ORDIN nr. 1.828 din 22 decembrie 2003privind documentele necesare achiziţionării unor produse accizabile în regim de scutire
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2004  În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 alin. (4), art. 199 alin. (2), art. 200 alin. (2) şi a art. 201 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru produsele accizabile, cu excepţia uleiurilor minerale folosite drept combustibili şi carburanţi, scutirea de la plata accizelor se acordă direct, atunci când sunt livrate de către antrepozitul fiscal: a) în cadrul relaţiilor consulare sau diplomatice; b) organizaţiilor internaţionale recunoscute ca atare de către autorităţile publice ale României, în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale care pun bazele acestor organizaţii sau prin acorduri încheiate la nivel statal ori guvernamental; c) forţelor armate aparţinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu excepţia Forţelor Armate ale României; d) la rezerva de stat şi de mobilizare. (2) Pentru uleiurile minerale folosite drept combustibili şi carburanţi, cu destinaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei prevăzute la lit. d), scutirea se acordă prin restituirea accizelor plătite la momentul achiziţionării produselor accizabile, conform prevederilor legale în materie. (3) Atât în situaţia prevăzută la alin. (1), cât şi în cea de la alin. (2), scutirea se acordă pe baza certificatului de scutire de plată accizelor, emis beneficiarului de autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază acesta îşi desfăşoară activitatea. Acest certificat se eliberează la cererea scrisă a beneficiarului, în care se vor menţiona statutul acestuia şi justificarea cantităţii ce urmează a fi achiziţionată în regim de scutire de plată accizelor. (4) Modelul certificatului de scutire de plată accizelor este prevăzut în anexa nr. 1. (5) Certificatul de scutire de plată accizelor se emite beneficiarului în 3 exemplare cu următoarele destinaţii: a) primul exemplar se păstrează de către beneficiar; b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de însoţire; c) al treilea exemplar se transmite şi se păstrează de către antrepozitul fiscal expeditor. (6) În cazul în care beneficiarul se aprovizionează de la mai multe antrepozite fiscale, certificatul de scutire de plată accizelor se emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor.  +  Articolul 2 (1) În toate situaţiile prevăzute la art. 200 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acordă numai beneficiarului, cu condiţia ca aprovizionarea să se fi efectuat direct de la un antrepozit fiscal şi numai în baza autorizaţiei de utilizator final. (2) Modelul autorizaţiei de utilizator final este prezentat în anexa nr. 2. (3) Autorizaţia de utilizator final se emite de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază acesta îşi desfăşoară activitatea la cererea beneficiarului. Această autorizaţie se eliberează la cererea scrisă a beneficiarului, în care se vor menţiona statutul acestuia şi justificarea cantităţii ce urmează a fi achiziţionată în regim de scutire de plată accizelor. (4) Autorizaţia se emite în 3 exemplare cu următoarele destinaţii: a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final; b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de însoţire; c) al treilea exemplar se transmite şi se păstrează de către antrepozitul fiscal expeditor. (5) În cazul în care beneficiarul se aprovizionează de la mai multe antrepozite fiscale, autorizaţia de utilizator final se emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor. (6) Pentru produsele prevăzute la art. 200 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă direct. (7) Pentru celelalte situaţii prevăzute la art. 200 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă: a) prin compensare cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat; b) prin restituirea accizelor plătite la momentul achiziţionării produselor accizabile.  +  Articolul 3 (1) În toate situaţiile prevăzute la art. 201 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă numai beneficiarului şi cu condiţia ca aprovizionarea să se efectueze direct de la un antrepozit fiscal sau de la un distribuitor agreat şi numai în baza autorizaţiei de utilizator final. (2) Modelul autorizaţiei de utilizator final este prezentat în anexa nr. 2. (3) Autorizaţia de utilizator final se emite de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază acesta îşi desfăşoară activitatea. Această autorizaţie se eliberează la cererea scrisă a beneficiarului, în care se vor menţiona statutul acestuia şi justificarea cantităţii ce urmează a fi achiziţionată în regim de scutire de plată accizelor. Autorizaţia se emite în 3 exemplare cu următoarele destinaţii: a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final; b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de însoţire; c) exemplarul al treilea se transmite antrepozitului fiscal expeditor sau distribuitorului agreat. În acest caz distribuitorul agreat transmite o copie a exemplarului al treilea al autorizaţiei către antrepozitarul fiscal de la care acesta se aprovizionează. (4) Pentru produsele prevăzute la lit. b)-j) şi m) de la alin. (1) al art. 201 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă direct. (5) Pentru celelalte situaţii prevăzute la art. 201 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă: a) prin compensare cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat; b) prin restituirea accizelor plătite la momentul achiziţionării produselor accizabile. (6) Distribuitorii agreaţi sunt: a) pentru uleiuri minerale utilizate drept carburant pentru aeronave - deţinătorii de certificate de autorizare ca distribuitor de uleiuri minerale pentru aeronave; b) pentru gaz petrolier lichefiat - persoanele autorizate în calitate de unităţi de deservire - conform prescripţiilor tehnice în vigoare, aprobate de ministerul de resort - şi care deţin în proprietate mijloace tehnice autorizate pentru distribuirea de gaz petrolier lichefiat.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 1.828.  +  Anexa 1
