NORME nr. 11 din 15 decembrie 2003privind supravegherea pe baza individuală şi consolidata a fondurilor proprii
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 14 şi 15, art. 40, art. 45, art. 68^1 alin. 5, art. 83^3 alin. 2 şi ale art. 83^6 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 6 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme se aplică băncilor persoane juridice române, caselor de economii pentru domeniul locativ şi instituţiilor emitente de moneda electronică şi reglementează nivelul minim al capitalului iniţial şi al fondurilor proprii, la nivel individual şi consolidat, precum şi metodologia de calcul şi, după caz, de raportare a acestora. (2) Prevederile cap. IV - Fondurile proprii la nivel consolidat şi cele ale cap. VI - Dispoziţii finale din prezentele norme se aplică şi caselor centrale ale cooperativelor de credit. (3) Prevederile cap. II - Capitalul iniţial, ale cap. V - Dispoziţii tranzitorii şi cele ale cap. VI - Dispoziţii finale din prezentele norme se aplică, în mod corespunzător, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, cu excepţiile prevăzute la art. III din Legea nr. 485/2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile: entitate, interes minoritar, metoda integrării globale, metoda punerii în echivalenta, perimetru de consolidare şi rezerve consolidate au semnificatiile prevăzute în Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit. (2) În scopul supravegherii pe baza consolidata, înţelesul termenilor societate-mama, filiala şi instituţie financiară este cel prevăzut de normele Băncii Naţionale a României care stabilesc regulile generale de consolidare.  +  Capitolul II Capitalul iniţial  +  Articolul 3 (1) Capitalul iniţial al instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1) şi (3) ale art. 1 este parte a fondurilor proprii şi cuprinde: a) capitalul social/capitalul de dotare subscris şi vărsat; b) primele legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie şi alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin acţiuni care se regăsesc în structura capitalului iniţial; c) rezerva legală; d) rezervele statutare; e) rezervele indisponibile aferente acţiunilor proprii răscumpărate; f) alte rezerve, cu excepţia rezervelor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor şi înregistrate în situaţiile financiare publicabile ale instituţiei de credit. În cazul acoperirii pierderii aferente exerciţiului financiar curent, aceste rezerve nu pot fi utilizate decât la încheierea exerciţiului financiar respectiv; g) rezultatul reportat pozitiv, auditat; h) rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit, verificat de persoanele cu atribuţii în auditarea situaţiilor financiare ale instituţiei de credit. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului iniţial se vor deduce următoarele elemente: a) valoarea nominală a acţiunilor preferenţiale cumulative şi dividendele aferente acestora; b) sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând dividende aferente acţiunilor ordinare (în cazul instituţiilor de credit care nu intra sub incidenţa art. 47 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare), participarea personalului la profit şi cota de participare a managerului la profit, până la data aprobării situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor; c) sumele din profitul net al exerciţiului financiar curent reprezentând dividende aferente acţiunilor ordinare (în cazul instituţiilor de credit care nu intra sub incidenţa art. 47 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare), participarea personalului la profit şi cota de participare a managerului la profit. Aceste sume se calculează extracontabil, pe baza datelor din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului în curs, cu excepţia raportarii aferente lunii decembrie, pentru care sumele se calculează pe baza datelor din contabilitate; d) cota aferentă exerciţiului financiar în curs din cheltuielile înregistrate în avans şi alte categorii de cheltuieli care urmează a se suporta eşalonat în perioadele sau în exerciţiile financiare viitoare; e) rezultatul reportat negativ, auditat; f) rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere, verificat de persoanele cu atribuţii în auditarea situaţiilor financiare ale instituţiei de credit; g) repartizarea profitului.  +  Articolul 4 (1) Băncile persoane juridice române trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 370 miliarde lei. (2) Casele de economii pentru domeniul locativ trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 250 miliarde lei. (3) Instituţiile emitente de moneda electronică trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 120 miliarde lei.  +  Articolul 5Sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine vor menţine permanent capitalul iniţial cel puţin la nivelul minim aplicabil stabilit prin prezentele norme.  +  Capitolul III Fondurile proprii la nivel individual  +  Articolul 6Fondurile proprii ale instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1) al art. 1 sunt formate din capital propriu şi capital suplimentar.  +  Articolul 7 (1) Capitalul propriu se compune din: a) capital iniţial; b) fondul pentru riscuri bancare generale. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele: a) valoarea neamortizata a cheltuielilor de constituire; b) valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare; c) valoarea neamortizata a concesiunilor, patentelor, licenţelor, marcilor şi altor drepturi şi active similare, neincluse în fondul comercial; d) valoarea neta a fondului comercial; e) avansuri aferente imobilizarilor necorporale; f) valoarea contabila a acţiunilor proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social.  +  Articolul 8Capitalul suplimentar se compune din: a) fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, conform legii; b) rezerva generală pentru riscul de credit; c) rezervele din reevaluarea patrimoniului, ajustate cu obligaţiile fiscale aferente; d) împrumuturile subordonate; e) datoria subordonata reprezentată prin titluri pe durata nedeterminată şi prin alte instrumente care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c); f) valoarea nominală a acţiunilor preferenţiale cumulative pe durata determinata; g) alte elemente care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:- sunt la dispoziţia instituţiei de credit pentru acoperirea pierderilor potenţiale, generate de riscuri specifice activităţii bancare;- se regăsesc în evidentele contabile ale instituţiei de credit;- nivelul lor este stabilit de conducerea instituţiei de credit, verificat de auditorul financiar şi comunicat Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 9 (1) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor avea în vedere următoarele: a) capitalul suplimentar va fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii numai în proporţie de cel mult 100% din capitalul propriu; b) împrumuturile subordonate vor fi luate în calculul fondurilor proprii numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:- sunt în întregime trase;- în cazul împrumuturilor subordonate la termen, scadenta iniţială trebuie să fie de cel puţin 5 ani;- în cazul împrumuturilor subordonate pe durata nedeterminată, rambursarea nu se poate efectua mai devreme de 5 ani de la data solicitării rambursarii;- la calculul nivelului fondurilor proprii volumul împrumuturilor subordonate la termen va fi redus gradual cu cel puţin 5 ani înaintea scadentei, prin aplicarea unor cote procentuale anuale egale;- contractele de credit sa nu includă clauza rambursarii anticipate a datoriei în alte circumstanţe decât lichidarea instituţiei de credit;- în cazul lichidării instituţiei de credit, împrumuturile subordonate au un rang inferior celorlalte datorii şi nu vor fi rambursate până când toate acestea nu au fost achitate; c) datoria subordonata reprezentată prin titluri emise pe durata nedeterminată poate fi luată în calculul fondurilor proprii numai dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:- prospectul de emisiune al titlurilor specifică faptul ca principalul şi dobânda neplatita aferentă sunt la dispoziţia instituţiei de credit pentru acoperirea pierderilor;- titlurile au fost integral plătite;- prospectul de emisiune prevede posibilitatea amânării plăţii dobânzii aferente datoriei;- rambursarea nu se poate efectua decât cu aprobarea Băncii Naţionale a României;- în cazul lichidării instituţiei de credit, datoria subordonata are un rang inferior celorlalte datorii şi nu va fi rambursata până când toate acestea nu au fost achitate; d) nivelul cumulat al împrumuturilor subordonate şi acţiunilor preferenţiale cumulative pe durata determinata ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii nu poate depăşi 50% din valoarea capitalului propriu; e) următoarele elemente vor fi deduse din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii:- sumele reprezentând participatii în alte instituţii de credit sau financiare, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi natura acordate respectivelor instituţii;- partea din valoarea totală a participatiilor mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor instituţii de credit sau financiare, a creditelor subordonate şi a altor creanţe de aceeaşi natura acordate respectivelor instituţii, care depăşeşte 10% din nivelul fondurilor proprii determinat înaintea deducerii sumelor menţionate la prima liniuţa. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) liniuţa a treia, împrumuturile subordonate pe durata nedeterminată pot fi luate în calculul fondurilor proprii şi în cazul în care rambursarea se va efectua într-un termen mai mic de 5 ani de la data solicitării, cu condiţia obţinerii aprobării Băncii Naţionale a României. Banca Naţionala a României poate aproba rambursarea anticipata în baza cererii primite de la instituţia de credit împrumutată, cu condiţia ca nivelul solvabilităţii instituţiei de credit sa nu scada sub nivelul minim prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României. (3) Prevederile alin. (1) lit. b) liniuţa a patra se aplică în mod corespunzător şi împrumuturilor subordonate pe durata nedeterminată, pentru care a fost stabilit termenul de rambursare.  +  Articolul 10Banca Naţionala a României poate aproba, la cererea instituţiei de credit, depăşirea limitelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi d), dar numai pe perioade determinate şi în situaţii excepţionale.  +  Articolul 11Prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), referitoare la participatiile în alte instituţii de credit sau financiare, nu se aplică instituţiilor de credit societăţi-mama, care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata, în cazul în care respectivele participatii sunt deţinute în instituţii de credit sau în instituţii financiare incluse în perimetrul de consolidare.  +  Articolul 12 (1) Băncile persoane juridice române, casele de economii pentru domeniul locativ şi instituţiile emitente de moneda electronică trebuie să menţină în permanenta fondurile proprii cel puţin la nivelurile stabilite prin prezentele norme pentru capitalul iniţial; în cazul instituţiilor emitente de moneda electronică vor fi avute în vedere şi prevederile alin. (2) sau, după caz, ale alin. (3). (2) Fondurile proprii ale instituţiilor emitente de moneda electronică vor fi în permanenta cel puţin egale cu cea mai mare dintre următoarele valori:- 2% din valoarea obligaţiilor financiare curente aferente monedei electronice emise; şi- 2% din valoarea medie a obligaţiilor financiare zilnice aferente monedei electronice emise în ultimele 6 luni. (3) Instituţiile emitente de moneda electronică ce desfăşoară activitatea de emitere de moneda electronică de mai puţin de 6 luni vor menţine în permanenta fondurile proprii la un nivel cel puţin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:- 2% din valoarea obligaţiilor financiare curente aferente monedei electronice emise; şi- 2% din valoarea totală a obligaţiilor financiare aferente monedei electronice, estimat a fi emise în primele 6 luni de activitate, potrivit datelor din studiul de fezabilitate în baza căruia a fost obţinută autorizaţia de funcţionare. (4) Termenul menţionat la alin. (3) curge de la data efectuării primei operaţiuni de emitere de moneda electronică inclusiv.  +  Articolul 13 (1) Băncile persoane juridice române, casele de economii pentru domeniul locativ şi instituţiile emitente de moneda electronică vor determina lunar fondurile proprii la nivel individual, potrivit prezentelor norme, pe baza datelor înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru luna respectiva şi a datelor calculate extracontabil. (2) Instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) vor transmite formularul de calcul şi raportare a fondurilor proprii Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care acesta se întocmeşte, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care acesta se întocmeşte, în forma letrica. Modelul formularului de calcul şi raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 14Cererile de aprobare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi la art. 10 se adresează Direcţiei supraveghere a Băncii Naţionale a României, însoţite de documentaţia relevanta pentru susţinerea acestora.  +  Articolul 15Pentru toţi indicatorii de prudenta bancară a căror determinare se face în funcţie de fondurile proprii, instituţiile de credit sunt obligate sa utilizeze nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care, după aprobarea situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor, nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de credit la data de 31 decembrie se modifica, raportarile aferente fondurilor proprii şi indicatorilor de prudenta bancară ce se determina în funcţie de nivelul acestora, aferente ultimei luni a exerciţiului financiar precedent şi fiecărei luni din perioada scursa de la începutul anului şi până la data aprobării situaţiilor financiare anuale, vor fi refăcute şi retransmise Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere. (2) Raportarile la care se face referire la alin. (1) vor fi retransmise în forma letrica şi prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, în termen de 20 de zile calendaristice de la data limita de depunere a situaţiilor financiare anuale la organele în drept.  +  Capitolul IV Fondurile proprii la nivel consolidat  +  Articolul 17 (1) Pentru determinarea fondurilor proprii pe baza consolidata vor fi luate în calcul valorile obţinute în urma consolidării, la nivelul perimetrului de consolidare, a elementelor cuprinse în structura fondurilor proprii la nivel individual, prevăzute în cap. III - Fondurile proprii la nivel individual din prezentele norme şi, după caz, în secţiunea a 3-a - Reţelele cooperatiste de credit şi secţiunea a 4-a - Dispoziţii comune ale cap. II din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale reţelelor cooperatiste de credit, avându-se în vedere prevederile art. 68^1 -68^4 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor Băncii Naţionale a României care stabilesc regulile generale de consolidare. (2) La determinarea fondurilor proprii pe baza consolidata următoarele elemente vor fi considerate rezerve consolidate, valoarea lor adăugându-se celei obţinute prin aplicarea alin. (1):- interesul minoritar, reprezentând partea ce revine acţionarilor minoritari din rezultatele nete pozitive şi activele nete ale unei filiale ale carei situaţii financiare au fost consolidate prin metoda integrării globale;- fondul comercial negativ, recunoscut în situaţiile financiare consolidate ale grupului, aferent entitatilor consolidate prin integrare globală sau proporţională ori puse în echivalenta;- rezervele din conversie favorabile, aferente grupului, rezultate din conversia situaţiilor financiare ale entitatilor nerezidente, determinate prin aplicarea art. 59 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit. (3) La determinarea fondurilor proprii pe baza consolidata următoarele elemente vor fi deduse din valoarea obţinută prin aplicarea alin. (1):- interesul minoritar, reprezentând partea ce revine acţionarilor minoritari din rezultatele nete negative şi datoriile nete ale unei filiale ale carei situaţii financiare au fost consolidate prin metoda integrării globale;- fondul comercial pozitiv, recunoscut în situaţiile financiare consolidate ale grupului, aferent entitatilor consolidate prin integrare globală sau proporţională ori puse în echivalenta;- rezervele din conversie nefavorabile, aferente grupului, rezultate din conversia situaţiilor financiare ale entitatilor nerezidente, determinate prin aplicarea art. 59 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/2002.  +  Articolul 18 (1) Obligaţia de determinare a fondurilor proprii la nivel consolidat revine instituţiei de credit persoana juridică română, societate-mama (consolidanta) sau, în situaţiile prevăzute la art. 68^1 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiei de credit persoana juridică română, filiala a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate. (2) În cazul în care doua sau mai multe instituţii de credit din România sunt filiale ale aceluiaşi holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine instituţiei de credit având cea mai mare valoare a activului bilantier.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 19 (1) Băncile persoane juridice române, autorizate de Banca Naţionala a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor atinge nivelul minim al fondurilor proprii prevăzut la art. 12 alin. (1) până la data de 31 mai 2004. (2) Băncile prevăzute la alin. (1) trebuie să menţină până la data de 30 mai 2004 un nivel al fondurilor proprii de cel puţin 320 miliarde lei.  +  Articolul 20 (1) Sucursalele băncilor persoane juridice străine, autorizate de Banca Naţionala a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor atinge nivelul minim al capitalului iniţial, prevăzut de prezentele norme, până la data de 31 mai 2004. (2) Sucursalele băncilor persoane juridice străine prevăzute la alin. (1) trebuie să menţină până la data de 30 mai 2004 un nivel al capitalului iniţial de cel puţin 320 miliarde lei.  +  Articolul 21Nivelul minim al capitalului iniţial, în cazul cererilor de autorizare de case de economii pentru domeniul locativ, depuse la Banca Naţionala a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabileşte la 250 miliarde lei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 alin. 2 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23 (1) Prezentele norme intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile art. 21 se vor aplica începând cu data publicării prezentelor norme, data la care se abroga art. 2 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/2003 privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 iunie 2003. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile cap. IV - Fondurile proprii la nivel consolidat din prezentele norme se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 12 mai 1999, şi Normele Băncii Naţionale a României nr. 16/2002 privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 16 septembrie 2002.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu,guvernatorBucureşti, 15 decembrie 2003.Nr. 11.  +  Anexă
                Formular de calcul şi raportare a fondurilor proprii
      Denumirea instituţiei de credit .............
      Data raportarii: [ / / ]
                                                                - mii lei
  Elementele luate în calcul Numărul Valoa- Coefi- Valoa- rândului rea cientul rea conta- de ajus- bila ajus- tata tate
  A B 1 2 3
  Capitalul social/de dotare vărsat 1 x
  Primele legate de capital 2 x
  Rezerva legală 3 x
  Rezervele statutare 4 x
  Rezervele indisponibile aferente 5 x acţiunilor proprii răscumpărate
  Alte rezerve, din care: 6 x ..................................... .....................................
