HOTĂRÂRE nr. 1.485 din 11 decembrie 2003pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 22 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.  +  Articolul 2 (1) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate va elabora, în temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, ca parte integrantă a acestuia, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România şi Ordinului Asistentilor Medicali din România, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Serviciile medicale, medicamentele în tratamentul ambulatoriu şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale şi casa de asigurări de sănătate judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.  +  Articolul 4În domeniul asigurărilor sociale de sănătate, Colegiul Medicilor din România împreună cu Ordinul Asistentilor Medicali din România elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, care se negociaza cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. Aceste criterii se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5 (1) Serviciile medicale, inclusiv furnizarea de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice contractate sunt asimilate acţiunilor multianuale, astfel cum sunt formulate acestea în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele bugetare pentru anul în curs şi se efectuează astfel: a) angajamentele legale care urmează a fi lichidate, ordonanţate şi plătite în cursul anului curent se stabilesc ca diferenţa între creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale şi soldul obligaţiilor neachitate din anul precedent şi care se achită în anul în curs; b) angajamentele legale din anul în curs, ce urmează a fi lichidate, ordonanţate şi plătite în anul următor, nu pot depăşi împreună cu angajamentele prevăzute la lit. a) creditele bugetare aprobate. (3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale inclusiv furnizarea de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice efectuate peste valoarea contractată în anul precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului precedent şi se înregistrează atât ca plati, cat şi ca cheltuieli în anul curent, din creditele aprobate.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, data la care îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 9 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2002 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijitor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrinzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 1.485.  +  AnexăCONTRACT CADRU 11/12/2003