ORDIN nr. 1.852 din 22 decembrie 2003privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile şi procedura de achiziţionare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 8 ianuarie 2004  În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 alin. (4), art. 202 alin. (1) şi a art. 204 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,în baza art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 558/2003,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 202 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal intră sub incidenţa sistemului de marcare următoarele produse accizabile: a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţia alcoolului etilic denaturat astfel încât să nu poată fi utilizat la obţinerea de băuturi alcoolice şi a alcoolului etilic tehnic; b) produse din tutun. (2) Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, marcarea se face:- prin banderole pentru produsele intermediare şi alcoolul etilic;- prin timbre pentru produsele din tutun.  +  Articolul 2Machetele timbrelor şi ale banderolelor sunt prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Marcajele sunt hârtii de valoare cu regim special şi se tipăresc de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  +  Articolul 4Timbrele pentru marcarea ţigaretelor şi produselor din tutun sunt inscripţionate cu următoarele elemente: a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie sau a importatorului autorizat şi codul de marcare atribuit acestuia; b) denumirea generică a produsului, respectiv ţigarete şi ţigări şi alte produse din tutun; c) seria şi codul de emisiune.  +  Articolul 5 (1) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare şi a alcoolului etilic vor avea inscripţionate următoarele elemente: a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie sau a importatorului autorizat şi codul de marcare atribuit acestuia. În situaţia în care dimensiunile banderolelor nu permit includerea în întregime a acestor denumiri, se vor inscripţiona prescurtările sau iniţialele stabilite de fiecare antrepozitar autorizat sau importator în parte, de comun acord cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.; b) denumirea generică a produsului, respectiv: băuturi spirtoase, ţuică, rachiuri naturale şi produse intermediare; c) codul şi seria de emisiune; d) indicele de aplicare în formă de "U" sau "L"; e) cantitatea nominală exprimată în litri de produs conţinut, precum şi concentraţia alcoolică. (2) Banderolele se aplică pe sistemul de închidere a buteliilor sau cutiilor de tetra pak, tetra brik şi altele asemenea, în formă de "U" sau "L". Sunt supuse marcării prin banderole inclusiv buteliile şi cutiile ce depăşesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 10 litri.  +  Articolul 6 (1) Eliberarea marcajelor se face de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. în baza notelor de comandă aprobate de autoritatea fiscală centrală sau teritorială, după caz. (2) Pentru fiecare solicitare de marcaje atât antrepozitarul autorizat, cât şi importatorul autorizat depun nota de comandă: a) la autoritatea fiscală centrală, în cazul produselor din tutun; b) la autoritatea fiscală teritorială, în cazul alcoolului etilic şi al produselor intermediare. (3) Modelul notei de comandă este prezentat în anexa nr. 2. (4) Notele de comandă se întocmesc de către solicitant în 3 exemplare. (5) După aprobare cele 3 exemplare ale notelor de comandă au următoarele destinaţii: primul exemplar se păstrează de către solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. şi al treilea exemplar se păstrează de autoritatea fiscală competentă care aprobă notele de comandă. (6) Marcajele se realizează de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod şi o serie de emisiune aprobate de autoritatea fiscală centrală. (7) Termenul de executare a comenzilor de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. este de 15 zile lucrătoare de la data primirii şi înregistrării notelor de comandă aprobate de autoritatea fiscală competentă. (8) Până la eliberarea marcajelor către beneficiari, acestea se depozitează la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. în condiţii de deplină securitate. (9) În cazul importatorilor autorizaţi, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamală.  +  Articolul 7 (1) Pentru ţigarete şi produse din tutun, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. eliberează antrepozitarilor autorizaţi ca producători şi importatorilor autorizaţi timbrele necesare marcării acestor produse, în baza notelor de comandă aprobate de autoritatea fiscală centrală. (2) În cazul antrepozitarului autorizat ca producător de ţigarete şi produse din tutun, cantitatea de timbre ce poate fi eliberată în decursul unei luni se stabileşte de autoritatea fiscală centrală de comun acord cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi cu solicitantul. Această cantitate se determină în funcţie de stocul de marcaje neutilizate existent la data solicitării şi de numărul de timbre aferent livrărilor efectuate în luna anterioară. Cantitatea maximă de timbre ce poate fi aprobată pentru o lună nu poate depăşi cantitatea de timbre aferentă livrărilor din luna anterioară solicitării, la care se mai pot adăuga 10% din aceasta. În situaţii excepţionale şi bine justificate, această cantitate poate fi suplimentată. La preluarea marcajelor de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., solicitantul este obligat să prezinte şi dovada virării în contul acestei companii a contravalorii timbrelor utilizate aferente livrărilor efectuate în luna anterioară, fără de care nu poate