeditorul are desemnata o astfel de persoanaCăsuţa 15. Locul de expediere: numărul de înregistrare al antrepozitului (dacă exista)Căsuţa 16. Data expedierii: data expedierii şi ora la care mărfurile părăsesc antrepozitul expeditoruluiCăsuţa 17. Durata transportului: perioada de timp normala, necesară pentru a efectua traseul, având în vedere mijlocul de transport şi distantaCăsuţa 18a, Descrierea produselor şi ambalajelor: denumirea comerciala a produselor, insemnele şi numărul pachetelor (ex. container: nr. de pachete conţinute, baxuri)La descrierea produselor alcoolice -alcool şi băuturi alcoolice, altele decât berea-, va fi menţionată concentraţia alcoolica (procent în volume la 20°C).Pentru bere, concentraţia alcoolica va fi menţionată fie în grade Plato, fie procente în volum la 20°C, ori amândouă.Pentru uleiuri minerale se va menţiona densitatea produsului la 15°C.Căsuţa 19a. Codul produsului: codul NCCăsuţa 20. Cantitatea:- numărul produselor exprimate în mii (ţigarete, ţigări şi ţigări de foi)- numărul de litri la temperatura de 20° cu doua zecimale (pentru bere, vinuri, alcool şi alte produse alcoolice)- numărul de litri la temperatura de 15°C (uleiuri minerale)Căsuţa 21 a. Greutatea bruta: greutatea bruta a transportuluiCăsuţa 22a. Greutate neta: se va indica greutatea fără ambalaje a produselor accizabile în cazul berii, vinurilor, alcoolului şi altor produse alcoolice, al uleiurilor minerale şi al tuturor produselor din tutun cu excepţia ţigaretelorCăsuţa 23. Certificate: acest spaţiu este rezervat pentru anumite certificate care sunt cerute numai pentru exemplarul 21. În cazul anumitor vinuri, certificatul referitor la originea şi calitatea produselor, atunci când se considera necesar2. În cazul anumitor băuturi spirtoase, certificatul referitor la locul de producţie (certificatul de marca)3. alteleCăsuţa 24. Societatea semnatara: documentul se completează de către, sau în numele expeditorului. Societatea semnatara trebuie să fie identificataCăsuţele 18b-22b şi 18c-22c se vor completa atunci când transportul conţine alte produse decât cele descrise în căsuţele 18a-22aCăsuţa A Menţiuni privind verificarea. Autoritatea competenţa menţionează controalele efectuate asupra exemplarelor 2, 3 şi 4. Dacă spaţiul de pe faţa documentului este insuficient, se poate continua pe verso-ul documentului. Toate observaţiile trebuie să fie semnate, datate şi autentificate prin stampila funcţionarului responsabil.Căsuţa B Dacă în timpul transportului se schimba destinaţia produselor faţă de cea menţionată la căsuţele 7 sau 7a, expeditorul sau agentul sau de livrare trebuie să indice la Căsuţa B noul loc de livrare. În plus, expeditorul trebuie să notifice imediat la autoritatea fiscala competenţa schimbarea locului de livrare.Căsuţa C Certificarea recepţiei: se completează de către destinatar. Atunci când recepţia produselor într-un antrepozit este supusă unui control fiscal sau atunci când produsele sunt exportate, autoritatea fiscala competenţa sau biroul vamal, după caz, va elibera certificatul pentru conformitate       PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOŢIRE┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────│2│ │ │├─┤ 1 Expeditor Cod unic de înregistrare │2. Cod acciza │3. Nr.│E│ [] │ expeditor │ referinţa│x│ ├─────────────────┼─────────────│e│ │4. Cod acciza │5. Nr.│m│ │ primitor │ factura│p│ ├─────────────────┴─────────────│l│ │6. Data facturii│a│ ││r├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────│ │7. Primitor Cod unic de înregistrare │8. Autoritatea competenţa a│p│ │ locului de expediere│e│ ││n│ ││t│ ││r│7a. Locul livrarii ││u│ ├───────────────────────────────│ │ │10. Garantia│p│ ││r│ ││i├────────────────────────────────────────────┤│m│9. Transportator ││t│ ├───────────────┬───────────────│o│ │12. Tara de │13. Tara de│r│ │ expeditie │ primire│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────│ │11. Alte informaţii privind transportul │14. Reprezentantul fiscal│ │ ││ │ │├─┼───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────────────│2│15. Locul de expediere │16. Data expedierii │17. Durata transportului│ │ │ │└─┴───────────┬───────────┴────────────────────┴─┬─────────────────────────────18a │ │19a. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20a. │21a. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22a. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18b │ │19b. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20b. │21b. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22b. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18c │ │19c. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20c. │21c. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22c. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────              │23 Certificate (pentru unele vinuri              │ şi băuturi spirtoase, mici              │ berarii şi distilerii)              │              │              │              ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────              │A Menţiuni privind verificarea. │24 Căsuţele 1-22 corect              │ Se completează de autoritatea │completate              │ fiscala competenţa. ├──────────────────────────────              │ │Societatea semnatara şi nr.              │ │de telefon              │ ├──────────────────────────────              │ │Numele semnatarului              │ ├──────────────────────────────              │ │Locul şi data              │ ├──────────────────────────────              │ │Semnătura              │ ├──────────────────────────────              │ │              │ Continua pe verso │              │ (exemplarele 2,3 şi 4) │              │ │              └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B AUTORIZARE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI LIVRĂRII ││ ││ Noua adresa │Autorizata de (autoritatea competentă):││ │ ││ │ ││ Ceruta de: nume/adresa societăţii │ Nr. referinţa ││ │ Semnătura ││ │ şi stampila ││ Numele semnatarului │ ││ │ ││ Locul şi data Semnătura │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ ││C CERTIFICAREA RECEPŢIEI SAU EXPORTULUI*) ││ ││ [] Produse primite de destinatar ││ ││ Data ............ Locul .......... Nr. referinţa ............. ││ ││ Descrierea produselor │Plusuri │ Minusuri ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ [] Transport verificat ││ ││ ││ Mijloc de transport ................ ││ ││ [] Produse exportate ││ Data .................... ││ ││ [] Nume semnatarului ........ Locul şi data ....................... ││ Societatea semnatarului Semnătura ││ .......................... ││ ││ ││ [] Autoritatea fiscala sau Aprobat de autoritatea fiscala ││ biroul vamal sau de biroul vamal ││ Nume ││ Adresa ││ ________ ││ * nu sunt admise ştersături │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ A Menţiuni privind verificarea (continuare) ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOŢIRE┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────│3│ │ │├─┤ 1 Expeditor Cod unic de înregistrare │2. Cod acciza │3. Nr.│E│ [] │ expeditor │ referinţa│x│ ├─────────────────┼─────────────│e│ │4. Cod acciza │5. Nr.│m│ │ primitor │ factura│p│ ├─────────────────┴─────────────│l│ │6. Data facturii│a│ ││r├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────│ │7. Primitor Cod unic de înregistrare │8. Autoritatea competenţa a│d│ │ locului de expediere│e│ ││ │ ││r│ ││e│7a. Locul livrarii ││t│ ├───────────────────────────────│u│ │10. Garantia│r│ ││n│ ││a├────────────────────────────────────────────┤│t│9. Transportator ││ │ ││e│ ├───────────────┬───────────────│x│ │12. Tara de │13. Tara de│p│ │ expeditie │ primire│e├────────────────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────│d│11. Alte informaţii privind transportul │14. Reprezentantul fiscal│i│ ││t│ ││o│ ││r│ ││u│ ││l│ ││u│ ││i│ ││ │ │├─┼───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────────────│3│15. Locul de expediere │16. Data expedierii │17. Durata transportului│ │ │ │└─┴───────────┬───────────┴────────────────────┴─┬─────────────────────────────18a │ │19a. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20a. │21a. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22a. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18b │ │19b. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20b. │21b. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22b. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18c │ │19c. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20c. │21c. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22c. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────              │23 Certificate (pentru unele vinuri              │ şi băuturi spirtoase, mici              │ berarii şi distilerii)              │              │              │              ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────              │A Menţiuni privind verificarea. │24 Căsuţele 1-22 corect              │ Se completează de autoritatea │completate              │ fiscala competenţa. ├──────────────────────────────              │ │Societatea semnatara şi nr.              │ │de telefon              │ ├──────────────────────────────              │ │Numele semnatarului              │ ├──────────────────────────────              │ │Locul şi data              │ ├──────────────────────────────              │ │Semnătura              │ ├──────────────────────────────              │ │              │ Continua pe verso │              │ (exemplarele 2,3 şi 4) │              │ │              └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B AUTORIZARE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI LIVRĂRII ││ ││ Noua adresa │Autorizata de (autoritatea competentă):││ │ ││ │ ││ Ceruta de: nume/adresa societăţii │ Nr. referinţa ││ │ Semnătura ││ │ şi stampila ││ Numele semnatarului │ ││ │ ││ Locul şi data Semnătura │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ ││C CERTIFICAREA RECEPŢIEI SAU EXPORTULUI*) ││ ││ [] Produse primite de destinatar ││ ││ Data ............ Locul .......... Nr. referinţa ............. ││ ││ Descrierea produselor │Plusuri │ Minusuri ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ [] Transport verificat ││ ││ ││ Mijloc de transport ................ ││ ││ [] Produse exportate ││ Data .................... ││ ││ [] Nume semnatarului ........ Locul şi data ....................... ││ Societatea semnatarului Semnătura ││ .......................... ││ ││ ││ [] Autoritatea fiscala sau Aprobat de autoritatea fiscala ││ biroul vamal sau de biroul vamal ││ Nume ││ Adresa ││ ________ ││ * nu sunt admise ştersături │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ A Menţiuni privind verificarea (continuare) ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOŢIRE┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────│4│ │ │├─┤ 1 Expeditor Cod unic de înregistrare │2. Cod acciza │3. Nr.│E│ [] │ expeditor │ referinţa│x│ ├─────────────────┼─────────────│e│ │4. Cod acciza │5. Nr.│m│ │ primitor │ factura│p│ ├─────────────────┴─────────────│l│ │6. Data facturii│a│ ││r├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────│ │7. Primitor Cod unic de înregistrare │8. Autoritatea competenţa a│p│ │ locului de expediere│e│ ││n│ ││t│ ││r│7a. Locul livrarii ││u│ ├───────────────────────────────│ │ │10. Garantia│a│ ││u│ ││t├────────────────────────────────────────────┤│o│9. Transportator ││r│ ││i│ ├───────────────┬───────────────│t│ │12. Tara de │13. Tara de│a│ │ expeditie │ primire│t├────────────────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────│e│11. Alte informaţii privind transportul │14. Reprezentantul fiscal│a│ ││ │ ││f│ ││i│ ││s│ ││c│ ││a│ ││l│ ││a│ ││ │ ││a│ ││ │ ││p│ ││r│ ││i│ ││m│ ││i│ ││t│ ││o│ ││r│ ││u│ ││l│ ││u│ ││i│ │├─┼───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────────────│4│15. Locul de expediere │16. Data expedierii │17. Durata transportului│ │ │ │└─┴───────────┬───────────┴────────────────────┴─┬─────────────────────────────18a │ │19a. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20a. │21a. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22a. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18b │ │19b. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20b. │21b. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22b. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18c │ │19c. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20c. │21c. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22c. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────              │23 Certificate (pentru unele vinuri              │ şi băuturi spirtoase, mici              │ berarii şi distilerii)              │              │              │              ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────              │A Menţiuni privind verificarea. │24 Căsuţele 1-22 corect              │ Se completează de autoritatea │completate              │ fiscala competenţa. ├──────────────────────────────              │ │Societatea semnatara şi nr.              │ │de telefon              │ ├──────────────────────────────              │ │Numele semnatarului              │ ├──────────────────────────────              │ │Locul şi data              │ ├──────────────────────────────              │ │Semnătura              │ ├──────────────────────────────              │ │              │ Continua pe verso │              │ (exemplarele 2,3 şi 4) │              │ │              └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B AUTORIZARE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI LIVRĂRII ││ ││ Noua adresa │Autorizata de (autoritatea competentă):││ │ ││ │ ││ Ceruta de: nume/adresa societăţii │ Nr. referinţa ││ │ Semnătura ││ │ şi stampila ││ Numele semnatarului │ ││ │ ││ Locul şi data Semnătura │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ ││C CERTIFICAREA RECEPŢIEI SAU EXPORTULUI*) ││ ││ [] Produse primite de destinatar ││ ││ Data ............ Locul .......... Nr. referinţa ............. ││ ││ Descrierea produselor │Plusuri │ Minusuri ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ [] Transport verificat ││ ││ ││ Mijloc de transport ................ ││ ││ [] Produse exportate ││ Data .................... ││ ││ [] Nume semnatarului ........ Locul şi data ....................... ││ Societatea semnatarului Semnătura ││ .......................... ││ ││ ││ [] Autoritatea fiscala sau Aprobat de autoritatea fiscala ││ biroul vamal sau de biroul vamal ││ Nume ││ Adresa ││ ________ ││ * nu sunt admise ştersături │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ A Menţiuni privind verificarea (continuare) ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOŢIRE┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────│5│ │ │├─┤ 1 Expeditor Cod unic de înregistrare │2. Cod acciza │3. Nr.│E│ [] │ expeditor │ referinţa│x│ ├─────────────────┼─────────────│e│ │4. Cod acciza │5. Nr.│m│ │ primitor │ factura│p│ ├─────────────────┴─────────────│l│ │6. Data facturii│a│ ││r├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────│ │7. Primitor Cod unic de înregistrare │8. Autoritatea competenţa a│p│ │ locului de expediere│e│ ││n│ ││t│ ││r│7a. Locul livrarii ││u│ ├───────────────────────────────│ │ │10. Garantia│a│ ││u│ ││t├────────────────────────────────────────────┤│o│9. Transportator ││r│ ││i│ ├───────────────┬───────────────│t│ │12. Tara de │13. Tara de│a│ │ expeditie │ primire│t├────────────────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────│e│11. Alte informaţii privind transportul │14. Reprezentantul fiscal│a│ ││ │ ││f│ ││i│ ││s│ ││c│ ││a│ ││l│ ││a│ ││ │ ││a│ ││ │ ││e│ ││x│ ││p│ ││e│ ││d│ ││i│ ││t│ ││o│ ││r│ ││u│ ││l│ ││u│ ││i│ │├─┼───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────────────│4│15. Locul de expediere │16. Data expedierii │17. Durata transportului│ │ │ │└─┴───────────┬───────────┴────────────────────┴─┬─────────────────────────────18a │ │19a. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20a. │21a. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22a. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18b │ │19b. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20b. │21b. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22b. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────18c │ │19c. Codul produsuluiDescrierea │ │ (cod NC)produselor, │ ├─────────┬┴──────┴──────┴────numere de │ │20c. │21c. Greutateidentificare, │ │Cantitate│ bruta (kg)cantitatea şi │ │ ├───────────────────tipul amba- │ │ │22c. Greutatelajelor │ │ │ neta (kg)──────────────┼──────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────              │23 Certificate (pentru unele vinuri              │ şi băuturi spirtoase, mici              │ berarii şi distilerii)              │              │              │              ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────              │A Menţiuni privind verificarea. │24 Căsuţele 1-22 corect              │ Se completează de autoritatea │completate              │ fiscala competenţa. ├──────────────────────────────              │ │Societatea semnatara şi nr.              │ │de telefon              │ ├──────────────────────────────              │ │Numele semnatarului              │ ├──────────────────────────────              │ │Locul şi data              │ ├──────────────────────────────              │ │Semnătura              │ ├──────────────────────────────              │ │              │ Continua pe verso │              │ (exemplarele 2,3 şi 4) │              │ │              └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────  +  Anexa 2┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Seria Nr.: IN││ ││Furnizor: ................. Cumparator:................ ││În calitate de ............ În calitate de ............ ││Cod unic de înregistrare: Cod unic de înregistrare: ││........................... ........................... ││Cod fiscal: ............... FACTURA Cod fiscal: ............... ││Sediul: ................... FISCALA Sediul:.................... ││Judeţul: .................. Judeţul:................... ││Contul: ...................┌─────────────────────┐Contul:.................... ││Banca: ....................│Nr.facturii .........│Banca:..................... ││Autorizatia nr. ...........