LEGE nr. 604 din 22 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor răspunde în faţa Parlamentului, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a Guvernului de modul în care aplică prevederile Constituţiei, ale celorlalte acte normative, precum şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte."2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În subordinea ministrului administraţiei şi internelor mai funcţionează: consilierii ministrului, Cabinetul ministrului şi Corpul de control al ministrului."3. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(4) În aplicarea prevederilor legale ministrul emite ordine şi instrucţiuni, iar pentru domeniul administraţiei publice acestea vor fi contrasemnate de către ministrul delegat pentru administraţia publică."4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"(3) Încadrarea unităţilor pe categorii, organizarea, funcţionarea şi dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului. (4) Ministrul administraţiei şi internelor, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înfiinţa, desfiinţa, disloca şi redisloca unităţi, până la eşalonul Brigadă exclusiv, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunităţi, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate."5. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Institutul Naţional de Administraţie, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Generală de Paşapoarte, Arhivele Naţionale şi Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului."6. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Carburanţii şi lubrifianţii pentru tehnica de intervenţie şi de luptă sunt exceptaţi de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice."7. La alineatul (1) al articolului 14, punctele 3 şi 8 ale literei a) vor avea următorul cuprins:"3. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul serviciilor publice deconcentrate;..........................................................8. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, elaborează şi monitorizează strategii, sprijină programe de dezvoltare a infrastructurii urbane şi a serviciilor de gospodărie comunală şi acordă sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;"8. La alineatul (1) al articolului 14, punctul 6 al literei b) va avea următorul cuprins:"6. solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;"9. La alineatul (1) al articolului 14, după punctul 11 al literei b) se introduce punctul 12 cu următorul cuprins:"12. conduce activitatea de informaţii şi protecţie internă."10. La alineatul (1) al articolului 14, după punctul 2 al literei c) se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:"2^1. elaborează normele de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnică militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale; stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor subordonate;"11. La alineatul (1) al articolului 14, punctul 6 al literei c) va avea următorul cuprins:"6. iniţiază proiectele de acte normative privind salarizarea funcţionarilor publici, a funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului militar;"12. La alineatul (1) al articolului 14, după punctul 17 al literei c) se introduc punctele 18 şi 19 cu următorul cuprins:"18. conduce instituţiile proprii de învăţământ de specialitate;19. asigură desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu normele de protecţie a mediului."13. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din: funcţionari publici, poliţişti - funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi militari, jandarmi şi poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract............................................................. (4) Personalul din Ministerul Administraţiei şi Internelor poate beneficia, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului."14. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de abrogă Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia lit. b^1) a pct. I al art. 17 şi a art. 21^1, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 308/2001, cu excepţia art. 3 şi 4 şi a anexei."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 604.-----