ORDIN nr. 304 din 5 decembrie 2003pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 1-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea cazanelor de abur şi de apa fierbinte, supraincalzitoarelor şi a economizoarelor independente"
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 20 decembrie 2003  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT C 1-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea cazanelor de abur şi de apa fierbinte, supraincalzitoarelor şi a economizoarelor independente", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 5 decembrie 2003.Nr. 304.  +  Anexa Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelorsub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat-ISCIR-- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -PRESCRIPŢIE TEHNICAPT C 1-2003CERINŢE TEHNICE PRIVINDMONTAREA, INSTALAREA, EXPLOATAREA, VERIFICAREA TEHNICAŞI REPARAREA CAZANELOR DE ABUR ŞI DE APA FIERBINTE,SUPRAINCALZITOARELOR ŞI A ECONOMIZOARELORINDEPENDENTECOLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT- ISCIR -- EDITIE OFICIALĂ -Indicativ: PT C 1-2003 Editia l1 GENERALITATI1.1 ScopPrezenta prescripţie tehnica face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la cazane de abur şi de apa fierbinte, supraincalzitoare şi economizoare independente, denumite în continuare "cazane".Prezenta prescripţie tehnica conţine cerinţele minime privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea cazanelor de abur şi de apa fierbinte, supraincalzitoarelor şi economizoarelor independente şi se adresează agenţilor economici, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, şi utilizatorilor fără a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţa şi/sau exploatarea cazanelor care respecta condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnica.Autoritatea tehnica naţionala care asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnica este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune în categoria cărora se integreaza şi cazanele de abur şi de apa fierbinte, supraincalzitoarele şi economizoarele independente.1.2 Domeniu de aplicarePrevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică cazanelor cu presiunea nominală a aburului mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) sau temperatura maxima a apei fierbinti mai mare de 110°C.Prin "cazan de abur" se înţelege instalatia care produce abur la o presiune mai mare decât cea atmosferica şi care este utilizat în afară acestei instalaţii, folosind căldură produsă prin arderea combustibililor, căldură recuperată din gazele fierbinti rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice.RECOMANDARE - Se recomanda utilizarea cazanelor de abur şi de apa fierbinte cu eficienta energetica cel puţin egala cu 89% pentru combustibili lichizi şi gazosi.De la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice au dreptul să fie comercializate, montate/instalate, exploatate şi reparate în România următoarele cazane de abur şi de apa fierbinte:- cele care poarta marcajul naţional de conformitate CS, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS redactată în limba română;- cele care poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE tradusa în limba română;- cele construite înainte de data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, care vor respecta prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare la data construirii.Nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei prescripţii tehnice: a) cazanele locomotivelor de cale ferată, cazanele instalate pe vagoane şi care sunt destinate tractiunii sau încălzirii trenurilor, cazanele instalate pe vase maritime şi fluviale sau pe alte mijloace de plutire; aceste instalaţii sunt supuse reglementărilor tehnice elaborate de ministerele de resort; b) schimbatoarele de căldură inglobate într-un proces tehnologic industrial şi a căror funcţie este în principal racirea diferitelor fluide (medii) între anumite limite impuse de procesul tehnologic respectiv şi numai în secundar de a produce abur/apa fierbinte sau de a supraincalzi abur; c) aparatele de vulcanizare cu foc direct; d) cazanele care au ca agent termic alt fluid decât apa (de exemplu: difil, difenil, uleiuri organice, soluţii amoniacale etc.), pentru care prezenta prescripţie tehnica are caracter de recomandare, iar condiţiile tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea se stabilesc prin documentaţia tehnica aferentă; e) cazanele de abur din componenta obiectivelor nucleare.1.3 Referinţe normativePrezenta prescripţie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.1.3.1 Legi şi hotărâriLegea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselorLegea nr. 90/1996 privind protecţia munciiLegea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industrialeDecret nr. 290/1977 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilorHotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiuneHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de RidicatHotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice-în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, republicată în 1997Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2001 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiuneOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 11/1994● Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr, 88/2003 privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industrialeOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 323/2000 privind aprobarea unor regulamente, după cum urmează:- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi utilizate la lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale (prezentat în anexa nr. I la ordin)- Regulamentul privind verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale (prezentat în anexa nr. II la ordin)- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale (prezentat în anexa nr. III la ordin)- Manualul dirigintelui de şantier pentru lucrările de montaj pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale (prezentat în anexa nr. IV la ordin)- Regulamentul privind controlul lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale (prezentat în anexa nr. V la ordin)- Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către specialiştii desemnaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pentru controlul calităţii lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, altele decât cele din sfera de activitate a ISCIR (prezentat în anexa nr. VI la ordin)Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 privind "Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei" şi "Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare"Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002.1.3.2 Standarde şi normativeStandardele şi normativele aplicabile sunt menţionate în anexa A.1.4 Termeni şi definiţiiTermenii şi definiţiile menţionate în continuare se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.1.4.1 acceptare - acţiunea prin care se consimte (admite, aproba) şi se da un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri etc., în baza unor verificări preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.1.4.2 agent economic - persoana juridică deţinătoare a cazanului sau autorizata de ISCIR-INSPECT IT pentru prestarea de activităţi (lucrări) specializate. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru activităţile specializate menţionate la pct. 1.4.5... 1.4.10.l.4.3 accident - orice eveniment care poate produce raniri, mutilari sau chiar decesul persoanelor, datorat cazanului sau exploatării acestuia.1.4.4 accesibilitate pentru întreţinere şi utilizare - însuşire (caracteristica) a cazanului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizării şi întreţinerii, fără a conduce la situaţii care pot provoca prejudicii sau raniri ale acestora.1.4.5 activitatea de instalare - ansamblu de operaţiuni de fixare a cazanului la locul de funcţionare, de fixare a acestuia în/pe poziţia de funcţionare şi de racordare a acestuia la circuitele tehnologice de apa, aer, abur sau apa fierbinte, de combustibil, de evacuare a gazelor arse, la energia auxiliara (electrica, pneumatica sau hidraulica).1.4.6 activitatea de montare - ansamblu de operaţiuni de reasamblare la locul de funcţionare a cazanelor vechi la care prin proiect se permite livrarea pe subansamble. Aceasta activitate implica efectuarea unor operaţiuni asimilabile celor de la producător (de exemplu: în secţia de montaj final). Unele din operaţiunile activităţii de montare pot necesita autorizare din partea ISCIR-INSPECT IT (de exemplu: sudarea, brazarea şi alte procese speciale).Activitatea de montare a cazanelor construite anterior datei de intrare în vigoare a prezentei prescripţii tehnice poate fi efectuată numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT.1.4.7 activitatea de punere în funcţiune - ansamblu de lucrări de specialitate, care definitiveaza montarea/instalarea cazanului la locul de funcţionare de la utilizatorul final, menite să-i confirme acestuia, pe baza încercărilor functionale executate în condiţii reale de lucru, disponibilitatea de funcţionare şi aptitudinea de a realiza funcţionarea la parametrii de siguranţă şi performanta declaraţi de producător. Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT.1.4.8 activitatea de reparare - ansamblu de lucrări şi operaţii efectuate asupra cazanului pentru a-1 readuce în stare de funcţionare în condiţii de securitate. Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT.1.4.9 activitatea de examinari şi investigaţii tehnice - ansamblu de activităţi efectuate asupra cazanului în scopul determinării stării tehnice reale, în vederea luării deciziilor privind posibilitatea funcţionarii în condiţii de securitate. Aceasta activitate se va efectua ca urmare a măsurilor dispuse de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT.1.4.10 activitatea de instalare, punere în funcţiune şi service instalaţii de automatizare şi ardere - ansamblu de lucrări de specialitate care definitiveaza instalarea, punerea în funcţiune, precum şi activitatea de service a instalaţiilor de automatizare şi ardere ale cazanului la locul de funcţionare de la utilizatorul final, menite să-i confirme acestuia, pe baza încercărilor functionale executate în condiţii reale de lucru, disponibilitatea de funcţionare a cazanului şi aptitudinea acestuia de a realiza şi funcţionarea la parametrii de siguranţă şi performanta declaraţi de producător. Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT.1.4.11 armatura bruta a cazanului - dispozitive care nu se afla sub presiunea mediului de lucru, destinate asigurării deservirii şi funcţionarii normale şi fără pericole a focarului şi a canalelor de gaze (gratar, usa de vizitare, gura de observare, clapeta de explozie etc.).1.4.12 armatura fina a cazanului - dispozitive şi aparate aflate sub presiunea mediului de lucru, destinate asigurării funcţionarii normale şi fără pericol a cazanului (supapa de siguranţă, indicator de nivel, organ de închidere şi reglare, aparate de măsurare, control şi protecţie etc.).1.4.13 autorizarea funcţionarii - ansamblu de activităţi de verificare şi validare a rezultatelor masurarilor şi încercărilor functionale executate la punerea în funcţiune iniţială a cazanelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a cazanelor instalate la utilizatorul final Se executa de către ISCIR-INSPECT IT sau, după caz, de către personalul de specialitate al utilizatorului, autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens (RSVTI-responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor).1.4.14 autorizaţia de montare/instalare - document emis de ISCIR-INSPECT IT prin care se atesta capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua activitatea de montare, definită la pct 1.4.6, şi/sau instalare, definită la pct. 1.4.5, şi de a garanta utilizatorului final rezultatele acestora. Prin acest document i se da utilizatorului final încrederea în prestatorul de specialitate.1.4.15 autorizaţie - document emis de ISCIR-INSPECT IT prin care se atesta capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua următoarele activităţi: a) activitatea de instalare a cazanelor; b) activitatea de montare/reparare a cazanelor; c) activitatea de punere în funcţiune a cazanelor; d) examinari, verificări şi investigaţii tehnice (expertize tehnice); e) instalare, punere în funcţiune şi service instalaţii de automatizare şi ardere; f) activitatea de elaborare a proiectelor de reparatie;1.4.16 autorizaţia de punere în funcţiune - document emis de ISCIR-INSPECT IT prin care se atesta capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua punerea în funcţiune şi reglarea unui cazan, de a demonstra realizarea parametrilor declaraţi de producător şi de a instrui utilizatorul final pentru exploatarea de durata a cazanelor în condiţii de securitate.1.4.17 avarie - orice eveniment produs la cazan sau echipamentele aferente, care periclitează funcţionarea cazanului în condiţii de securitate.1.4.18 bloc de cazan - partea cazanului de abur sau de apa fierbinte compusa din mai multe elemente livrate în stare asamblata la locul de montaj, inclusiv construcţia metalică de sustinere.1.4.19 cazan cu circulaţie forţată - cazanul (de abur sau de apa fierbinte) în care circulaţia apei sau a amestecului apa-abur se realizează cu ajutorul unor pompe.1.4.20 cazan cu circulaţie forţată unica - cazanul (de abur sau de apa fierbinte) în care apa strabate o singură dată sistemul vaporizator, respectiv sistemul de încălzire, pentru a se transforma în abur, respectiv în apa fierbinte.1.4.21 cazan cu circulaţie naturala - cazanul (de abur sau de apa fierbinte) în care circulaţia apei sau a amestecului apa-abur se realizează ca urmare a diferenţelor de greutate specifică apărute prin încălzire/vaporizare.1.4.22 cazan de abur cu circulaţie forţată multipla - cazanul de abur în care amestecul apa-abur strabate de mai multe ori sistemul vaporizator pentru a se transforma integral în stare de vapori cu ajutorul pompei de circulaţie.1.4.23 cazan mobil - cazanul (de abur sau de apa fierbinte) instalat pe mijloace mobile, care prin construcţie este destinat sa funcţioneze în orice loc inclusiv în timpul transportului.1.4.24 cazan recuperator - cazanul (de abur sau de apa fierbinte) care foloseşte căldură rezultată dintr-un proces tehnologic.1.4.25 cazan stabil - cazanul (de abur sau de apa fierbinte) care prin construcţie este destinat sa funcţioneze pe o fundaţie fixa.1.4.26 cazanul diatermic - cazanul care foloseşte ca agent intermediar ulei, aburul fiind generat într-un schimbator de căldură cu agent primar uleiul, iar secundar apa.1.4.27 ciclon separator - element al cazanului de abur destinat separarii aburului de apa în scopul obţinerii aburului saturat uscat.1.4.28 clapeta de explozie - armatura bruta destinată evacuarii automate în atmosfera a gazelor de ardere din focar sau din canalele de gaze, la creşterea brusca a presiunii acestora.1.4.29 conducta de alimentare - conducta destinată transportului apei de la dispozitivul de alimentare la cazan.1.4.30 construcţie metalică de sustinere - construcţia metalică destinată sustinerii diferitelor părţi componente ale cazanului.1.4.31 debit de abur de vârf- debitul maxim de abur (mai mare decât debitul nominal) la care se admite funcţionarea cazanului un interval de timp limitat.1.4.32 debit minim de abur - debitul minim continuu de abur pe care cazanul trebuie să-1 asigure la presiunea nominală a aburului.1.4.33 debit minim reglat de abur - debitul minim continuu de abur pe care cazanul trebuie să-1 asigure la presiunea şi temperatura nominală a aburului.1.4.34 debit nominal de abur - debitul maxim continuu de abur pe care cazanul trebuie să-1 asigure la presiunea şi temperatura nominală a aburului.1.4.35 debitul nominal caloric al cazanului de apa fierbinte - cantitatea maxima continua de căldură preluată de apa fierbinte în unitatea de timp, la temperatura maxima a apei fierbinti.1.4.36 desen tip de ansamblu - document obligatoriu anexat la cartea cazanului care se elaborează pentru montare şi reparare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.1.4.37 desen tip de ansamblu "As built" - desenul tip de ansamblu obligatoriu anexat la cartea cazanului care oglindeste modul efectiv în care a fost montat/reparat cazanul şi în care se înscriu toate diferenţele apărute faţă de desenul tip de ansamblu elaborat iniţial.1.4.38 dispozitiv de alimentare - echipament destinat alimentarii cazanului cu apa.1.4.39 distribuitor autorizat (recunoscut de producător) - agent economic care asigura, în principal, furnizarea cazanelor împreună cu serviciile asociate ulterioare vânzării acestora, în conformitate cu legislaţia din România.1.4.40 economizor - partea cazanului de abur (respectiv instalatia în cazul economizoarelor independente) destinată preincalzirii apei de alimentare a cazanului, cu sau fără vaporizare parţială.1.4.41 economizor izolabil - economizor echipat cu dispozitive pentru izolarea lui pe partea de apa şi de gaze.1.4.42 ecran - schimbatorul de căldură format dintr-un sistem de ţevi la care transferul de căldură se face prin radiaţie.1.4.43 element de cazan - parte a cazanului de abur sau de apa fierbinte (tambur, colector, camera de apa, camera sectionala, teava etc.) care se-afla sub presiunea mediului de lucru.1.4.44 fascicul de convectie - schimbator de căldură format dintr-un sistem de ţevi la care transferul de căldură se face prin convectie.1.4.45 focar - partea cazanului în care are loc arderea combustibilului.1.4.46 gura de cap - armatura ovala sau circulara cu dimensiunile interioare de cel puţin 110 x 310 mm, respectiv 310 mm, care permite introducerea simultană a capului şi a unui braţ cu o lampa de iluminat în spaţiul de apa-abur al cazanului în scopul constatării stării tehnice.1.4.47 gura de curatare - armatura ovala sau circulara cu dimensiunile interioare de cel puţin 110 x 80 mm, respectiv 80 mm, care permite curatarea suprafeţelor din spaţiul de apa-abur.1.4.48 gura de observare - deschidere practicată în pereţii focarului şi ai canalelor de gaze de ardere prin care se pot urmări procesele din interiorul acestora.1.4.49 gura de vizitare - armatura de forma ovala sau circulara cu dimensiunile interioare de cel puţin 300 x 400 mm, respectiv 400 mm, care serveşte la accesul în tamburul cazanului (sau în spaţiul de apa-abur al cazanului) în scopul constatării stării tehnice.1.4.50 indicator de nivel - armatura fina destinată indicarii nivelului apei din cazanul de abur (din tambur).1.4.51 indicator de nivel cu acţiune directa - indicatorul de nivel legat direct la spaţiile de apa şi de abur ale cazanului de abur.1.4.52 indicator de nivel cu acţiune indirecta - aparatul care indica sau înregistrează nivelul apei din cazanul de abur prin intermediul unui dispozitiv suplimentar care transforma măsurarea inaltimii nivelului într-o indicaţie funcţie de înălţimea respectiva.1.4.53 instalatie de ardere - instalatia destinată transportului combustibilului în limitele cazanului, introducerii combustibilului şi aerului sau a amestecului combustibil-aer în focar în scopul producerii şi întreţinerii procesului de ardere.1.4.54 instalatie pentru prelevarea probelor de apa şi abur - dispozitiv destinat prelevarii probelor de apa şi abur pentru analize chimice şi fizice.1.4.55 tamburului în scopul separarii aburului de apa, spalarii tamburului, racirii aburului, purjarii tamburului etc.1.4.56 instalatie de automatizare (monitorizare şi comanda) - ansamblul elementelor (traductoare, echipamente de prelucrare a datelor şi semnalelor, organe de execuţie, aparate de măsurare, afişare şi înregistrare a parametrilor funcţionali) cu ajutorul cărora se realizează conducerea, supravegherea şi protecţia cazanului în regim complet automat sau semiautomat.1.4.57 instalaţii auxiliare/anexe ale cazanului - instalaţii destinate asigurării funcţionarii normale a cazanului (instalaţii de alimentare cu apa, de tiraj şi insuflare, de preparare şi alimentare cu combustibil, de evacuare a cenusii şi a zgurii, de purificare a gazelor de ardere, instalaţii de curatare exterioară a suprafeţelor schimbatoare de căldură, de tratare a apei etc.).1.4.58 inzidire - partea constructivă a cazanului destinată asigurării etanseitatii focarului şi a canalelor gazelor de ardere, precum şi izolarii termice a acestora.1.4.59 izolatie - partea constructivă a cazanului destinată izolarii termice a diferitelor elemente ale cazanului.1.4.60 limitele cazanului (pe circuitul apa-abur) - cazanul de abur sau de apa fierbinte limitat de robinetul de alimentare cu apa şi de robinetul principal de închidere, iar în lipsa acestora de primele imbinari (sudate sau cu flansa) ale cazanului de la conductele de legătură pentru alimentarea cu apa respectiv pentru furnizarea aburului sau a apei fierbinti. Pentru cazanele cu supraincalzire intermediara, limitele acestui circuit sunt definite de racordurile de intrare şi respectiv de ieşire abur intermediar rece şi cald.1.4.61 linia de foc a cazanului - limita maxima până la care este permisă scaldarea părţilor metalice (neizolate) sub presiune ale cazanului de către flacara, gazele de ardere sau gazele fierbinti.1.4.62 nivelul maxim al apei - nivelul maxim de apa până la care poate funcţiona cazanul de abur fără ca apa sa pătrundă în supraincalzitor sau să fie antrenata în conducta de abur.1.4.63 nivelul minim al apei - nivelul până la care poate scădea apa în cazan fără pericol de supraincalzire a elementelor acestuia şi fără perturbarea circulaţiei apei. Nivelul minim corespunde cu limita inferioară de protecţie de avarie definită în prescripţia tehnica, Colecţia ISCIR, referitoare la instalaţiile de automatizare.1.4.64 preincalzitor de aer- instalatia destinată preincalzirii aerului de ardere, prin folosirea caldurii gazelor de ardere sau a aburului.1.4.65 presiune de calcul - presiunea la care se face calculul de rezistenta al unui element de cazan. Ea se stabileşte pornind de la presiunea maxima şi ţinând seama de presiunea hidrostatica din elementul respectiv şi de pierderile de presiune pe circuitele cazanului.1.4.66 presiune de încercare - presiunea la care se incearca hidraulic cazanul pentru verificarea rezistentei şi etanseitatii acestuia, stabilită de producător sau conform pct. 5.3.3.1.4.67 presiune maxima - presiunea maxima admisă în exploatarea cazanului şi care se înscrie pe placa de timbru a cazanului.1.4.68 presiunea minima a apei fierbinti - presiunea minima a apei din cazanul de apa fierbinte masurata după robinetul principal şi care corespunde unei temperaturi de saturatie mai mari cu cel puţin 20°C decât temperatura maxima a apei fierbinti.1.4.69 presiunea nominală a aburului - presiunea maxima continua a aburului la ieşirea din robinetul principal de abur în condiţiile debitului nominal şi temperaturii nominale.1.4.70 proprietar - persoana fizica sau juridică având drepturile legale de proprietate asupra cazanului.1.4.71 robinet de alimentare cu apa - armatura fina destinată deschiderii şi închiderii circuitului de apa spre cazan.1.4.72 robinet de control al nivelului apei - armatura fina cu ajutorul căreia se poate constata dacă nivelul apei în cazanul de abur se afla între limitele admise.1.4.73 