ridica noua comandă. (3) În cazul importurilor, fiecare notă de comandă de timbre se aprobă numai dacă importatorul autorizat va prezenta dovada virării în contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzătoare cantităţilor de ţigarete şi produse din tutun pentru care s-au solicitat timbre, mai puţin contravaloarea timbrelor stabilită pe baza preţului fără taxa pe valoarea adăugată. De asemenea, acesta va prezenta şi dovada virării în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. a contravalorii timbrelor, stabilită pe baza preţului plus taxa pe valoarea adăugată. (4) Până la data de 25 a fiecărei luni, antrepozitarii autorizaţi ca producători de ţigarete şi produse din tutun vor vira în contul bugetului de stat valoarea accizelor datorate pentru luna anterioară - la momentul ieşirii produselor din antrepozitul fiscal de producţie -, mai puţin contravaloarea timbrelor aferentă cantităţilor livrate, stabilită pe baza preţului fără taxa pe valoarea adăugată. În acelaşi timp vor vira direct în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. contravaloarea timbrelor respective, stabilită pe baza preţului cu taxa pe valoare adăugată. Lunar, în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat agenţii economici vor înscrie valoarea accizelor diminuată cu valoarea timbrelor stabilită la preţ fără taxa pe valoarea adăugată. Agenţii economici au obligaţia de a anexa la fiecare declaraţie copia dovezii privind virarea în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. a contravalorii timbrelor, stabilită pe baza preţului cu taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 8Pentru produsele supuse marcării, altele decât ţigaretele şi produsele din tutun, eliberarea marcajelor se face numai după prezentarea de către antrepozitarul sau importatorul autorizat a dovezii plăţii contravalorii marcajelor şi a extrasului de cont care atestă virarea contravalorii marcajelor comandate în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. În acest caz fiecare notă de comandă se aprobă de autoritatea fiscală competentă prevăzută la art. 6 alin. (2), în funcţie de: a) justificarea notelor de comandă aprobate anterior; b) livrările de produse accizabile marcate, efectuate în ultimele 60 de zile faţă de data solicitării unei noi note de comandă.  +  Articolul 9Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, agenţii economici producători de ţigarete şi produse din tutun vor deduce din valoarea accizelor datorate la data de 25 ianuarie 2004 contravaloarea timbrelor determinată pe baza preţului fără taxa pe valoarea adăugată, aferente livrărilor de astfel de produse efectuate în această perioadă. În acelaşi timp agenţii economici vor vira în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. contravaloarea timbrelor respective, stabilită pe baza preţului cu taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 10 (1) Agenţii economici producători interni care nu obţin autorizaţie de antrepozitar autorizat pentru producţie începând cu data de 1 ianuarie 2004 au obligaţia ca până la 15 ianuarie 2004 să predea spre distrugere Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. timbrele neutilizate existente în stoc la data de 31 decembrie 2003. Aceşti agenţi economici au de asemenea obligaţia să vireze contravaloarea acestor timbre în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. (2) Sumele ce urmează a fi virate în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. în situaţia prezentată la alin. (1) se stabilesc printr-un act de control încheiat de organul fiscal teritorial în raza căruia îşi desfăşoară activitatea agentul economic în cauză, la solicitarea autorităţii fiscale centrale.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 1.852.  +  Anexa 1 MACHETELEtimbrelor şi banderolelor a) Timbre pentru marcarea ţigaretelor şi produselor din tutun- 45 mm -    ┌────────┐    │ │    └────────┘- 22 mm - b) Banderole pentru marcarea produselor intermediare şi a alcoolului etilic:- butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., peste sau egale cu 500 ml:● aplicare în formă de "U"- 160 mm -    ┌──────────────────────────┐    │ │    └──────────────────────────┘- 18 mm -● aplicare în formă de "L"- 80 mm -    ┌──────────┐    │ │    └──────────┘- 18 mm -- butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub 500 ml:● aplicare în formă de "U"- 120 mm -    ┌──────────────┐    │ │    └──────────────┘- 18 mm -● aplicare în formă de "L"- 60 mm -    ┌─────────┐    │ │    └─────────┘- 18 mm -- butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub sau egale cu 50 ml:● aplicare în formă de "U"- 60 mm -    ┌─────────┐    │ │    └─────────┘- 18 mm -● aplicare în formă de "L"- 40 mm -    ┌──────┐    │ │    └──────┘- 18 mm -  +  Anexa 2
               
    NOTA DE COMANDĂ Nr. . . . .
    pentru timbre, banderole şi etichete din . . . . . . . . . . . . . . (ziua) (luna) (anul)
     
    Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie/importatorului autorizat . . . . . . . . .
    Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul de marcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sediul: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , sectorul . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . .
    Tipul marcajuluiCantitateaU.M.Preţul unitarT.V.A.Valoarea totală
               
               
               
    Semnătura şi ştampila solicitantuluiData aprobării comenzii . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Numărul marcajelor aprobate . . . . . . . . . . . .
      Modalitatea de plată . . . . . . . . . . . . . . . . .
  -------------