  Rezultatul reportat pozitiv 7 x
  Rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit 8 x
  Total 9 x (rd. 1 la 8)
  Acţiuni preferenţiale cumulative 10 x
  Dividende aferente acţiunilor preferenţiale cumulative 11 x
  Dividende*) 12 x
  Participarea personalului la profit*) 13 x
  Cota de participare a managerului la profit*) 14 x
  Cheltuieli înregistrate în avans 15 x
  Alte categorii de cheltuieli care urmează 16 x a se suporta eşalonat în perioadele sau în exerciţiile financiare viitoare, din care: ............................. .............................
  Rezultatul reportat negativ 17 x
  Rezultatul net al exerciţiului financiar 18 x curent reprezentând pierdere
  Repartizarea profitului 19 x
  Total elemente deductibile I 20 x (rd. 10 la 19)
  Capital iniţial 21 x (rd. 9 minus rd. 20)
  Fondul pentru riscuri bancare generale 22 x
  Cheltuieli de constituire neamortizate 23 x
  Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare 24 x neamortizate
  Concesiuni, patente, licenţe, mărci 25 x şi alte drepturi şi active similare neincluse în fondul comercial şi neamortizate
  Fondul comercial 26 x
  Avansuri aferente imobilizarilor necorporale 27 x
  Acţiuni proprii răscumpărate 28 x
  Total elemente deductibile II 29 x (rd. 23 la 28)
  Capital propriu 30 x (rd.21 + rd.22 - rd.29)
  Rezerva generală pentru riscul de credit 31 x
  Fondul special constituit de casele de 32 x economii pentru domeniul locativ
  Rezervele din reevaluarea patrimoniului 33 x
  Titluri pe durata nedeterminată şi 34 x alte instrumente de aceeaşi natura, din care: ..................................... .....................................
  Împrumuturile subordonate 35 x
  Acţiunile preferenţiale cumulative 36 x pe durata determinata
  Alte elemente**, din care: 37 x ......................... .........................
  Total 38 maximum col.3 = col.3 rd.35 + col.3 rd.36 50% din (în limita a 50% din col.3 rd.30) rd. 30
  Capital suplimentar 39 maximum col.3 = col.3 rd.31 la rd.34 + col.3 rd.37 100% din + col. 3 rd.38 rd. 30 (în limita a 100% din col.3 rd.30)
  Participatiile în alte instituţii de 40 x credit sau financiare, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi natura, acordate acestor instituţii, din care: ............................ ............................
  Partea din valoarea totală a participatiilor 41 x mai mici de 10% din capitalul social al altor instituţii de credit sau financiare, a creditelor subordonate şi a altor creanţe de aceeaşi natura, acordate respectivelor instituţii, care depăşeşte 10% din nivelul fondurilor proprii determinat înaintea deducerii sumelor de la rd.40, din care: ................... ................... Total elemente deductibile III 42 x (rd.40 + rd.41)
  Total fonduri proprii 43 x (rd.30 + rd.39 - rd.42)
  ------------ Notă *) Se va completa potrivit prevederilor art. 3 alin. 2, lit. b) şi c), cu evidentierea distinctă a fiecărei sume prevăzute la literele menţionate. Pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut şi retransmis, potrivit prevederilor art. 16. Notă **) Se va completa potrivit art. 8 lit. g).Întocmit de:─────────────────────────────Numele şi prenumele .......Telefon/interior ..........─────────────────────────────Conducătorul instituţiei de credit, Conducătorul compartimentului.................................. financiar-contabil,(numele, prenumele şi semnatura) ...............................(numele, prenumele şi semnatura)Nota I:Elementele componente ale fondurilor proprii, cuprinse în structura de mai sus, vor fi prezentate desfăşurat, cu evidentierea fiecărei subcategorii.Nota II:Instituţiile de credit care aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit vor anexa prezentei o nota explicativa care să detalieze diferenţele de conţinut al elementelor componente ale fondurilor proprii faţă de structura de mai sus.-------