robinet principal de închidere - armatura fina destinată deschiderii şi închiderii conductei principale de abur sau de apa fierbinte.1.4.74 sistem vaporizator - partea sub presiune a cazanului de abur în care se produce vaporizarea apei.1.4.75 suprafaţa de încălzire a cazanului - suprafaţa pereţilor elementelor cazanului destinată transmiterii caldurii de la sursa de căldură la mediul de lucru, masurata pe partea sursei de căldură.1.4.76 supraincalzitor de abur - partea cazanului de abur, respectiv instalatia (în cazul supraincalzitoarelor independente), destinată ridicării temperaturii aburului peste temperatura de saturatie a acestuia.1.4.77 supraincalzitor intermediar - partea cazanului de abur destinată reincalzirii aburului după destinderea lui parţială în turbina la o temperatura egala sau apropiată de cea de supraincalzire iniţială.1.4.78 supraveghere permanenta - supravegherea de către personalul de exploatare a cazanelor şi a instalaţiilor anexe efectuată tot timpul cat acestea se afla în funcţiune.1.4.79 supraveghere nepermanenta - supravegherea intermitenta a cazanului în timpul funcţionarii efectuată de către personalul de exploatare la intervale de timp stabilite de proiectant/fabricant, funcţie de gradul de automatizare şi de protecţie al cazanului.1.4.80 tambur - element al cazanului de abur destinat acumularii apei şi aburului, distribuirii apei în sistemul vaporizator şi separarii aburului de apa.1.4.81 temperatura apei de alimentare - temperatura apei la intrarea în economizor sau, în lipsa acestuia, la intrarea în cazan.1.4.82 temperatura de calcul - temperatura la care se efectuează calculul de rezistenta al unui element de cazan. Aceasta se stabileşte pornind de la temperatura de referinţa a fluidului interior cumulată cu adaosurile de temperatura pe baza calculului de schimb de căldură.1.4.83 temperatura maxima a apei fierbinti - temperatura maxima admisă pentru apa fierbinte masurata după robinetul principal al cazanului,1.4.84 temperatura minima a apei fierbinti - temperatura minima cu care apa fierbinte trebuie să între în cazan.1.4.85 temperatura nominală a aburului - temperatura maxima continua a aburului masurata la ieşirea din robinetul principal de abur în condiţiile debitului nominal şi presiunii nominale.1.4.86 usa de vizitare - usa montata în pereţii focarului sau ai canalelor de gaze de ardere care serveşte la accesul în focar, respectiv în canalele de gaze.1.4.87 utilizator - persoana juridică/fizica care foloseşte/utilizează un cazan.1.4.88 verificare tehnica periodică - activitate desfăşurată la intervale predeterminate pentru a se asigura ca utilizarea cazanului în continuare satisface cerinţele de funcţionare în securitate.1.5 AbrevieriIT - Inspecţia teritorialăMApN - Ministerul Apărării NaţionaleMAI - Ministerul Administraţiei şi InternelorPIF - Punere în funcţiunePT - Prescripţie tehnicaRSL - Responsabil cu supravegherea lucrărilorRSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilorRTAC - Responsabil tehnic cu avizarea conformă a proiectelorRTS - Responsabil tehnic cu suduraRTV - Responsabil tehnic cu verificarea proiectelorSP - Supravegherea pieţei2 EVALUAREA CONFORMITATII ŞI INTRODUCEREA PE PIATA2.1 Evaluarea conformitatiiEvaluarea conformitatii cazanelor se efectuează înainte de introducerea pe piaţa a acestora de către organisme de certificare desemnate şi notificate.Lista organismelor de certificare desemnate şi notificate pentru evaluarea conformitatii cazanelor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IEvaluarea conformitatii cazanelor este confirmată prin:- marcajul naţional de conformitate CS, aplicat pe cazan de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia;- marcajul european de conformitate CE, aplicat pe cazan de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.Cazanele vor fi însoţite de declaraţia de conformitate CS/CE redactată/tradusa în limba română.Marcajul de conformitate naţional sau european, aplicat pe cazan, semnifica faptul ca respectivul cazan respecta cerinţele esenţiale de securitate.2.2 Introducerea pe piaţa2.2.1 Întroducerea pe piaţa a cazanelor se va face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2002. Verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2002 privind introducerea pe piaţa a cazanelor va fi efectuată de ISCIR-SP.2.2.2 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 752/2002, cazanele se pot introduce pe piaţa şi se pot pune în funcţiune numai dacă:- poarta marcajul naţional de conformitate CS, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS redactată în limba română;- poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE tradusa în limba română.Marcajul de conformitate, naţional sau european, aplicat pe un cazan semnifica faptul ca acesta respecta cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 752/2002.2.2.3 Producătorii au obligaţia să asigure instrucţiuni complete de instalare şi utilizare în limba română, conform legislaţiei aplicabile în România, servicii de garanţie şi piese de schimb pentru cazanele introduse pe piaţa.2.2.4 Se admit cazane procurate din import, construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, în conformitate cu normele oficiale ale altor tari, cu condiţia ca documentaţia de proiectare (desenul tip de ansamblu şi breviarul de calcul) şi de fabricaţie (inclusiv certificatele emise în urma verificărilor tehnice periodice efectuate de organismul de inspecţie din ţara de provenienţă) să fie transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT pentru avizare, înainte de contractare.Pentru alte situaţii de import specifice, funcţie de tipul cazanelor, de comun acord între solicitantul importului şi ISCIR-INSPECT, se pot lua în considerare şi alte modalităţi de acceptare a importului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.2.2.5 În cazul importului cazanelor care au funcţionat, se vor efectua examinari, verificări şi investigaţii în vederea evaluării stării tehnice, conform unui program de verificare întocmit de o unitate autorizata pentru aceasta activitate, care va fi avizat, în prealabil, de către ISCIR-INSPECT.3 CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATENOTĂ: Prezentul capitol se referă la activităţile de proiectare pentru reparaţii şi examinari, verificări şi investigaţii tehnice3.0 Observaţii preliminare3.0.A Cerinţele esenţiale de securitate se aplică echipamentelor sub presiune precum şi ansamblelor care prezintă un anumit pericol.3.0.B Cerinţele esenţiale de securitate conţinute în Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 sunt obligatorii. Cerinţele esenţiale se aplică doar dacă exista anumite pericole pentru echipamentele sub presiune atunci când sunt utilizate în condiţii care sunt prevăzute, în mod rezonabil, de producător.3.0.C Producătorul are obligaţia să efectueze o analiza de risc în vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor lor din punct de vedere al presiunii, fiind obligat sa proiecteze şi sa construiască produsele având în vedere aceasta analiza pe care a efectuat-o.3.0.D Cerinţele esenţiale trebuie să fie interpretate şi aplicate astfel încât la momentul proiectării şi fabricaţiei să se ţină seama de nivelul tehnic şi de practica curenta precum şi de aspectele tehnice şi economice pentru asigurarea unui grad ridicat de protecţie privind sănătatea şi securitatea.3.1 Generalitati3.1.1 Echipamentele sub presiune trebuie să fie proiectate, fabricate şi verificate şi, după caz, echipate şi instalate astfel încât să fie garantată securitatea acestora atunci când sunt puse în funcţiune în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau în condiţii previzibile în mod rezonabil3.1.2 La stabilirea soluţiilor cele mai adecvate producătorul trebuie să aplice următoarele principii în ordinea indicată: a) sa elimine sau sa reducă pericolele, în măsura în care este posibil; b) să aplice măsuri adecvate de protecţie pentru pericolele care nu pot fi eliminate; c) dacă este cazul, sa informeze utilizatorul cu privire la pericolele care au rămas şi sa indice, dacă este necesar, ca utilizatorul sa ia măsuri speciale, adecvate pentru reducerea riscurilor la momentul instalării şi/sau utilizării.3.1.3 Dacă se cunoaşte sau poate fi previzibila în mod clar posibilitatea unei utilizări necorespunzătoare, echipamentele sub presiune trebuie să fie astfel proiectate încât să se prevină un posibil pericol datorat utilizării necorespunzătoare sau, dacă nu este posibil, sa existe un avertisment ca echipamentele sub presiune nu trebuie să fie folosite în acest mod.3.2 Proiectare3.2.1 GeneralitatiEchipamentele sub presiune trebuie să fie proiectate corespunzător luând în considerare toţi factorii determinanţi pentru a se garanta ca echipamentele sunt sigure pe toată durata lor de viaţa. La proiectare trebuie să fie utilizaţi coeficienţi de siguranţă corespunzatori şi trebuie să se utilizeze metode de proiectare clare, despre care se ştie ca includ marje de securitate adecvate pentru prevenirea tuturor tipurilor de avarii.3.2.2 Proiectare pentru o rezistenta adecvată3.2.2.1 Echipamentele sub presiune trebuie să fie proiectate pentru încărcări corespunzătoare destinaţiei acestora şi a altor condiţii de funcţionare previzibile în mod rezonabil.În mod special, următorii factori trebuie să fie luati în considerare: a) presiunea interna/externa; b) temperatura mediului ambiant şi temperatura de funcţionare; c) presiunea statica şi masa conţinutului în condiţii de funcţionare şi încercare; d) încărcări datorate condiţiilor de trafic, vantului sau cutremurelor; e) forte şi momente de reactiune rezultate din elementele de sustinere, elementele de prindere, conducte etc.; f) coroziune şi eroziune, oboseala etc.; g) descompunerea fluidelor instabile.Pentru diferite încărcări care pot să apară trebuie să fie luată în considerare posibilitatea apariţiei lor simultane.3.2.2.2 Pentru o rezistenta adecvată, proiectarea trebuie să se bazeze pe: a) o metoda de calcul conform prevederilor de la pct. 3.2.2.3, ca regula generală, şi, dacă este necesar, suplimentata cu o metoda de proiectare prin experimentare, conform prevederilor de la pct. 3.2.2.4;sau b) o metoda de proiectare prin experimentare, fără calcule, conform prevederilor de la pct. 3.2.2.4, dacă produsul dintre presiunea maxim admisibilă PS şi volumul V este mai mic de 6.000 bar x litru sau produsul PS x DN este mai mic de 3.000 bar x mm.3.2.2.3 Metoda de calcul a) Incinta sub presiune şi alte aspecte legate de încărcarePentru echipamentele sub presiune eforturile admisibile trebuie să fie limitate luând în considerare toate posibilităţile de avarie previzibile în mod rezonabil, în condiţii de funcţionare, în acest scop se utilizează factori de securitate pentru a elimina complet orice nesiguranta care rezultă din fabricaţie, din condiţii reale de funcţionare, din eforturi, din modele de calcul şi din proprietăţile şi comportarea materialelor.Aceste metode de calcul trebuie să asigure o marja de siguranţă suficienta având în vedere, după caz, cerinţele prevăzute la pct. 3.6.Cerinţele enunţate mai sus pot fi îndeplinite dacă se utilizează una dintre următoarele metode, după caz, dacă este necesar fie ca o completare, fie în combinaţie cu alta metoda:- proiectare conform unor formule,- proiectare pe baza analizei,- proiectare pe baza unor metode din mecanică ruperii. b) RezistentaPentru a stabili rezistenta echipamentului sub presiune în cauza, trebuie efectuate calcule de proiectare adecvate.În mod special se aplică următoarele reguli:● presiunile de calcul nu trebuie să fie mai mici decât presiunile maxim admisibile, şi trebuie luate în considerare presiunile statice şi dinamice ale fluidului, precum şi descompunerea fluidelor instabile. Dacă un recipient este împărţit în mai multe compartimente cu presiuni diferite, peretele despartitor trebuie proiectat luând în considerare presiunea maxim posibila dintr-un compartiment relativ la presiunea minim posibila din compartimentul invecinat;● temperaturile de calcul trebuie să ţină seama de limitele de siguranţă corespunzătoare;● proiectarea trebuie să ţină seama în mod corespunzător de toate combinatiile posibile de temperatura şi presiune care pot să apară în condiţii previzibile de funcţionare ale echipamentului;● eforturile maxime şi concentratorii de eforturi trebuie mentinuti în limite de siguranţă;● calculul pentru incinta sub presiune trebuie să utilizeze valori corespunzător cu proprietăţile materialelor, care se bazează pe date dovedite, având în vedere prevederile de la pct. 3.4 şi trebuie să utilizeze factori de securitate adecvati.Caracteristicile materialelor de care se tine seama, după caz, cuprind:- limita de curgere 0,2%, sau 1% din limita de întindere corespunzătoare temperaturii de calcul;- rezistenta la rupere;- rezistenta la fluaj, respectiv limita de curgere la fluaj;- date referitoare la oboseala;- modulul de elasticitate;- capacitatea adecvată de deformare plastica;- rezilienta;- rezistenta la rupere.● trebuie să fie aplicati coeficienţi de imbinare adecvati cu caracteristicile materialelor care depind, de exemplu, de tipul controlului nedistructiv, de proprietăţile materialelor imbinate şi de condiţiile de funcţionare avute în vedere;● proiectarea trebuie să ia în considerare toate tipurile posibile de uzura, previzibile în mod rezonabil cum sunt coroziunea, fluajul şi oboseala, în funcţie de destinaţia echipamentului, în instrucţiunile de funcţionare a echipamentului prevăzute la pct, 3.3.4 trebuie acordată o atenţie deosebită caracteristicilor speciale de proiectare, care sunt reprezentative pentru durata de viaţa a echipamentului, ca de exemplu:- pentru fluaj: numărul de ore de funcţionare la temperaturile specificate, stabilit prin proiect;- pentru oboseala: numărul de cicluri la nivelurile de eforturi specificate, stabilit prin proiect;- pentru coroziune: adaosul de coroziune stabilit prin proiect. c) StabilitateAtunci când grosimea calculată nu permite o stabilitate structurală adecvată, trebuie să fie luate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei având în vedere pericolele din timpul transportului şi manipulării.3.2.2.4 Metoda de proiectare prin experimentareProiectul unui echipament sub presiune poate fi validat, total sau parţial, utilizând un program de încercări care se efectuează pe un model experimental al echipamentului sub presiune sau al categoriei de echipamente.Programul de încercări trebuie să fie definit în mod clar înaintea efectuării încercărilor şi aprobat de un organism notificat responsabil pentru modulul de evaluare a proiectării, dacă exista un astfel de organism.Programul de încercări trebuie să cuprindă condiţiile de încercare, precum şi criteriile de acceptare şi de respingere. Valorile actuale ale dimensiunilor esenţiale şi caracteristicile materialelor utilizate pentru echipamentul sub presiune se măsoară înaintea efectuării încercărilor.În timpul încercărilor trebuie să poată fi observate toate zonele critice ale echipamentului sub presiune cu ajutorul unor instrumente adecvate, care să permită măsurarea, cu precizia necesară, a deformarilor şi tensiunilor.Programul de încercări trebuie să cuprindă următoarele:(a) o încercare de rezistenta la presiune, prin care se verifica faptul ca la o presiune cu o limita de siguranţă stabilită funcţie de presiunea maxima admisibilă, echipamentul nu prezintă scurgeri sau deformatii semnificative care depăşesc o valoare limita stabilită. Presiunea de încercare trebuie să fie stabilită ţinând seama de diferenţa dintre valorile marimilor geometrice şi ale caracteristicilor de material măsurate în condiţii de încercare şi valorile utilizate la proiectare. De asemenea, trebuie să se ţină seama de diferenţele dintre temperaturile de încercare şi temperaturile de proiectare.(b) acolo unde exista pericol de fluaj sau de oboseala, încercări adecvate stabilite funcţie de condiţiile de funcţionare a echipamentului, ca de exemplu durata de menţinere la temperaturile specificate, numărul de cicluri la nivelurile de eforturi specificate;(c) atunci când este necesar, încercări suplimentare privind alţi factori conform prevederilor de la pct. 3.3.2.1, cum ar fi coroziunea sau deteriorări din exterior.3.2.3 Măsuri privind asigurarea manipulării şi funcţionarii în condiţii de securitateModul de funcţionare indicat pentru echipamentele sub presiune trebuie să excludă orice risc previzibil în mod rezonabil în funcţionarea echipamentelor. Acolo unde este cazul, trebuie să fie acordată o atenţie deosebită următoarelor:- dispozitivelor de închidere şi deschidere;- descarcarilor periculoase ale ventilelor de suprapresiune;- dispozitivelor de prevenire a accesului fizic atunci când exista suprapresiune sau vid;- temperaturii suprafeţei având în vedere destinaţia echipamentului;- descompunerii fluidelor instabile.În mod special, echipamentele sub presiune prevăzute cu usa de acces trebuie echipate cu un dispozitiv cu actionare automată sau manuală, prin care se garantează utilizatorului ca deschiderea se face fără pericol. Suplimentar, atunci când deschiderea se poate face rapid, echipamentul sub presiune trebuie prevăzut cu un dispozitiv care să prevină deschiderea în orice situaţie în care presiunea şi temperatura fluidului constituie un pericol.3.2.4 Mijloace de examinare(a) Echipamentele sub presiune trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să poată fi efectuate toate examinarile necesare pentru a se garanta securitatea;(b) Atunci când este necesar să se asigure securitatea permanenta a echipamentelor sub presiune, trebuie să fie disponibile mijloace pentru examinarea interioară a acestora, cum sunt gurile de vizitare care să permită accesul fizic în interiorul echipamentelor sub presiune, astfel încât să se poată efectua examinari corespunzătoare în condiţii" sigure şi ergonomice ;(c) Se pot utiliza şi alte mijloace pentru garantarea securităţii echipamentului sub presiune în cazurile în care:- gura de vizitare este prea mica pentru a permite accesul fizic în interior, sau- deschiderea echipamentului sub presiune are o influenţa negativa asupra interiorului, sau- substanţa continuta în interior nu s-a dovedit a fi dăunătoare pentru materialul din care este fabricat echipamentul sub presiune şi nici nu sunt previzibile în mod rezonabil alte procese interne de degradare.3.2.5 Mijloace de golire şi aerisireAtunci când este necesar, trebuie să fie prevăzute mijloace corespunzătoare pentru golirea şi aerisirea echipamentelor sub presiune:- pentru prevenirea efectelor dăunătoare, cum ar fi lovitura de berbec, imploziile datorate vidului, coroziunea şi reactiile chimice necontrolate; trebuie luate în considerare toate fazele de funcţionare şi încercare, în special la proba de presiune;- pentru a permite curatarea, inspecţia şi întreţinerea fără pericol.3.2.6 Coroziunea sau alta forma de degradare chimicaAtunci când este necesar, trebuie să fie prevăzute adaosuri de protecţie împotriva coroziunii sau a altor forme de degradare chimica, luând în considerare destinaţia şi condiţiile de utilizare previzibile în mod rezonabil.3.2.7 UzuraAcolo unde pot să apară condiţii severe de eroziune sau abraziune trebuie să fie luate măsuri adecvate pentru :- a diminua aceste efecte printr-o proiectare adecvată, de exemplu prin grosime suplimentară a peretelui sau prin utilizarea de captusiri sau materiale de protecţie;- a permite înlocuirea celor mai afectate părţi;- a atrage atenţia în instrucţiunile de funcţionare prevăzute la pct. 3.3.4 asupra acelor măsuri care sunt necesare unei funcţionari continue şi sigure.3.2.8 AnsambluriAnsamblurile trebuie să fie proiectate astfel încât:- componentele care se asambleaza împreună să fie adecvate şi sigure pentru rolul funcţional;- toate componentele să fie corect integrate şi asamblate într-un mod adecvat.3.2.9 Prevederi pentru umplere şi golireEchipamentele sub presiune trebuie să fie proiectate şi prevăzute cu accesorii, sau trebuie să existe instrucţiuni pentru montarea acestora, astfel încât să se asigure umplerea şi golirea în condiţii de securitate. În acest sens trebuie să se ţină seama de următoarele pericole: a) la umplere:- supraumplerea sau suprapresiunea având în vedere în special raportul de umplere şi presiunea vaporilor la temperatura de referinţa;- instabilitatea echipamentului sub presiune; b) la golire: eliberarea necontrolata a fluidului sub presiune; c) la umplere sau golire: cuplarea şi decuplarea nesigure.3.2.10 Protecţie împotriva depăşirii limitelor admisibile ale echipamentului sub presiuneÎn cazurile în care, în condiţii previzibile în mod rezonabil limitele admisibile ar putea fi depăşite, echipamentele sub presiune trebuie să fie dotate cu dispozitive de securitate adecvate sau trebuie să existe instrucţiuni pentru montarea acestora, cu accesorii de protecţie adecvate, dacă echipamentul nu este protejat de alte dispozitive de protecţie din cadrul unui ansamblu.