CONVENŢIE INTERNATIONALA EUROCONTROL din 13 decembrie 1960privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene, incheiata la 13 decembrie 1960 (amendata prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 5 iunie 1996  (Traducere)VERSIUNEA OFICIALA A PREVEDERILOR CONVENTIEI EXISTENTE ŞI A AMENDAMENTELOR ACESTEIA CUPRINSE IN PROTOCOL  +  Articolul 11. Părţile contractante sunt de acord să-şi intareasca cooperarea şi sa dezvolte actiunile comune în domeniul navigatiei aeriene, tinind seama de necesitatile de aparare şi asigurind libertatea maxima tuturor utilizatorilor spatiului aerian în conformitate cu nivelul de securitate cerut.În consecinţa, au convenit: a) sa stabileasca obiective comune pe termen lung în domeniul navigatiei aeriene şi, în acest cadru, sa instituie un plan comun pe termen mediu pentru serviciile şi mijloacele de trafic aerian; b) sa elaboreze planuri comune pentru pregătirea la un nivel avansat, pentru masurile procedurale şi pentru programele de cercetare şi dezvoltare privind mijloacele şi serviciile necesare asigurarii sigurantei, eficientei şi fluiditatii traficului aerian; c) să fie de acord asupra altor măsuri necesare pentru asigurarea sigurantei şi regularitatii fluxului de trafic aerian; d) sa constituie un fond de experienta comun privind aspectele operationale, tehnice şi financiare ale navigatiei aeriene; e) să-şi coordoneze activităţile privind gestionarea fluxului de trafic aerian, stabilind un sistem international de gestionare a fluxului de trafic aerian, cu scopul de a asigura cea mai eficienta utilizare a spatiului aerian.2. În acest scop, prin prezenta se infiinteaza Organizaţia Europeana pentru Securitatea Navigatiei Aeriene (EUROCONTROL), denumita în continuare Organizaţie, care va actiona în cooperare cu autorităţile naţionale civile şi militare. Organizaţia va cuprinde doua organe:- Comisia permanenta pentru siguranţa navigatiei aeriene, denumita în continuare Comisie, care va constitui organul răspunzător de formularea politicii generale a Organizaţiei;- Agentia pentru siguranţa navigatiei aeriene, denumita în continuare Agentie, al carei statut se afla în anexa nr. 1 la prezenta convenţie. Agentia va fi organul răspunzător de performanţă sarcinilor prevăzute de prezenta convenţie sau încredinţate de Comisie spre a fi executate.3. Sediul Organizaţiei va fi la Bruxelles.  +  Articolul 21. Organizaţia îşi asuma urmatoarele sarcini: a) sa analizeze necesitatile viitoare ale traficului aerian şi noile tehnici necesare pentru indeplinirea acestor necesităţi; b) sa elaboreze şi sa adopte obiective comune pe termen lung în domeniul navigatiei aeriene; c) sa coordoneze planurile naţionale pe termen mediu pentru stabilirea unui plan comun pe termen mediu privind serviciile şi mijloacele de trafic aerian în cadrul obiectivelor pe termen lung menţionate anterior la lit. b); d) sa promoveze o politica comuna pentru sistemele de navigatie aeriana de la sol şi de la bordul aeronavelor, precum şi pentru pregătirea personalului din serviciile de trafic aerian; e) sa studieze şi sa promoveze măsuri pentru cresterea profitabilitatii şi a eficientei în domeniul navigatiei aeriene; f) sa promoveze şi să efectueze studii, testari şi încercări privind navigatia aeriana; sa adune şi sa distribuie rezultatele studiilor, ale testarilor şi ale incercarilor efectuate de către părţile contractante în domeniul navigatiei aeriene; g) sa coordoneze programele de cercetare şi de dezvoltare ale părţilor contractante privind noile tehnici din domeniul navigatiei aeriene; h) sa examineze problemele din domeniul navigatiei aeriene, studiate de Organizaţia Internationala a Aviaţiei Civile şi de alte organizaţii internationale interesate de aviatia civila; i) sa studieze amendamentele aduse Planurilor de navigatie aeriana regionala, care urmeaza a fi inaintate Organizaţiei Internationale a Aviaţiei Civile; j) sa aduca la indeplinire orice alte sarcini care i s-ar putea incredinta conform art. 1 paragraful 1 lit. c); k) sa ajute părţile contractante şi statele nemembre interesate în instituirea şi operarea sistemului de gestionare a fluxului de trafic aerian; l) sa stabileasca şi sa colecteze tarifele percepute utilizatorilor de servicii de trafic aerian, în conformitate cu Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana, şi în numele părţilor contractante şi al statelor nemembre care se constituie părţi la acel acord.Pot fi incheiate acorduri speciale de către Organizaţie şi statele nemembre interesate de participarea la indeplinirea unor astfel de sarcini.2. La cererea uneia sau a mai multora dintre părţile contractante, Organizaţiei i se pot incredinta urmatoarele sarcini: a) sa ajute părţile contractante la indeplinirea sarcinilor specifice de navigatie aeriana, cum sunt proiectarea şi instalarea mijloacelor şi serviciilor de trafic aerian; b) să asigure şi sa puna în functiune, parţial sau în totalitate, servicii şi mijloace de trafic aerian în numele unor astfel de părţi contractante; c) sa ajute astfel de părţi contractante la calcularea şi colectarea tarifelor care sunt percepute de acestea utilizatorilor serviciilor de navigatie aeriana şi care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana.Indeplinirea unor astfel de sarcini va fi guvernata, în fiecare caz, de un acord special între Organizaţie şi părţile interesate.3. Organizaţiei i se mai pot incredinta, la cererea uneia sau a mai multora dintre statele nemembre, urmatoarele sarcini: a) sa ajute astfel de state la gestionarea fluxului de trafic aerian şi la planificarea şi asigurarea serviciilor şi echipamentului de navigatie aeriana; b) sa ajute astfel de state la calcularea şi colectarea tarifelor care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana şi care sunt percepute de acestea utilizatorilor de servicii de navigatie aeriana.Indeplinirea unor astfel de sarcini va fi, în fiecare caz, guvernata de acorduri speciale între Organizaţie şi statele interesate.  +  Articolul 31. Prezenta convenţie va fi aplicata serviciilor de navigatie aeriana de ruta şi serviciilor de trafic aerian de aerodrom respective în regiunile de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2.2. Orice amendament pe care o parte contractantă doreste sa îl aduca regiunilor sale de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2, va fi supus acordului unanim al Comisiei, dacă ar avea ca rezultat o modificare a limitelor generale ale spatiului aerian acoperit de convenţie. Orice amendament care nu are ca rezultat o astfel de modificare va fi adus la cunoştinţa Organizaţiei de către partea contractantă interesata.3. Pentru scopurile prezentei conventii, expresia trafic aerian va cuprinde aeronavele civile şi cele militare, vama şi aeronavele politiei care se conformeaza procedurilor Organizaţiei Internationale a Aviaţiei Civile.  +  Articolul 4Organizaţia va avea personalitate juridica. Pe teritoriul părţilor contractante ea va avea capacitatea juridica deplina la care au dreptul, prin legile naţionale, organismele incorporate; printre altele, va avea dreptul sa achizitioneze sau sa transfere proprietăţile imobiliare sau mobiliare şi sa actioneze în justiţie. Dacă nu sunt alte prevederi în prezenta convenţie sau în statutul anexat acesteia, Organizaţia va fi reprezentata de Agentie, care va actiona în numele ei. Agentia va administra proprietatea Organizaţiei.  +  Articolul 51. Comisia va fi compusa din reprezentanti ai părţilor contractante. Fiecare parte contractantă poate numi mai mulţi delegaţi cu scopul, în mod deosebit, de a permite reprezentarea atit a intereselor aviaţiei civile, cit şi pe cele ale apararii naţionale, dar va avea dreptul la un singur vot.2. Pentru scopurile art. 2 paragraful 1 lit. l), Comisia va fi largita pentru a include reprezentanti ai statelor nemembre şi care se constituie părţi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana. Comisia largita va lua decizii în conformitate cu prevederile acordului amintit.3. În cazul existentei unor prevederi în aceasta privinta, în alte acorduri incheiate între Organizaţie şi statele nemembre, conform art. 2 paragraful 1, în special pentru gestionarea fluxului de trafic aerian. Comisia va fi largita şi va lua decizii în conformitate cu prevederile din acele acorduri.  +  Articolul 61. Pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor încredinţate de Organizaţie prin art. 2 paragraful 1, Comisia va lua urmatoarele măsuri: a) în ceea ce priveste părţile contractante:- va lua o decizie:* în cazurile menţionate în art. 2 paragraful 1 lit. b) şi c);* în cazurile menţionate în art. 2 paragraful 1 lit. a) şi d)-k), ori de cite ori Comisia considera ca este necesar ca părţile contractante să se implice intr-o actiune comuna; în aceste cazuri poate, de asemenea, sa emita o recomandare părţilor contractante; b) în ceea ce priveste Agentia:- va aproba programul anual de lucru, iar programele de investitii şi de lucru care se prelungesc pe mai mulţi ani vor fi supuse de către Agentie spre aprobare, pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor menţionate în art. 2 paragraful 1, precum şi bugetul şi raportul de activitate; va da directive Agentiei, oricând va considera ca este necesar, pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor încredinţate acesteia;- va lua toate masurile necesare pentru exercitarea functiei de supraveghere, stabilite prin prezenta convenţie şi prin Statutul Agentiei;- va acorda Agentiei o dispensa privind administrarea bugetului.2. Pe linga acestea, Comisia: a) va aproba Regulamentul personalului şi Regulamentul financiar, precum şi masurile ce trebuie luate pentru aplicarea art. 7 paragraful 2 şi a art. 19 paragraful 3 din Statutul Agentiei; b) va numi pe membrii comisiei de control pe o perioadă de 5 ani, pentru aplicarea art. 22 paragraful 1 din Statutul Agentiei.3. Comisia va autoriza începerea de către Agentie a negocierilor privind acordurile speciale menţionate în art. 2 şi va aproba aceste acorduri negociate de Agentie.4. Actiunile în justiţie din partea Organizaţiei pot fi initiate de Comisie în faţa tribunalului de arbitraj mentionat în art. 31.  +  Articolul 71. Deciziile vor fi luate de către Comisie prin votul unanim al părţilor contractante şi vor avea un caracter obligatoriu pentru părţile contractante. Totusi, în cazul în care o parte contractantă va aduce la cunoştinţa Comisiei ca anumite motive naţionale superioare o împiedica sa actioneze conform deciziei unanime luate în legătură cu problemele menţionate în art. 2 paragraful 1 lit. b) şi c), aceasta poate obtine derogare de la acea decizie, cu condiţia sa comunice Comisiei motivele derogarii. În interval de 6 luni de la notificare, Comisia fie ca-şi va revizui decizia anterioara, fie ca va hotari dacă trebuie să aplice anumite condiţii sau limite la derogare. În oricare dintre cazuri, hotărârea Comisiei va necesita votul unanim al părţilor contractante.2. Comisia va decide asupra masurilor menţionate în art. 6 paragraful 2 lit. a), art. 6 paragraful 3 şi art. 11 paragraful 3, prin unanimitate de voturi.3. În afară de cazul în care se prevede altfel, directivele şi masurile pentru situaţiile prevăzute în art. 6 paragraful 1 lit. b) şi în art. 6 paragraful 4 vor necesita o majoritate de voturi în Comisie, înţelegindu-se ca:- acele voturi vor fi supuse evaluării prevăzute în art. 8 de mai jos;- acele voturi trebuie să reprezinte majoritatea părţilor contractante care voteaza.4. Masurile menţionate în art. 6 paragraful 2 lit. b) vor fi luate de către Comisie în conformitate cu paragraful 3 de mai sus, cu condiţia ca majoritatea, calculată corespunzător, sa nu fie sub 70% din numărul total de voturi.5. Recomandarile Comisiei vor necesita voturile majorităţii părţilor contractante.  +  Articolul 81. Evaluarea numarului de voturi la care s-a facut referire în art. 7 va fi stabilita în conformitate cu urmatorul tabel:
    Contribuţia anuală a unei părţi contractante  sub formă de procent din contribuţiile anuale totale ale tuturor părţilor contractanteNumărul de voturi
    Sub 1   % .................1
    De la 1la sub 2% .................2
    De la 2la sub 3% .................3
    De la 3la sub 4 1/2% .................4
    De la 4 1/2la sub 6% .................5
    De la 6la sub 7 1/2% .................6
    De la 7 1/2la sub 9% .................7
    De la 9la sub 11% .................8
    De la 11la sub 13% .................9
    De la 13la sub 15% .................10
    De la 15la sub 18% .................11
    De la 18la sub 21% .................12
    De la 21la sub 24% .................13
    De la 24la sub 27% .................14
    De la 27la sub 30% .................15
    30   % .................16
  2. Numărul de voturi va fi initial stabilit cu incepere de la data intrarii în vigoare a Protocolului deschis pentru semnare la Bruxelles în anul 1981, prin referire la tabelul de mai sus şi în conformitate cu regula din art. 19 al Statutului Agentiei, pentru determinarea contribuţiilor anuale ale părţilor contractante la bugetul Organizaţiei.3. În cazul aderarii unui stat, numărul de voturi ale părţilor contractante va fi restabilit în conformitate cu aceeasi procedura.4. Numărul de voturi va fi restabilit în fiecare an, în conformitate cu prevederile precedente.