  1
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAutoritatea fiscala teritoriala...............................CERTIFICAT DE SCUTIREDE PLATA ACCIZELORSe certifica prin prezenta ca ...... cu sediul în ...... str. ..... nr. ..... bl. ..... sc. .... et. ... ap. .... tel/fax: ....... înregistrata la registrul comerţului cu nr. ...... având codul unic de înregistrare .......... poate achiziţiona de la*) ............... în regim de scutire de plată accizelor următoarele produse:- ....................- ....................- ....................la nivelul unei cantităţi medii de ........... determinate pe baza consumului înregistrat în evidentele contabile aferente anului anteriorCertificatul este valabil începând cu data de.............................................Director general,__________ Notă *) Se vor înscrie numele şi adresa antrepozitului fiscal expeditor.Utilizat de document administrativ de însoţire
  2
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAutoritatea fiscala teritoriala...............................CERTIFICAT DE SCUTIREDE PLATA ACCIZELORSe certifica prin prezenta ca .......... cu sediul în ......... str. ........ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. ..... tel/fax ......... înregistrata la registrul comerţului cu nr. ....... având codul unic de înregistrare ........... poate achiziţiona de la*) .............. în regim de scutire de plată accizelor, următoarele produse:- .......................- .......................- .......................la nivelul unei cantităţi medii anuale de ......... determinate pe baza consumului înregistrat în evidentele contabile aferente anului anterior__________ Notă *) Se vor înscrie numele şi adresa antrepozitului fiscal expeditor.Certificatul este valabil începând cu data de.............................................Director general,
       Utilizat ca document administrativ de însoţire
  Data Cantitatea expediata Semnatura conducerii antrepozitului fiscal expeditor şi stampila Cantitatea receptionata Semnatura reprezentantului fiscal, pentru certificare
  3
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAutoritatea fiscala teritoriala...............................CERTIFICAT DE SCUTIREDE PLATA ACCIZELORSe certifica prin prezenta ca .......... cu sediul în ......... str. ........ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. ..... tel/fax ......... înregistrata la registrul comerţului cu nr. ....... având codul unic de înregistrare ........... poate achiziţiona de la*) .............. în regim de scutire de plată accizelor, următoarele produse:- .......................- .......................- .......................la nivelul unei cantităţi medii anuale de ......... determinate pe baza consumului înregistrat în evidentele contabile aferente anului anterior__________ Notă *) Se vor înscrie numele şi adresa antrepozitului fiscal expeditor.Certificatul este valabil începând cu data de.............................................Director general,
   +  Anexa 2
  1
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAutoritatea fiscala teritoriala...............................AUTORIZAŢIE DE UTILIZATOR FINALNr. ......../(ZZ)/(LL)/(AA) .......................... cu sediul în str. ........nr. ..... bl. .... sc. ...... tel/fax ........, înregistrata la registrul comerţului cu nr. ........... şi având codul unic de înregistrare .......... se autorizează ca utilizator final de produse accizabile, conform prevederilor art. ... din normele metodologice de aplicare a Titlului VII - Accize din Codul Fiscal.Aceasta autorizaţie permite achiziţionarea în regim de scutire de la plata accizelor a următoarelor produse: Notă *)- .......................- .......................- .......................____________ Notă *) Se vor menţiona denumirea şi cantitatea maximă de produs accizabil ce urmează a fi achiziţionat la nivelul unui an.Autorizaţia este valabila începând cu data de ...........Director general,Utilizat ca document administrativ de însoţire
  2
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAutoritatea fiscala teritoriala................................AUTORIZAŢIE DE UTILIZATOR FINALNR. ..../(ZZ)/(LL)/(AA) ........................ cu sediul în str. ........nr. ..... bl. .... sc. .... tel/fax ........, înregistrata la registrul comerţului cu nr. ........... şi având codul unic de înregistrare .......... se autorizează ca utilizator final de produse accizabile, conform prevederilor art. ... din normele metodologice de aplicare a Titlului VII - Accize din Codul Fiscal.Aceasta autorizaţie permite achiziţionarea în regim de scutire de la plata accizelor a următoarelor produse: Notă *)- .......................- .......................- .......................____________ Notă *) Se vor menţiona denumirea şi cantitatea maximă de produs accizabil ce urmează a fi achiziţionat la nivelul unui an.Autorizaţia este valabila începând cu data de ...........Director general,
      Utilizat ca document administrativ de însoţire
  Data Cantitatea expediata Semnatura conducerii antrepozitului fiscal expeditor şi stampila Cantitatea receptionata Semnatura reprezentantului fiscal, pentru certificare
  3
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAutoritatea fiscala teritoriala................................AUTORIZAŢIE DE UTILIZATOR FINALNR. ..../(ZZ)/(LL)/(AA) ........................ cu sediul în str. ........nr. ..... bl. .... sc. .... tel/fax ........, înregistrata la registrul comerţului cu nr. ........... şi având codul unic de înregistrare .......... se autorizează ca utilizator final de produse accizabile, conform prevederilor art. ... din normele metodologice de aplicare a Titlului VII - Accize din Codul Fiscal.Aceasta autorizaţie permite achiziţionarea în regim de scutire de la plata accizelor a următoarelor produse: Notă *)- .......................- .......................- .......................____________ Notă *) Se vor menţiona denumirea şi cantitatea maximă de produs accizabil ce urmează a fi achiziţionat la nivelul unui an.Autorizaţia este valabila începând cu data de ...........Director general,─────────────