În funcţie de caracteristicile specifice ale echipamentului sub presiune sau ansamblului se alege dispozitivul adecvat sau se aleg combinatii de astfel de dispozitive adecvate.Dispozitivele de protecţie, respectiv combinatii ale acestora, cuprind: a) accesorii de securitate conform art. l, alin. (1) lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002; b) după caz, dispozitive de monitorizare adecvate, cum ar fi indicatoare şi/sau alarme, care permit să fie luate măsuri fie automat, fie manual, pentru a menţine echipamentele sub presiune în limitele admisibile.3.2.11 Accesorii de securitate3.2.11.1 Accesoriile de securitate trebuie:- să fie proiectate şi construite astfel încât să fie adecvate şi sigure pentru rolul funcţional şi, după caz, să fie respectate cerinţele de întreţinere şi încercare a dispozitivelor;- sa nu îndeplinească alte funcţii, cu excepţia cazului în care acestea nu pot afecta funcţia de securitate;- sa corespundă unor principii de proiectare adecvate pentru a se obţine o protecţie adecvată şi sigura; aceste principii cuprind în special modurile de oprire în condiţii de siguranţă la avarie, redundanta, diversitate şi auto-diagnosticare.3.2.11.2 Dispozitive pentru limitarea presiuniiDispozitivele pentru limitarea presiunii trebuie să fie proiectate astfel încât presiunea sa nu poată depăşi în permanenta presiunea maxim admisibilă PS. Totuşi este permisă o depasire de moment a presiunii, în conformitate cu prevederile de la pct. 3.6.3, acolo unde este cazul.3.2.11.3 Dispozitive de supraveghere a temperaturiiDispozitivele de supraveghere a temperaturii trebuie să aibă un timp de reactie adecvat în condiţii sigure, corespunzător funcţiei de măsurare.3.2.12 Incendiu externEchipamentele sub presiune trebuie să fie proiectate şi după caz echipate cu accesorii adecvate, sau trebuie să existe instrucţiuni pentru montarea acestora, astfel încât în eventualitatea unui incendiu extern să poată fi limitate pagubele, având în vedere în special scopul funcţional al acestora.3.3 Fabricatia3.3.1 Tehnologii de fabricaţieProducătorul trebuie să asigure realizarea în mod competent a prevederilor din faza de proiectare, aplicând tehnici adecvate şi tehnologii corespunzătoare mai ales în ceea ce priveşte următoarele aspecte:3.3.1.1 Pregătirea părţilor componenteLa pregătirea părţilor componente, cum sunt prelucrarea marginilor pentru sudare şi formarea, nu este permisă apariţia defectelor, apariţia fisurilor sau modificarea caracteristicilor mecanice, care ar putea afecta securitatea echipamentelor sub presiune.3.3.1.2 Imbinari nedemontabileImbinarile nedemontabile şi zonele adiacente acestora nu trebuie să prezinte defecte de suprafaţa sau interne care ar afecta securitatea echipamentelor sub presiune.Proprietăţile imbinarilor nedemontabile trebuie să respecte proprietăţile minime specificate pentru materialele care se imbina, cu excepţia cazului în care alte valori ale proprietăţilor reprezentative au fost în mod special luate în considerare la calculul de proiectare.La echipamentele sub presiune, imbinarile nedemontabile ale componentelor care contribuie la rezistenta la presiune a echipamentului şi ale componentelor care sunt direct fixate pe acestea, trebuie să fie efectuate de personal calificat corespunzător în conformitate cu procedee de lucru adecvate.Pentru echipamentele sub presiune din categoriile II, III şi IV, procedeele de lucru şi personalul trebuie să fie aprobate, respectiv autorizat, de către un organism de terta parte competent, care la alegerea producătorului poate fi:- un organism notificat,- o organizaţie de terta parte recunoscută în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002.Pentru a acorda aceste aprobări, organizaţia de terta parte trebuie să efectueze examinarile şi încercările corespunzătoare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 sau alte încercări cu efect echivalent, sau dispune efectuarea acestora.3.3.1.3 Încercări nedistructiveLa echipamentele sub presiune, încercările nedistructive pe imbinari nedemontabile se efectuează de către personal calificat corespunzător. Pentru echipamentele sub presiune din categoriile III şi IV conform Hotărârii Guvernului 752/2002, calificarea personalului trebuie să fie autorizata de o organizaţie de terta parte recunoscută în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002.3.3.1.4 Tratament termicÎn cazul în care exista riscul ca procesul de fabricaţie sa modifice caracteristicile materialelor în asemenea măsura încât securitatea echipamentului sub presiune ar putea fi afectată, trebuie efectuat un tratament termic corespunzător într-o faza de fabricaţie adecvată.3.3.1.5 TrasabilitateTrebuie să fie adoptate şi menţinute proceduri corespunzătoare pentru identificarea materialelor din care au fost executate părţi componente ale echipamentului sub presiune care contribuie la rezistenta la presiune, prin mijloace adecvate începând cu faza de recepţie, pe durata fabricaţiei până la încercarea finala a echipamentului sub presiune fabricat.3.3.2 Evaluarea finalaEvaluarea finala a echipamentelor sub presiune se va face respectând următoarele etape.3.3.2.1 Inspecţia finalaEchipamentele sub presiune trebuie să fie supuse unei inspecţii finale în cadrul căreia se evalueaza conformitatea cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 752/2002 prin control vizual şi examinarea documentelor, în cadrul acestei inspecţii se pot lua în considerare încercările efectuate în timpul fabricaţiei, în măsura în care este necesar pentru securitatea echipamentelor sub presiune, inspecţia finala trebuie să fie efectuată atât în interior cat şi la exterior pe fiecare parte de echipament, după caz, în timpul fazei de fabricaţie, de exemplu când nu mai este posibila examinarea în timpul inspecţiei finale.3.3.2.2 Verificarea la presiuneEvaluarea finala a echipamentelor sub presiune trebuie să cuprindă o încercare a incintei sub presiune, care în mod normal îmbracă forma unei încercări la presiune hidrostatica cu o presiune de încercare care este cel puţin egala, după caz, cu valoarea prevăzută la pct. 3.6.4.Pentru echipamente sub presiune din categoria I, produse în serie, aceasta încercare poate fi efectuată pe baza statistica.Dacă verificarea la presiune hidrostatica este dăunătoare sau nu poate fi efectuată, se pot efectua alte încercări, care s-au dovedit a fi eficiente. Pentru alte încercări decât încercarea la presiune hidrostatica, trebuie luate alte măsuri suplimentare înainte de efectuarea acelor încercări, cum sunt încercări nedistructive sau alte metode cu efect echivalent.3.3.2.3 Inspecţia dispozitivelor de securitatePentru ansambluri, evaluarea finala trebuie să includă şi controlul dispozitivelor de securitate pentru a se verifica conformitatea totală cu cerinţele prevăzute la pct. 3.2.10.3.3.3 Marcare şi etichetareSuplimentar faţă de marcajul CS prevăzut la art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 mai trebuie furnizate şi următoarele informaţii: a) Pentru toate echipamentele sub presiune:- denumirea şi adresa sau alte date pentru identificarea producătorului şi unde este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România;- anul de fabricaţie;- date care să permită identificarea echipamentului sub presiune în funcţie de felul acestuia, cum ar fi tipul, identificarea seriei sau a lotului, seria numărului de fabricaţie;- cele mai importante limite maxim/minim admisibile. b) În funcţie de tipul echipamentului sub presiune trebuie să fie prezentate şi alte informaţii care sunt necesare pentru asigurarea securităţii la instalare, în funcţionare sau utilizare şi, după caz, pentru întreţinere şi cu ocazia inspecţiilor periodice. Aceste informaţii cuprind:- volumul echipamentului sub presiune V, în litri;- diametrul nominal DN pentru conducte;- presiunea de încercare PT în bar şi data verificării;- presiunea de reglare a dispozitivelor de securitate, în bar;- puterea echipamentului, în kW;- tensiunea reţelei, în V (volti);- scopul utilizării;- raportul de umplere, în kg/litru;- masa de umplere maxima, în kg;- masa proprie, în kg;- grupa produsului. c) În măsura în care este necesar, pe echipamentele sub presiune se aplică semne de avertizare prin care se atrage atenţia asupra cazurilor de utilizări necorespunzătoare dovedite din experienta ca pot să apară.Pe echipamentul sub presiune sau pe placa de timbru care se fixează în mod nedetasabil, se aplică marcajul CS şi se inscriptioneaza celelalte informaţii solicitate, cu următoarele excepţii:- pentru evitarea marcarii repetate a părţilor individuale cum sunt conductele componente destinate aceluiaşi ansamblu, după caz, se poate utiliza o documentaţie corespunzătoare. Aceasta este valabil pentru marcajul CS şi pentru alte marcaje şi etichetari prevăzute în prezentul capitol;- în cazul în care echipamentul sub presiune este prea mic, de exemplu accesorii, informaţiile prevăzute la lit. b) pot fi inscriptionate pe o eticheta fixată pe echipamentul sub presiune;- etichetarea sau alte mijloace adecvate se pot utiliza pentru inscriptionarea masei de umplere şi pentru însemnele de avertizare prevăzute la lit. c), cu condiţia ca acestea sa rămână lizibile o perioadă de timp adecvată.3.3.4 Instrucţiuni de funcţionare a) La introducerea pe piaţa a echipamentelor sub presiune, acestea trebuie să fie însoţite, în măsura în care se considera necesar, de instrucţiuni de funcţionare pentru utilizator, care conţin toate informaţiile necesare privind securitatea referitoare la următoarele aspecte:- montarea, inclusiv asamblarea mai multor echipamente sub presiune diferite;- punerea în funcţiune;- utilizarea;- întreţinerea, inclusiv verificările care se efectuează de către utilizator. b) Instrucţiunile de funcţionare trebuie să cuprindă şi informaţiile inscriptionate pe echipamentul sub presiune conform pct. 3,3.3, cu excepţia seriei de identificare şi trebuie să fie însoţite, după caz, de documente tehnice, desene şi diagrame necesare pentru înţelegerea completa a acestor instrucţiuni. c) După caz, în instrucţiunile de funcţionare trebuie să se facă referire la posibilele pericole care pot apare în cazul unei utilizări necorespunzătoare conform prevederilor de la pct. 3.1.3 şi la caracteristicile particulare de proiectare conform prevederilor de la pct. 3.2.2.3.3.4 MaterialeMaterialele utilizate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune trebuie să fie corespunzătoare pentru o astfel de utilizare pe întreaga durata de viaţa planificata, cu excepţia cazurilor când este prevăzută înlocuirea lor.Materialele de adaus pentru sudare şi alte materiale de imbinare consumabile trebuie să satisfacă numai cerinţele relevante prevăzute la pct. 3.4.l, la pct. 3.4.2.l şi la pct. 3.4.2.4 primul paragraf, în mod adecvat, atât individual cat şi ca structura imbinata.3.4.1 Materialele pentru părţile solicitate la presiune trebuie: a) să aibă caracteristici adecvate pentru toate condiţiile de funcţionare previzibile în mod rezonabil şi pentru toate condiţiile de încercare, şi în mod special trebuie să fie suficient de ductile şi tenace. Caracteristicile materialelor trebuie să fie în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 3.6.5, atunci când este cazul. Suplimentar, materialele trebuie să fie alese cu atenţie deosebită pentru a se preveni ruperi fragile, dacă este necesar, iar dacă din anumite motive se impune utilizarea unui material fragil trebuie să fie luate măsuri adecvate; b) să fie suficient de rezistente din punct de vedere chimic la acţiunea fluidului conţinut în echipamentul sub presiune, astfel încât proprietăţile chimice şi fizice ale materialelor necesare pentru o funcţionare sigura a echipamentului sub presiune sa nu se modifice esenţial pe durata de viaţa prevăzută; c) sa nu fie afectate de imbatranire în mod semnificativ; d) să fie adecvat alese pentru procedeele de prelucrare prevăzute; e) să fie alese astfel încât să se evite apariţia efectelor nedorite atunci când sunt imbinate materiale diferite.3.4.2 Alte cerinţe3.4.2.1 Producătorul echipamentelor sub presiune trebuie să definească în mod clar valorile necesare utilizate la calculele de proiectare conform prevederilor de la pct. 3.2.2.3 şi caracteristicile esenţiale ale materialelor precum şi modul de tratare al acestora conform prevederilor de la pct. 3.4.1.3.4.2.2 în dosarul tehnic de fabricaţie producătorul trebuie să furnizeze date cu privire la conformitatea cu specificăţiile de materiale din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002, în unul din următoarele moduri :-prin utilizarea materialelor care sunt conform standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;-prin utilizarea materialelor pentru care exista o aprobare europeană pentru echipamente sub presiune conform prevederilor din art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;-prin utilizarea materialelor care au aprobare specială.3.4.2.3 Pentru echipamentele sub presiune din categoriile III şi IV conform Hotărârii Guvernului 752/2002, aprobările speciale de materiale, prevăzute la pct. 3.4.2.2 al treilea alineat, se acordă de către organismul notificat responsabil cu efectuarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune.3.4.2.4 Producătorul echipamentelor sub presiune trebuie să ia măsurile adecvate pentru a asigura ca materialul utilizat corespunde cu specificăţiile impuse acestora. În special, trebuie să obţină pentru toate materialele documente întocmite de producătorul de materiale din care rezultă conformitatea cu o specificăţie impusa.Pentru părţile cele mai importante solicitate la presiune ale echipamentelor sub presiune din categoriile II, III şi IV conform Hotărârii Guvernului 752/2002, documentele întocmite de producătorul de materiale trebuie să fie sub forma unui certificat de control special al produsului. în cazul în care producătorul de materiale aplica un sistem al calităţii corespunzător certificat de un organism notificat, care a efectuat şi o evaluare specială pentru materiale, se presupune ca certificatele emise de producător atesta conformitatea cu cerinţele prevăzute la acest punct.3.5 Cerinţe pentru echipamente sub presiune specialeSuplimentar faţă de cerinţele de la pct. 3.1...3.4, echipamentele sub presiune prevăzute la pct. 3.5.1 trebuie să respecte şi cerinţele prevăzute pentru fiecare dintre acestea.3.5.1 Echipamente sub presiune cu arzator sau incalzite în alt mod care prezintă riscul de supraincalzire conform prevederilor de la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002Aceste echipamente sub presiune includ:- Instalaţii de producere a aburului şi a apei calde conform celor prevăzute la art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 cum sunt de exemplu cazane de abur şi de apa calda cu arzator, supraincalzitoare şi supraincalzitoare intermediare, cazane recuperatoare, cazane pentru arderea deşeurilor, cazane incalzite electric şi oale de gătit sub presiune împreună cu accesoriile lor şi, după caz, cu sistemele aferente de tratare a apei de alimentare şi de alimentare cu combustibil, şi- Echipamentele de încălzire de proces pentru alte medii decât abur şi apa calda conform celor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 ca de exemplu incalzitoare pentru procese chimice şi alte procese similare, precum şi echipamente sub presiune pentru industria alimentara.Aceste echipamente sub presiune trebuie să fie calculate, proiectate şi construite astfel încât sa reducă la minim riscul unei avarieri a incintei sub presiune ca urmare a supraincalzirii, în mod special trebuie să se asigure, acolo unde este cazul, ca sunt respectate următoarele: a) sunt prevăzute mijloace adecvate de protecţie pentru a limita parametrii de funcţionare, cum sunt aportul de căldură, transferul de căldură şi, după caz, nivelul fluidului, astfel încât să se evite orice risc de supraincalzire locală sau generală; b) sunt prevăzute, dacă este necesar, puncte de prelevare a probelor pentru a permite verificarea proprietăţilor fluidului astfel încât să se evite riscurile datorate depunerilor şi/sau coroziunii; c) exista prevederi adecvate pentru eliminarea riscului avariilor datorate depunerilor; d) exista posibilităţi de degajare în siguranţa a caldurii suplimentare după oprire; e) sunt luate măsuri pentru prevenirea acumularilor periculoase de amestecuri inflamabile de substanţe combustibile şi aer, precum şi pentru evitarea întoarcerii flacarii.3.6 Cerinţe cantitative speciale pentru anumite echipamente sub presiuneDe regula se aplică prevederile enunţate mai jos. în cazul în care însă acestea nu se aplică, inclusiv cazurile în care materialele nu sunt special menţionate şi standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 nu se aplică, atunci producătorul trebuie să facă dovada ca a luat măsuri corespunzătoare care asigura un nivel de securitate general echivalent.Prevederile acestui punct completează cerinţele esenţiale prevăzute la pct. 3.1.. 3.5 pentru echipamentele sub presiune cărora li se aplică.3.6.1 Eforturi admisibile3.6.1.1 SimboluriR(e/t) limita de elasticitate, reprezintă, după caz, valoarea la temperatura de calcul pentru:- limita de curgere superioară pentru un material care are o limita de curgere inferioară şi superioară;- 1,0% limita de întindere pentru oteluri austenitice şi aluminiu nealiat;- 0,2% limita de întindere pentru celelalte cazuri;R(m/2o) reprezintă valoarea minima a rezistentei de rupere la 20°C;R(m/t) reprezintă rezistenta de rupere la temperatura de calcul.3.6.1.2 Efortul general admisibil în membrana, în cazul unor solicitări preponderent statice şi la temperaturi în afară intervalului în care fenomenele de fluaj sunt semnificative, nu trebuie să depăşească, în funcţie de materialul utilizat, cea mai mica dintre următoarele valori: a) pentru oţel feritic, inclusiv oţel normalizat cu excepţia otelului cu granulatie fina şi a otelului cu un tratament termic special: 2/3R(e/t) şi 5/12R(m/20) ; b) pentru oţel austenitic:- dacă alungirea după rupere depăşeşte 30%, 2/3R(e/t) ;- sau, ca alternativa, dacă alungirea acestuia după rupere depăşeşte 35%, 5/6R(e/t) şi 1/3R(m/t) ; c) pentru oţel turnat nealiat sau slab aliat, 10/19R(e/t) şi 1/3R(m/20) ; d) pentru aluminiu, 2/3R(e/t) ; e) pentru aliaje de aluminiu cu excepţia aliajelor durificate prin precipitare, 2/3R(e/t) şi 5/12R(m/20).3.6.2 Coeficienţi de imbinarePentru imbinari sudate coeficienţii de imbinare nu pot depăşi următoarele valori:- pentru echipamentele sub presiune care sunt supuse la încercări distructive şi nedistructive care confirma ca întreaga serie de imbinari nu prezintă defecte importante: 1;- pentru echipamentele sub presiune care sunt supuse la încercări nedistructive la intervale neregulate: 0,85;- pentru echipamentele sub presiune care sunt supuse numai examinării vizuale, fără a se efectua alte încercări nedistructive: 0,7.Dacă este necesar trebuie avute în vedere totodată şi tipul eforturilor precum şi proprietăţile mecanice şi tehnologice ale imbinarilor.3.6.3 Dispozitive de limitare a presiuniiDepăşirea de moment a presiunii, conform prevederilor de la pct. 3.2.11.2, trebuie limitată la 10% din presiunea maxima admisibilă.3.6.4 Încercarea la presiune hidrostaticaPentru echipamente sub presiune, presiunea hidrostatica la care se face încercarea conform prevederilor de la pct. 3.3.2.2 nu trebuie să fie mai mica decât cea mai mare dintre următoarele doua valori posibile:- valoarea corespunzătoare solicitării maxime la care este supus echipamentul sub presiune în funcţionare luând în considerare presiunea maxima admisibilă şi temperatura maxima admisibilă, multiplicat cu coeficientul 1,25,sau- valoarea presiunii maxime admisibile multiplicat cu coeficientul 1,43.3.6.5 Caracteristicile materialelorCu excepţia cazurilor în care sunt impuse alte valori conform altor criterii care trebuie luate în considerare, un oţel este considerat suficient de ductil pentru a satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.4.1 lit. a), dacă în cadrul incercarii de alungire la rupere efectuată conform unei proceduri standard alungirea acestuia după rupere nu este mai mica decât 14% şi valoarea energiei de rupere masurata pe o epruveta tip "ISO V", nu este mai mica de 27 J, la o temperatura de maxim 20°C, dar nu mai mare decât cea mai mica temperatura de funcţionare planificata.4 ARMĂTURI, DISPOZITIVE DE ALIMENTARE CU APA ŞI APARATE DE MĂSURARE ŞI CONTROLNOTĂ: Prezentul capitol se referă la activităţile de proiectare pentru reparaţii şi examinari, verificări şi investigaţii tehnice (expertiza tehnica).4.1 Placa de timbru4.1.1 Fiecare cazan trebuie să fie prevăzut de către producător cu o placa de timbru, care trebuie să rămână vizibila în permanenta în timpul exploatării şi va conţine următoarele date :- denumirea producătorului;- marcajul de conformitate CS/CE;- numărul/seria/anul fabricaţiei;- parametrii esentiali şi limitele maxime şi minime.4.1.2 Cazanele la care au fost executate reparaţii, care au condus la modificarea unor parametri, vor fi prevăzute de către unitatea reparatoare cu o noua placa de timbru care va conţine noii parametrii şi va fi fixată lângă placa de timbru iniţială.4.2 Echiparea cu armături, dispozitive de alimentare cu apa şi aparate de măsurare şi control va fi efectuată în conformitate cu prevederile standardelor române şi ale standardelor europene armonizate (menţionate în anexa A).5 CERINŢE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, INSTALAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, EXPLOATAREA, VERIFICAREA TEHNICA PERIODICĂ (LA SCADENTA) ŞI REPARAREA CAZANELORMontarea, instalarea şi repararea cazanelor se va face respectându-se prevederile legislaţiei în vigoare.Cerinţele tehnice specificate în acest capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnica periodică (la scadenta) şi repararea cazanelor.Montarea, instalarea, punerea în funcţiune şi repararea cazanelor se va face numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei B.Toate constatările referitoare la montarea, instalarea, punerea în funcţiune, verificarea tehnica şi repararea cazanelor vor fi consemnate în procese-verbale, conform modelului din anexa K.5.1 Instalarea şi punerea în funcţiune a cazanelor5.1.1 Instalarea cazanelor5.1.1.1 Categorii de cazane5.1.1.1.1 După pericolul pe care-1 prezintă efectele dinamice pe care le-ar putea produce în caz de explozie, cazanele se clasifica în cinci categorii în funcţie de valoarea indicelui de clasificare (i) şi parametrii cazanului, conform tabelului 1.Indicele de clasificare se calculează cu relaţia:i = V(Ts-100°C)unde:i = indice de clasificare (fără unitate de măsura);V = volumul de apa din cazanul de abur umplut cu 100 mm peste nivelul minim din tambur sau volumul total de apa din cazanul de abur cu strabatere forţată din cazanul de apa fierbinte sau economizorul independent, în mc;Ts = temperatura de saturatie a aburului sau temperatura maxima a apei la cazanele de apa fierbinte şi economizoarele independente, în °C.  ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Categoria │ Indice de clasificare(i) │ │ cazanului│ │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A │ i > 150 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B │ 75 < i ≤ 150 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ C │ 25 < i ≤ 75 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ D │ i ≤ 25 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Cazane de abur cu sau fără focar şi la care următoarele caracte- │ │ │ristici tehnice nu depăşesc limitele: │ │ │ - presiune maxima: 10 bar; │ │ │ - suprafaţa de încălzire: 2 mp; │ │ │ - diametrul interior al tamburului: 400 mm; │ │ │ - capacitatea 100 l (conţinutul de apa până la nivelul maxim │ │ │ admisibil al apei din cazan; în cazul în care nu se poate │ │ │ stabili cu exactitate aceasta, se ia în considerare capaci-│ │ │ tatea întregului spaţiu sub presiune al cazanului) │ └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘5.1.1.1.2 Din punct de vedere al supravegherii cazanelor în timpul exploatării, acestea se clasifica în următoarele categorii:SO-cazane cu supraveghere în regim permanent;S1-cazane cu supraveghere în regim nepermanent sau cu supraveghere periodică.Cazanele care pot fi încadrate în categoria S1 sunt cazanele de abur având debitul maxim 10 t/h şi presiunea maxima 16 bar şi, respectiv, cazanele de apa fierbinte având debitul maxim 5 Gcal/h, care:- sunt dotate cu sisteme speciale de automatizare ale căror structura şi componenta detaliată trebuie să fie cel puţin cele prevăzute în prescripţiile tehnice specifice ;- sunt instalate în centrale termice ale căror echipamente termomecanice anexate cazanelor sunt dotate cu sisteme de automatizare integrate care satisfac condiţiile minime precizate în prescripţiile tehnice specifice pentru această categorie de centrale termice;- sunt autorizate de ISCIR-INSPECT IT, în mod expres, pentru a fi exploatate cu acest tip de supraveghere în funcţionare.Cazanele autorizate de ISCIR-INSPECT IT să fie exploatate în regim de supraveghere ŞI pot avea doua niveluri de permis de funcţionare:- cu supraveghere periodică Sp -24,- cu supraveghere periodică Sp -72,după durata dintre intervalele de timp la care este obligatorie efectuarea controalelor şi verificărilor functionale, care poate fi de 24 de ore, respectiv 72 de ore. Condiţiile generale pare trebuie îndeplinite în cazul supravegherii nepermanente sunt:-echiparea cu un sistem de ardere automat sau semiautomat cu reglare rapida, reglarea automată a presiunii, respectiv temperaturii.-după oprirea încălzirii nu trebuie să apară cresteri inadmisibile ale presiunii, respectiv temperaturii.