│Data(ziua,luna, │Autorizatia nr. ........... ││din .......................│anul) ...............│din ....................... ││ │Nr.aviz de însoţire a│ ││ │marfii ..............│ ││Cota T.V.A. ............ % │(dacă este cazul) │ ││ └─────────────────────┘ │├────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┤│Nr. │Denumirea │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea │ Valoarea ││crt.│produselor│ │ │ (faţa T.V.A.) │ - lei - │ T.V.A. ││ │ │ │ │ - lei - │ │ - lei - │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5(3x4) │ 6 │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ A L C O O L│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┤│ Furnizorul şi cumparatorul cunosc prevederile legale privind urmarile ││ neinregistrarii contractului │├──────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬───────┤│Semnatura şi │Date privind expeditia │Total din care:│ │ ││ stampila │Numele delegatului ............. │ │ │ ││furnizorului │................................ │ ├─────┼───────┤│ │Buletinul/cartea de identitate │ │ │ ││ │Seria ....nr. ....eliberat(a)....│accize │ │ X │├──────────────┤Mijlocul de transport............├───────────────┼─────┴───────┤│Semnatura şi │nr. .............................│Semnatura şi │Total de ││ stampila │Expedierea s-a efectuat în │stampila │plata ││cumparatorului│prezenta noastra la data de .....│supraveghetor │(col.5+col.6)││ │ora ............ │fiscal │ ││ │ │ │ ││ │Semnaturile .............. │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘ Sistem unitar de inseriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-10/A Ministerul Finanţelor Publice şi C.N."Imprimeria Naţională" S.A.  +  Anexa 3┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Seria Nr.: IN││ ││Furnizor: ................. Cumparator:................ ││În calitate de ............ În calitate de ............ ││Cod unic de înregistrare: Cod unic de înregistrare: ││........................... ........................... ││Cod fiscal: ............... FACTURA Cod fiscal: ............... ││Sediul: ................... FISCALA Sediul:.................... ││Judeţul: .................. Judeţul:................... ││Contul: ...................┌─────────────────────┐Contul:.................... ││Banca: ....................│Nr.facturii .........│Banca:..................... ││ │Data(ziua,luna, │ ││ │anul) ...............│ ││ │Nr.aviz de însoţire a│ ││ │marfii ..............│ ││Cota T.V.A. ............ % │(dacă este cazul) │ ││ └─────────────────────┘ │├────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┤│Nr. │Denumirea │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea │ Valoarea ││crt.│produselor│ │ │ (faţa T.V.A.) │ - lei - │ T.V.A. ││ │ │ │ │ - lei - │ │ - lei - │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5(3x4) │ 6 │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ A L C O O L│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ S A N I T A│R │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┤│ Furnizorul şi cumparatorul cunosc prevederile legale privind urmarile ││ neinregistrarii contractului │├──────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬───────┤│Semnatura şi │Date privind expeditia │Total din care:│ │ ││ stampila │Numele delegatului ............. │ │ │ ││furnizorului │................................ │ ├─────┼───────┤│ │Buletinul/cartea de identitate │ │ │ ││ │Seria ....nr. ....eliberat(a)....│accize │ │ X │├──────────────┤Mijlocul de transport............├───────────────┼─────┴───────┤│Semnatura şi │nr. .............................│Semnatura şi │Total de ││ stampila │Expedierea s-a efectuat în │stampila │plata ││cumparatorului│prezenta noastra la data de .....│supraveghetor │(col.5+col.6)││ │ora ............ │fiscal │ ││ │ │ │ ││ │Semnaturile .............. │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘ Sistem unitar de inseriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-10/A Ministerul Finanţelor Publice şi C.N."Imprimeria Naţională" S.A.  +  Anexa 4┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Seria Nr.: IN││ ││Furnizor: ................. Cumparator:................ ││În calitate de ............ În calitate de ............ ││Cod unic de înregistrare: Cod unic de înregistrare: ││........................... ........................... ││Cod fiscal: ............... FACTURA Cod fiscal: ............... ││Sediul: ................... FISCALA Sediul:.................... ││Judeţul: .................. Judeţul:................... ││Contul: ...................┌─────────────────────┐Contul:.................... ││Banca: ....................