   +  Articolul 91. Comisia îşi va stabili regulile procedurale, care vor fi adoptate în unanimitate.2. Aceste reguli vor include, între altele, regulile privind biroul presedintelui, pentru stabilirea grupurilor de lucru şi a limbilor în care se va lucra în cadrul Comisiei.  +  Articolul 10Personalul şi dotarea materiala necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei vor fi asigurate de către Agentie.  +  Articolul 111. Comisia va menţine cu statele respective şi cu organizaţiile internationale relatiile necesare pentru realizarea scopurilor Organizaţiei.2. Comisia va fi singura imputernicita, în mod deosebit şi fără a prejudicia prevederile art. 6 paragraful 3 şi ale art. 13 sa incheie, în numele Organizaţiei, cu organizaţiile internationale, cu părţile contractante sau cu alte state acele acorduri care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Organizaţiei, prevăzute în art. 2.3. La propunerea Agentiei, Comisia poate delega Agentia sa ia decizii pentru a începe negocieri, şi a incheia acorduri necesare pentru indeplinirea sarcinilor menţionate în art. 2.  +  Articolul 12Acordurile dintre Organizaţie şi una sau mai multe părţi contractante, sau cu unul sau mai multe state membre, sau cu o organizaţie internationala, privind sarcinile menţionate în art. 2, vor stipula sarcinile respective, drepturile şi oblibaţiile părţilor, precum şi aranjamentele financiare şi vor stabili masurile ce trebuie luate. Astfel de acorduri vor fi negociate de către Agentie în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 3 şi ale art. 11 paragraful 3.  +  Articolul 13În sfera directivelor date de Comisie, Agentia poate stabili acele relatii, considerate esentiale pentru coordonarea traficului aerian şi pentru functionarea serviciilor Agentiei, cu serviciile tehnice corespunzătoare, publice sau private, ale părţilor contractante, ale statelor noncontractante sau ale organizaţiilor internationale. În acest scop contractele de natura pur administrativa, tehnica sau comerciala, în măsura în care sunt necesare pentru functionarea Agentiei, pot fi incheiate de Agentie, în numele Organizaţiei, cu condiţia ca Agentia sa informeze Comisia asupra lor.  +  Articolul 141. Caracterul de interes public se va recunoaste, atunci când este necesar, în conformitate cu legea naţionala şi cu consecintele care pot rezultă din prevederile legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, în ceea ce priveste achizitionarea de bunuri imobiliare necesare pentru amplasarea instalaţiilor Organizaţiei, aceasta necesitind acordul guvernului implicat. Procedura de expropriere în interes public poate fi initiata de către autorităţile competente ale statului în cauza, în conformitate cu legile naţionale, cu scopul de a dobindi astfel de bunuri, în lipsa unui acord de prietenie.2. Pe teritoriul părţilor contractante, unde nu exista procedura mentionata în paragraful anterior, Organizaţia poate beneficia de acele proceduri de achizitionare obligatorie, care pot fi folosite în beneficiul aviaţiei şi al telecomunicatiilor civile.3. Părţile contractante recunosc dreptul Organizaţiei de a beneficia, în cazul oricăror instalaţii şi servicii înfiinţate de aceasta pe teritoriile respective, de aplicarea legii naţionale privind restrictiile în interes public ce pot exista asupra drepturilor deţinătorilor de proprietăţi imobiliare ce pot prezenta interes public pentru serviciile naţionale şi, în special, de dreptul de a trece, în interes public, prin proprietatea cuiva.4. Organizaţia va suporta cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor acestui articol, inclusiv compensarea ce trebuie plătită în conformitate cu legea statului pe teritoriul caruia se afla proprietatea.  +  Articolul 15În cazul în care Organizaţia îşi executa sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agentia va aplica regulamentul în vigoare pe teritoriile părţilor contractante şi în spatiul aerian în care li s-a încredinţat acestora asigurarea serviciilor de trafic aerian, prin acorduri internationale în care se constituie părţi contractante.  +  Articolul 16În cazul în care Organizaţia îşi executa sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agentia, în limitele puterii conferite asupra serviciilor de trafic aerian, va da toate instrucţiunile necesare comandantilor de aeronava. Comandantii de aeronava vor fi obligati să se conformeze acestor instrucţiuni, excepţind cazurile de forta majoră prevăzute în regulamentul mentionat în articolul precedent.  +  Articolul 17În cazul în care Organizaţia îşi executa sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), incalcarile regulamentului traficului aerian, comise în spatiul aerian în care Agentiei i s-a încredinţat asigurarea serviciilor de trafic aerian, vor fi înregistrate sub forma de rapoarte intocmite de către persoane special autorizate de Agentie în acest scop, fără a prejudicia dreptul, prevăzut prin legea naţionala, persoanelor autorizate de către părţile contractante de a raporta incalcarile de aceeasi natură. Rapoartele menţionate mai sus vor avea aceeasi putere în tribunalele naţionale ca cele intocmite de persoane oficiale naţionale, calificate pentru a raporta încălcări de aceeasi natură.  +  Articolul 181. Circulatia publicatiilor şi a altui material informativ trimis Organizaţiei sau trimis de aceasta şi privind activităţile ei oficiale nu va fi restrictionata în nici un mod.2. Pentru comunicarile oficiale şi transferul tuturor documentelor ei, Organizaţia se va bucura de un tratament nu mai puţin favorabil decit cel acordat fiecarei părţi contractante în organizaţii internationale de acelasi fel.  +  Articolul 191. Organizaţia va fi exonerata, în statul în care se afla sediul ei şi în teritoriile părţilor contractante, de toate taxele vamale, de taxele şi tarifele privind înfiinţarea ei, dizolvarea sau lichidarea bunurilor ei.2. Organizaţia va fi exonerata de orice taxe vamale, taxe şi tarife impuse de achizitionarea bunurilor imobiliare necesare pentru indeplinirea misiunii ei.3. Organizaţia va fi exonerata de toate taxele ce se pot aplica în mod direct acesteia, proprietăţii, bunurilor şi veniturilor sale.4. Organizaţia va fi exonerata de orice taxe fiscale, sub incidenţa cărora se poate afla Organizaţia în urma acordarii unor împrumuturi.5. Organizaţia va fi exonerata de orice taxe de natura excepţionala sau discriminatorie.6. Exonerarile prevăzute în acest articol nu se aplică taxelor şi tarifelor percepute ca plata a serviciilor de uz public.  +  Articolul 201. Organizaţia va fi exonerata de toate taxele vamale şi taxele sau tarifele cu efect echivalent, altele decit tarifele pentru servicii prestate, şi va fi scutita de prohibitia importului şi exportului sau de restrictii privind materialele, echipamentul, piesele şi alte articole importate pentru folosirea lor oficiala de către Organizaţie şi destinate cladirilor şi instalaţiilor Organizaţiei sau funcţionarii ei.2. Bunurile astfel importate nu pot fi vindute, imprumutate sau transferate nici contra cost, nici gratuit, pe teritoriul părţii contractante unde au fost introduse, cu excepţia condiţiilor fixate de guvernul părţii contractante interesate.3. Pot fi luate orice măsuri de control considerate a fi urgente pentru a se verifica dacă materialele, echipamentul, piesele şi alte articole menţionate în paragraful 1 şi importate spre a fi expediate Organizaţiei au fost realmente livrate acelei Organizaţii şi sunt realmente folosite pentru cladirile şi instalatiile oficiale sau pentru functionarea sa.4. În plus, Organizaţia va fi exonerata de toate taxele vamale şi scutita de orice prohibitie sau restrictie de import sau export al publicatiilor ce fac obiectul art. 25 din statutul anexat la prezenta convenţie.  +  Articolul 211. Organizaţia poate detine orice valuta şi poate avea cont în orice valuta, în măsura în care este necesar pentru executarea tranzactiilor impuse de scopul sau.2. Părţile contractante se angajează sa dea Organizaţiei autorizarile necesare pentru toate transferurile de fonduri, conform condiţiilor prevăzute de regulamentele naţionale şi de acordurile internationale, după cum este cazul, determinate de înfiinţarea Organizaţiei şi de activitatea acesteia, inclusiv emiterea şi efectuarea de împrumuturi, după ce emiterea acestor împrumuturi va fi autorizata de către guvernul părţii contractante interesate.  +  Articolul 221. Agentia poate apela la serviciile persoanelor calificate care sunt cetăţeni ai părţilor contractante.2. Personalul Organizaţiei şi membrii familiilor acestuia se vor bucura de scutirea de masurile ce restrâng imigrarea şi inregistrarea strainilor, scutire acordată membrilor organizaţiilor internationale de acelasi fel.3. a) Părţile contractante, pe timp de criza internationala, vor acorda personalului Organizaţiei şi membrilor familiilor acestuia aceleasi facilităţi de repatriere ca personalului altor organizaţii internationale; b) prevederile de la lit. a) nu vor afecta oblibaţiile personalului faţă de Organizaţie.4. Nu se va face nici o excepţie de la prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, cu excepţia motivelor de ordine, securitate şi sănătate publică.5. Privind personalul Organizaţiei: a) acesta va beneficia de scutire de taxe vamale şi de tarife, altele decit cele pentru serviciile prestate, în cazul importarii bunurilor personale, mobile şi alte obiecte de menaj, care nu sunt noi, pe care le aduce din strainatate când îşi stabileste pentru prima data reşedinţa pe teritoriul respectiv şi în cazul reexportarii acelorasi bunuri personale, când îşi inceteaza misiunea; b) acesta poate, la preluarea misiunii lui pe teritoriul oricarei părţi contractante, sa importe automobilul personal cu scutire de taxe vamale şi, în continuare, dar nu mai tirziu de data expirarii misiunii lui, poate reexporta acel vehicul cu scutire de taxe vamale, supunindu-se totusi, în oricare dintre aceste doua situaţii, oricăror condiţii considerate necesare în fiecare caz individual de către guvernul părţii contractante interesate; c) acesta va beneficia de dreptul inviolabilitatii tuturor documentelor şi a hirtiilor oficiale.6. Părţile contractante nu vor fi obligate sa acorde facilitatile prevăzute în paragraful 5 lit. a) şi b) de mai sus celor care au cetatenia tarii lor.7. În plus faţă de privilegiile, scutirile de taxe şi de facilitatile acordate personalului Organizaţiei, directorul general al Agentiei se va bucura de imunitate juridica în ceea ce priveste actiunile, cuvintele spuse sau scrise de el în exercitarea functiei; aceasta imunitate nu se va aplica în cazul provocarii unui accident rutier sau în cazul unor pagube provocate de automobilul care îi aparţine sau care este condus de acesta.8. Guvernele interesate vor lua toate masurile necesare pentru a asigura transferul nerestrictionat al salariilor nete.  +  Articolul 23Reprezentantii părţilor contractante, pe timpul exercitarii misiunilor lor şi al calatorilor spre şi dinspre locul de intrunire, se vor bucura de inviolabilitatea tuturor hirtiilor şi a documentelor oficiale.  +  Articolul 24În virtutea propriei scheme de asigurări sociale, directorul general şi personalul Organizaţiei vor fi scutiti de toate contribuţiile obligatorii către organismele naţionale de asigurări sociale, fără a prejudicia aranjamentele dintre Organizaţie şi părţile contractante existente la data intrarii în vigoare a Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1981.  +  Articolul 251. Responsabilitatile contractuale ale Organizaţiei vor fi guvernate de legea în vigoare aplicabila contractului respectiv.2. În ceea ce priveste responsabilitatile noncontractuale, Organizaţia va plati daunele provocate prin neglijenta organelor sale, a unuia dintre angajatii săi în atribuţiile sale de muncă, în măsura în care li se pot imputa acele daune. Prevederea anterioara nu va exclude dreptul la alte compensatii prevăzute de legile părţilor contractante.  +  Articolul 261. a) Instalatiile Organizaţiei vor fi inviolabile. Proprietăţile şi bunurile Organizaţiei vor fi scutite de orice măsuri de rechizitionare, expropriere sau confiscare; b) arhivele Organizaţiei şi toate hirtiile şi documentele oficiale ce îi apartin vor fi inviolabile, oriunde s-ar afla.2. Proprietăţile şi bunurile Organizaţiei nu pot fi nici confiscate, nici executate silit, decit pe baza unei hotărâri judecătorești. Instalatiile Organizaţiei nu pot fi totusi confiscate sau executate silit.3. Cu toate acestea, pentru a permite efectuarea anchetelor judiciare şi aplicarea deciziilor judiciare pe teritoriile lor, autorităţile competente ale statului în care Organizaţia îşi are sediul şi ale altor state în care sunt amplasate instalatiile şi arhivele Organizaţiei vor permite, după informarea directorului general al Agentiei, accesul la astfel de instalaţii şi arhive.  +  Articolul 271. Organizaţia va colabora în permanenta cu autorităţile competente ale părţilor contractante, cu scopul de a facilita aplicarea legilor, de a asigura respectarea regulamentului politiei şi de a preveni orice abuz caruia i-ar putea da nastere privilegiile, imunitatile, scutirile sau facilitatile specificate în prezenta convenţie.2. Organizaţia va inlesni, în măsura în care este posibil, executarea de lucrari publice în interiorul sau în vecinatatea oricarei proprietăţi imobiliare date acesteia în folosinţă pe teritoriile contractante.  +  Articolul 28În cazul în care Organizaţia îşi indeplineste sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), acordurile internationale şi reglementarile naţionale privitoare la accesul pe, survolarea şi securitatea teritoriului părţilor contractante vor avea un caracter obligatoriu pentru Agentie, care va lua toate masurile necesare asigurarii aplicarii lor.  +  Articolul 29În cazul în care Organizaţia îşi indeplineste sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agentia va fi obligata sa dea părţilor contractante, la solicitarea acestora, toate informaţiile necesare privind aeronavele despre care are cunoştinţa în exercitarea functiilor sale, pentru ca părţile contractante să poată verifica aplicarea acordurilor internationale şi a reglementarilor naţionale.  +  Articolul 30Părţile contractante recunosc necesitatea ca Agentia sa realizeze echilibrul financiar şi se angajează sa puna la dispoziţia acesteia, luând în considerare veniturile proprii, mijloacele financiare corespunzătoare, în limitele şi în condiţiile definite în statutul anexat la prezenta convenţie.  +  Articolul 311. Orice litigiu care se poate ivi între părţile contractante sau între părţile contractante şi Organizaţie, reprezentata prin Comisie, privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii sau a anexelor sale şi care nu se poate rezolva prin negociere directa sau prin alta metoda va fi deferit spre arbitraj, la cererea oricareia dintre părţile contractante.2. În acest scop, fiecare parte contractantă va numi un arbitru în fiecare caz, iar arbitrii vor conveni asupra numirii unui al treilea arbitru. În cazul în care una dintre părţi nu şi-a numit arbitrul, în termen de doua luni de la data primirii cererii celeilalte părţi, sau în cazul în care arbitrii numiti nu cad de acord, în timpul acestor doua luni, asupra numirii celui de-al treilea arbitru, oricare dintre părţi poate cere presedintelui Curtii Internationale de Justiţie sa faca numirile.3. Tribunalul de arbitraj va hotari propria sa procedura.4. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile propriului arbitru şi cheltuielile de judecată; onorariul celui de-al treilea arbitru şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de către părţile în litigiu. Tribunalul de arbitraj poate, totusi, sa hotarasca o distribuire diferita a cheltuielilor, dacă socoteste de cuviinta.5. Deciziile tribunalului de arbitraj sunt obligatorii pentru părţile în litigiu.  +  Articolul 321. Statutul Agentiei, precum şi orice modificari care se fac acestui statut, în condiţiile prevăzute de prezenta convenţie şi de statutul anexat acesteia, vor fi valabile şi vor intra în vigoare pe teritoriul părţilor contractante.2. Orice modificare adusa prevederilor statutului va fi supusă spre aprobare Comisiei şi se va face prin unanimitate de voturi.3. Prevederile art. 1, 11, 19 şi 20 ale statutului anexat la prezenta convenţie nu vor fi supuse totusi modificarilor efectuate de către Comisiei.  +  Articolul 33În cazul unei stari de urgenta sau razboi, prevederile prezentei conventii nu vor afecta libertatea de actiune a părţilor contractante implicate.  +  Articolul 34Părţile contractante se angajează să asigure Agentiei aplicarea prevederilor statutare curente, destinate să asigure continuitatea serviciilor publice.  +  Articolul 351. Validitatea prezentei conventii, cu amendamentele aduse de Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1981, va fi prelungita pentru o perioadă de 20 de ani de la data intrarii în vigoare a protocolului mentionat.2. Aceasta perioada se va prelungi, în mod automat, pe o perioadă de 5 ani, dacă o parte contractantă, prin instiintare scrisa trimisa Guvernului Regatului Belgiei cu cel puţin 2 ani înainte de expirarea perioadei curente, nu-şi va exprima intentia privind încetarea convenţiei. Guvernul Regatului Belgiei va anunta guvernele celorlalte state care se constituie părţi la convenţie, în legătură cu astfel de anunturi.3. Dacă, în aplicarea celor de mai sus, Organizaţia se dizolva, se va considera ca existenta, în scopul lichidarii sale.  +  Articolul 361. Aderarea la prezenta convenţie, cu amendamentele aduse de Protocolul inaintat spre semnare la Bruxelles în anul 1981, a oricărui stat care nu a semnat protocolul susmentionat, va fi supusă: a) acordului Comisiei, obţinut în unanimitate de voturi; şi b) statului care depune în acelasi timp un instrument de aderare la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana, inaintat spre semnare la Bruxelles în anul 1981.2. Preşedintele Comisiei va anunta statul nonsemnatar în legătură cu decizia de acceptare a aderarii.3. Instrumentul de aderare va fi depus la Guvernul Regatului Belgiei, care va anunta guvernele celorlalte state semnatare şi ale statelor care doresc sa faca parte din convenţie.4. Aderarea va fi considerata valabila din prima zi a celei de-a doua luni de la depunerea instrumentului de aderare.