-dispozitivele de control şi limitatoarele (aparate de construcţie specială) trebuie să fie independente unele faţă de altele şi faţă de instalatia de reglare.-instalaţiile de siguranţă se vor verifica conform instrucţiunilor date de producător.-supraveghetorul cazanului trebuie să verifice starea instalaţiei în decurs de 24 respectiv 72 de ore.Suplimentar 3pentru funcţionarea fără supraveghere timp de 72 de ore echipamentele cazanului trebuie să asigure:-limitatorul de nivel maxim al apei trebuie să fie independent faţă de de regulatorul de nivel şi de limitatorul de nivel minim al apei.-nivelul apei din cazan se va urmări în mod continuu ,iar la depăşirea valorilor limita se va deconecta sistemul de ardere şi se va bloca.-instalatia de cazane se va supune anual unei revizii exterioare,suplimentar faţă de celelalte controale.Controalele şi verificările functionale pot fi efectuate de către următorul personal:- fochisti autorizaţi pentru clasele respective;- personal tehnic din cadrul serviciului de specialitate al utilizatorului, care va fi instruit de către agentul economic care efectuează punerea în funcţiune pe baza instrucţiunilor specifice emise de către constructorul cazanului, precum şi ale celor referitoare la centrala termica emise de proiectantul general;- în cazul în care centrala termica este exploatată şi intretinuta de un alt agent economic decât utilizatorul, personalul de deservire va îndeplini aceleaşi condiţii de autorizare sau instruire de mai sus.5.1.1.1.3 Pentru cazanele modulare, realizate prin asamblarea cuplata a mai multor cazane de puteri identice într-un singur bloc funcţional (baterie), categoria se stabileşte calculand suma indicilor de clasificare pentru fiecare cazan.5.1.1.1.4 În cazul cazanelor instalate separat, legate prin conducte de abur, respectiv de apa fierbinte, categoria se va stabili pentru fiecare cazan în parte.5.1.1.1.5 În cazul în care în aceeaşi sala sunt instalate separat cazane şi baterii de cazane, categoria se va stabili luând în considerare indicele de clasificare cel mai mare pentru fiecare cazan sau baterie de cazane în parte.5.1.1.1.6 Atunci când în aceeaşi sala sunt instalate cazane diferite ca mărime şi parametri, categoria se va stabili luând în considerare cazanul cu indicele de clasificare cel mai mare.5.1.1.1.7 Cazanele de abur cu strabatere forţată cu debitul nominal până la 10 t/h inclusiv, cazanele de apa fierbinte şi economizoarele independente cu debitul caloric nominal până la 5 Gcal/h inclusiv, precum şi supraincalzitoarele independente de orice debit intră în categoria de clasificare C, indiferent de rezultatul calculului efectuat pentru stabilirea categoriei.5.1.1.1.8 Cazanele menţionate mai jos intră în categoria de clasificare D, indiferent de rezultatul calculului efectuat pentru stabilirea categoriei: a) cazanele cu ţevi de fum (ignitubulare) a căror suprafaţa de încălzire este construită numai din ţevi cu diametrul exterior de cel mult 102 mm şi care îndeplinesc următoarele condiţii:- suprafaţa de încălzire este de cel mult 30 mp;- conţinutul de apa este de cel mult 50 l/mp suprafaţa de încălzire;- presiunea nominală este de cel mult 6 bar; b) cazanele acvatubulare cu suprafaţa de încălzire de cel mult 50 mp şi presiunea nominală de cel mult 6 bar, construite din ţevi cu diametrul exterior de cel mult 51 mm şi colectoare cu diametrul exterior de cel mult 100 mm.La lit. a) intra şi cazanele ignitubulare verticale la care plăcile tubulare inferioare sunt neglijabile ca suprafeţe de încălzire faţă de suprafaţa tevilor de fum.NOTĂ: Proiectantul cazanului împreună cu proiectantul sălii cazanelor pot stabili, în cazuri particulare, soluţii tehnice compensatorii, care doar în cazul avizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT, permit schimbarea categoriei rezultate din calcul de la categoria C la categoria D. Soluţiile tehnice compensatorii, argumentate într-o maniera tehnica rezonabila, trebuie să garanteze sub responsabilitate proprie asumată neafectarea securităţii în funcţionare. Aceste soluţii tehnice vor cuprinde obligatoriu dovezi de echipare suplimentară atât a cazanului cat şi a sălii cazanelor (inclusiv a echipamentelor tehnologice termomecanice anexe) cu sisteme de automatizare certificate din punct de vedere al fiabilitatii şi securităţii în funcţionare autocontrolata, cel puţin la nivelul sistemelor de automatizare prevăzute în prescripţia tehnica specifică, pentru cazanele acceptate sa funcţioneze fără supraveghere permanenta/continua, respectiv de dotări/amenajări speciale privind adaptarea constructivă a sălii cazanelor la efectele dinamice pe care le-ar putea produce în caz de explozie cazanele instalate.5.1.2 Sala cazanelor de categoria A5.1.2.1 Cazanele de categoria A se instaleaza în sali proprii (încăperi separate) amenajate în clădiri independente. În sala cazanelor se pot monta cazane de abur de joasa presiune şi cazane de apa calda, schimbatoare de căldură, care folosesc ca agent primar aburul sau apa produse de cazane, precum şi instalaţii auxiliare care deservesc cazanele, ca de exemplu: pompe, buncare pentru combustibil solid sau rezervoare de zi pentru combustibil lichid, instalaţii pentru prepararea combustibilului, ventilatoare, rezervoare de apa, instalaţii de tratare a apei, astfel încât sa nu împiedice buna deservire şi supraveghere a cazanelor.5.1.2.2 Sala cazanelor va fi amplasata la o distanta de cel puţin 10 m faţă de orice clădire industriala sau civilă, de marginea drumurilor cu circulaţie intensa sau de axa liniilor de cale ferată.5.1.2.3 Pe cel mult două laturi ale sălii cazanelor se admite construirea, la o distanta mai mica de 10 m, lipite sau având pereţi comuni, a unor încăperi care pot fi folosite ca sali pentru maşini de abur, turbogeneratoare, suflante, ateliere de întreţinere sau de reparatie, sali de fabricaţie sau anexe ale acestora, ateliere, magazii şi depozite de materiale necombustibile, laboratoare, toate făcând parte din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, birouri şi grup social ale centralei termice, conform normelor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului aplicabile.Pereţii despartitori trebuie să aibă rezistenta mecanică corespunzătoare şi sa nu fie prevăzuţi cu goluri de comunicaţie directa (uşi, ferestre) spre sala cazanelor. Poate exista o usa de comunicaţie între sala cazanelor şi sala maşinilor de abur, a turbogeneratoarelor sau a suflantelor. De asemenea, între sala cazanelor, birourile centralei termice, laboratoare şi grupul social, dacă acestea deservesc numai sala cazanelor.În cazul cazanelor care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, peretele despartitor dintre sala cazanelor şi sala maşinilor poate să lipsească.Peretele din faţa frontului cazanelor va rămâne, pe cat posibil, liber.5.1.2.4 Nu se admite construirea de etaje peste sala cazanelor de categoria A.5.1.2.5 Subsolul sălii cazanelor nu poate fi folosit decât pentru montarea instalaţiilor auxiliare ale cazanelor.5.1.2.6 Se admite ca unul din pereţii cazanului (posterior sau lateral) să facă parte din pereţii exteriori ai sălii cazanelor, cu condiţia ca:- pe aceşti pereţi sa nu existe dispozitive sau elemente care condiţioneaza funcţionarea cazanelor;- să se evite pierderile suplimentare de căldură.5.1.3 Sala cazanelor de categoria B5.1.3.1 Cazanele de categoria B se instaleaza în sali proprii (încăperi separate) amenajate în clădiri independente în condiţiile prevăzute pentru cazanele de categoria A, cu excepţiile de la pct 5.1.3.2 şi 5.1.3.3.Sala cazanelor va fi amplasata la o distanta de cel puţin 5 m faţă de marginea drumurilor cu circulaţie intensa sau de axa liniilor de cale ferată.5.1.3.2 Pe cel mult două laturi ale sălii cazanelor se admite construirea, la o distanta mai mica de 5m, lipite sau având pereţi comuni, a unor încăperi de producţie industriale sau anexe ale acestora, ateliere, magazii şi depozite de materiale necombustibile, laboratoare, toate făcând parte din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, grupul social, conform normelor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului aplicabile. Pereţii despartitori trebuie să aibă o rezistenta mecanică corespunzătoare şi sa nu fie prevăzuţi cu goluri pentru comunicare directa (uşi, ferestre) spre sala cazanelor; poate exista o usa între sala cazanelor, laboratoare şi grupul social, dacă acestea deservesc numai sala cazanelor. Peretele din faţa frontului cazanelor va rămâne, pe cat posibil, liber.5.1.3.3 În subsolul sălii cazanelor din această categorie se pot amplasa încăperi de producţie şi depozitare de materiale necombustibile sau instalaţii deservite permanent sau ocazional de persoane, cu condiţia separarii lor de sala cazanelor, conform reglementărilor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Nu se admite comunicarea directa dintre aceste încăperi şi sala cazanelor. Subsolul va avea comunicare directa cu exteriorul, cel puţin printr-o usa cu deschidere în exterior.5.1.3.4 Nu se admite construirea de etaje peste sala cazanelor de categoria B.5.1.4 Sala cazanelor de categoriile C şi D5.1.4.1 Cazanele de categoria C se instaleaza în sali proprii (încăperi separate amenajate în clădiri independente), în condiţiile prevăzute pentru cazanele de categoria A, cu excepţiile indicate la pct. 5.1.4.2. Sala cazanelor va fi amplasata la o distanta mai mare de 3 m de orice clădire industriala sau civilă, de marginea drumurilor cu circulaţie intensa sau de axa liniilor de cale ferată.5.1.4.2 Cazanele de categoria C pot fi instalate şi în sali proprii, făcând parte din clădiri de producţie industriale, de categoria C, D şi E de pericol de incendiu sau clădiri de depozitare a materialelor necombustibile, conform reglementărilor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului aplicabile, cu condiţia ca sala cazanelor sa nu fie lipita de încăperi cu aglomerari de persoane sau de căile de acces ale acestora. Sala cazanelor va avea cel puţin un perete exterior, în frontul cazanelor. Pereţii despartitori trebuie să aibă o rezistenta mecanică corespunzătoare şi sa nu fie prevăzuţi cu goluri de comunicaţie (uşi, ferestre) spre încăperile industriale sau anexele acestora, ateliere de întreţinere, magazii şi depozite de materiale necombustibile, laboratoare, grup social, construite la o distanta mai mica de 3m, lipite sau având pereţi comuni cu sala cazaneior. Poate exista o usa de comunicaţie între sala cazanelor, laboratoare şi grupul social, dacă acestea deservesc numai sala cazanelor. Dacă în sala cazanelor se instaleaza cazane cu suprafaţa de încălzire formată numai din serpentine, pereţii despartitori interiori pot fi sub nivelul luminatoarelor incaperii industriale, iar sala cazanelor poate fi ţara tavan, în subsolul clădirii în care este inglobata sala cazanelor se pot amplasa încăperi de producţie şi de depozitare a materialelor necombustibile sau instalaţii deservite permanent sau ocazional de persoane, cu condiţia separarii lor de sala cazanelor conform reglementărilor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Nu se admite comunicarea directa dintre aceste încăperi şi sala cazanelor. Subsolul va avea comunicare cu exteriorul cel puţin printr-o usa cu deschidere în exterior. Nu se admite construirea de etaje peste sala cazanelor de categoria C.5.1.4.3 Cazanele de categoria D pot fi instalate în sali proprii (încăperi separate) amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau la etajele clădirilor de producţie din categoria C, D şi E de pericol de incendiu, ale clădirilor de depozitare a materialelor necombustibile şi ale clădirilor civile conform reglementărilor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Nu se admite amplasarea sălii cazanelor având perete comun sau sub încăperi cu persoane care nu se pot evacua singure (de exemplu spitale, magazine, şcoli, grădiniţe de copii, crese etc.) sau sub căile de evacuare a acestora. Sala cazanelor trebuie să fie separată de încăperile alăturate prin pereţi sau planşee cu rezistenta mecanică corespunzătoare, uşi din materiale necombustibile şi fără goluri pentru ferestre.5.1.5 Amplasarea cazanelor de categoria ECazanele mici de abur pot fi instalate în sali proprii sau în încăperi destinate.pentru ateliere, hale de producţie, grup social, laboratoare etc, situate la subsolul, parterul sau etajul clădirii, cu excepţia clădirilor care se încadrează în categoriile A şi B de pericol de incendiu conform normelor de prevenire a incendiilor.În încăperile invecinate cu sălile cu aglomeratie de persoane (sali de spectacol, sali de clasa, sali de spital, magazine etc.) pot fi instalate cazane, având presiunea maxima de 4 bar şi capacitatea de cel mult 100 litri. Astfel de cazane pot fi instalate în încăperi alipite salilor de operaţii din spitale, între care exista usa şi fereastra de comunicare, cu condiţia ca în acelaşi timp să fie în funcţiune numai un singur cazan.Pereţii şi planşeele sălii cazanului (cazanelor) trebuie să fie executate din materiale necombustibile şi să aibă o rezistenta corespunzătoare, încăperea va avea cel puţin un perete liber care va fi prevăzut cu ferestre a căror suprafaţa va fi de cel puţin 10% din suprafaţa pardoselii incaperii. Se va evita amplasarea ferestrelor spre străzi cu circulaţie intensa.Peretele care desparte sala cazanului (cazanelor) de încăperile cu aglomerare de persoane nu va avea goluri pentru uşi sau ferestre.Sala cazanului va avea o buna ventilaţie şi iluminare naturala şi artificiala. Armatura, aparatura şi instalaţiile anexe ale cazanului vor fi în permanenta bine iluminate.Spaţiile libere de acces, pentru deservire şi pentru verificare, vor fi de cel puţin 1,5 m în faţa cazanului şi 0,5 m pe celelalte părţi.Pe una din părţile laterale, precum şi în spatele cazanului, se poate renunţa la distanta de 0,5 m cu condiţia ca pe aceste părţi sa nu existe armături sau dispozitive care necesita manevrarea şi supravegherea în timpul funcţionarii cazanului. Condiţia este obligatorie şi în cazul în care cazanele se monteaza grupat sau sunt inglobate în instalatia tehnologică pe care o deservesc.Cazanele care strabat peretele instalaţiei pe care o deservesc, de exemplu cazanele de la cuptoarele de panificatie, vor avea libera numai partea frontala unde vor exista amplasate toate racordurile, armaturile şi aparatura de "protecţie-semnalizare-comanda" a cazanului.Condiţiile de instalare a cazanelor mici de abur trebuie să permită o montare şi o demontare uşoară a cazanului pentru verificări şi reparaţii.În sala cazanelor care funcţionează cu combustibil lichid se admite existenta rezervorului de zi (metalic) de combustibil cu capacitatea până la 20 de litri.5.1.6 Instalarea cazanelor inglobate în linii tehnologiceCazanele de abur sau de apa fierbinte cu un debit de cel mult 2 t/h, respectiv l Gcal/h, care fac parte dintr-o linie tehnologică (instalaţii de calandre, de uscare lapte praf etc.) pot fi instalate în aceeaşi încăpere cu instalatia tehnologică respectiva, cu următoarele condiţii:- sa deserveasca, în exclusivitate, instalaţiile tehnologice din care fac parte;- să fie imprejmuite cu grilaje (plase) pentru a evita accesul persoanelor străine de exploatarea lor;- să fie automatizate corespunzător conceptiei lor constructive şi functionale, dar cel puţin la nivelul de automatizare prevăzut în prezenta prescripţie tehnica pentru cazane fără supraveghere permanenta; acest nivel trebuie să fie compatibil şi integrat cu sistemele de automatizare ale proceselor tehnologice în care sunt inglobate iar funcţionarea lor (pornirea, reglarea şi oprirea) să fie strict legată de procesele tehnologice respective;- în încăperea respectiva să fie montate numai instalatia tehnologică şi cazanul aferent.5.1.7 Instalarea cazanelor recuperatoareCazanele recuperatoare, indiferent de categorie, pot fi instalate în aceeaşi încăpere cu instalatia tehnologică generatoare a gazelor sau a altor fluide fierbinti, în apropierea instalaţiei respective.Cazanele vor fi imprejmuite cu grilaje (plase) pentru a evita accesul persoanelor străine de exploatarea acestora.5.1.8 Instalarea cazanelor în aer liber5.1.8.1 Cazanele, indiferent de categorie, pot fi instalate parţial sau total în aer liber dacă prin proiectele lor se prevede acest lucru.Prin proiectul cazanului trebuie să se asigure realizarea unei exploatări în condiţii de securitate şi să se prevadă cel puţin următoarele: a) protecţia corespunzătoare a zidariei şi a părţilor metalice împotriva degradării (din cauza precipitatiilor atmosferice şi intemperiilor); b) protecţia personalului de deservire, a dispozitivelor de alimentare cu apa şi combustibil, a instalaţiilor de tratare a apei, a aparatelor de măsurare şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare la nivelul fiecărui element al acesteia; în acest scop, se vor prevedea incinte/încăperi închise şi incalzite (sau condiţionate climatic, după caz), astfel încât să poată fi realizată o supraveghere corespunzătoare şi uşoară a întregului cazan; c) protecţia conductelor şi armaturilor cazanului împotriva inghetului, precum şi a conductelor de impuls ale traductoarelor, aparatelor de măsurare şi control şi ale instalaţiei de automatizare; în acelaşi context al protecţiei faţă de eventualele consecinţe ale temperaturilor exterioare necontrolabile se vor prevedea soluţii de protecţie a elementelor instalaţiei de automatizare individuale împotriva temperaturilor ridicate excesive, după caz, împotriva umiditatii, eroziunii, şi acţiunii vantului şi viscolului. d) protecţia ventilatoarelor de aer de ardere , de recirculare şi de gaze arse.5.1.8.2 La stabilirea nivelului de dotare cu instalaţii de automatizare a cazanelor instalate parţial sau total în aer liber, precum şi a condiţiilor tehnice pentru aparatura şi echipamentul din componenta acestor instalaţii, se va ţine seama de condiţiile climatice specifice regiunilor în care se monteaza.5.1.8.3 În jurul cazanelor montate în aer liber, cu excepţia celor instalate temporar (pentru foraj, pe santiere şi similare), precum şi a celor încadrate în linii tehnologice trebuie să existe o ingradire care să nu permită accesul persoanelor străine de exploatarea acestora. Cazanele de abur montate în aer liber cu presiunea nominală până la 5 bar inclusiv vor fi instalate la o distanta corespunzătoare cu prevederile de la pct 5.1.2.2, 5.1.3.1 şi 5.1.4.1, în funcţie de categoria în care se încadrează. Cazanele cu presiunea nominală de peste 5 bar se vor instala la o distanta minima de 20 m de orice clădire civilă, de marginea drumurilor cu circulaţie intensa sau de axa liniilor de cale ferată, în cazul în care aceste cazane deservesc clădiri industriale de producţie, distanta până la aceste clădiri va fi cel puţin egala cu distanta pentru cazanele instalate în sali, în funcţie de categoria cazanului. Clădirile industriale respective vor fi de categoria C, D şi E de pericol de incendiu, conform reglementărilor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Cazanele, indiferent de categorie, încadrate în linii tehnologice pot fi instalate aproape de sau inglobate în liniile tehnologice respective. Distantele faţă de clădirile industriale sau civile, de drumurile cu circulaţie intensa, precum şi faţă de celelalte utilaje din cadrul liniilor tehnologice se stabilesc prin proiect şi se avizează de către ISCIR-INSPECT IT.5.1.8.4 În cazul construirii, pe una sau mai multe laturi ale cazanului, a unor pereţi de protecţie similari cu cei ai salilor de cazane, distanta de 20 m indicată la pct. 5.1.8.3 poate fi redusă, pe laturile respective, până la distanţele prevăzute la pct. 5.12.2, 5.1.3.1 şi 5.1.4.1, în funcţie de categoria cazanului.5.1.9 Construcţia sălii cazanelor5.1.9.1 Sala cazanelor trebuie să fie astfel proiectata şi executată încât montarea, exploatarea, repararea şi verificarea tehnica a cazanelor să poată fi efectuate în condiţii optime de lucru şi de securitate. De asemenea, proiectarea şi execuţia trebuie să respecte prevederile reglementărilor referitoare la asigurarea protecţiei împotriva incendiilor, ale reglementărilor sanitare în vigoare, ale reglementărilor privind protecţia mediului, ale reglemetarilor specifice privind construcţia clădirilor având ca destinaţie centrale termice, precum şi condiţiile din prezenta prescripţie tehnica. În acest sens, proiectele salilor de cazane şi centralelor termice pentru a deveni aplicabile trebuie să fie avizate.5.1.9.2 Construcţia sălii cazanelor trebuie să fie de gradul I sau II de rezistenta la foc şi din materiale necombustibile, conform reglementărilor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Se pot admite sali de cazane executate din materiale combustibile ignifugate sau greu combustibile numai pentru instalaţii de cazane cu funcţionare temporară de maxim un an şi a căror suprafaţa totală de încălzire nu depăşeşte 150 mp .5.1.9.3 Pardoseala din sala cazanelor, cu excepţia cazurilor de la pct. 5.1.4.3, nu trebuie să fie sub nivelul terenului înconjurător. Nivelul platformei de deservire a focarului şi, pe cat posibil, a cenusarului nu trebuie să fie sub nivelul pardoselei din sala cazanelor. în cazul în care pardoseala este confectionata din plăci de oţel, acestea trebuie să aibă suprafaţa striata, pentru a evita alunecarea personalului de deservire.5.1.9.4 Acoperisul sălii cazanelor trebuie să fie realizat astfel încât să se asigure evacuarea aburului în cazul unor eventuale avarii.5.1.9.5 Nu se admite construirea de poduri/mansarde sub acoperisul sălii cazanelor de categoriile A, B şi C.5.1.9.6 Uşile sălii cazanelor trebuie să fie aşezate de preferinta pe peretele din faţa frontului cazanului sau lateral, în apropierea locului principal de deservire a cazanului. Acestea trebuie să se deschidă uşor spre exteriorul sălii. Numărul, dimensiunile şi poziţia uşilor trebuie să fie astfel alese încât să asigure posibilitatea evacuarii uşoare a personalului şi, pe cat posibil, introducerea sau scoaterea elementelor cazanului (tambure, tuburi focare, ţevi etc.).5.1.9.7 Ferestrele sălii cazanelor trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la existenta suprafeţelor vitrate în funcţie de categoria de combustibil utilizat.5.1.9.8 Iluminatul sălii cazanelor trebuie să respecte reglementările legale în domeniu.5.1.9.9 Pentru sălile cazanelor al căror debit total este mai mare de 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h, spaţiile de mai jos vor fi prevăzute cu un sistem de iluminare de securitate pentru continuarea lucrului, conform prevederilor reglementărilor în vigoare: a) frontul cazanelor şi trecerile dintre cazane; b) panourile cu aparate de măsurare, control şi automatizare; c) indicatoarele de nivel; d) spaţiile pentru evacuarea cenusii; e) spaţiile ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere; f) spaţiile rezervoarelor de apa, de combustibil şi al degazoarelor; g) platformele şi scarile de acces; h) spaţiile pompelor de alimentare cu apa şi ale pompelor de combustibil; i) morile de cărbune; j) spaţiul instalaţiei de alimentare cu cărbuni.Ieşirile din sala cazanelor vor fi marcate cu semne luminoase, de preferinta de culoare galbena, pentru a fi găsite uşor în caz de inundare cu abur a sălii cazanelor.5.1.9.10 Iluminarea principalelor locuri de muncă trebuie să respecte prevederile normelor specifice de protecţie a muncii, dar sa nu aibă valori mai mici decât cele din tabelul 2.