│Nr.facturii .........│Banca:..................... ││Autorizatia nr. ...........│Data(ziua,luna, │Autorizatia nr. ........... ││din .......................│anul) ...............│din ....................... ││ │Nr.aviz de însoţire a│ ││ │marfii ..............│ ││Cota T.V.A. ............ % │(dacă este cazul) │ ││ └─────────────────────┘ │├────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┤│Nr. │Denumirea │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea │ Valoarea ││crt.│produselor│ │ │ (faţa T.V.A.) │ - lei - │ T.V.A. ││ │ │ │ │ - lei - │ │ - lei - │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5(3x4) │ 6 │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ D I S T I L│A T │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┤│ Furnizorul şi cumparatorul cunosc prevederile legale privind urmarile ││ neinregistrarii contractului │├──────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬───────┤│Semnatura şi │Date privind expeditia │Total din care:│ │ ││ stampila │Numele delegatului ............. │ │ │ ││furnizorului │................................ │ ├─────┼───────┤│ │Buletinul/cartea de identitate │ │ │ ││ │Seria ....nr. ....eliberat(a)....│accize │ │ X │├──────────────┤Mijlocul de transport............├───────────────┼─────┴───────┤│Semnatura şi │nr. .............................│Semnatura şi │Total de ││ stampila │Expedierea s-a efectuat în │stampila │plata ││cumparatorului│prezenta noastra la data de .....│supraveghetor │(col.5+col.6)││ │ora ............ │fiscal │ ││ │ │ │ ││ │Semnaturile .............. │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘ Sistem unitar de inseriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-10/A Ministerul Finanţelor Publice şi C.N."Imprimeria Naţională" S.A.  +  Anexa 5┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Seria Nr.: IN││ ││Furnizor: ................. Cumparator:................ ││În calitate de ............ În calitate de ............ ││Cod unic de înregistrare: Cod unic de înregistrare: ││........................... ........................... ││Cod fiscal: ............... FACTURA Cod fiscal: ............... ││Sediul: ................... FISCALA Sediul:.................... ││Judeţul: .................. Judeţul:................... ││Contul: ...................┌─────────────────────┐Contul:.................... ││Banca: ....................│Nr.facturii .........│Banca:..................... ││Autorizatia nr. ...........│Data(ziua,luna, │Autorizatia nr. ........... ││din .......................│anul) ...............│din ....................... ││ │Nr.aviz de însoţire a│ ││ │marfii ..............│ ││Cota T.V.A. ............ % │(dacă este cazul) │ ││ └─────────────────────┘ │├────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┤│Nr. │Denumirea │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea │ Valoarea ││crt.│produselor│ │ │ (faţa T.V.A.) │ - lei - │ T.V.A. ││ │ │ │ │ - lei - │ │ - lei - │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5(3x4) │ 6 │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ B A U T U R│I │ │ ││ │ │ │ A L C O I L│I C E │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┤│ ││ │├──────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬───────┤│Semnatura şi │Date privind expeditia │Total din care:│ │ ││ stampila │Numele delegatului ............. │ │ │ ││furnizorului │................................ │ ├─────┼───────┤│ │Buletinul/cartea de identitate │accize │ │ ││ │Seria ....nr. ....eliberat(a)....│(după caz) │ │ X │├──────────────┤Mijlocul de transport............├───────────────┴─────┴───────┤│Semnatura şi │nr. .............................│Total de plată ││ stampila │Expedierea s-a efectuat în │(col.5+col.6) ││cumparatorului│prezenta noastra la data de .....│ ││ │ora ............ │ ││ │ │ ││ │Semnaturile .............. │ ││ │ │ ││ │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Sistem unitar de inseriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-10/A Ministerul Finanţelor Publice şi C.N."Imprimeria Naţională" S.A.  +  Anexa 6┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Seria Nr.: IN││ ││Furnizor: ................. Cumparator:................ ││În calitate de ............ În calitate de ............ ││Cod unic de înregistrare: Cod unic de înregistrare: ││........................... ........................... ││Cod fiscal: ............... FACTURA Cod fiscal: ............... ││Sediul: ................... FISCALA Sediul:.................... ││Judeţul: .................. Judeţul:................... ││Contul: ...................