DECRET nr. 80 din 2 martie 1979pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 7 martie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Republica Socialistă România adera la Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. CONVENŢIA INTERNATIONALA DIN 1974pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare* Guvernele contractante,dorind sa stabilească de comun acord principii şi reguli uniforme menite sa ocroteasca viaţa omeneasca pe mare,considerind ca aceasta se poate realiza cel mai bine prin încheierea unei convenţii care s-o înlocuiască pe cea din 1960, ţinînd seama de progresele care au avut loc de la încheierea acelei convenţii,au căzut de acord după cum urmează:  +  Articolul 1Obligaţii generale în conformitate cu convenţia a) Guvernele contractante se angajează sa pună în vigoare dispoziţiile prezentei convenţii şi anexei ** sale, care face parte integrantă din prezenta convenţie. Orice referire la prezenta convenţie implica în acelaşi timp şi o referire la anexa. b) Guvernele contractante se angajează sa adopte orice legi, decrete, ordine şi regulamente şi sa ia orice alte măsuri necesare pentru a da convenţiei deplina şi întreaga sa putere pentru a garanta ca, din punct de vedere al ocrotirii vieţii omeneşti, o nava este apta pentru serviciul căruia îi este destinată. Notă *) Traducere. Notă **) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta convenţie se va aplica navelor sub pavilionul statelor ale căror guverne sînt guverne contractante.  +  Articolul 3Legi, regulamenteFiecare guvern contractant se angajează sa comunice şi să depună la Secretariatul General al Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale (numita mai jos organizaţia): a) o lista a organismelor neguvernamentale autorizate a acţiona în numele sau pentru aplicarea măsurilor privind ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, în vederea informării guvernelor contractante, care o vor aduce la cunoştinţa funcţionarilor lor; b) textul legilor, decretelor, ordinelor şi regulamentelor, care vor fi adoptate în legătură cu diferitele probleme ce intră în sfera prezentei convenţii; c) un număr suficient de modele de certificate eliberate de el în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, în vederea informării guvernelor contractante, care le vor aduce la cunoştinţa funcţionarilor lor.  +  Articolul 4Cazuri de forta majoră a) O nava care nu este supusă prevederilor prezentei convenţii în momentul plecării într-o călătorie oarecare nu trebuie obligată să respecte aceste prevederi în cazul abaterii de la ruta proiectata, dacă aceasta abatere este provocată de vreme rea sau de orice alta cauza de forta majoră. b) Persoanele care se găsesc la bordul unei nave din motive de forta majoră sau care se găsesc acolo ca urmarea a obligaţiei impuse comandantului de a transporta fie naufragiati, fie alte persoane, nu trebuie luate în consideraţie cînd este vorba de a se verifica aplicarea la nava a unei prevederi oarecare a prezentei convenţii.  +  Articolul 5Transportul persoanelor în caz de urgenta a) Pentru a asigura evacuarea persoanelor spre a fi ferite de o ameninţare a securităţii vieţii lor, un guvern contractant poate permite transportul pe navele sale al unui număr de persoane superior numărului permis în alte circumstanţe de către prezenta convenţie. b) O autorizaţie de aceasta natura nu priveaza pe celelalte guverne contractante de dreptul de control ce le revine conform prezentei convenţii asupra acestor nave, cînd ele se găsesc într-unul din porturile lor. c) Orice autorizaţie de aceasta natura va fi comunicată secretarului general al organizaţiei de către guvernul contractant care a acordat-o, în acelaşi timp cu un raport asupra circumstanţelor de fapt.  +  Articolul 6Tratate şi convenţii anterioare a) Prezenta convenţie înlocuieşte şi anulează între guvernele contractante Convenţia internationala pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, semnată la Londra la 17 iunie 1960. b) Orice alte tratate, convenţii sau acorduri care privesc ocrotirea vieţii omeneşti pe mare sau problemele care se referă la aceasta şi care sînt în prezent în vigoare între guvernele părţi la prezenta convenţie păstrează deplina şi întreaga lor putere pe durata stabilită, în ceea ce priveşte: i) navele la care nu se aplică prezenta convenţie;îi) navele la care se aplică prezenta convenţie, în ceea ce priveşte problemele care nu fac obiectul unor prevederi exprese din prezenta convenţie. c) Totuşi, în măsura în care astfel de tratate, convenţii sau acorduri sînt în contradictie cu dispoziţiile prezentei convenţii, dispoziţiile acesteia din urma trebuie să prevaleze. d) Orice probleme care nu fac obiectul prevederilor exprese din prezenta convenţie rămîn supuse legislaţiei guvernelor contractante.  +  Articolul 7Reguli speciale care rezultă din acorduriCînd, în conformitate cu prezenta convenţie, sînt stabilite reguli speciale prin acord între toate guvernele contractante sau numai între unele dintre ele, aceste reguli trebuie să fie comunicate secretarului general al organizaţiei, pentru a fi aduse la cunoştinţa tuturor guvernelor contractante.  +  Articolul 8Amendamente a) Prezenta convenţie poate fi modificată după unul sau altul dintre procedeele specificate în paragrafele de mai jos. b) Amendamente după examinarea de către organizaţie: i) Orice amendament propus de un guvern contractant este prezentat secretarului general al organizaţiei şi acesta îl difuzează tuturor membrilor organizaţiei şi tuturor guvernelor contractante cu cel puţin 6 luni înainte de examinarea sa.îi) Orice amendament propus şi difuzat ca mai sus este supus Comitetului securităţii maritime al organizaţiei, în vederea examinării.iii) Guvernele contractante ale statelor, fie ca sînt sau nu membre ale organizaţiei, sînt autorizate a participa la dezbaterile Comitetului securităţii maritime, în vederea examinării şi adoptării amendamentelor. iv) Amendamentele se adoptă cu o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente şi votante în Comitetul securităţii maritime, largit conform alin. iii) al prezentului paragraf (numit mai jos Comitetul securităţii maritime largit), cu condiţia ca cel puţin 1/3 din guvernele contractante să fie prezente în momentul votării. v) Dacă sînt adoptate conform alin. iv) al prezentului paragraf, amendamentele sînt comunicate de către secretarul general al organizaţiei tuturor guvernelor contractante pentru acceptarea lor. vi) 1) Un amendament la un articol al convenţiei sau la cap. 1 al anexei sale este socotit ca acceptat cu începere de la data la care a fost acceptat de 2/3 din guvernele contractante.2) Un amendament la anexa, exclusiv cap. 1, este socotit ca fiind acceptat: aa) după 2 ani de la data la care este comunicat guvernelor contractante pentru acceptare; sau bb) după orice perioada, în nici un caz mai mica de 1 an, dacă s-a hotărît astfel în momentul adoptării sale de către o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente şi votante în Comitetul securităţii maritime largit.Totuşi, dacă în perioada specificată, mai mult de o treime din guvernele contractante sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale notifica secretarului general al organizaţiei ca ele au obiecţiuni contra acestui amendament, acesta va fi socotit ca neacceptat.vii) 1) Un amendament la un articol al convenţiei sau la cap. 1 al anexei intră în vigoare, pentru guvernele contractante care l-au acceptat, la 6 luni de la data la care el este considerat a fi fost acceptat şi el intră în vigoare, pentru fiecare guvern contractant care-l accepta după această dată, la 6 luni după acceptarea sa de către acest guvern contractant.2) Un amendament la anexa, exclusiv cap. 1, intră în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care au avut obiecţiuni la amendamentul menţionat, conform alin. vi) 2) din acest paragraf şi care nu şi-au retras aceste obiecţiuni, la 6 luni după data la care se considera a fi fost acceptat. Totuşi, înainte de data stabilită pentru intrarea în vigoare a unui amendament, orice guvern contractant poate notifica secretarului general al organizaţiei ca el se considera scutit de la punerea în aplicare a amendamentului pentru o perioadă de cel mult un an de la data intrării sale în vigoare sau pentru o perioadă mai lungă, dacă majoritatea de 2/3 a guvernelor contractante, prezente şi votante în Comitetul securităţii maritime largit, hotărăşte astfel în momentul adoptării amendamentului. c) Amendament printr-o conferinţa: i) La cererea unui guvern contractant, sprijinita de cel puţin o treime din guvernele contractante, organizaţia va convoca o conferinţa a guvernelor contractante care să examineze amendamentele la prezenta convenţie.îi) Orice amendament adoptat de aceasta conferinţa cu o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente şi votante este comunicat de către secretarul general al organizaţiei tuturor guvernelor contractante, în vederea acceptării.iii) În afară de cazul cînd conferinţa nu hotărăşte altfel, amendamentul este socotit ca fiind acceptat şi intră în vigoare conform procedurii stabilite în alin. vi) şi vii) din paragraful b) al prezentului articol, cu condiţia ca referinţele din aceste alineate la Comitetul securităţii maritime largit să fie considerate drept referinţe la conferinţa. d) i) Un guvern contractant, care a acceptat un amendament la anexa care deja a intrat în vigoare, nu este obligat sa extindă privilegiul prezentei convenţii asupra unui certificat eliberat unei nave sub pavilionul unui stat al cărui guvern, în conformitate cu subalineatul vi) 2) din paragraful b) al prezentului articol, a făcut o obiectiune la amintitul amendament şi nu şi-a retras aceasta obiectiune, dar numai în măsura în care acest certificat se referă la probleme vizate de amendamentul în chestiune.