  Nr. crt. Denumirea incaperii sau a utilajului pentru care trebuie asigurata iluminarea Iluminarea (lux)
  1 Aparate de măsurare, indicatoare de nivel, tablouri şi pupitre de comanda 50
  2 Frontul cazanelor, spaţiul de deservire, gurile de aspi- ratie şi de refulare la ventilatoare, aparatele de auto- matizare, instalaţiile de tratare a apei, dispozitivele de comanda a alimentarii cazanelor cu apa şi combustibil 20
  3 Încăperile rezervoarelor, degazoarelor, cenusarelor, platformelor de acces şi alte spaţii în afară cazanului 10
  4 Coridoare şi scări 5
  5.1.9.11 Sala cazanelor, încăperea cenusarului, precum şi încăperile auxiliare şi sociale trebuie să fie asigurate cu instalatie de ventilaţie naturala sau mecanică cu priza de aer direct din atmosfera.Ventilatia din sala cazanelor trebuie să servească pentru asigurarea aerului de ardere, evacuarea surplusului de umiditate, de gaze nocive, de praf, precum şi pentru asigurarea temperaturii admisibile. Temperaturile admisibile în diferite locuri din sala cazanelor trebuie să fie: a) în zona de lucru principala, adică în zona unde se găsesc în permanenta fochisti, temperatura aerului trebuie să fie cel puţin 15°C iarna şi sa nu depăşească cu mai mult de 10°C temperatura exterioară, la umbra, vara; b) în zona platformelor de lucru aflate în partea superioară a sălii cazanelor, destinată stationarii permanente a personalului de serviciu, temperatura aerului nu trebuie să depăşească cu mai mult de 10°C temperatura din zona de lucru principala, fără însă a depăşi temperatura de 40°C.La locurile de muncă cu caracter de scurta durata, temperatura aerului nu trebuie să depăşească cu mai mult de 15°C temperatura din zona principala de lucru.5.1.9.12 Pentru personalul de exploatare al sălii cazanelor trebuie să fie amenajate încăperi în incinta acesteia pentru grupul social, în conformitate cu prevederile reglementărilor igienico-sanitare.5.1.10 Spaţii de deservire a cazanului5.1.10.1 Amplasarea cazanelor sau bateriilor de cazane în sala trebuie să se facă astfel încât să se asigure o deservire şi o supraveghere corespunzătoare a cazanelor şi posibilitatea efectuării reparaţiilor şi inlocuirilor elementelor cazanului.5.1.10.2 Distanta libera de la frontul cazanelor sau al antefocarului până la peretele din faţa al sălii cazanelor trebuie să fie stabilită în funcţie de înălţimea cazanului, astfel încât deservirea, întreţinerea şi supravegherea să se poată efectua în condiţii bune. Aceasta distanta nu va fi mai mica de 3 m. în cazul în care unele elemente ale instalaţiei de ardere depăşesc frontul cazanelor, se admite ca distanta de la aceste elemente la peretele din faţa să fie de cel puţin 2 m. în faţa frontului cazanelor se admite instalarea pompelor, ventilatoarelor şi distribuitoarelor, dar amplasate astfel încât sa nu împiedice buna deservire a cazanelor, iar lăţimea trecerii libere de-a lungul frontului sa nu fie mai mica de 2 m.5.1.10.3 Pentru cazanele cu debit nominal de cel mult 2 t/h, respectiv l Gcal/h, distanţele minime de 3 m, respectiv 2 m, indicate la pct 5.1.10.2, pot fi reduse până la 2 m, respectiv 1,5 m.5.1.10.4 Atunci când sunt baterii de cazane aşezate faţa în faţa, spaţiul liber între fronturi trebuie să fie de cel puţin 5 m. în cazuri speciale, în acest spaţiu se pot monta pompe şi alte accesorii sau trape îngrădite pentru deservirea unui eventual subsol, numai dacă aceste instalaţii sau trape nu împiedica deservirea focarelor şi dacă rămâne un spaţiu liber de trecere de cel puţin 1,5 m de fiecare parte.5.1.10.5 Spaţiile libere de acces între doua cazace alăturate sau dintre peretele (zidaria sau izolatia) cazanului şi peretele lateral al sălii cazanelor trebuie să fie de cel puţin 1,5 m. Dacă sunt părţi ieşite din zidaria sau izolatia laterala a cazanelor sau din zidurile clădirii sau alte elemente fără funcţii dinamice, atunci spaţiul liber de trecere rămas între acestea poate fi redus până la 0,8 m, cu condiţia ca în acest spaţiu sa nu se găsească rampa de combustibil, capul de alimentare cu apa, clapete de explozie, guri sau uşi de vizitare ale cazanului sau alte armături şi dispozitive care necesita manevrare sau supraveghere, în cazurile în care sistemul de sprijin (fundaţie, sanie sau similare) al cazanului depăşeşte nivelul planseului, iar marginile sistemului respectiv ies în afară zidariei sau izolatiei cazanului, distanta dintre marginile respective trebuie să fie de cel puţin 1 m.5.1.10.6 La cazanele neinzidite (izolate), spaţiul între peretele cazanului şi peretele lateral al sălii poate fi redus până la 0,8 m, în cazuri justificate tehnic prin proiectul sălii cazanelor şi avizate de ISCIR-INSPECT IT, cu condiţia ca pe latura respectiva a cazanului sa nu existe armături sau alte dispozitive care necesita manevrare sau supraveghere. Totuşi, în cazul pereţilor sălii cazanelor construiti din materiale combustibile ignifugate sau greu combustibile, distanta între peretele cazanului şi peretele sălii cazanelor nu-trebuie să fie mai mica de l m.5.1.10.7 Distanta libera dintre peretele posterior al cazanului şi peretele sălii cazanelor trebuie să fie de minim:- 0,7 m la cazanele cu un debit nominal de până la 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h inclusiv;-1,5 m la cazanele cu un debit mai mare de 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h.5.1.10.8 De la partea superioară a zidariei/izolatiei cazanului sau de la oricare platforma de deservire situata pe aceasta şi până la elementele inferioare ale construcţiei acoperişului sălii cazanelor trebuie să fie o înălţime de minim 2 m, atunci când aceste elemente sunt din material necombustibil, şi de minim 3 m, atunci când elementele respective ale acoperişului sunt din material combustibil.5.1.10.9 În cazul cazanelor verticale neinzidite, spaţiul din faţa focarului va fi de cel puţin l m, iar faţă de ceilalţi pereţi ai sălii cazanelor sau între cazane de cel puţin l m. Pentru cazanele verticale, deasupra cărora nu este necesar accesul în picioare, distanta până la elementele inferioare ale acoperişului trebuie să fie de cel puţin l m, dacă acoperisul este din material necombustibil, şi de cel puţin 3 m, dacă elementele respective şi/sau acoperisul sunt construite din materiale combustibile ignifugate.5.1.11 Fundaţia, construcţia metalică de sustinere şi inzidirea cazanelor5.1.11.1 Fundaţia cazanelor se va executa în baza unui proiect întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se va dimensiona astfel încât să se asigure poziţia de montare a cazanului şi sa suporte fără pericol de cedare greutatea cazanului, inclusiv a conţinutului de apa în cazul incercarii hidrostatice de presiune. Numărul punctelor de sprijin ale tamburului vor fi astfel alese încât să se reducă la minim solicitarile la incovoiere ale acestuia, sa preia sarcinile suplimentare statice şi dinamice provocate de instalaţiile auxiliare sau accesoriile cazanului şi să permită examinarea imbinarilor sudate. Tamburele prevăzute cu racord de purjare vor fi montate înclinat spre acest racord.5.1.11.2 Construcţia metalică de sustinere a cazanelor trebuie să fie dimensionata ţinând seama de sarcinile suplimentare statice şi dinamice provocate de instalaţiile auxiliare sau de accesoriile cazanului montate pe cazan şi de acoperis (în cazul când acesta se sprijină pe construcţia metalică). Construcţia metalică trebuie să fie astfel protejata încât să se evite posibilitatea încălzirii materialului peste temperatura limita luată în considerare în proiectul de execuţie.5.1.11.3 Cazanele de abur pot fi inzidite individual sau în baterie. Bateria nu poate fi formată decît din două cazane, Cazanele cu înălţimea de la pardoseala mai mare de 8 m nu trebuie să fie inzidite în baterie.5.1.11.4 Pereţii exteriori ai cazanelor, respectiv stratul izolator (în cazul în care prin construcţia cazanelor nu exista zidărie), vor avea o grosime suficienta care să reducă la limita pierderile de căldură. Suprafeţele exterioare ale zidariei sau izolatiei, inclusiv izolatia aparatelor din sala cazanelor, nu trebuie să aibă o temperatura mai mare de 55°C. Local, în zona supraincalzitorului, în dreptul grinzilor şi nervurilor scheletului metalic, se admit temperaturi mai mari, dar maxim 70°C. Suprafeţele exterioare ale izolatiei cazanelor, în cazul în care nu exista zidărie prin construcţia cazanelor, vor fi protejate cu tabla rezistenta la coroziune.5.1.11.5 Cazanele trebuie să fie astfel montate încât să permită dilatarea libera a tuturor părţilor componente datorită variatiilor de temperatura în timpul funcţionarii. Dispozitivele care permit dilatarea trebuie să fie uşor controlabile. Posibilitatea dilatarii se va realiza prin suspendare sau rezemare cu posibilităţi de alunecare a elementelor respective, fiind menţinută însă etanseitatea.5.1.11.6 Cazanele trebuie să fie astfel construite încât să se asigure etansarea faţă de gazele de ardere, în mod deosebit pentru cazanele care funcţionează cu ardere sub presiune. Modul de verificare şi condiţiile de acceptare pentru etanseitate se vor prevedea în proiect.5.1.12 Focare şi canale de gaze de ardere5.1.12.1 Cerinţe tehnice aplicabile cazanelor construite înainte de data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehniceForma, dimensiunile focarului şi amplasarea componentelor instalaţiei de ardere vor fi astfel alese încât să asigure o ardere completa şi o încărcare termica corespunzătoare, fără ca flacara sa atinga concentrat unele porţiuni ale suprafeţei de încălzire, în instrucţiunile de punere în funcţiune şi cele de exploatare a cazanului vor fi indicate condiţiile privind eventualele combinatii de arzatoare admise în funcţionare, garantate din punct de vedere al compatibilitatii cu cazanul de către proiectant şi constructor. Aceste combinatii vor fi stabilite în funcţie de amplasarea, tipul şi mărimea arzatorului, astfel încât încărcarea termica în funcţionare să asigure stabilitatea circulaţiei apei şi sa evite supraincalzirea peste limita admisă a unor zone şi componente ale focarului.Soluţiile tehnice de realizare a izolatiei în zona focarului şi a canalelor de gaze vor fi stabilite de către proiectant astfel încât să fie respectate următoarele condiţii: a) să se asigure o izolatie corespunzătoare şi stabilă, în funcţie de temperatura şi compozitia gazelor de ardere, a structurii de rezistenta a cazanului, a sarcinilor mecanice pe care le suporta izolatia şi mediul în care funcţionează cazanul; materialele utilizate pot fi de tip zidărie refractara şi termoizolanta (caramizi, betoane, elemente fasonate) şi materiale pe bază de fibre ceramice pentru soluţii de izolatie în contact direct cu gazele de ardere; canalele de gaze pot fi realizate din tabla de oţel, cu o izolatie exterioară în zonele în care temperatura gazelor este sub 50CTC, în condiţiile în care soluţiile tehnice din proiect asigura stabilitatea construcţiei şi etansarea cu canalele de gaze realizate din materiale de izolatie nemetalice; b) toate trecerile prin izolatia cazanului (elemente sub presiune, elemente de sustinere, dispozitive de curatare etc.) vor fi izolate cu materiale corespunzătoare care să asigure izolarea faţă de exterior şi dilatarea libera a elementelor de trecere şi a izolatiei; c) configuraţia canalelor de gaze şi a izolatiei din jurul tamburelor va fi stabilită astfel încât cel mai înalt nivel al suprafeţei interioare în contact cu gazele (linia de foc) să se situeze cu cel puţin 100 mm sub nivelul minim al apei din cazan, cu urmatorele excepţii:● la cazanele a căror suprafaţa de încălzire este formată numai din ţevi fierbatoare cu diametrul interior de cel mult 100 mm, dacă prin circulaţia forţată a amestecului apa-abur prin ţevi este asigurata o răcire suficienta a pereţilor acestora;● la cazanele cu presiunea nominală de cel mult 20 bar, cu condiţia ca temperatura gazelor de ardere să fie mai mica de 300°C;● la supraincalzitoare, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute cu dispozitive de protecţie împotriva supraincalzirii tevilor la pornirea şi oprirea cazanului (umplerea cu apa, dispozitive de ocolire a gazelor de ardere etc.);● la cazanele la care tamburul nu este expus acţiunii directe a focului sau gazelor de ardere, nivelul minim al apei din tambur trebuie să fie ales astfel încât să se asigure alimentarea continua cu apa a tevilor; cota nivelului minim trebuie să fie precizată prin proiect, marcată pe cazan şi- înscrisă în cartea cazanului - partea de construcţie;● la cazanele de abur ignitubulare care funcţionează pe hidrocarburi, dar nu mai puţin de 80 mm cu condiţia echiparii acestora cu doua sisteme de protecţie la scăderea nivelului, independente ca amplasare pe cazan şi ca elemente primare de sesizare, inclusiv circuitele electrice de comanda şi care să asigure întreruperea arderii la atingerea nivelului minim de protecţie reglat; d) focarele şi canalele de gaze de ardere trebuie să fie prevăzute cu guri de observare cu închidere sigura şi etansa, prin care să se poată urmări starea suprafeţelor de încălzire ale cazanului, starea zidariei şi aspectul arderii; la cazanele cu focar sub presiune, gurile de observare, cutiile de fixare a suflatoarelor de funingine şi orificiile pentru scoaterea arzatoarelor trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de etansare; e) focarul şi canalele de gaze de ardere trebuie să fie prevăzute cu uşi de vizitare astfel executate şi amplasate încât să permită examinarea interioară şi unele intervenţii în interior; în cazul cazanelor la care asigurarea unor uşi de vizitare este dificil de realizat (de exemplu: cazane ignitubulare cu tub focar sau generatoare rapide de abur cu construcţie compacta), se admite sa nu se prevadă uşi de vizitare dacă examinarea şi curatarea se pot efectua prin detasarea unor elemente demontabile (de exemplu: arzatoarele sau capacele camerelor de întoarcere); f) canalul de gaze la intrarea în cos se recomanda să aibă un traseu ascendent; g) cazanele vor avea asigurata posibilitatea curatarii în timpul funcţionarii a suprafeţelor de încălzire, a focarului şi a canalelor de gaze de ardere, atunci când exista pericolul separarii particulelor solide antrenate de gazele de ardere şi formării depunerilor; dispozitivele şi metodele de curatare vor fi stabilite prin proiect în funcţie de tipul, structura şi ritmul de acumulare al depunerilor, de geometria suprafeţelor de transfer termic pe care se acumuleaza depunerile şi de nivelul temperaturii zonei respective; h) cazanele care funcţionează cu combustibil solid vor avea asigurata evacuarea zgurii şi a cenusii prin instalaţii (sau dispozitive) astfel proiectate încât să se preintampine accidentarea personalului de exploatare şi să permită efectuarea în bune condiţii a lucrărilor de revizie, întreţinere şi reparare.5.1.13 Scări, platforme şi ascensoare5.1.13.1 Pentru deservirea uşoară şi în condiţii de securitate a cazanelor şi pentru acces la toate elementele care necesita manevrari sau care sunt supuse verificării tehnice periodice în timpul funcţionarii şi care nu sunt accesibile de la nivelul pardoselii trebuie să fie montate scări şi platforme metalice fixe, prevăzute cu balustrade înalte de cel puţin 1 m pe ambele laturi. Pentru elementele care necesita manevrari sau verificări frecvente în timpul funcţionarii se va prevedea, pe cat posibil, acces dublu.La partea de jos a balustradei, marginile trebuie să fie prevăzute pe toată lungimea lor cu o tabla (bordura) montata pe partea interioară a ramei care va avea cel puţin 100 mm înălţime, în cazul în care platformele sunt lipite de pereţii exteriori ai cazanului sau de unele conducte ale acestuia, care asigura o protecţie corespunzătoare, balustrada interioară nu mai este necesară pe portiunile respective. Platformele trebuie să fie prevăzute cu spaţii de circulaţie cu o latime de cel puţin 600 mm şi vor avea deasupra lor o înălţime minima de trecere de 2 m.5.1.13.2 Platformele şi treptele scarilor metalice pot fi executate din: a) tabla perforata sau presata; b) tabla de oţel striata sau tabla cu suprafeţe cu asperitati obţinute prin încărcare cu sudura sau prin alt procedeu; c) oţel lat montat pe muchie, care formează gratare sau celule în forma de fagure, cu dimensiunea ochiurilor de cel mult 30x30 mm.Nu se admite folosirea platformelor şi treptelor netede sau din bare rotunde.La cazanele care funcţionează cu combustibil solid, platformele se vor executa numai conform prevederilor de la lit. c), pentru a se evita colectarea prafului combustibil.Platformele şi treptele scarilor metalice ale cazanelor vor fi protejate anticoroziv, astfel încât să se asigure exploatarea în condiţii de securitate a cazanului.Platformele şi treptele scarilor metalice ale cazanului care funcţionează în atmosfera coroziva (medii industriale, aer marin etc.) vor fi protejate corespunzător (de exemplu: prin zincare) sau executate din materiale rezistente la coroziune.5.1.13.3 Scarile trebuie să aibă o inclinare de cel mult 50°, o deschidere (latime) de minim 600 mm, distanta pe verticala între trepte de 200 mm...250 mm, iar lăţimea treptei de cel puţin 150 mm. Fac excepţie scarile scurte de cel mult 3 m înălţime, care pot fi de tip vertical şi la care treptele pot fi bare rotunde cu distanta între acestea cuprinsă între 200 mm şi 350 mm.5.1.13.4 Scarile se prevăd la fiecare 3 m înălţime cu platforme, cu excepţia cazanelor care nu necesita o scara mai înaltă de 4 m. Platformele vor avea cel puţin lăţimea scării, asigurind o trecere uşoară, cu excepţia platformelor de la uşile de vizitare ale cazanului, de la canalele de gaze de ardere şi de cea din faţa cazanului pentru deservirea dispozitivelor indicatoare de nivel, presostatelor etc., care vor avea lăţimea de cel puţin 800 mm. Platforma care deserveşte indicatoarele de nivel va fi asezata astfel încât de la nivelul acesteia şi până la mijlocul sticlei de nivel să fie o înălţime de cel puţin 0,8 m şi de cel mult 1,5 m.5.1.13.5 Cazanele cu o înălţime mai mare de 25 m vor fi prevăzute cu ascensoare pentru persoane şi materiale. Cazanele invecinate, legate între ele prin platforme, pot fi deservite de un singur ascensor.5.1.14 Conducte şi rezervoare de apa5.1.14.1 Conductele racordate la cazane trebuie să fie astfel montate încât sa nu producă eforturi asupra legăturilor la cazane care să depăşească limitele avute în vedere la proiectare. La calcularea eforturilor se va avea în vedere posibilitatea deplasarii în orice direcţie a fiecărui stut al cazanului, ca urmare a dilatarii acestuia începând de la pornirea la rece şi până la sarcina maxima.5.1.14.2 Reazemele conductelor vor trebui să fie fixate de construcţiile metalice ale cazanului astfel încât la o variatie de sarcina sa nu poată produce solicitări importante şi deformari ale acestora.5.1.14.3 Conductele rezemate pe grinzile orizontale ale cadrului de sustinere trebuie să fie montate pe role sau dispozitive care să permită miscarea libera, fiind prevăzute cu posibilităţi de dilatare sau cu curbe de compensare a dilatarii pentru a se reduce la minimum efortul în conducta sau efortul care se exercită asupra pieselor suportului.5.1.14.4 Conductele care traverseaza spaţiile de deservire şi de circulaţie ale cazanului se vor amplasa astfel încât sa nu împiedice deservirea şi circulaţia din zona cazanului.5.1.14.5 Deasupra cazanelor nu se pot aseza rezervoare de apa decât dacă de la partea superioară a zidariei cazanului la fundul rezervoarelor este o distanta de cel puţin 2 m. Suprafaţa ocupată de rezervoare nu va depăşi 20% din suprafaţa de aşezare a zidariei cazanului. Rezervoarele nu vor fi aşezate în dreptul luminatoarelor.5.1.15 Depozitarea combustibilului în sala cazanelor5.1.15.1 În sala cazanelor se admite instalarea unui rezervor metalic pentru depozitarea combustibilului lichid necesar consumului curent, în următoarele condiţii : a) să aibă capacitatea de cel mult 2 mc; b) sa nu fie montat deasupra cazanelor, ci lateral, la o distanta de cel puţin 2,5 m de arzatoare şi nu în direcţia eventualelor rateuri de aprindere; c) sa nu aibă indicatoare de nivel de sticlă; d) să aibă conducta de aerisire care comunică cu exteriorul; e) să aibă conducte de scurgere şi de preaplin care comunică cu exteriorul.5.1.15.2 Conductele de alimentare cu combustibil lichid trebuie să fie prevăzute cu robinete care să poată fi uşor deservite. Conductele vor fi izolate atunci când trec prin apropierea suprafeţelor puternic incalzite, a flacarilor etc.5.1.15.3 În sala cazanelor se admite instalarea unui buncar de combustibil solid cu condiţia ca acesta să aibă capacitatea de cel mult 2 mc şi să fie amplasat astfel încât sa nu reducă spaţiile libere de acces şi sa nu împiedice buna deservire a instalaţiilor auxiliare. Buncarele şi dispozitivele anexe ale acestora se vor construi din materiale necombustibile.5.1.15.4 La cazanele cu debite de 2 t/h, respectiv l Gcal/h şi mai mari, care funcţionează cu combustibil solid, alimentarea cu combustibil a sălii cazanelor şi a focarelor se va face prin mijloace mecanice.5.1.15.5 În sala cazanelor trebuie să se găsească mijloacele necesare pentru stingerea unui eventual incendiu, conform normelor de protecţie împotriva incendiilor.5.1.16 Documentaţia de însoţireFiecare cazan va fi însoţit de o documentaţie tehnica întocmită de producător, care va respecta condiţiile impuse de reglementările (prescripţiile tehnice), de standardele europene armonizate şi de standardele române în vigoare la data construirii.Cazanele provenite din import vor fi însoţite de documentul/dovada de luare în evidenta emis(a) de ISCIR INSPECT sau ISCIR-INSPECT.5.1.17 Avizul obligatoriu de instalare al cazanului5.1.17.1 Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi instalate fără a avea, în prealabil, avizul obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se instaleaza. începerea lucrărilor de montare este interzisă înainte de obţinerea avizului obligatoriu de instalare. Modelul de aviz de instalare este prezentat în anexa J.Sunt scutite de avizul obligatoriu de instalare :- cazanele mobile;- cazanele utilizate la foraj, pe santiere etc.;- cazanele cu funcţionare temporară până la maxim un an; pentru cazanele de abur şi de apa fierbinte cu debitul mai mare de 2 t/h, respectiv l Gcal/h, regimul de funcţionare temporară trebuie să fie confirmat şi înregistrat în baza unui memoriu tehnic justificativ prezentat de utilizatorul final la ISCIR-INSPECT IT;- cazanele încadrate în linii tehnologice şi cele de categoria E.5.1.17.2 Avizul obligatoriu de instalare se eliberează iniţial pentru fiecare sala de cazane (centrala termica) în parte şi va preciza caracteristicile tehnice principale ale tuturor cazanelor prevăzute a funcţiona în centrala, în cazul instalării unui cazan suplimentar (sau a unui cazan care înlocuieşte un cazan dezafectat) într-o sala în care exista cazane care au avizul obligatoriu de instalare, se va solicita acest aviz numai pentru cazanul care urmează să fie instalat.5.1.17.3 Pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, proprietarul/utilizatorul sau proiectantul centralei (eventual prin intermediul agentului economic de montare sau instalare, după cum este prevăzut în contractul de realizare a obiectivului respectiv) va inainta la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor de montare/instalare, următoarele documente :- cererea de instalare a cazanului;- documentaţia de însoţire sau fişa tehnica a cazanului;- documentaţia tehnica de instalare a cazanului.Obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru un cazan este responsabilitatea unităţii deţinătoare (proprietarului cazanului). Unitatea deţinătoare poate apela la suportul tehnic al proiectantului centralei şi al unităţii de montare cu care a contractat realizarea centralei termice în vederea elaborării documentaţiei şi realizării condiţiilor tehnice pentru obţinerea avizului de instalare. Unităţile de montare/instalare nu au voie sa înceapă lucrările de instalare a cazanelor în cazul lipsei avizului obligatoriu de instalare.5.1.17.3.1 Cererea de instalare a cazanului va cuprinde : a) denumirea şi adresa proprietarului/utilizatorului final; b) locul de instalare a cazanului (cazanelor); c) date referitoare la cazan (cazane): tipul, agentul economic constructor, parametrii principali (presiune, temperatura, debit etc.), combustibilul utilizat, destinaţie etc.5.1.17.3.2 Documentaţia de însoţire se va prezenta pentru fiecare cazan nou montat, în cazul în care documentaţia cazanului lipseşte (cazanul nu a fost încă livrat), se va prezenta fişa tehnica a cazanului din care să reiasă datele menţionate la pct. 5.1.17.3.1 lit. c) (documentaţia tehnica de identificare completa a tipului de cazan care se va instala în respectiva centrala termica). Pentru cazanele vechi, montate din nou, se va prezenta cartea cazanului-partea de exploatare.5.1.17.3.3 Documentaţia tehnica pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare a cazanului consta din :- borderoul documentelor din dosar;- memoriul tehnic;- planul de situaţie al sălii cazanelor şi al vecinatatilor (clădiri şi instalaţii în aer liber) pe o distanta de cel puţin 10 m de la pereţii construcţiei acesteia;- planul şi secţiunile referitoare la sala cazanelor, cu amplasarea cazanelor şi a echipamentelor termomecanice anexe în centrala termica;- schema termomecanica a centralei termice.