** *Aceasta versiune oficiala a prevederilor convenţiei a fost întocmită în limbile: germana, engleza, franceza, olandeza şi portugheza. În conformitate cu clauza finala a Convenţiei internationale EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigatiei aeriene din 13 decembrie 1960, precum şi în conformitate cu clauza finala a Protocolului din 12 februarie 1981, care aduce amendamente la prezenta convenţie, textul în limba franceza va avea intiietate în cazul unor incompatibilităţi între versiunile textului.  +  Anexa 1STATUTUL AGENTIEI  +  Articolul 1Agentia infiintata prin art. 1 al convenţiei va fi guvernata de prezentul statut.  +  Articolul 21. Agentia va fi organul răspunzător de indeplinirea sarcinilor încredinţate ei de către convenţie sau de către Comisie.2. Când Agentia va asigura servicii de navigatie aeriana, obiectivul sau va fi: a) prevenirea coliziunilor dintre aeronave; b) asigurarea fluxului regulat şi rapid al traficului aerian; c) furnizarea de consultaţii şi informaţii care să conduca la executarea în siguranţa şi cu eficienta a zborurilor; d) alertarea organelor corespunzătoare în legătură cu aeronavele care necesita asistenţa serviciilor de cautare şi de salvare şi acordarea sprijinului necesar acestor organe, după cum este cazul.3. Agentia va instala mijloacele necesare pentru indeplinirea sarcinilor sale şi va asigura functionarea lor corespunzătoare.4. În acest scop, Agentia va lucra în strinsa colaborare cu autorităţile militare, pentru a satisface, cit mai eficient şi mai economic posibil, cerinţele traficului aerian, precum şi cerinţele speciale ale aviaţiei militare.5. Pentru indeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 7 paragraful 2 de mai jos, Agentia poate, printre altele, sa construiasca şi sa dea în folosinţă cladirile şi instalatiile de care are nevoie, în special centre de cercetare a traficului aerian şi centre experimentale, centre de gestionare a traficului aerian, scoli pentru pregătirea avansată şi specializarea personalului din serviciile de navigatie aeriana. Totusi, va face apel la serviciile tehnice naţionale şi va folosi instalatiile naţionale existente ori de cite ori este posibil, pentru a preveni orice dublura.  +  Articolul 3Depinzând de puterea conferita Comisiei, Agentia va fi administrata de un comitet de conducere, numit în continuare Comitet, şi de către un director general.  +  Articolul 41. Comitetul se va compune din reprezentanti ai fiecarei părţi contractante, care poate numi mai mulţi reprezentanti, cu scopul de a permite, în special, reprezentarea atit a intereselor aviaţiei civile, cit şi ale apararii naţionale. Numai unul dintre reprezentanti va fi imputernicit sa voteze şi el va avea în tara statut de înaltă persoana oficiala, exercitindu-şi raspunderile în probleme de navigatie aeriana. Fiecare reprezentant va avea un inlocuitor autorizat, care va avea dreptul oficial de a-l reprezenta în cazul în care el nu este disponibil.2. În lumina prevederilor art. 2 paragraful 1 lit. l) al convenţiei, Comitetul va fi largit pentru a include reprezentanti ai statelor nemembre care se constituie părţi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana. Comitetul astfel largit va lua decizii în conformitate cu prevederile acestui acord.3. Când exista prevederi în aceasta privinta în alte acorduri incheiate de Organizaţie cu statele nemembre, în conformitate cu art. 2 paragraful 1 al convenţiei, în special pentru gestionarea traficului aerian, Comitetul va fi largit şi va lua decizii conform prevederilor acelor acorduri.  +  Articolul 51. Deciziile Comitetului sunt valabile dacă sunt prezenţi toţi reprezentantii cu drept de vot ai părţilor contractante, cu excepţia unuia dintre ei.2. Dacă nu se intruneste cvorumul, deliberarile vor fi aminate până când se va conveni asupra unei intruniri la o altă dată, nu mai tirziu de 10 zile de la intrunirea precedenta; la acea intrunire, cvorumul va consta în cel puţin jumătate din numărul reprezentantilor cu drept de vot.  +  Articolul 61. Comitetul îşi va stabili regulile procedurale, inclusiv regulile care să guverneze alegerea unui presedinte şi a unui vicepresedinte şi numirea unui secretar.2. Aceste reguli vor include prevederile privind incompatibilităţile. Mai mult decit atit, ele vor prevedea ca notificarile intrunirilor convenite să fie trimise prin scrisori sau, în caz de urgenta, prin telegrame şi sa cuprindă şi agenda de lucru.3. Regulile vor fi supuse aprobării Comisiei.  +  Articolul 71. Comitetul va lua decizii privind organizarea Agentiei, pe baza propunerilor inaintate de către directorul general.2. El va inainta totusi Comisiei, spre aprobare, masurile care trebuie luate conform prevederilor art. 2 paragraful 5 de mai sus.  +  Articolul 8În fiecare an Comitetul va raporta Comisiei asupra activităţilor şi situaţiei financiare ale Organizaţiei.  +  Articolul 91. La cererea Comisiei, Comitetul va pregati programe de investitii şi de lucru cu desfăşurare pe mai mulţi ani. Programele vor fi supuse aprobării de către Comisie.2. În mod deosebit, pentru inaintarea spre aprobare de către Comisie, în conformitate cu prevederile Convenţiei, Comitetul: a) va întocmi un program cu sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. a), e), f) şi j) din convenţie; b) va formula obiective comune pe termen lung, prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. b) din convenţie; c) va studia programele de cercetare şi de dezvoltare prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. g) din convenţie; d) va întocmi planuri comune pe termen mediu, prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. c) din convenţie şi va formula politica comuna privind sistemele de la sol şi de la bordul aeronavelor, precum şi pregătirea personalului, prevăzute în paragraful 1 lit. d) din acest articol; e) va adopta acordurile prevăzute în art. 2 al convenţiei; f) va elabora studiile prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. h) şi i) din convenţie.3. În limitele oricarei delegari din partea Comisiei, conform art. 11 paragraful 3 al convenţiei, Comitetul va lua decizia de a începe negocieri în vederea incheierii acordurilor menţionate în art. 2 al convenţiei şi va aproba, când este cazul, acordurile negociate.  +  Articolul 10Comitetul va întocmi şi va supune spre aprobare Comisiei:- regulamente privind oferte, contracte de închiriere, pentru aprovizionarea Organizaţiei cu bunuri şi servicii şi privind condiţiile care guverneaza astfel de contracte;- condiţiile generale contractuale pentru furnizarea de servicii de către Organizaţie.  +  Articolul 11Comitetul va întocmi şi va supune spre aprobare Comisiei Regulamentul financiar, care va determina, în special, procedurile contabile ce trebuie urmate privind veniturile şi cheltuielile, condiţiile ce guverneaza plata de contribuţii naţionale şi condiţiile de recurgere la împrumuturi de către Organizaţie.  +  Articolul 121. Comitetul va întocmi şi va supune spre aprobare Comisiei Regulamentul personalului Agentiei, care:- va include, în special, prevederile legate de naţionalitatea personalului, grila de salarii, pensii, descalificari, secretul profesional şi continuitatea serviciului;- va specifică acele posturi care nu pot fi cumulate fără autorizarea speciala a directorului general.2. Tribunalul administrativ al Organizaţiei Internationale a Muncii va avea singur jurisdictia în litigiile dintre Organizaţie şi personalul Agentiei, cu excluderea jurisdictiei altor curti de justiţie şi tribunale, naţionale şi internationale.  +  Articolul 131. Agentia va fi imputernicita să-şi recruteze în mod direct personalul numai dacă părţile contractante nu pot să-i furnizeze personal calificat. Totusi Agentia poate conveni cu statele care nu sunt membre ale Organizaţiei asupra angajarii de personal calificat din astfel de state, în implementarea acordurilor menţionate în art. 5 paragrafele 2 şi 3 din convenţie.2. Personalul asigurat de către o administratie naţionala va fi supus, pe toata perioada angajarii lui de către Agentie, Regulamentului personalului Agentiei, fără a prejudicia menţinerea acelor beneficii ale carierei lor care sunt garantate prin regulile naţionale.3. Personalul asigurat de către o administratie naţionala poate în orice moment să fie returnat acelei administratii, fără ca aceasta returnare să fie considerata ca o măsura disciplinara.  +  Articolul 141. Comisia va lua decizii prin majoritate ponderata de voturi.2. Majoritatea ponderata de voturi înseamnă mai mult de jumătate din numărul de voturi exprimate, prin aceasta înţelegindu-se ca:- aceste voturi sunt evaluate în conformitate cu art. 8 din convenţie;- aceste voturi reprezinta majoritatea din numărul de voturi ale părţilor contractante.3. Dacă se obtine un numar egal de voturi pro şi contra propunerii, preşedintele va decide dacă se va vota încă o dată în decursul aceleiasi intruniri sau dacă sa includa propunerea în agenda de lucru a unei intruniri viitoare, pentru care se va fixa o dată. Dacă şi la urmatoarea intrunire se va obtine un numar egal de voturi pro şi contra, preşedintele va avea votul decisiv.  +  Articolul 151. Directorul general va fi numit în functie pe o perioadă de 5 ani de către Comitet prin votare, conform art. 14 paragraful 2, cu condiţia ca majoritatea voturilor calculate conform paragrafului 2 de mai sus sa nu fie sub 70% din numărul total de voturi. Prelungirea perioadei de serviciu a acestuia se poate face în acelasi mod.2. Directorul general va reprezenta Organizaţia în procedurile legale şi în toate scopurile civile.3. În plus, în conformitate cu politica generală stabilita de către Comitet şi de către Comisie, directorul general: a) raspunde de functionarea eficienta a Agentiei; b) poate numi personalul şi poate să-l suspende din functie în conformitate cu Regulamentul personalului; c) poate contracta împrumuturi pe un termen care să nu depăşească un an, conform Regulamentului financiar şi în limitele stabilite în acest scop de către Comisie; d) poate incheia contracte, atit pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii a Organizaţiei, cit şi pentru vinzarea de bunuri şi servicii ale Organizaţiei, conform regulamentului mentionat în art. 10 şi în limitele stabilite în acest scop de către Comisie.4. Directorul general poate renunta la functiile de mai sus fără a anunta în prealabil Comisia, dar în toate cazurile va tine la curent Comitetul în legătură cu masurile luate în exercitarea puterilor amintite anterior.5. Comitetul va determina condiţiile în care poate fi numit un inlocuitor al directorului general, în caz ca acesta nu îşi poate îndeplini indatoririle.  +  Articolul 161. Se vor pregati calcule estimative ale tuturor incasarilor şi cheltuielilor facute de Agentie pentru fiecare an financiar.2. Bugetul va avea un echilibru între încasări şi cheltuieli. Încasările şi cheltuielile Agentiei privind cercetarea şi centrele experimentale, scolile şi alte institutii menţionate în art. 2 paragraful 5 de mai sus vor fi trecute amanuntit intr-o declaratie speciala.3. Regulamentul financiar adoptat în scopul aplicarii art. 11 de mai sus va prevedea estimarea, aplicarea şi controlul financiar al incasarilor şi cheltuielilor, fiind supus prevederilor prezentului statut.  +  Articolul 171. Anul financiar va începe la 1 ianuarie şi se va incheia la 31 decembrie.2. Comitetul va supune Comisiei, spre aprobare, calculele estimative pentru fiecare an financiar, nu mai tirziu de 31 octombrie în fiecare an.  +  Articolul 18Comitetul va supune aprobării de către Comisie propunerile privind forma bugetului şi conturile care se vor utiliza.  +  Articolul 191. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 2 de mai jos, contribuţia anuală la buget a fiecarei părţi contractante se va determina, pentru fiecare an financiar, conform urmatoarei formule: a) se va calcula un procent initial de 30% din valoarea contributiei, proportional cu valoarea Produsului Naţional Brut al părţii contractante, asa cum se defineste în paragraful 3 de mai jos; b) un alt procent de 70% din valoarea contributiei se va calcula proportional cu valoarea bazei de cost a părţii contractante pentru mijloacele de ruta, asa cum se defineste în paragraful 4 de mai jos.2. Nici unei părţi contractante nu i se va cere sa plateasca, în nici un an financiar, o contribuţie care să depăşească 30% din valoarea totala a contribuţiilor părţilor contractante. În cazul în care contribuţia uneia dintre părţile contractante, calculată conform paragrafului 1 de mai sus, depăşeşte 30%, excedentul va fi distribuit celorlalte părţi contractante conform regulilor expuse în paragraful susmentionat.3. Produsul Naţional Brut care se va folosi în calcul va fi obţinut din statisticile intocmite de Organizaţia de Cooperare Economica şi Dezvoltare sau, în lipsa acestora, din statisticile intocmite de către oricare alt organism care ofera garantii echivalente şi sunt desemnate prin decizia Comisie, astfel: se va calcula media aritmetica a ultimilor 3 ani pentru care sunt disponibile aceste statistici. Valoarea Produsului Naţional Brut va fi cea care se calculeaza pe baza costurilor şi preturilor curente exprimate în Unităţi Europene de Calcul.4. Baza de cost pentru mijloacele de ruta, folosita pentru calcule, va fi baza de cost stabilita având în vedere anul precedent anului financiar în cauza.  +  Articolul 201. Organizaţia poate efectua împrumuturi pe pieţele financiare internationale, în scopul de a obtine resursele necesare pentru indeplinirea sarcinilor sale.2. Organizaţia poate acorda împrumuturi pe pieţele financiare ale unei părţi contractante, în conformitate cu legile naţionale care privesc imprumuturile interne sau, în absenta unor astfel de legi, cu acordul părţii contractante.3. Regulamentul financiar va determina procedurile prin care Organizaţia va ridica şi va plati imprumuturile.4. Fiecare buget va specifică suma maxima pe care Organizaţia o poate lua cu împrumut în timpul anului acoperit de acel buget.5. În problemele la care se referă prezentul articol, Organizaţia va actiona în acord cu autorităţile competente ale părţilor contractante sau cu băncile acestora.  +  Articolul 21Bugetul poate fi revizuit în timpul anului financiar, dacă imprejurarile o cer, în conformitate cu cerinţele prevăzute pentru pregătirea şi aprobarea acestuia.  +  Articolul 221. Conturile tuturor incasarilor şi ale cheltuielilor de la buget vor fi examinate anual de către o comisie de control constind din doi experti cu statut de persoane oficiale şi apartinind administratiilor părţilor contractante. Aceste persoane oficiale, care vor fi de naţionalitati diferite, vor fi numite de către Comisie la propunerea Comitetului, în conformitate cu art. 6 paragraful 2 lit. b) din convenţie. Cheltuielile privind comisia de control vor fi suportate de către Organizaţie.2. Auditul, care va fi alcătuit după documente şi la nevoie în situ, va fi desemnat sa stabileasca regularitatea incasarilor şi a cheltuielilor şi sa verifice dacă administrarea financiară este satisfăcătoare. Comisia de control va prezenta Comisiei un raport după incheierea fiecarui an financiar.  +  Articolul 231. Inspecţiile administrative sau tehnice efectuate asupra serviciilor Agentiei pot fi executate, la cererea Comisiei, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea Comitetului sau a directorului general.2. Astfel de inspecţii vor fi efectuate de persoane autorizate din administraţiile părţilor contractante. Fiecare comitet de inspecţie va consta în cel puţin două persoane de naţionalitati diferite şi va include, pe cit posibil, o persoană care a luat parte la inspecţia anterioara.  +  Articolul 24Comitetul va determina limbile în care Agentia îşi va desfăşura activitatea.  +  Articolul 25Agentia va emite publicatiile necesare pentru functionarea sa.  +  Articolul 26Comitetul va supune Comisiei, spre aprobare, orice modificare adusa statutului şi care este considerata de către Comitet a fi necesară, conform prevederilor art. 32 paragraful 3 al convenţiei.  +  Anexa 2                    REGIUNILE DE INFORMARE A ZBORURILOR                        (articolul 3 al convenţiei)
    Părţile contractante   Regiunile de informare a zborurilor
    Republica Federală Germania........Regiunea superioară de informare a zborurilor Hanovra
      Regiunea superioară de informare a zborurilor Rhein
      Regiunea de informare a zborurilor Bremen
      Regiunea de informare a zborurilor Dusseldorf
      Regiunea de informare a zborurilor Frankfurt
      Regiunea de informare a zborurilor Munchen
    Regatul Belgiei........Regiunea superioară de informare a zborurilor Bruxelles
    Marele Ducat de Luxemburg   Regiunea de informare a zborurilor Bruxelles
    Republica Franceză........Regiunea superioară de informare a zborurilor Franţa
      Regiunea de informare a zborurilor Paris
      Regiunea de informare a zborurilor Brest
      Regiunea de informare a zborurilor Bordeaux
      Regiunea de informare a zborurilor Marsilia
    Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord........Regiunea superioară de informare a zborurilor Scoţia
      Regiunea de informare a zborurilor Scoţia
      Regiunea superioară de informare a zborurilor Londra
      Regiunea de informare a zborurilor Londra
    Irlanda........Regiunea superioară de informare a zborurilor Shannon
      Regiunea de informare a zborurilor Shannon
    Regatul Olandei........Regiunea de informare a zborurilor Amsterdam
    Republica Portugalia........Regiunea superioară de informare a zborurilor Lisabona
      Regiunea de informare a zborurilor Lisabona
      Regiunea de informarea zborurilor Santa Maria
  ----