┌─────────────────────┐Contul:.................... ││Banca: ....................│Nr.facturii .........│Banca:..................... ││ │Data(ziua,luna, │ ││ │anul) ...............│ ││ │Nr.aviz de însoţire a│ ││ │marfii ..............│ ││Cota T.V.A. ............ % │(dacă este cazul) │ ││ └─────────────────────┘ │├────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┤│Nr. │Denumirea │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea │ Valoarea ││crt.│produselor│ │ │ (faţa T.V.A.) │ - lei - │ T.V.A. ││ │şi desti- │ │ │ - lei - │ │ - lei - ││ │natia │ │ │ │ │ ││ │acestora │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5(3x4) │ 6 │├────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ U L E I U R│I │ │ ││ │ │ │ M I N E R A│L E │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┤│ ││ │├──────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────┬───────┤│Semnatura şi │Date privind expeditia │Total din care:│ │ ││ stampila │Numele delegatului ............. │ │ │ ││furnizorului │................................ │ ├─────┼───────┤│ │Buletinul/cartea de identitate │ │ │ ││ │Seria ....nr. ....eliberat(a)....│accize │ │ X │├──────────────┤Mijlocul de transport............├───────────────┴─────┴───────┤│Semnatura şi │nr. .............................│Total de plată ││ stampila │Expedierea s-a efectuat în │(col.5+col.6) ││cumparatorului│prezenta noastra la data de .....│ ││ │ora ............ │ ││ │ │ ││ │Semnaturile .............. │ ││ │ │ ││ │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Sistem unitar de inseriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-10/A Ministerul Finanţelor Publice şi C.N."Imprimeria Naţională" S.A.  +  Anexa 7┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Seria TUCCCCC Nr. IN││ ││Furnizorul:................ ││Nr.de inmatriculare în Registrul ││comerţului/anul: .......... Cumparatorul: ............. ││ ........................... ││Codul fiscal: ............. FACTURA Codul fiscal: ............. ││Sediul: ................... FISCALA Sediul:.................... ││Judeţul: .................. Judeţul:................... ││Contul: ...................┌─────────────────────┐Contul:.................... ││Banca: ....................│Nr.facturii .........│Banca:..................... ││Autorizatia de comercia- │Data(ziua,luna, │Autorizatia de comerciali- ││lizare nr. ...... din .....│anul) ...............│zare nr. ..... din ........ ││ │Nr.aviz de însoţire a│ ││┌─────────────────────────┐│marfii ..............│ │││Curs de schimb în vigoare││ │ │││1 euro = ......... lei │└─────────────────────┘ │││Cota TVA ......... % │ ││└─────────────────────────┘ │├──┬──────────┬───┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┤│N │Denumirea │U.M│Canti-│Preţul cu│Valoarea la│Preţul de│Valoarea la│Valoarea ││r │produsului│ │tatea │amanuntul│pret cu │livrare │pret de │ TVA ││ │ │ │ │declarat │amanuntul │unitar │livrare │ (lei) ││c │ │ │ │(lei/pa- │ (lei) │fără TVA │ (lei) │ ││r │ │ │ │chet) │ │ (lei) │ │ ││t │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴──────────┼───┼──────┼─────────┴───────────┴─────────┼───────────┼─────────┤│ │ │ │TOTAL VALOARE FACTURA: │ │ ││ │ │ │ ├───────────┴─────────┤│ │ │ │ │Total de plată= ││ │ │ │ │col.7+col.8 │├─────────────┴───┼──────┼─────────────────────┬─────────┼─────────────────────┤│Cantitate totala │ │ │ │ ││facturata = numar│ │ │ │ Acciza totala ││unităţi specifice│ │ Total valoare la │ │(Acciza specifică + ││(o unitate │ │ pret cu amanuntul │ │ acciza ad valorem) ││specifică = 1000 │ │ │ │ ││tigarete) │ │ │ │ │├─────────────────┼──────┼─────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤│Acciza specifică:│ │ │ │ ││(numar unităţi │ │ │ │ ││specifice x......│ │ Acciza ad valorem │ │ ││euro curs lei/ │ │ │ │ ││euro) │ │ │ │ │├──────────────┬──┴──────┴─────────────────────┴─┬───────┴─────────────────────┤│Semnatura şi │Date privind expeditia │Semnatura şi stampila ││ stampila │Numele delegatului ............. │cumparatorului ││furnizorului │................................ │ ││ │Buletinul/cartea de identitate │ ││ │Seria ....nr. ....eliberat(a)....│ ││ │Mijlocul de transport............│ ││ │nr. .............................│ ││ │Expedierea s-a efectuat în │ ││ │prezenta noastra la data de .....│ ││ │ora ............ │ ││ │ │ ││ │Semnaturile .............. │ ││ │ │ ││ │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Sistem unitar de inseriere şi numerotare asigurat de Cod 14-4-10/A Ministerul Finanţelor Publice şi C.N."Imprimeria Naţională" S.A.  +  Anexa 8┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│┌────────────┐ │ │││ ROMÂNIA │ Nota de comanda │ │││ ┌───┐ │ pentru documente fiscale speciale │ │││ │MFP│ │ │ │││ └───┘ │ │ │││ MINISTERUL │ ┌───────────────┐ ┌──────────┐│ │││ FINANTELOR │ numărul │ │ din data de │ ││ │││ PUBLICE │ └───────────────┘ └──────────┘│ ││└────────────┘ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────────────────┐ ││Cod fiscal ├────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐ ││Denumire ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ ││Judeţul ├───────────────────────────────┤ ││Localitatea├───────────────────────────────┤ Cod postal┌────────┐ Sector┌────┐││Strada ├───────────────────────────────┤ Numărul ├────────┤ └────┘││ ├────────┬──────┬───┬──────┬────┤ ├────────┤ ││Blocul ├────────┤Scara ├───┤ Etaj └────┘ Ap. └────────┘ ││ │ │Fax ┌─┴───┤ ││Telefon └────────┘ └─────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────┬──────────┬───────────┬────────┬─────────┬──────┬────────────────┐│ Codul │Cantitatea│Unitatea de│ Pret │Valoarea │T.V.A.│Valoarea totala ││documentului│solicitata│ măsura │ unitar │ (lei) │(lei) │inclusiv T.V.A. ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┤└────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────┴────────────────┘                                        D.G.F.P. judeţului ...................                                        Data aprobării comenzii ..............                                        Numărul documentelor aprobate ........                                        Modalitatea de plată .................   ...................... ........................   (semnatura şi stampila (semnatura şi stampila)      solicitantului)  +  Anexa 9┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│┌────────────┐ │ │││ ROMÂNIA │ Evidenta achizitionarii şi utilizarii │ │││ ┌───┐ │ documentelor fiscale │ │││ │MFP│ │ │ │││ └───┘ │ │ │││ MINISTERUL │ │ │││ FINANTELOR │ în luna┌──────────┐ anul┌───────┐ │ │││ PUBLICE │ └──────────┘ └───────┘ │ ││└────────────┘ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────────────────┐ ││Cod fiscal ├────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐ ││Denumire ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ ││Judeţul ├───────────────────────────────┤ ││Localitatea├───────────────────────────────┤ Cod postal┌────────┐ Sector┌────┐││Strada ├───────────────────────────────┤ Numărul ├────────┤ └────┘││ ├────────┬──────┬───┬──────┬────┤ ├────────┤ ││Blocul ├────────┤Scara ├───┤ Etaj └────┘ Ap. └────────┘ ││ │ │Fax ┌─┴───┤ ││Telefon └────────┘ └─────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬────────┐│ │Stoc│Achizitii│Total I│Canti-│Canti-│Total II│Stoc la ││ │la │în cursul│(col.1+│tatea │tatea │(col.4+ │sfarsi- ││ │în- │ lunii │+col.2)│utili-│anula-│+col.5) │tul ││ │ce- │ │ │zata │ta în │ │lunii ││ │pu- │ │ │în │cursul│ │(col.3 -││ │tul │ │ │cursul│lunii │ │- col.6)││ │lu- │ │ │lunii │ │ │ ││ │nii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────────────┬──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│1. Alcool │Nr.facturi│ │ │ │ │ │ │ ││ şi │ fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ distilate├──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ │Nr.aviz de│ │ │ │ │ │ │ ││ │însoţire a│ │ │ │ │ │ │ ││ │marfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│2. Bauturi │Nr.facturi│ │ │ │ │ │ │ ││ alcoolice│ fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ │Nr.aviz de│ │ │ │ │ │ │ ││ │însoţire a│ │ │ │ │ │ │ ││ │marfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│3. Produse │Nr.facturi│ │ │ │ │ │ │ ││ din │ fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ tutun ├──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ │Nr.aviz de│ │ │ │ │ │ │ ││ │însoţire a│ │ │ │ │ │ │ ││ │marfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│4. Cafea │Nr.facturi│ │ │ │ │ │ │ ││ │ fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ │Nr.aviz de│ │ │ │ │ │ │ ││ │însoţire a│ │ │ │ │ │ │ ││ │marfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│5. Uleiuri │Nr.facturi│ │ │ │ │ │ │ ││ minerale │ fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ │Nr.aviz de│ │ │ │ │ │ │ ││ │însoţire a│ │ │ │ │ │ │ ││ │marfii │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────┴────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┘        Verificat de organul fiscal Certificata de conducerea                                               agentului economic        Semnatura .................. Semnatura .....................        Data ....................... Data ..........................