- date privind regimul chimic al cazanului (cazanelor):● fişa tehnica privind regimul chimic al cazanelor, întocmită conform PT C 2 ;● breviarul de calcul pentru instalatia de tratare a apei, a condensului (după caz), întocmit conform PT C 2 în vigoare;● fişele tehnice pentru schimbatorii de ioni folosiţi în instalatia de tratare a apei, întocmite conform PT C 2 în vigoare;- date privind instalatia de automatizare şi aparatele de măsura, control şi protecţie care echipeaza cazanul (cazanele)- date privind organizarea muncii în sala cazanelor: personal de conducere şi personal pentru deservirea instalaţiilor de cazane (centrala termica)-autorizat de ISCIR-INSPECT IT.Toate aceste documente vor purta semnatura şi ştampila persoanelor care reprezintă agentul economic deţinător/proprietarul/utilizatorul al centralei termice referitor la însuşirea de către aceştia a condiţiilor impuse în vederea construirii şi utilizării acesteia.5.1.17.3.4 Memoriul tehnic va cuprinde : a) Date privind cazanele:- tipul cazanului, parametrii principali (presiune, temperatura, debit), combustibil utilizat, destinaţia;- numărul şi data procesului-verbal al ultimei verificări (revizia interna şi încercarea de presiune la rece); presiunea maxima admisă şi scadenta acordată (pentru cazanele vechi, montate din nou). b) Date privind sala cazanelor şi clădirile invecinate :- elementele dimensionale pentru sala, uşi, ferestre;- modul de construcţie şi materialele pentru pardoseala, pereţi, uşi, ferestre, acoperis (inclusiv masa acestuia pe mp);- iluminatul natural, artificial, de siguranţă şi pentru verificarea cazanelor;- instalatia de ventilaţie naturala şi artificiala;- depozitarea combustibilului, modul de alimentare şi evacuare a produselor de ardere, sistemul de ardere- destinaţia şi construcţia clădirilor şi încăperilor invecinate, aflate până la o distanta de cel puţin 10 m de pereţii sălii cazanelor. c) Date privind funcţionarea centralei termice :- regimul de funcţionare a cazanelor (periodică, continua), cu supraveghere permanenta sau nu, dacă centrala este interconectata etc.;- schema termomecanica şi de automatizare din care să reiasă echiparea şi modul de funcţionare al centralei termice, inclusiv a turbinelor cu abur care antreneaza pompele (acolo unde este cazul);- tipul combustibilului, depozitarea, modul de alimentare, sisteme de ardere şi modul de evacuare a cenusii şi zgurei (acolo unde este cazul).Planul de situaţie al sălii cazanelor (scara: 1/100 sau 1/200) va cuprinde toate clădirile vecine pe o distanta de cel puţin 10 m faţă de pereţii sălii cazanelor, respectiv 20 m pentru cazanele montate în aer liber, indicând toate cotele clădirilor, destinaţia lor, felul materialelor din care sunt construite, distanţele dintre ele etc.Planul sălii cazanelor cu secţiuni longitudinale şi transversale (scara: 1750 sau 1/100) va conţine toate cotele dintre elementele de construcţie ale sălii (pereţi, ferestre, acoperis) şi cazan, grosimea pereţilor şi elementele referitoare la sala cazanelor. Planurile respective vor purta menţiunea ca au fost verificate şi corespund prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, având înscris numele, prenumele şi semnatura celui care a efectuat aceasta verificare. Verificările trebuie să fie executate de personal de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT din cadrul unităţilor de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.ISCIR-INSPECT IT va examina pe teren datele conţinute în documentaţie şi, în cazul în care aceste date vor fi găsite corespunzătoare şi în conformitate cu prescripţia tehnica, va elibera avizul obligatoriu de instalare.5.1.18 Autorizaţia de funcţionare a cazanului5.1.18.1 Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în funcţiune fără autorizaţia de funcţionare eliberata de ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla instalatia. Nu se admite punerea în funcţiune a cazanelor fără obţinerea prealabilă a autorizaţiei de funcţionare.NOTĂ: Se exceptează de la prevederile acestui punct cazanele de abur categoria E care au presiunea nominală mai mica de 4 bar, iar produsul dintre presiunea exprimată în bar şi volumul total exprimat în litri nu depăşeşte valoarea 60. Autorizarea şi verificarea tehnica periodică a acestora se va efectua de către RS VTI în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.5.1.18.2 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să obţină avizul de instalare obligatoriu, iar construcţia sălii cazanului sa corespundă acestui aviz; b) să fie asigurate condiţiile necesare realizării regimului chimic al cazanului; c) sa organizeze activitatea în centrala termica conform nivelului de supraveghere a cazanelor menţionat în documentaţia tehnica necesară pentru obţinerea avizului de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochisti); d) sa supună instalatia verificărilor tehnice oficiale (revizia interioară, încercarea la presiune la rece, încercarea la cald etc.); e) pentru cazanele vechi montate pe alta locatie (cu excepţia cazanelor mobile) se va prezenta raportul de examinare şi investigaţii tehnice întocmit de o societate autorizata în acest sens.5.1.18.3 În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele : a) verificarea existenţei şi conţinutului documentaţiei de însoţire a cazanului (în cazul cazanelor noi) sau a cărţii de exploatare (în cazul cazanelor vechi) şi a documentului de import, pentru cazanele provenite din import; b) examinarea condiţiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea avizului de instalare obligatoriu eliberat de ISCIR-INSPECT IT, precum şi verificarea echiparii cazanului cu aparatura de măsurare, de control şi de automatizare şi cu dispozitivele de securitate, în funcţie de nivelul de supraveghere (permanent sau periodic) în care se încadrează cazanul conform prevederilor de la pct. 5.1.l.l.2; c) verificarea condiţiilor privind regimul chimic al cazanului şi anume :- existenta prizelor şi dispozitivelor de prelevare a probelor de apa (de alimentare şi din cazan), de abur (saturat şi supraincalzit) şi de condensat ale cazanului;- existenta, dotarea şi organizarea punctului de lucru sau laboratorului chimic din centrala termica şi verificarea autorizaţiilor personalului (laboranti-operatori);- existenta registrului de analize cu indicii chimici şi cu frecventa minima obligatorie a analizelor; d) revizia interioară; e) încercarea la presiune la rece; f) încercarea la cald; g) verificarea registrului-jurnal de supraveghere a funcţionarii, numerotat şi vizat de conducerea agentului economic deţinător; h) verificarea exterioară.5.1.18.4 Verificarea exterioară se efectuează la cazanele livrate complet asamblate de agentul economic constructor şi consta în examinarea tuturor părţilor componente ale cazanului, în scopul depistarii unor eventuale defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare.5.1.18.5 Încercarea la presiune la rece se efectuează în conformitate cu pct. 5.3.3. Pentru cazanele livrate complet asamblate de constructor, încercarea la presiune la locul de montare nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii :- încercarea la presiune a fost efectuată la constructor şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 12 luni;.- cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;- în timpul montarii nu au fost executate lucrări de sudura la părţile sub presiune ale cazanului.Pentru cazanele care se asambleaza la deţinător/utilizatorul final, încercarea la presiune la rece este cea efectuată în timpul verificării montajului în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.5.1.18.6 În cazul montarii unor cazane care comporta un volum mare de lucrări de inzidire sau de izolatie, se admite efectuarea incercarii generale (finale) la presiune cu unele părţi de cazan inzidite sau izolate, numai dacă părţile respective au fost supuse incercarii la presiune înainte de izolarea lor în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.5.1.18.7 Încercarea la cald va consta în următoarele verificări principale :- verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului;- verificarea funcţionarii armaturilor de siguranţă şi control;- verificarea realizării funcţiilor de protecţie, de semnalizare, de monitorizare şi de reglare ale instalaţiei de automatizare;- verificarea funcţionarii instalaţiei de ardere;- verificarea funcţionarii principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;- verificarea realizării principalilor indici de funcţionare ai cazanului;- verificarea dilatarii libere la cazanele prevăzute cu aceasta posibilitate;- verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi examinarea, prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de către personalul de exploatare.5.1.18.8 Pentru participarea la încercarea la cald, ISCIR-INSPECT IT va fi anunţată de către deţinător (direct sau prin utilizator, după caz) sau de către montator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru aceasta încercare.La încercarea la cald trebuie să participe obligatoriu şi delegaţi ai agentului economic montator/instalator al cazanului şi, după caz, al instalaţiei de automatizare.Se poate lua în considerare şi procesul-verbal întocmit de proprietar/utilizator cu condiţia respectării pct. 5.1.18.7.5.2 Exploatarea cazanelor5.2.1 Generalitati5.2.1.1 Proprietarul/utilizatorul este obligat sa ia toate măsurile necesare în vederea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionarii cazanelor în condiţii de securitate.5.2.1.2 Proprietarii/utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) sa înregistreze cazanele la ISCIR-INSPECT IT şi, de asemenea, sa întocmească şi sa ţină la zi evidenta centralizata a acestora; b) sa supună cazanele la verificarea tehnica efectuată de personalul ISCIR-INSPECT IT în vederea autorizării, prin pregătirea cazanele şi crearea condiţiilor necesare în scopul verificării; c) să obţină de la ISCIR-INSPECT IT, înainte de punerea în funcţiune, autorizaţia de funcţionare pentru cazanele noi, cele vechi montate din nou sau cele aflate în exploatare (la termenul scadent); este interzisă punerea în funcţiune a unor asemenea cazane fără autorizaţia de funcţionare; d) sa ia măsurile necesare pentru ca instalaţiile de cazane să fie folosite în condiţii de securitate şi să execute reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea lor permanenta conform prevederilor reglementărilor legale şi ale prezentei prescripţii tehnice; e) sa elaboreze şi sa doteze fiecare loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a cazanelor, precum şi măsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi, dereglari ale proceselor tehnologice în care acestea sunt inglobate; la întocmirea instrucţiunilor interne se vor avea în vedere instrucţiunile constructorului; în aceste instrucţiuni se vor stabili condiţiile şi ciclurile de funcţionare, de reparaţiile opriri, în funcţie de specificul instalaţiei de cazan, precum şi verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de către deţinător cu personal tehnic de specialitate în perioadele dintre doua verificări tehnice periodice oficiale; rezultatele acestor verificări vor fi înscrise de persoanele care le-au efectuat într-o evidenta care se păstrează la unitatea deţinătoare; f) sa folosească la exploatarea cazanelor personal autorizat de ISCIR-INSPECT IT, instruit şi examinat periodic. g) sa desfăşoare activităţile de exploatare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor specifice furnizate de constructorul cazanului şi de proiectantul centralei termice; h) să aibă angajat personal responsabil cu supravegherea tehnica şi verificarea instalaţiilor (RSVTf); i) să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice exploatării cazanelor; j) să facă dovada dotărilor tehnice necesare exploatării cazanelor; k) sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI şi personalul de exploatare, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;1) sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSVTI; personalul nou propus va începe activităţile specifice numai după autorizarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; m) utilizatorii cazanelor sunt singurii răspunzători pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificărilor, chiar dacă acestea îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR-INSPECT IT; n) în cazul efectuării de lucrări de tipul celor menţionate în anexa B la pct. B.2 să solicite autorizaţia, astfel încât să se asigure ca agentul economic este autorizat pentru domeniul respectiv.5.2.1.3 Dacă se constata, cu ocazia verificărilor tehnice efectuate de proprietar/utilizator, defectiuni care afectează securitatea în funcţionare a cazanului, acestea vor fi anunţate la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul în vederea examinării instalaţiei şi luării măsurilor corespunzătoare.5.2.2 Proprietarii/utilizatorii sunt obligaţi sa numească personal propriu (ingineri şi/sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor de cazane, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT şi care răspunde împreună cu conducerea unităţii de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.Personalul menţionat, denumit în continuare "responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor" (RSVTI), va fi numit prin decizie data de conducătorul unităţii deţinătoare, conform modelului din anexa D.5.2.2.1 Personalul propriu de supraveghere tehnica are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) sa cunoască legislaţia şi prescripţiile tehnice specifice în vigoare care reglementează funcţionarea cazanelor în condiţii de securitate; b) sa urmărească elaborarea şi dotarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale precum şi măsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglari în funcţionarea cazanelor sau a proceselor tehnologice în care acestea sunt inglobate; c) sa întocmească planul anual de verificări şi încercări pentru autorizarea funcţionarii în continuare a cazanelor aflate în exploatare, pe care îl supune aprobării conducerii unităţii şi apoi îl înaintează la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalaţiile de cazane; d) sa urmărească folosirea cazanelor în condiţii de securitate, efectuarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerii permanente a acestora, conform reglementărilor legale şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice; e) sa organizeze şi sa participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a cazanelor; f) să asigure pregătirea cazanelor în vederea efectuării de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT a verificărilor tehnice şi încercărilor şi sa comunice la ISCIR-INSPECT IT datele la care se efectuează acestea; g) sa anunţe la ISCIR-INSPECT IT avariile şi accidentele produse la cazane şi sa participe la cercetarea acestora; h) sa colaboreze cu celelalte compartimente din unitate în vederea aplicării şi respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice; i) sa ţină evidenta cazanelor şi sa urmărească păstrarea corespunzătoare a autorizaţiilor de funcţionare.5.2.3 Sala cazanelor5.2.3.1 Accesul în sala cazanelor a persoanelor străine de exploatarea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzisă, fără aprobarea prealabilă din partea conducerii unităţii deţinătoare.Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum şi personalul propriu de supraveghere tehnica pot intra oricând în sala cazanelor, pe baza legitimatiei de serviciu sau a delegaţiei permanente de control.5.2.3.2 Este interzis a se da sălii cazanelor alta întrebuinţare, în afară celei de exploatare şi întreţinere a cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare.5.2.3.3 Spaţiile de acces şi de deservire a diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor precum şi căile spre uşile sălii vor fi întotdeauna libere. Uşile vor fi descuiate tot timpul funcţionarii cazanelor.5.2.3.4 În sala cazanelor trebuie să existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapida cu exteriorul (conducerea unităţii, locurile de consum a aburului, sursa de gaze fierbinti în cazul cazanelor recuperatoare etc.), care să evite deplasarile personalului de deservire a cazanului şi părăsirea sălii cazanelor.5.2.3.5 În sala cazanelor vor fi afişate la loc vizibil instrucţiuni de exploatare, care să ţină seama de specificul cazanelor din sala. De asemenea, vor fi afişate instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul de deservire a cazanului, precum şi placarde cu instrucţiuni de protecţia muncii.În cazul instalaţiilor complexe, atunci când volumul acestor instrucţiuni nu permite afişarea lor, personalul de exploatare va fi dotat individual cu acestea.Instrucţiunile de exploatare pot fi păstrate şi în camera de comanda a cazanului cu condiţia ca acestea să fie în număr suficient şi accesibile pentru întreg personalul de exploatare.5.2.4 Personalul de deservire şi organizarea muncii5.2.4.1 Proprietarul/utilizatorul, cei însărcinaţi în scris de către acesta, precum şi întreg personalul de exploatare sunt obligaţi sa cunoască şi să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, precum şi toate dispoziţiile legale care reglementează exploatarea cazanelor.5.2.4.2 Proprietarii/utilizatorii centralelor termice pot numi: responsabil sala cazane, fochisti şefi şi fochisti ajutori, conform organizării muncii în sala cazanelor prevăzute de proiectantul centralei termice.Atunci când complexitatea cazanelor şi specificul exploatării (de exemplu: autorizarea cazanului pentru funcţionare în regim de supraveghere nepermanenta) îl impune, se accepta şi un alt mod de organizare a muncii şi desemnare a personalului respectiv astfel încât să fie îndeplinite condiţiile din prezenta prescripţie tehnica.5.2.4.3 Fochiştii folosiţi la exploatarea cazanelor trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prevederile anexei L.Fochiştii şefi se pot numi de către unitatea deţinătoare numai dintre fochiştii autorizaţi.5.2.4.4 Proprietarul/utilizatorul poate incredinta sala cazanelor unui responsabil cu pregătire tehnica corespunzătoare, în raport cu importanţa instalaţiilor, pot fi numiţi ca responsabili: a) ingineri sau subingineri de specialitate (energetica sau mecanică); b) tehnicieni sau maiştri de specialitate (energetica sau mecanică) cu o practica în exploatarea cazanelor de minimum 5 ani; c) fochisti şefi cu o vechime în aceasta funcţie de minim 5 ani.În cazul salilor mici de cazane, atribuţiile responsabilului sălii cazanelor pot fi îndeplinite de o persoană competenţa, numita de proprietar/utilizator.5.2.4.5 Responsabilul sălii cazanelor are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) întocmeşte instrucţiuni pentru exploatarea şi revizia cazanelor, potrivit specificului acestora şi ţinând seama de cerinţele unei exploatări sigure; b) repartizează sarcinile personalului de exploatare şi controlează modul cum acestea sunt îndeplinite; c) informează conducerea unităţii deţinătoare asupra posibilităţii de folosire a cazanelor, ţinând seama de starea lor şi de timpul de oprire pentru revizii, reparaţii şi verificări; d) stabileşte ora pornirii şi opririi cazanelor prin registrul-jurnal de exploatare; e) controlează funcţionarea cazanelor şi ia, după caz, măsuri de inlaturare a defectelor; f) tine la zi registrul de evidenta interventiilor şi reparaţiilor; g) urmăreşte realizarea indicilor de calitate ai apei de alimentare; h) conduce reviziile şi reparaţiile curente şi participa efectiv la verificările tehnice oficiale; i) răspunde de pregătirea instalaţiilor pentru verificările tehnice oficiale; j) organizează instruirea şi verifica anual, în comisia numita de conducerea unităţii, nivelul cunoştinţelor tehnice în domeniu ale fochistilor; k) răspunde de respectarea atribuţiilor stabilite prin instrucţiunile interne.5.2.4.6 Fochistul şef are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) sa cunoască bine instalatia de cazane din punct de vedere al deservirii; b) sa cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare; c) sa ia toate măsurile necesare astfel ca pornirea şi oprirea cazanului să se facă în securitate; d) sa controleze funcţionarea armaturilor de siguranţă şi de control, a dispozitivelor de alimentare etc.şi contrasemnează rezultatele în registrul-jurnal de supraveghere; e) sa înlăture defectele semnalate de fochisti, iar în cazul în care nu le va putea inlatura sa responsabilul sălii cazanelor; f) sa conducă lucrările de curatare a cazanului; g) sa asiste la primirea-predarea serviciului de către fochisti şi sa contrasemneze în registrul-jurnal de supraveghere.5.2.4.7 Fochistul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) sa cunoască bine instalatia de cazane şi deservirea ei corecta, urmărind continuu funcţionarea normală a acesteia; b) sa cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare; c) sa supravegheze direct şi permanent buna funcţionare a cazanului şi a instalaţiilor anexe şi sa înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi prezenta prescripţie tehnica; d) sa comunice sefilor săi defectele constatate şi sa contrasemneze în registrul-jurnal de supraveghere; e) sa oprească din funcţiune cazanul în cazurile prevăzute la pct. 5.2.9.12; f) sa predea şi sa ia în primire serviciul numai după verificarea bunei funcţionari a cazanului; rezultatul predării-primirii se va consemna în registrul-jurnal de supraveghere sub semnatura ambilor fochisti.Este interzisă predarea şi preluarea serviciului în timpul efectuării unor manevre pentru înlăturarea unor situaţii de avarii în sala cazanelor.5.2.4.8 Fochiştii ajutori trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de sănătate şi ca şi fochiştii şi să aibă vârsta minima prevăzută de legislaţia în vigoare. Pentru aceştia nu este obligatorie autorizarea.5.2.4.9 Personalul de deservire va îndeplini în timpul funcţionarii cazanului numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, conform instrucţiunilor de exploatare şi instrucţiunilor interne.5.2.5 Evidenta exploatării cazanelor5.2.5.1 Fiecare sala de cazane sau instalatie tehnologică în care funcţionează cazane recuperatoare trebuie să aibă un registru-jurnal de supraveghere cu evidenta funcţionarii, prezentând o evidenta explicita a opririlor şi a orelor de funcţionare pentru fiecare cazan. Registrul numerotat, sigilat şi vizat de conducerea unităţii deţinătoare va fi păstrat în bune condiţii în sala cazanelor sau a instalaţiei tehnologice.