îi) Un guvern contractant care a acceptat un amendament la anexa care deja a intrat în vigoare trebuie să extindă privilegiul prezentei convenţii asupra certificatelor eliberate pentru o nava sub pavilionul unui stat al cărui guvern, conform subalineatului vii) 2) din paragraful b) al prezentului articol, a făcut cunoscut secretarului general al organizaţiei ca se considera scutit de la punerea în aplicare a amendamentului. e) În afară cazului cînd se prevede în mod expres altfel, orice amendament la prezenta convenţie, făcut pe baza prezentului articol şi care are legătură cu structura navei, se aplică numai navelor a căror chila a fost pusă sau care se afla într-un stadiu de construcţie asemănător la data sau după data intrării în vigoare a amendamentului. f) Orice declaraţie de acceptare sau obiecţiuni la un amendament sau orice notificare facuta în virtutea subalineatului vii) 2) din paragraful b) al prezentului articol trebuie adresată în scris secretarului general al organizaţiei. Acesta informează toate guvernele contractante despre orice asemenea comunicare şi despre data la care a fost primită. g) Secretarul general al organizaţiei informează toate guvernele contractante despre orice amendament care intră în vigoare în virtutea prezentului articol, precum şi despre data la care intră în vigoare fiecare amendament.  +  Articolul 9Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare a) Prezenta convenţie rămîne deschisă pentru semnare, la sediul organizaţiei, de la 1 noiembrie 1974 pînă la 1 iulie 1975, data după care rămîne deschisă pentru aderare. Statele pot deveni părţi la prezenta convenţie prin: i) semnare fără rezerva în ce priveşte ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sauîi) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sauiii) aderare. b) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest sens la secretarul general al organizaţiei. c) Secretarul general al organizaţiei informează guvernele tuturor statelor care au semnat prezenta convenţie sau au aderat la ea despre orice semnare sau de depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, precum şi despre data acestei depuneri.  +  Articolul 10Intrarea în vigoare a) Prezenta convenţie intră în vigoare la 12 luni de la data la care cel puţin 25 state, ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit părţi la convenţie în conformitate cu art. 9. b) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus după data la care intră în vigoare prezenta convenţie, intră în vigoare la 3 luni după data depunerii. c) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după data la care un amendament la prezenta convenţie este considerat a fi fost acceptat conform art. 8, se aplică convenţiei în forma sa modificată.  +  Articolul 11Denunţare a) Prezenta convenţiei poate fi denunţată de orice guvern contractant în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care convenţia intră în vigoare pentru acel guvern. b) Denunţarea se efectuează prin depunerea unui instrument de denunţare la secretarul general al organizaţiei, care va notifica tuturor celorlalte guverne contractante despre orice instrument de denunţare primit şi despre data primirii sale, precum şi despre data la care o astfel de denunţare intră în vigoare. c) O denunţare intră în vigoare după un an sau după o perioadă mai lungă specificată în instrumentul de denunţare, de la data la care secretarul general al organizaţiei a primit notificarea.  +  Articolul 12Depozitare şi înregistrare a) Prezenta convenţie va fi depusa la secretarul general al organizaţiei, care va transmite copii certificate conforme guvernelor tuturor statelor semnatare sau care au aderat la prezenta convenţie. b) De îndată ce prezenta convenţie intră în vigoare, textul va fi transmis de către secretarul general al organizaţiei secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.  +  Articolul 13LimbiPrezenta convenţie este întocmită într-un singur exemplar în limbile engleza, chineza, spaniola, franceza şi rusa, fiecare text avînd aceeaşi valabilitate. Se vor face şi depune, împreună cu originalul semnat, traduceri oficiale în limbile germană, arabă şi italiana.Drept care subsemnaţii, împuterniciţi legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. --------------------