HOTĂRÂRE nr. 1.574 din 18 decembrie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică. (3) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu. (4) Sediul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice contribuie în mod eficient, transparent şi orientat la elaborarea şi implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare şi valutare în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei agenţilor economici. (2) Ministerul Finanţelor Publice asigură, prin redistribuirea veniturilor, desfăşurarea activităţilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării naţionale şi ordinii publice. Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa, Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate; c) de elaborare şi implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a Guvernului; d) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale; e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluţionare a contestaţiilor şi de dezvoltare a unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă, conform competenţelor; f) de contractare şi administrare a datoriei publice; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de exercitare a controlului financiar public intern; i) de asigurare a evidenţei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; j) de elaborare şi supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilităţii; k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa. (3) Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate. (4) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea cadrului macroeconomic; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) satisfacerea cerinţelor partenerilor sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii:1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice;2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;3. stabileşte echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificării acestuia;4. stabileşte metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătăţire;6. urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;7. elaborează şi aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar;10. analizează şi avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producţiei de export şi a exporturilor;11. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;12. aprobă, prin delegare de competenţe, modificări în fişele de investiţii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;14. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale bugetului de stat şi care au influenţe asupra echilibrului bugetar;15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileşte măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreşte rambursarea acesteia şi achitarea dobânzilor aferente, în condiţiile legii;16. reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;17. avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;18. elaborează şi actualizează metodologia privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;19. analizează programul de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi al eşalonării creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor;20. coordonează monitorizarea întregului program de investiţii publice;21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achiziţiilor publice şi asigură transpunerea acquisului comunitar şi îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;22. elaborează şi actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;23. stabileşte modul de organizare şi funcţionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, precum şi sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;24. elaborează strategia în domeniul investiţiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiţii ale ordonatorilor principali de credite;25. avizează programe de investiţii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;26. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României, scop în care încheie convenţii cu aceasta;27. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi pentru sectorul public;28. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;29. colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei de plăţi externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar şi valutar şi informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluţii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanţei de plăţi externe;30. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară internă şi externă, în scopul şi în limitele competenţelor stabilite de lege;31. asigură punerea în circulaţie prin Banca Naţională a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;32. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi personalului din instituţiile publice;34. colaborează cu alte autorităţi publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte, urmăreşte perfecţionarea aşezării acestora şi armonizarea legislativă în acest domeniu;36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmăreşte actualizarea acestuia în concordanţă cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;37. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;38. elaborează strategii, studii comparative, priorităţi şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;39. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea şi menţinerea unui sistem fiscal unitar, stabil şi armonizat în strânsă concordanţă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune şi urmăreşte perfecţionarea acestuia în corelaţie cu normele europene în domeniu;41. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achiziţiile publice;42. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice; controlează, în condiţiile legii, activitatea financiară a agenţilor economici;43. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică şi Trezoreria Statului;44. urmăreşte respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaţionale în domeniul datoriei publice;45. elaborează politica vamală în concordanţă cu cadrul legislativ existent, precum şi actele normative în realizarea acesteia;46. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi asigură valorificarea acestora în condiţiile legii;47. asigură administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;48. reglementează controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii şi utilizării, legale şi eficiente, a fondurilor publice;49. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire şi pregătire profesională în domeniul auditului intern;50. realizează activităţi de control operativ la instituţii publice şi soluţionează contestaţiile depuse de acestea;51. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar;52. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor;53. coordonează, negociază şi încheie acorduri internaţionale în numele statului, în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;54. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;55. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice activităţii sale;56. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii şi stabilităţii sociale şi susţine în Parlament proiectele de acte normative pe care le iniţiază;57. soluţionează petiţiile formulate de către cetăţeni şi adresate Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale;58. elaborează, implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;59. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabilă;60. elaborează, monitorizează şi implementează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional în scopul susţinerii activităţii sale;61. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii;62. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoaşterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;63. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", prin finanţare din venituri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;64. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa;65. urmăreşte constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internaţionale sau guvernele altor ţări;66. asigură evidenţa statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;67. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană;68. asigură fundamentarea, coordonarea şi realizarea activităţilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană pe domeniile din competenţa şi responsabilitatea sa;69. elaborează strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evaluează activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale şi exercită activităţi de audit public intern la nivelul aparatului propriu;70. efectuează inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte instituţii publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după caz, sunt autorizate: a) să dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii în condiţiile legii; d) să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare; e) să încheie protocoale de schimb de informaţii, documente şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; f) să refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; g) să retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite; h) să respingă situaţii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale şi să stabilească noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare; i) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice, la cererea acestuia, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor sale.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.326, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se organizează Agenţia Naţională de Plăţi, cu un număr de 300 de posturi, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3. (2) Agenţia Naţională de Plăţi devine operaţională în anul 2005. (3) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului, în condiţiile legii. (4) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor nominaliza, în funcţie de necesităţile de pregătire profesională sau de acţiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activităţile premergătoare funcţionării Agenţiei Naţionale de Plăţi.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din unităţile subordonate acestuia se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice. (2) Ministrul finanţelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Prin ordin al ministrului finanţelor publice unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. (3) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (4) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (5) Ministrul finanţelor publice conduce aparatul propriu al ministerului. (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (8) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, şi în subordinea cărora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001. (9) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de ministrul finanţelor publice. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12 (1) Desemnarea secretarului de stat care are şi calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Secretarul de stat preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are calitate de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Ministrul finanţelor publice aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 15 (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Repartizarea la nivel de judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la pct. I din anexa nr. 4, pentru unităţile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorică, normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor unităţilor subordonate: direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 16 (1) Conducătorii unităţilor teritoriale, directori executivi, exclusiv directorul executiv al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc şi se eliberează din funcţie de ministrul finanţelor publice, cu avizul consultativ al prefectului. (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se numesc persoanele cu funcţii publice de conducere de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, precum şi de şef administraţie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administraţiilor finanţelor publice municipale.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 18 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spaţii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Secţiunea 1 Principalele obiective şi atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 19 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are ca obiective principale următoarele: a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, conform competenţelor, precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilaţi acestora; b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul său de activitate; c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor. (2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuţii:1. propune şi elaborează strategii de dezvoltare, precum şi soluţii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;2. asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei fiscale;3. elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale;4. analizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competentă;5. participă, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;6. efectuează monitorizarea depunerii de către plătitori a declaraţiilor impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare potrivit legii, precum şi a plăţilor efectuate;7. iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată;8. elaborează proceduri privind activitatea de asistenţă, îndrumare şi informare a contribuabililor;9. asigură acordarea asistenţei pentru contribuabili prin mijloace specifice;10. elaborează, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;11. elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;12. elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal;13. elaborează şi editează materiale de specialitate în domeniul său de activitate în vederea cunoaşterii acestora de către personalul propriu şi de către contribuabili;14. urmăreşte încurajarea conformării voluntare prin oferirea de servicii de asistenţă contribuabililor, facilitându-le acestora îndeplinirea obligaţiilor fiscale;15. elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;16. elaborează şi aplică proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă;17. elaborează şi aplică proceduri privind executarea silită;18. elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;19. exercită urmărirea, supravegherea şi controlul fiscal pe întreg teritoriul naţional, respectării legislaţiei în domeniul impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi al celorlalte venituri bugetare pentru a căror administrare este competentă potrivit legii;20. exercită prin organele sale de specialitate controlul operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei fiscale;21. desfăşoară activităţi de investigare fiscală cu ocazia controlului;22. acţionează prin mijloace specifice pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile legii;23. coordonează, îndrumă şi verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislaţiei fiscale şi a legislaţiei contribuţiilor sociale de către structurile de administrare;24. soluţionează contestaţiile şi petiţiile care au ca obiect obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice şi juridice, conform prevederilor legale;25. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;26. furnizează Ministerului Finanţelor Publice informaţii necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;27. analizează periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;28. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Comunităţii Europene;29. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;30. încheie şi derulează convenţii şi proiecte de colaborare cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;31. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării internaţionale în domeniul său de activitate;32. gestionează şi coordonează schimbul de informaţii intern şi intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată şi accize;33. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe linia integrării europene;34. asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare internaţională în domeniul său de activitate;35. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administraţiei fiscale, având ca scop menţinerea unei administraţii fiscale unitare, stabile şi armonizate;36. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;37. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului, cu excepţia funcţiilor care sunt în competenţa de aprobare a ministrului finanţelor publice;38. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la nivel central şi la nivelul structurilor de administrare prin Şcoala de Finanţe Publice şi alte organisme specializate în acest domeniu;39. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi programul de investiţii şi achiziţii publice pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;40. reprezintă statul în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte activităţi ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;41. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii, stabilităţii şi solidarităţii sociale;42. exercită funcţia de audit public intern în condiţiile legii;43. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;44. elaborează, monitorizează şi implementează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional în scopul susţinerii activităţii sale;45. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii. (3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare în activitatea de administrare a veniturilor bugetare pentru care este competentă.  +  Articolul 20În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi.  +  Articolul 21În îndeplinirea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată:1. să exercite nemijlocit şi neîngrădit controlul fiscal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;2. să dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;3. să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa;4. să aprobe înlesniri, în condiţiile legii, restituiri şi compensări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare pentru care este competentă;5. să urmărească şi să ia măsuri în aplicarea legislaţiei în materie de ajutor de stat, în domeniul său de activitate conform competenţelor;6. să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru a căror colectare este competentă potrivit legii;7. să încheie protocoale de schimb de informaţii, documente de colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;8. să stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite informaţii de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, de la societăţi financiar-bancare şi de la alte persoane, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 23 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, exclusiv secretarul de stat preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, este de 355. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale structurilor de administrare se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (3) şi (4), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii. (6) Directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, şefii de servicii şi şefii de birouri, personalul de execuţie din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se numesc şi se eliberează din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (7) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, care coordonează structurile de administrare, şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi [cu excepţia celor prevăzuţi la art. 16 alin. (2)] ai administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc şi se eliberează din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (8) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi ai Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc şi se eliberează din funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (9) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti un director executiv adjunct îndeplineşte şi funcţia de administrator-şef care coordonează structurile de administrare şi care este numit şi eliberat din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 24 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de creditor bugetar prevăzută de lege, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile de administrare, pentru veniturile bugetare pe care le administrează. (2) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de operator, înscrie prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, în calitate de agenţi împuterniciţi, creanţele bugetare administrate de aceasta, la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finanţelor publice, conform art. 15 alin. (2). (2) Structura organizatorică, normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor structurilor de administrare se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 26 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un preşedinte. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conduce Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite ordine, în condiţiile legii. (4) Secretarul de stat preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate să delege calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală reprezintă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în relaţia cu terţii. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. (6) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (7) În cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile cuvenite, îl deleagă pe înlocuitor să exercite aceste atribuţii. (8) Înlocuitorul propus de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va fi numit prin ordin al ministrului finanţelor publice. (9) Înlocuitorul îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin ordin.  +  Articolul 27Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru structurile de administrare, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 28 (1) Personalul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcţionar public, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Salarizarea personalului Ministerului Finanţelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual. (3) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 29Actele juridice emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să îşi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 30Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 32Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.574.  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi = 1.326,    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului)                            STRUCTURA ORGANIZATORICA                       a Ministerului Finanţelor Publice                            ┌──────────┐                            │ MINISTRU │                            └────┬─────┘                                 │                                 │                                 │                                 │                                 │ ┌──────────────────────────────┐                                 │ ┌─┤DIRECTIA GENERALĂ JURIDICA │                                 │ │ └──────────────────────────────┘                                 │ │ ┌───────────────────────────────┐                                 ├─────┼─┤UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE│                                 │ │ │PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN*1)│                                 │ │ └───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │PURTATORUL DE CUVANT ŞI │ │ └─┤DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN│ │RELATII CU MASS MEDIA*2)├──────┤ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │                                 │                                 │          ┌----------------------│    ┌─────|─────┬──────────┬─────┼───────────────┬─────────────┬──────------┌───┴────┐| ┌───┴────┐ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐ ┌───┴──────────┐ |│SECRETAR│| │SECRETAR│ │SECRETAR││ │SECRETAR│ │SECRETAR │ |│ DE │| │ DE │ │ DE ││ │ DE │ │ DE │ |│ STAT │| │ STAT │ │ STAT ││ │ STAT │ ┌─┤ STAT │ |└───┬────┘| └───┬────┘ └───┬────┘└──┐ └───┬────┘ │┌┴─────────┬┬──┬┘ |    ├─────|─────┼──────────┼────────┼────────────┼───────┘│PRESEDINTE││ │ |    │ -- │ │ ┌┴───────┐ │ └──────────┘│ │ |    │ | │ │ │SECRETAR│ │ | │ │ |    │ | │ │ │GENERAL │-- │ | │ │ |    │ | │ │ └──┬─────┘ | │ | │ │ |    │ | │ │ ┌──┴─────┐ | │ | │ │ |    │ | │ │ │SECRETAR│ | │ | │ │ |    │ | │ │ │GENERAL │ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ADJUNCT │ | │ | │ │ |    │ | │ │ └───┬────┘ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ | | │ | │ │ |    │┌--|-------│----------│-----------│---------│---------|--|-------│--│---|    │| | │| | │ │ │ | ┌--|------┐ | │ │ | |┌─┬─┼─┬─┐ ┌─┬─┼─┐ ┌──┼──┐ ┌─┬┴┐ ┌─┬┴┬─┐ |AGENTIA | ┌─┴┐┌──┐┌─┐A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S |NAŢIONALA| T U V                                                        | DE |                                                        |ADMINIS- |                                                        | TRARE |                                                        |FISCALA |                                                        └---------┘LEGENDA:--------A = DIRECTIA GENERALĂ DE SINTEZA A POLITICILOR BUGETAREB = DIRECTIA GENERALĂ DE PROGRAMARE BUGETARA SECTORIALA ŞI SECURITATE SOCIALAC = DIRECTIA REGLEMENTAREA ACHIZITIILOR PUBLICE ŞI PRIORITIZAREA INVESTITIILOR PUBLICED = DIRECTIA GENERALĂ A CONTABILITATII PUBLICEE = DIRECTIA GENERALĂ DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV*3)F = UNITATEA DE MANAGEMENT A TREZORERIEI STATULUI*1)G = DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE EXTERNEH = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ACORDURI, COOPERARE ŞI DECONTARI EXTERNEI = DIRECTIA DE EVALUARE A VENITURILOR BUGETULUI GENERAL CONSOLIDATJ = DIRECTIA GENERALĂ A FONDULUI NAŢIONAL DE PREADERAREK = OFICIUL DE PLATI ŞI CONTRACTARE PHARE*4)L = DIRECTIA GENERALĂ DE ARMONIZARE LEGISLATIVA ŞI INTEGRARE EUROPEANAM = DIRECTIA GENERALĂ A POLITICILOR ŞI RESURSELOR UMANE*5)N = DIRECTIA DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNAO = DIRECTIA GENERALĂ A SERVICIILOR ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ARHIVAREP = DIRECTIA GENERALĂ DE POLITICI ŞI LEGISLATIE PRIVIND VENITURILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDATQ = DIRECTIA DE REGLEMENTARI CONTABILER = DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATULS = DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTARI ŞI CONTROL AL ACTIVELOR STATULUIT = DIRECTIA GENERALĂ A TEHNOLOGIEI INFORMATIEIU = DIRECTIA DE AUTORIZARIV = AGENTIA NAŢIONALA DE PLATI-------------*1) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală*2) Include şi Serviciul de comunicare şi relatii publice*3) Organizarea şi functionarea sunt reglementate prin ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare*4) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie*5) Include şi Şcoala de Finante Publice, care funcţionează la nivel de direcţie  +  Anexa 2    STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA                                              ┌─────────────────────────────┐                                              │MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE │                                              └─────────────────────────────┘                                                           |                            ┌──────────────┐ |                            │ PRESEDINTE ├................                            │ │-------------------------─┐                            └─────┬────────┘ |  ┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ |  │ PURTATOR DE CUVANT, │ │ │DIRECTIA DE AUDIT │ |  │ RELATII PUBLICE ŞI ├────┼───┤ PUBLIC INTERN │ |  │ MASS MEDIA │ │ └──────────────────┘ |  └──────────────────────────┘ │ |                                  │ |  ┌──────────────────────────┐ │ |  │ SECRETARIATUL │ │ ┌──────────────────┐ |  │ PERMANENT PE LANGA ├────┼────┤DIRECTIA JURIDICA │ |  │COMITETUL INTERMINISTERIAL│ │ │ │ |  └──────────────────────────┘ │ └──────────────────┘ |                                  │ |                                  │ ┌---------------─┐                                  │ | ┌---------─┐                                  │ | ┌┘--------─┐|   ┌────┬────────┬─────────────┬──┴──┬─────┬─────┐┌------------─┐ ┌┘--------─┐|┘   │ │ ┌───┴─────┐ │ │ │ │| Directia | |Directiile|┘   │ │ │DIRECTIA │ │ │ │ │| generală | |generale |   │ │ │GENERALĂ │ │ │ │ │| de | | ale |   │ │ │ DE │ │ │ │ │|administrare | |finanţelor|   │ │ │INSPECŢIE│ │ │ │ │|a marilor | |publice şi|   │ │ │ FISCALA │ │ │ │ │|contribuabili| |a munici- |   │ │ └───┬─────┘ │ │ │ │└-------------┘ |piului |   │ │ ┌──┴───┐ │ │ │ │ |Bucureşti |  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ └---------─┘  │A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ |  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ |                                                                    ┌---------─┐                                                                   ┌┘--------─┐|                                                                 ┌ ---------─┐||                                                                 │Structurile||┘                                                                 |municipale,|┘                                                                 |orăşeneşti,|                                                                 |comunale |                                                                 └-----------┘LEGENDA:--------A - DIRECTIA GENERALĂ DE GESTIUNE A IMPOZITELOR ŞI CONTRIBUTIILORB - DIRECTIA GENERALĂ DE COLECTARE A CREANTELOR BUGETAREC - DIRECTIA DE CONTROL FISCALD - DIRECTIA DE INVESTIGATII FISCALEE - DIRECTIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILORF - DIRECTIA DE COOPERARE INTERNATIONALA, PLANIFICARE ŞI RELATII INSTITUTIONALEG - DIRECTIA DE ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANEH - DIRECTIA ECONOMICA ŞI ADMINISTRATIVA  +  Anexa 3               STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE DE PLATI                        ┌─────────────────────────────┐                        │ SECRETAR DE STAT │                        └──────────────┬──────────────┘                                       │               ┌───────────────────────┼────────────────────────┐               │ │ │  ┌────────────┴──────────────┐ ┌────┴──────────────┐ ┌───────┴───────────┐  │ Directia Managementul │ │Directia Financiar-│ │Directia Tehnologia│  │Plăţilor pentru instrumente│ │ Contabila, Bugete │ │ Informatiei │  │ financiare UE │ │ şi Raportări │ │ │  └───────────────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘  +  Anexa 4                                   UNITATILE                    aflate în subordinea sau sub autoritatea                        Ministerului Finanţelor Publice Numărul maxim de posturi -------------- I. Instituţii publice şi unităţi subordonate finanţate de la bugetul de stat 1. Oficiul Concurenţei*) 400 2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală**) 355 3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti; Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili***) 26.125 II. Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice 1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei Revista "Finanţe Publice şi Contabilitate"****)III. Companii naţionale asupra cărora Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar 1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. 2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.NOTĂ:În numărul de posturi finanţat de la bugetul de stat, repartizat direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, a municipiului Bucureşti şi Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sunt cuprinse 558 posturi aferente activităţii de control şi de solutionare a contestatiilor preluate la Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, finantate, în intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurarilor sociale de stat (213), bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (197), bugetul asigurarilor pentru şomaj (148).În acelasi numar de posturi sunt cuprinse 45 de posturi preluate cu data de 1 ianuarie 2004 de la Agentia Naţionala de Ocupare a Forţei de Muncă.În acest numar este cuprinsa şi reducerea, cu data de 1 ianuarie 2004, a unui numar de 150 de posturi repartizate altor institutii pentru întărirea structurilor de integrare europeana.--------------- Notă *) Este organizat şi funcţionează potrivit Hotarârii Guvernului nr. 767/2003 privind organizarea şi functionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice şi urmeaza să fie reorganizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996 Notă **) Au fost incluse şi posturile aferente activităţii de control financiar stabilite până în prezent conform art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi functionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare Notă ***) Include şi structurile de administrare din cadrul acestora Notă ****) Conform Hotarârii Guvernului nr. 1515/2002 privind înfiinţarea pe lânga Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finantate integral din venituri proprii  +  Anexa 5                      MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL                   DE CARBURANTI PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE
             
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
    01234
    1.Aparatul propriu*)      
      a) pentru programe PHARE1)- autoturism2450
    - autoturism de teren1450
      b) pentru transport marfă şi persoane (delegaţii)- autovehicule5450
    2.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- autoturism5300
    3.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene;- autoturism- câte 5 pentru fiecare D.G.F.P.**)300
    Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti;- autoturism- 3 pentru D.G.A.M.C.**)300
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili- autoturism- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P. a municipiului Bucureşti450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P. a municipiului Bucureşti600
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte 2 pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a municipiului Bucureşti şi câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.400
    4.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturism- câte 1 pentru fiecare unitate300
    - autoturism- câte 1 pentru fiecare administraţie a finanţelor publice de sector450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte 1 pentru fiecare unitate400
    5.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 4- autoturism- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
  *1) Autoturismele şi consumul de carburanti se finanţează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanţelor publice, în functie de dotarile rezultate din protocoalele şi memorandumurile incheiate cu organismele internationale. Notă *) exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice Notă **) D.G.F.P. - Directia generală a finanţelor publice; D.G.A.M.C. - Directia generală de administrare a marilor contribuabiliNOTĂ:1) Directia generală a finanţelor publice a judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curenta.2) Nu se considera depăşiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadreaza în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecarei unităţi.-----------------