Înscrierile în registru se vor face citeţ, nefiind permise corecturi sau ştersături ci numai anulari contrasemnate de cel care le-a efectuat.5.2.5.2 În registrul-jurnal de supraveghere pot face înscrieri: fochistul, fochistul şef, responsabilul sălii cazanelor, factorii responsabili din unitate (conducerea unităţii şi cei însărcinaţi în scris de aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificăţiile rezultate din autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT a funcţionarii cazanului în regim de supraveghere nepermanenta , dacă este cazul).5.2.5.3 Fochistul va înscrie în registrul-jurnal de supraveghere următoarele: a) constatările privind starea cazanului, a instalaţiilor auxiliare, a armaturilor, a sistemului de automatizare etc. efectuate la preluarea serviciului; b) ora la care efectuează operaţiile de verificare a armaturilor şi instalaţiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automată şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv constatările făcute; c) ora la care s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul şi felul defectiunii, precum şi ora şi modul de remediere a acestora; d) ora aprinderii şi stingerii focului; e) operaţiile principale privind tratarea apei, în cazul în care îi revine şi aceasta sarcina.5.2.5.4 Responsabilul sălii cazanelor şi fochistul şef vor înscrie în registrul-jurnal de supraveghere următoarele: a) data la care trebuie să fie pus în funcţiune sau oprit cazanul; b) constatările făcute cu ocazia controlului instalaţiei şi activităţii personalului de deservire, precum şi dispoziţiile date; c) orice alte dispoziţii referitoare la exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea tehnica a cazanelor şi instalaţiilor anexe, precum şi cele referitoare la organizarea muncii în sala cazanelor.5.2.5.5 Fiecare sala de cazane (sau instalatie tehnologică în care funcţionează cazane recuperatoare) va avea un registru de evidenta a reparaţiilor efectuate (inclusiv a curatarilor de piatra) la instalatia de cazane, numerotat şi vizat de conducerea unităţii deţinătoare. Responsabilul cu reparaţiile sau responsabilul sălii cazanelor va înscrie în registru data, locul, felul reparatiei şi operaţiile efectuate.Poziţia tevilor tăiate, înlocuite sau sudate va fi indicată într-o schema a tevilor (pentru ecran, economizor sau supraincalzitor) ataşată la registru.5.2.6 Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului5.2.6.1 Înainte de aprinderea focului la cazan, trebuie să se verifice: a) lipsa în focar şi în canalele de fum a persoanelor sau a unor obiecte şi scule uitate; b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere, a clapetelor de explozie etc.; c) starea de funcţionare a aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, a armaturii de închidere, a dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei, a instalaţiilor pentru arderea combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere, precum şi a eficacitatii tirajului natural; d) dacă exista flanse oarbe înainte şi după supapele de siguranţă, pe conductele de apa, de abur sau de combustibil, de golire, de purjare etc.; e) poziţia contragreutatilor supapelor de siguranţă şi, respectiv, existenta sigiliilor, conform prevederilor din cartea cazanului.5.2.6.2 Cazanul se va umple cu apa până la nivelul minim, lasandu-se tot timpul deschise robinetele de aerisire sau, în lipsa acestora, supapele de siguranţă de pe tambur, de pe supraincalzitor şi de pe economizor.La cazanele cu strabatere forţată, înainte de aprinderea focului se va realiza debitul minim al apei de alimentare prevăzut de către constructorul cazanului.5.2.6.3 Supraincalzitoarele aflate permanent în drumul gazelor de ardere, fără posibilitatea de a fi ocolite, trebuie să fie umplute cu apa. Dacă se dispune de o sursa sigura de abur, supraincalzitoarele pot fi racordate la aceasta sursa în loc să fie umplute cu apa.Se admite pornirea cazanelor şi cu supraincalzitoare uscate cu condiţia de a se lua măsurile necesare pentru evitarea arderii tevilor, consemnate în instrucţiunile de exploatare.5.2.6.4 În cazul economizoarelor de tip fierbator, care au legătură între tambur şi colectoarele inferioare ale acestora, înainte de aprinderea focului se vor deschide robinetele de pe aceste legături.5.2.6.5 Înainte de aprinderea focului trebuie să fie efectuată ventilarea focarului şi a canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilită în instrucţiunile de exploatare (în funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maxima a clapetelor de reglare sau, în lipsa acestora, la valoarea maxima disponibilă a tirajului natural. Fac excepţie de la regula de mai sus cazanele prevăzute cu preventilare automată sau preventilare controlată, la care se va asigura evacuarea a cel puţin 5 volume de aer5.2.6.6 La cazanele care funcţionează cu combustibil lichid, temperatura combustibilului trebuie să fie adusă la valoarea stabilită în instrucţiunile de exploatare înainte de aprinderea focului, în cazul în care injectia combustibilului se realizează cu abur, conducta de aductiune a aburului trebuie să fie incalzita în prealabil.5.2.7 Aprinderea focului5.2.7.1 Aprinderea focului în cazan se face numai în baza dispoziţiei responsabilului sălii cazanelor înscrisă în registrul-jurnal de supraveghere, iar personalul de deservire trebuie să fie anuntat din timp de acesta.5.2.7.2 La aprinderea manuală a focului se va ţine seama de următoarele: a) dispozitivul de aprindere trebuie să fie înlăturat din focar numai după obţinerea unei flacari stabile; b) în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu combustibil, se ventileaza cazanul, după care se trece din nou la aprinderea arzatorului; c) atunci când cazanul este echipat cu mai multe arzatoare aprinderea lor se face succesiv; d) dacă se sting toate sau o parte din arzatoarele aprinse, se întrerupe imediat alimentarea cu combustibil, se ventileaza cazanul, după care aprinderea arzatoarelor se poate repeta; e) nu este permisă aprinderea unui arzator de la arzatorul vecin.5.2.7.3 Aprinderea focului, la cazanele prevăzute cu instalaţii de automatizare, trebuie să se facă în conformitate cu instrucţiunile de exploatare întocmite de constructorul cazanului, urmărindu-se derularea şi realizarea corecta a secventelor automate de aprindere.5.2.7.4 Încălzirea cazanului până la racordarea la conducta de abur se face conform instrucţiunilor întocmite de constructorul cazanului, iar în lipsa acestora conform instrucţiunilor întocmite de responsabilii sălii cazanelor.5.2.7.5 Durata încălzirii cazanului va fi în funcţie de construcţia cazanului (de sistemul de dilatare, de modul de încălzire, de volumul de apa, de condiţiile de circulaţie a apei etc.).5.2.7.6 Dacă în urma creşterii volumului apei nivelul s-a ridicat prea mult se va elimina cu grija apa până la 50 mm deasupra nivelului minim, urmărindu-se ca robinetele de golire sau de purjare să se inchida etans.5.2.7.7 În timpul încălzirii cazanului pot fi strânse cu atenţie suruburile armaturilor prevăzute cu garnituri de etansare numai cu chei normale, fără prelungitor şi numai în prezenta responsabilului sălii cazanului, astfel:- la cazanele cu o presiune nominală până la 64 bar inclusiv, atunci când presiunea din cazan a atins cel mult 3 bar;- la cazanele cu o presiune nominală peste 64 bar, atunci când presiunea din cazan nu depăşeşte 4 bar.5.2.7.8 La cazanele prevăzute cu dispozitive de dilatare termica se va urmări în timpul încălzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).5.2.7.9 Dacă supraincalzitoarele şi economizoarele sunt prevăzute cu canale de ocolire a gazelor de ardere, clapetele pentru devierea acestor gaze vor fi aşezate în poziţia corespunzătoare, astfel încât gazele de ardere sa ocoleasca aceste instalaţii.5.2.7.10 Pentru preîntâmpinarea încălzirii apei în economizor peste temperatura maxima admisă prin proiect, în cazul când lipseşte canalul de ocolire, se va stabili prin proiect o schema care să asigure circulaţia apei în economizor.5.2.8 Pornirea cazanului5.2.8.1 Supraincalzitoarele umplute cu apa de răcire vor fi golite după ce presiunea din cazan este aproape de presiunea nominală. După golire se face legătură între supraincalzitor şi spaţiul de abur al cazanului.5.2.8.2 Supraincalzitoarele prevăzute cu canale pentru ocolirea gazelor de ardere se introduc în circuitul de funcţionare al cazanului prin manevrarea corespunzătoare a clapetelor, după ce s-a atins presiunea nominală a cazanului.5.2.8.3 Economizorul izolabil (pe partea de gaze) se pune în funcţiune imediat după alimentarea cazanului cu apa prin manevrarea clapetelor de conducere a gazelor de ardere în poziţia necesară. Se va controla creşterea temperaturii apei în economizor până la atingerea stării normale de funcţionare.În cazul folosirii unor combustibili cu umiditate mare, în scopul evitării formării picaturilor de apa pe ţevile economizorului, clapetele pentru conducerea gazelor de ardere vor fi deschise atunci când temperatura acestora a atins valoarea stabilită în instrucţiunile de exploatare.5.2.8.4 În cazul economizoarelor cu recirculatie, în timpul pornirii şi înainte de alimentarea cazanului cu apa, recirculatia se va închide.5.2.8.5 Conectarea cazanului la conducta de abur principala trebuie să se facă prin deschiderea treptata a robinetului principal după golirea completa de apa condensata şi după încălzirea acesteia prin suflare cu abur. în timpul încălzirii, se va urmări atent starea generală a conductei, a compensatoarelor, a reazemelor şi a suspensiilor, precum şi dilatarea uniforma a acesteia.La apariţia vibratiilor sau a socurilor puternice trebuie să se intrerupa încălzirea până la eliminarea cauzelor.5.2.8.6 În cazul în care conectarea cazanului la conducta principala se face când aceasta se afla sub presiune (prin conducta circula abur provenit de la alte surse), presiunea în cazan trebuie să fie cat mai apropiată de presiunea din conducta principala, iar în cazul cazanelor cu supraincalzitor temperatura aburului supraincalzit trebuie să fie cat mai apropiată de valoarea nominală.5.2.8.7 Pe măsura ce se măreşte sarcina cazanului, esaparea aburului în atmosfera se micşorează conform documentaţiei tehnice de însoţire şi/sau instrucţiunilor elaborate de proiectantul centralei termice.5.2.8.8 La punerea în funcţiune a cazanului, după o oprire de scurta durata, se vor respecta regulile de la pct. 5.2.7 şi 5.2.8 privind încălzirea şi punerea în funcţiune.5.2.9 Funcţionarea cazanului5.2.9.1 Funcţionarea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de unitatea constructoare şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul centralei termice.NOTĂ: În cazul cazanelor autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa funcţioneze în regim de exploatare fără supraveghere permenenta, instrucţiunile de exploatare vor detalia prioritar condiţionarile speciale pentru aceasta modalitate de funcţionare specificate şi avizate de ISCIR-INSPECT IT în procesul-verbal de autorizare de funcţionare în regim de supraveghere periodică Sl-Sp 24 sau Sl-Sp 72.5.2.9.2 În timpul funcţionarii, personalul de deservire trebuie să supravegheze starea cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe regimul de exploatare stabilit pentru cazan.5.2.9.3 În timpul funcţionarii cazanului se va acorda o atenţie deosebită: a) menţinerii nivelului normal al apei printr-o alimentare uniforma a cazanului; nu se admite scăderea sau creşterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim; b) menţinerii presiunii nominale a aburului; c) menţinerii temperaturii nominale a aburului supraincalzit şi a apei de alimentare; d) funcţionarii normale a arzatoarelor; e) funcţionarii normale a aparatelor de măsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi reglare automată, a armaturilor de siguranţă etc.; f) menţinerii debitului de apa corespunzător cantităţii de combustibil şi debitului de abur livrat (la cazanele cu strabatere forţată).5.2.9.4 Verificarea bunei funcţionari a manometrelor şi purjarea tubului sifon se va efectua cel puţin o dată pe schimb.5.2.9.5 Verificarea bunei funcţionari a indicatoarelor de nivel se efectuează astfel:- la cazanele cu presiunea nominală până la 15 bar inclusiv, se va efectua cel puţin o dată pe schimb;- la cazanele cu presiunea nominală de la 15 bar până la 40 bar inclusiv, se va efectua cel puţin o dată la 24 de ore;- la cazanele cu presiunea nominală peste 40 bar, se va efectua la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare.Compararea indicaţiilor indicatoarelor de nivel cu acţiune indirecta cu cele ale indicatoarelor cu acţiune directa se va face cel puţin o dată pe schimb.Defectele constatate trebuie să fie inlaturate imediat, iar în cazul în care acestea nu se pot inlatura se va anunta responsabilul sălii cazanelor pentru luarea măsurilor necesare.5.2.9.6 Verificarea funcţionarii supapelor de siguranţă prin suflare se va efectua astfel:- la cazanele cu presiunea nominală până la 40 bar inclusiv, se va efectua cel puţin o dată la 24 ore;- la cazanele cu presiunea nominală peste 40 bar, se va efectua la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare ale cazanului.Verificarea funcţionarii supapelor de siguranţă la cazanele cu presiune nominală peste 40 bar trebuie să fie efectuată în prezenta responsabilului sălii cazanelor.Orice defect constatat la supapele de siguranţă va fi adus la cunoştinţa responsabilului sălii cazanelor şi/sau RSVTLFuncţionarea cazanelor cu supape de siguranţă defecte sau dereglate este interzisă. De asemenea, este interzisă blocarea sau încărcarea suplimentară a supapelor de siguranţă.5.2.9.7 Verificarea bunei funcţionari a dispozitivelor de alimentare cu apa se va face prin pornirea pe timp scurt a fiecăruia dintre ele. La cazanele cu presiunea nominală până la 40 bar inclusiv, verificarea se va face cel puţin o dată pe schimb, iar la cele cu presiunea nominală peste 40 bar, la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare.5.2.9.8 Purjarea periodică a cazanului se va face la intervalele şi cu durata stabilite în instrucţiunile de exploatare sau conform dispoziţiilor compartimentului care răspunde de regimul chimic al apei şi al aburului.Se va proceda astfel:- înainte de purjare se va verifica buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a dispozitivelor de alimentare cu apa; nivelul apei în cazan trebuie să fie peste cel normal, iar după purjare sa nu scada sub cel minim;- în timpul purjarii se va urmări nivelul apei în cazan; la apariţia în reţeaua de purjare a vibratiilor puternice sau a socurilor hidraulice, purjarea trebuie să fie întreruptă imediat;- după purjare se va controla dacă robinetul de purjare închide etans.5.2.9.9 Suflarea cenusii şi a funinginii de pe suprafeţele de încălzire ale cazanului trebuie să se facă la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare. Aceasta se va efectua în sensul de evacuare a gazelor de ardere, începând de la focar spre canalele de gaze, asigurându-se în acest timp un tiraj mărit.5.2.9.10 Aparatura de măsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare automată a parametrilor de funcţionare trebuie să fie verificata la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare (la cazanele care funcţionează în regim de supraveghere nepermanenta, Sl-Sp24 sau Sl-Sp72, aceste verificări se suplimenteaza obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare,cu autodiagnosticare şi cu profilaxie automată pentru elementele sistemelor de protecţie automată, cu înregistrare automată a evenimentelor şi parametrilor în perioadele de funcţionare cu supraveghere aflată exclusiv în sarcina sistemului de automatizare).5.2.9.11 Rezultatele verificărilor efectuate conform pct. 5.2.9.4...5.2.9.10 vor fi înscrise în registrul-jurnal de supraveghere al sălii cazanelor.NOTĂ: În cazul centralelor termice echipate cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de automatizare trebuie să cuprindă cel puţin un subansamblu de înregistrare automată a tuturor parametrilor şi verificărilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor şi interventiilor automate efectuate de sistemul de automatizare în perioadele autorizate de funcţionare fără supraveghere cu operator uman pentru restabilirea funcţionarii normale sau blocarea în caz de avarie..5.2.9.12 Fochistul este obligat sa oprească imediat cazanul din funcţiune atunci când: a) nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuşi vizibil prin vizorul sticlei de nivel şi continua sa scada deşi cazanul este alimentat intens cu apa; b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se închide robinetul de abur al sticlei; în acest caz alimentarea cu apa este interzisă; c) debitul de apa de alimentare, la cazanele cu strabatere forţată, a scăzut sub limita minima de securitate prevăzută în instrucţiunile de exploatare; d) toate dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte; e) toate indicatoarele de nivel nu funcţionează; f) nivelul apei a trecut peste marginea superioară a sticlei şi prin purjarea cazanului nivelul nu scade; g) la elementele cazanului (tambur, colectoare, camere de apa, ţevi, plăci tubulare, cutii de foc etc.) au apărut burdusiti (cu excepţia umflaturilor mici la ţevi), fisuri sau crapaturi (cu excepţia fisurilor şi crapaturilor mici la ţevi), scurgeri pe la imbinarile sudate (cu excepţia usoarelor scurgeri la sudurile tevilor), încălzirea la roşu a unei părţi din peretele metalic; h) s-au produs crapaturi mari sau daramaturi la zidaria focarului sau cazanului; i) s-a încălzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de sustinere a cazanului; j) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze creşte anormal; k) sunt atinse limitele de declansare prin protecţia automată a cazanului, dar instalatia de automatizare nu realizează declanşarea;1) s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului; m) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progreseaza rapid şi nu poate fi stins; n) la stingerea accidentala a focului în camera de ardere.Funcţie de particularităţile functionale ale cazanului, în instrucţiunile de exploatare se vor stabili şi alte cazuri.Cazurile de mai sus vor fi aduse la cunoştinţa responsabilului sălii cazanelor şi/sau RSVTI şi vor fi înscrise în registrul-jurnal de supraveghere, iar atunci când se soldeaza cu avarii vor fi anunţate la ISCIR-INSPECŢIT, procedându-se după cum urmează:- în cazul avariilor care determina oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranta a cazanelor precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, proprietarul/utilizatorul va anunta, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în vederea efectuării cercetărilor tehnice;- proprietarul/utilizatorul este obligat sa ia măsurile necesare astfel ca situaţia produsă la avarie sau în timpul accidentului sa rămână nemodificata până la sosirea organului de verificare al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului în care aceasta ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau ar afecta procesul de producţie.În acest caz, persoana autorizata de ISCIR-INSPECT IT a proprietarului/utilizatorului respectiv va întocmi un raport tehnic cu situaţia tehnica a instalaţiei imediat după avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectiva le poate genera.5.2.9.13 La apariţia unor defecte de natura celor exceptate la pct. 5.2.9.12 lit g), precum şi a curgerilor la imbinarile mandrinate, a diferitelor defecte ale armaturii de control şi de securitate şi ale instalaţiilor auxiliare personalul de deservire va anunta imediat responsabilul sălii cazanului şi/sau RSVTI, care va dispune măsurile necesare în vederea eliminării defectelor respective.5.2.9.14 Supraincalzitorul cazanului va fi verificat în timpul funcţionarii în ceea ce priveşte:- temperatura de supraincalzire, care trebuie să fie menţinută şi la sarcina redusă a cazanului;- starea generală şi etanseitatea serpentinelor;- închiderea sigura a robinetului de umplere cu apa. în timpul opririi din funcţiune se va verifica sistemul de sustinere a supraincalzitorului.5.2.9.15 La funcţionarea economizorului se va urmări ca:- alimentarea cu apa să se facă în mod continuu;- temperatura apei la ieşirea din economizorul de tip nefierbator să fie mai mica decât temperatura de fierbere din cazan cu valoarea indicată prin proiect;- temperatura apei la intrarea în economizor să fie de cel puţin 40°C;- purjarea să fie efectuată periodic.În cazul în care la economizor apare un defect care îl face impropriu funcţionarii se va proceda la izolarea lui şi la alimentarea cazanului prin conducta de ocolire. În cazul economizoarelor neizolabile se va opri cazanul din funcţiune, cautand să se menţină nivelul normal al apei până la racirea suficienta a cazanului.5.2.9.16 Elementele cazanului (colectoare, distribuitoare, ţevi de legătură şi ţevi de supraincalzitor) care funcţionează la o temperatura a pereţilor de 450°C şi mai mare trebuie să fie verificate în ceea ce priveşte deformatiile şi modificările structurale.5.2.10 Oprirea, racirea şi golirea cazanului5.2.10.1 Înainte de oprirea cazanului din funcţiune se vor executa următoarele operaţii:- se va alimenta cazanul cu apa până la un nivel puţin peste nivelul normal;- se va reduce treptat arderea prin micşorarea cantităţii de combustibil şi de aer de ardere;- se vor lua măsuri pentru evitarea depăşirii temperaturii maxime admise în economizor (în cazul economizoarelor izolabile).5.2.10.2 Este interzisă stingerea focului cu apa, în afară de cazurile speciale prevăzute în instrucţiunile de exploatare (de exemplu pentru stingerea unui incendiu), urmărindu-se ca jetul de apa sa nu pătrundă la pereţi şi la zidaria cazanului.5.2.10.3 Decuplarea cazanului de la conducta principala de abur se va face conform instrucţiunilor de exploatare.5.2.10.4 La oprirea cazanului din funcţiune se va asigura racirea corespunzătoare a supraincalzitorului, conform instrucţiunilor de exploatare.5.2.10.5 Racirea cazanului înainte de golirea apei se face incet. Timpul şi modul de răcire va fi precizat prin instrucţiunile de exploatare, în funcţie de specificul instalaţiei.5.2.10.6 Golirea de apa se face incet, numai după ce temperatura zidariei a scăzut suficient şi presiunea din cazan a scăzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, după caz, prin supapele de siguranţă deschise în vederea aerisirii nu mai iese abur.După golire se deschid toate capacele şi se demonteaza robinetele în scopul racirii cazanului şi prin aerisire.Golirea cazanului şi a economizorului se va face şi la opririle din funcţiune de scurta durata, dacă exista pericol de inghet.5.2.11 Revizii curente, curatarea şi conservarea cazanelor5.2.11.1 În timpul funcţionarii cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru curatari sau spalari, responsabilul sălii cazanelor şi/sau RSVTI este obligat sa examineze starea cazanului, efectuand revizii exterioare, revizii interioare şi încercări de presiune la rece. Rezultatele acestor verificări şi încercări vor fi înscrise în registrul-jurnal de supraveghere.Intervalul de timp pentru efectuarea verificărilor menţionate mai sus va fi precizat în instrucţiunile de exploatare.5.2.11.2 Dacă cu aceste ocazii se constata deficiente care ar periclita securitatea în funcţionare a cazanului, acestea vor fi aduse imediat la cunoştinţa ISCIR-INSPECT IT.5.2.11.3 Curatarea cazanului se va face imediat după răcire şi golire, pentru a se evita pietrificarea namolului din cazan, şi va fi executată astfel încât suprafeţele metalice sa rămână curate.Uneltele folosite la curatare nu trebuie să aibă muchii ascutite care să degradeze suprafeţele metalice ale cazanului.5.2.11.4 În afară suprafeţelor metalice, vor fi bine curatate legăturile armaturilor cu cazanul, precum şi conductele de alimentare cu apa şi de golire.5.2.11.5 Izolarea cazanului pe partea de abur, de apa, de purjare, de combustibil etc. se va face prin flanse oarbe dimensionate corespunzător şi montate, de regula, în faţa robinetelor de închidere pe partea cazanului oprit, cu excepţia robinetului de golire la care flansa oarba se monteaza după aceasta.5.2.11.6 La cazanele care au conducte imbinate prin sudura (fără flanse) se admite ca izolarea să se facă cu ajutorul a doua robinete în serie, având între ele un robinet de drenaj în legătură cu atmosfera. Cele doua robinete, precum şi robinetul de drenaj vor fi blocate sigur (de exemplu cu lacat), primele în poziţia închis, iar cel de drenaj în poziţia deschis.5.2.11.7 Pentru lucrările de curatare şi revizii curente iluminarea cazanului se face cu lampi electrice portative, cu tensiunea maxima de 24 V. Bornele infasurarii primare a transformatorului trebuie să fie bine izolate.Este interzisă folosirea lampilor cu combustibil (acetilena, benzina, petrol etc.) cu flacara deschisă şi a lampilor electrice alimentate prin autotransformator.În cazul folosirii de aparate electrice portative la lucrările de curatare, revizie (de exemplu scule electrice, ventilatoare pentru răcire etc.) vor fi luate măsuri speciale de protecţia muncii împotriva electrocutarii.Înainte de a intră în focar şi în canalele de aer şi de gaze de ardere, acestea vor fi bine aerisite, după care registrul de fum sau clapele de aer se inchid şi se blocheaza.Pentru a permite curatarea şi verificarea corespunzătoare a focarului şi a canalelor de gaze de ardere se vor prevedea, după caz, scări bine fixate, schele sau alte sisteme sigure.Lucrările de curatare şi revizie nu pot începe dacă temperatura în interior este mai mare de 35 C. Pentru prevenirea unor eventuale accidente, aceste lucrări vor fi efectuate de cel puţin două persoane.5.2.11.8 Acolo unde îndepărtarea pe cale mecanică a depunerilor prezintă dificultăţi din cauza aderentei acestora sau a imposibilităţii accesului, poate fi efectuată o curatare chimica respectându-se prevederile prescripţiei tehnice specifice, Colecţia ISCIR.5.2.11.9 La revizia interioară trebuie să fie verificata şi evaluată starea conductelor de legătură, de alimentare şi de purjare, cu armaturile aferente, atât înainte cat şi după curatarea cazanului.5.2.11.10 La revizia interioară, înainte de curatarea cazanului, se va urmări, în principal, felul, cantitatea şi repartiţia depunerilor de piatra şi namol, pe partea de apa a părţilor sub presiune, sau a cenusii şi funinginii, pe partea gazelor de ardere.5.2.11.11 La revizia interioară, după curatarea cazanului se va efectua, în principal, examinarea suprafeţelor interioare ale cazanului şi, mai ales, a imbinarilor sudate, a portiunilor ambutisate şi valtuite, în scopul depistarii eventualelor coroziuni, deformari, fisuri, crapaturi etc. Pe partea gazelor de ardere se vor examina starea şi etanseitatea pereţilor focarului şi a canalelor de fum, starea boltilor, linia de foc, rosturile de dilatare, starea de funcţionare a uşilor de vizitare, a clapelor de explozie etc. De asemenea, vor fi examinate la exterior elementele metalice ale cazanului pentru a se depista eventualele deformari, coroziuni, fisuri, crapaturi etc.5.2.11.12 Încercarea de presiune la rece se va face cu apa, înainte de punerea cazanului în funcţiune, în scopul verificării etanseitatii întregului ansamblu sub presiune. Aceasta se efectuează la presiunea hidraulica de încercare indicată, fiind interzisă încercarea la o presiune mai mare.5.2.11.13 Revizia exterioară se efectuează cu cazanul în funcţiune, verificandu-se starea generală de funcţionare a cazanului (armaturile de control şi siguranţa, aparatele de măsurare, instalatia de automatizare, instalaţiile auxiliare), precum şi parametrii la care funcţionează.5.2.11.14 Pe timpul opririi mai indelungate din funcţiune, pentru evitarea deteriorării suprafeţelor interioare, cazanul trebuie să fie conservat conform instrucţiunilor speciale elaborate de constructorul cazanului. Conservarea cazanului se face în stare umeda sau uscata, în funcţie de perioadele de repaus şi de existenta pericolului de inghet.5.2.11.15 Supapele de siguranţă se vor verifica şi regla la un interval de maxim un an cu emiterea unui buletin de verificare de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT.5.3 Verificarea tehnica periodică5.3.1 Generalitati5.3.1.1 Cazanele sunt supuse în exploatare (începând de la prima punere în funcţiune) verificărilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări de presiune la rece şi revizii exterioare. La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, proprietarul/utilizatorul trebuie să pregătească instalatia, având încercările de casa efectuate cu rezultate corespunzătoare (menţionate într-un proces verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare nu trebuie să lipsească RSVTI al proprietarului/deţinătorului, şi, după caz, RSL al agentului economic montator/instalator.5.3.1.2 La cazanele cu funcţionare sezoniera (cazanele de abur ale fabricilor de zahăr, de conserve, de caramida etc., precum şi cazanele de apa fierbinte pentru încălzire), reviziile interioare şi încercările la presiune se vor efectua înaintea începerii sezonului de lucru, evitandu-se programarea verificărilor în timpul acestuia.5.3.1.3 Dacă la verificările periodice se constata defectiuni vizibile care reduc securitatea în funcţionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate dispune reducerea presiunii nominale şi poate scurta termenul pentru următoarele verificări, inscriind motivul în procesul-verbal încheiat, în funcţie de natura, mărimea, tipul defectului, vechimea cazanului sau condiţiile de exploatare inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate dispune efectuarea de examinari şi investigaţii tehnice care vor stabili posibilitatea funcţionarii în continuare în condiţii de securitate. Dacă se constată că instalatia prezintă pericol în funcţionare, aceasta va fi oprită din funcţiune.În cazurile în care la verificările tehnice oficiale se constata lipsuri care nu afectează securitatea în funcţionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate aproba punerea acestuia în funcţiune, stabilind şi un termen pentru remedierea lipsurilor respective.5.3.1.4 Cu ocazia fiecărei verificări tehnice periodice unitatea deţinătoare are obligaţia de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare a cazanului cu o unitate autorizata pentru activităţile de PIF/service la astfel de instalaţii.Reacordarea autorizaţiei de funcţionare pentru cazan este condiţionată de prezentarea raportului de verificări având drept concluzie respectarea condiţiilor de siguranţă şi funcţionare impuse de producător.5.3.2 Revizia interioară5.3.2.1 Revizia interioară consta în examinarea părţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apa, cat şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatării stării tehnice a cazanului.În cazurile în care datorită conceptiei constructive a cazanului examinarea interioară nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare la presiune completată, după caz, cu alte verificări (metode nedistructive). Verificările respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi periodicitatea) vor fi precizate în instrucţiunile elaborate de constructor şi detaliate în instrucţiunile interne.5.3.2.2 Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin odată la 4 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va putea stabili termene mai scurte, funcţie de starea tehnica şi vechimea cazanului.Unitatea utilizatoare este singura răspunzătoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu reamintite de către ISCIR-INSPECT IT.5.3.2.3 În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi în următoarele cazuri: a) după o întrerupere a funcţionarii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune; b) după o noua montare; c) cu ocazia unei reparaţii; d) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau personalul propriu de verificare (RSVTI) are motive temeinice sa considere necesară o astfel de verificare; e) atunci când este cerută motivat de agentul economic utilizator.5.3.2.4 În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, racit, bine curatat de piatra, de funingine etc., atât la interior cat şi la exterior, până la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie să fie umeziti sau unsi.La cazanele acvatubulare care nu au funcţionat cel puţin un an, utilizatorul va prezenta inspectorului de specialitate al ISCER-INSPECT IT un document din care să rezulte ca în perioada nefunctionarii cazanul a fost conservat corespunzător.5.3.2.5 Cazanele ignitubulare cu fascicul de ţevi demontabil vor fi revizuite la interior, în mod obligatoriu, cu fasciculul scos în afară.Pentru verificarea tevilor din mijlocul fasciculului, precum şi a unor părţi dinspre manta, la cazanele ignitubulare cu fascicul nedemontabil inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate solicita scoaterea unui număr de ţevi care să permită verificarea stării interioare a cazanului. Instalatia interioară din tambur, dacă împiedica examinarea, trebuie să fie demontata.5.3.2.6 Pentru examinarea cazanelor cu strabatere forţată, cat şi a altor cazane cu sisteme de ţevi inaccesibile pentru revizia interioară, inspectorul de specialitate poate solicita controlul nedistructiv pentru stabilirea stării pereţilor. Atunci când starea pereţilor tevilor nu se poate stabili prin aceasta metoda, pot fi tăiate bucăţi de ţevi de cel puţin 200 mm lungime în vederea examinării.5.3.2.7 La cazanele cu focar, pentru a face posibila examinarea tuturor părţilor sale (suprafeţe de încălzire, canale de gaze etc.), trebuie să fie efectuate amenajări (schele, scări bine fixate sau alte sisteme sigure) care să permită inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT efectuarea şi în condiţii de securitate a verificărilor.5.3.2.8 La verificarea interioară, o atenţie deosebită va fi acordată imbinarilor sudate, precum şi elementelor ambutisate.Conductele de alimentare din interiorul cazanului vor fi examinate în ce priveşte poziţia lor faţă de nivelul minim al apei, precum şi dacă locul şi sensul de intrare al apei în cazan nu împiedica buna circulaţie a apei în timpul funcţionarii.5.3.2.9 La camerele de apa se va examina în principal:- starea puntitelor dintre gaurile tevilor;- ovalizarea gaurilor pentru ţevi;- ţevile de legătură cu tamburii.5.3.2.10 La revizia interioară se va urmări existenta coroziunilor, fisurilor, crapaturilor, deformatiilor vizibile etc., precizându-se:- numărul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor;- poziţia, suprafaţa şi sageata deformatiilor;- natura şi mărimea fisurilor sau crapaturilor.5.3.2.11 La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardere etc. se va urmări existenta unor eventuale defecte de genul celor menţionate la pct. 5.3.2.7. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate solicita, în caz de suspiciune, înlăturarea unei părţi din zidaria sau izolatia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului; la un interval de maxim 10 ani cazanul se va dezizola.5.3.2.12 Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va solicita efectuarea unei investigaţii tehnice de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT ori de câte ori starea tehnica a cazanului impune efectuarea unei astfel de investigaţii (vechime mare, condiţii de exploatare, alte cauze).5.3.3 Încercarea la presiune hidraulica la rece5.3.3.1 Încercarea la presiune hidraulica la rece se va efectua cu apa sau alt fluid neutru cu temperatura maxima de 50°C, numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare.5.3.3.1.1 Pentru cazanele aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. Valoarea presiunii de încercare este: a) 1,5 pmax dar cel puţin 2 bar, pentru cazanele care lucrează la pmax ≤ 5 bar; b) 1,25 pmax dar cel puţin pmax+3 bar, pentru cazanele care lucrează la pmax > 5 bar.La cazanele cu strabatere forţată, valoarea presiunii hidraulice de încercare la rece nu va fi mai mica de 1,1 x presiunea de intrare în cazan corespunzătoare presiunii maxime.Încercarea la presiune hidraulica la rece se efectuează în scopul verificării rezistentei şi etanseitatii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidentierea eventualelor defecte care nu au putut fi observate la revizia interioară. Aceasta se efectuează cu toate armaturile montate, care trebuie să fie în perfecta stare de funcţionare.Încercarea la presiune hidraulica la rece se va efectua, în toate cazurile, precedată de o revizie interioară.La cazanele cu debite mari se recomanda ca înainte de efectuarea incercarii la presiune hidraulica Ia rece acestea să fie supuse unei încercări cu aer comprimat (încercare pneumatica), încercarea pneumatica se va aplica separat pe partea de înaltă şi de medie presiune. Aerul comprimat va avea o presiune care nu va depăşi 5 bar.5.3.3.1.2 Valoarea presiunii hidraulice de încercare la rece şi durata incercarii de presiune hidraulica la rece va fi conform documentaţiei tehnice de însoţire.5.3.3.2 Încercarea de presiune hidraulica la rece trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 8 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate reduce acest interval în funcţie de starea tehnica şi vechimea cazanului.Proprietarul/utilizatorul cazanului este singurul răspunzător de respectarea termenelor scadente pentru efectuarea incercarii de presiune, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu reamintite de către ISCIR-INSPECT IT.5.3.3.3 În afară termenului scadent, încercarea de presiune hidraulica la rece trebuie să se execute şi în următoarele cazuri: a) după o întrerupere a funcţionarii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune; b) după o noua montare; c) cu ocazia unei reparaţii; d) după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere; e) atunci când se demoleaza zidaria sau invelisul izolant al cazanului; f) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are motive să solicite efectuarea incercarii; g) atunci când este solicitată motivat de proprietar sau utilizator.5.3.3.4 În funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparaţii, încercarea la presiune hidraulica la rece poate să nu se mai execute, dacă acest lucru este prevăzut prin documentaţia sau proiectul de reparatie.5.3.3.5 În cazul mutării cazanelor dintr-un loc de funcţionare în altul, încercarea de presiune hidraulica la rece, atunci când aceasta se efectuează înainte de scadenta, se executa numai la presiunea maxima a cazanului de către personalul propriu de supraveghere tehnica (RSVTI) al proprietarului/utilizatorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.5.3.3.6 Cu ocazia incercarii la presiune hidraulica la rece, supapele de siguranţă se vor bloca pentru a nu permite pierderea apei prin ele ca urmare a creşterii presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata efectuării incercarii nu se admit scurgeri.5.3.3.7 Pentru creşterea presiunii în cazan pot fi folosite şi pompele de alimentare cu apa ale cazanului, dacă debitul acestora poate fi reglat astfel încât creşterea presiunii sa nu depăşească valorile prevăzute la pct. 5.3.3.1.5.3.3.8 După terminarea incercarii de presiune se vor debloca şi regla supapele de siguranţă. Datele şi elementele de reglare vor fi consemnate în procesul-verbal de verificare.5.3.3.9 Dacă după încercarea de presiune sunt necesare remedieri, organul de verificare va hotărî dacă încercarea la presiune trebuie safie repetată.5.3.3.10 Înainte de a fi prezentat inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, proprietarul/utilizatorul trebuie să supună cazanul la o încercare la presiunea nominală, în scopul inlaturarii oricăror eventuale neetanseitati.5.3.3.11 Încercarea la presiune hidraulica la rece se considera admisă în cazul în care, după expirarea timpului de proba stabilit, nu se constata pierderi de presiune evidentiate prin verificarea manometrelor de proba (minim doua), deformatii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri.5.3.4 Revizia exterioară5.3.4.1 Revizia exterioară se executa în timpul funcţionarii cazanului, inopinat şi consta în examinarea tuturor factorilor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţă şi anume: a) sala cazanelor, asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească (spaţii de acces şi deservire, iluminare, curăţenie etc.); b) funcţionarea armaturilor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare; c) dacă personalul de deservire este autorizat şi verificat periodic şi dacă cunoaşte regulile de exploatare a cazanului; d) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatura), variatiile de sarcina cu perioadele de suprasarcina precizate ca durată şi intensitate, precum şi consecinţele pe care le au acestea asupra cazanului; e) starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, a zidariei acestuia, precum şi a instalaţiilor auxiliare; f) starea instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flacarilor faţă de pereţii suprafeţelor de încălzire; g) existenta instrucţiunilor de exploatare în sala cazanelor şi dacă sunt cunoscute de personalul de deservire; h) existenta registrului-jurnal de exploatare al sălii cazanelor, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice; i) respectarea regimului chimic al cazanului, urmărindu-se:- variatia valorilor indicilor de calitate ai apei de alimentare, ai apei din cazan, ai aburului şi ai condensatului şi compararea lor cu cele precizate în documentaţia prezentată pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu;- frecventa determinării indicilor chimici şi compararea lor cu prevederile prescripţiei tehnice specifice, Colecţia ISCIR;- funcţionarea instalaţiei de tratare a apei de adaos şi, după caz, a condensatului la parametrii proiectati (debit şi indici);- funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor pentru luarea probelor şi a aparatelor de măsurare şi control a indicilor aflate pe cazan, pe instalaţiile de tratare, pe degazoare, pe reţeaua de condensat şi în laborator, prevăzute în proiect;- dotarea corespunzătoare a laboratorului, existenta personalului autorizat şi corectitudinea efectuării şi interpretării analizelor.5.3.4.2 Atunci când cerinţele producţiei nu permit oprirea cazanului la data scadenta se poate prelungi funcţionarea acestuia cu cel mult 6 luni pe baza unei motivatii scrise a proprietarului/utilizatorului din care să rezulte ca starea tehnica a cazanului permite acest lucru, în această perioadă, cazanul va funcţiona numai în urma unei revizii exterioare efectuate de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.5.4 Repararea cazanelor5.4.1 Repararea cazanelor se poate executa numai de către agenţi economici, autorizaţi de ISCIRINSPECT IT în acest scop, pe baza unui proiect de reparatie întocmit de un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT.Repararea se va face în conformitate cu reglementările care au stat la baza construcţiei cazanului. Proiectele de reparaţii vor fi întocmite de unităţi de proiectare autorizate conform anexei C de către ISCIR-INSPECT. Proiectele respective pot fi elaborate şi de către alte unităţi de proiectare cu condiţia ca acestea să fie, în prealabil, verificate şi avizate conform de o unitate de proiectare autorizata de către ISCIR-INSPECT.Proiectul de reparatie trebuie să conţină cel puţin documentele specificate în anexa S.Proiectantul va putea adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări, dar care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.Proiectele de reparatie vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT ocazie cu care se pot solicita condiţii suplimentare pentru verificări pe parcursul reparatiei sau de către responsabilul tehnic cu avizarea conformă (RTAC), autorizat conform anexei B, în baza împuternicirii date de ISCIR-INSPECT IT, înainte de începerea lucrărilor, în cazul în care pe parcursul efectuării reparaţiilor apar şi alte deficiente, care nu au fost tratate în proiectul iniţial, se va completa proiectul cu partea aferentă tratarii acestor lucrări.În cadrul reparaţiilor se vor utiliza:- subansambluri certificate;- subansambluri executate de reparatori autorizaţi, în baza unui proiect avizat conform.Proiectul de reparatie împreună cu documentaţia de reparatie se vor ataşa la cartea cazanului.5.4.2 Specificarea reparaţiilor care se verifica de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT5.4.2.1 Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la cazane se verifica de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de către responsabilul cu verificarea lucrărilor (RSL) al reparatorului şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi împuterniciţi în acest scop.5.4.2.2 Lucrările executate în cadrul reparaţiilor la cazane, care se verifica de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, sunt următoarele: a) înlocuirea de virole, de funduri, de plăci tubulare, a fasciculului de ţevi, a pereţilor membrana, a economizoarelor, a supraincalzitoarelor, a distribuitoarelor, a colectoarelor, a camerelor sectionale, a tubului focar, a elementelor de conducta sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalatie; b) repararea prin încărcare cu sudura a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat, şi placarea prin încărcare cu sudura, cu material inoxidabil, a suprafeţelor elementelor cazanelor; c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crapaturilor elementelor sub presiune; d) executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente; e) refacerea unor părţi prelevate în vederea verificării spalarii chimice a cazanelor; f) înlocuirea prin mandrinare a tevilor de fum, a tevilor fierbatoare sau de ecran, a tevilor de supraincalzitor sau economizor, a tevilor schimbatoare de căldură şi a niturilor de la cazane; g) înlocuirea armaturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; h) înlocuirea cu material nou, sub forma de petice (în cazul repararii elementelor sub presiune) din care s-au prelevat probe de material în vederea verificării calităţii acestuia sau a imbinarilor sudate; i) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a instalaţiei sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea instalaţiei (debit, presiune maxima, temperatura minima, temperatura maxima, suprafaţa de încălzire etc.); j) înlocuirea prin sudare a tevilor de fum, a tevilor de apa-abur din limitele cazanului, a tevilor din componenta pereţilor membrana, a serpentinelor suprafeţelor de schimb de căldură de la cazane; k) înlocuirea instalaţiilor de ardere, de reglare, de automatizare şi de protecţie cu alte instalaţii, diferite funcţional faţă de cele prevăzute în proiectul iniţial, sau dotarea cazanelor cu asemenea instalaţii.5.4.2.3 Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) nu s-au executat lucrările definite la pct. 5.4.2.2, verificarea tehnica a reparatiei se va efectua de responsabilii reparatorului şi deţinătorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi împuterniciţi în acest scop.5.4.2.4 Lucrările de reparaţii indicate la pct. 5.4.2.2 se vor executa numai de unităţi autorizate.5.4.3 Autorizaţia de a repara cazane nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de agentul economic constructor al cazanului în cadrul unităţii constructoare.5.5 Verificarea montarii sau repararii cazanelor5.5.1 Cazanele vor fi supuse unor verificări tehnice şi încercări după montare sau reparare, astfel : a) verificarea documentaţiei de montare sau de reparatie, a cărţii tehnice pentru cadrul metalic (unde este cazul), precum şi a declaraţiei de conformitate a montarii/reparatiei, întocmită conform modelului din anexa G; b) verificarea calităţii materialelor; c) verificarea aspectului şi dimensiunilor; d) verificarea marcarii; e) încercarea la presiune hidraulica; f) încercări speciale.Verificările şi încercările se efectuează de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la locul de montare, pentru cazanele care se monteaza sau se repara la locul de utilizare;5.5.2 Cartea construcţiei metalice de sustinere trebuie să corespundă prevederilor tehnice prevăzute în legislaţia în vigoare.5.5.3 Verificarea aspectului şi dimensiunilor va consta în: a) examinarea stării suprafeţelor elementelor la interior şi la exterior; nu sunt admise exfolieri, fisuri vizibile cu ochiul liber sau defecte superficiale care depăşesc abaterile negative la grosime; b) verificarea dimensiunilor elementelor, în special cele stabilite prin calculul de dimensionare, precum şi încadrarea eventualelor abateri în limitele admise prin documentaţia de reparatie.5.5.4 La cazanele la care după asamblare pereţii metalici ai unor elemente nu mai pot fi verificaţi sau verificarea poate fi efectuată numai parţial, este necesar ca prin grija agentului economic montator sau reparator, elementele respective să fie supuse verificării efectuate de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT înainte de asamblare, în fazele în care pot fi examinati pereţii metalici.5.5.5 Verificarea montarii se va face în conformitate cu prevederile normativelor referitoare la inspecţiile pe parcursul repararii.5.5.6 Se va inainta la ISCIR-INSPECT IT documentaţia tehnica de reparatie şi, în cazul în care aceasta este completa, se va trece la verificarea tehnica a reparatiei, respectiv la verificarea tehnica în vederea autorizării funcţionarii instalaţiei după reparatie şi se vor efectua, în principal, următoarele: a) verificarea documentaţiei tehnice de reparatie; b) verificarea execuţiei reparatiei (revizia interioară, încercarea la presiune etc.) conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.În cazul instalaţiilor sau al elementelor de instalaţii la care datorită conceptiei constructive nu mai este posibila examinarea cu ocazia verificării tehnice în vederea autorizării funcţionarii după reparatie, este obligatoriu ca agentul economic reparator să prezinte instalaţiile respective pentru efectuarea verificării de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de către responsabilii autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT, înainte de asamblare şi anume în fazele în care examinarea acestora este posibila.5.5.7 Rezultatele verificărilor se consemnează de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT în procesul-verbal din cartea cazanului, în procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării în vederea autorizării de funcţionare se stabileşte şi data următoarei verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie în registrul de supraveghere sau de evidenta a funcţionarii instalaţiei de către RSVTI al proprietarului/utilizatorului.5.5.8 Unităţile autorizate de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparaţii la cazane vor tine la zi evidenta lucrărilor executate, care se poate verifica de ISCIR-INSPECT IT, într-un registru numerotat, snuruit şi parafat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se găseşte unitatea.5.5.9 Cazanele la care au fost executate reparaţii care au condus la modificarea unor parametri vor fi prevăzute de către unitatea reparatoare cu o placa de timbru noua, care va fi fixată lângă placa de timbru iniţială.5.5.10 Încercarea la presiune hidraulica se efectuează conform prevederilor din proiect.5.5.11 După efectuarea incercarii la presiune hidraulica sunt interzise orice lucrări de sudare, de deformare la rece sau la cald la elementele cazanului care lucrează sub presiune.În cazul în care la încercarea la presiune hidraulica se vor constata defecte, acestea se vor inlatura după care încercarea va fi repetată.5.5.12 Încercarea la presiune hidraulica a cazanelor sau a elementelor acestora se va executa înainte de vopsire şi, după caz, izolare la unitatea reparatoare, care va asigura condiţiile corespunzătoare în vederea incercarii.5.5.13 Verificarea după inzidire sau izolare va urmări respectarea proiectului de execuţie în ceea ce priveşte:linia de foc, poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel faţă de acest nivel, boltile, etansarea pereţilor, construcţia şi amplasarea clapetelor de explozie, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare etc.5.5.14 În cazul reparatiei unor cazane sau elemente ale acestora, care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesita verificări şi încercări suplimentare (măsurarea deformatiilor etc,) sau atunci când unele din verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnica nu pot fi executate, se pot efectua şi alte verificări şi încercări. Acestea vor fi prevăzute în proiectul de reparatie, precizându-se tipul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de admisibilitate, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării.5.6 Obligaţiile agenţilor economici montatori sau reparatori5.6.1 Agenţii economici montatori sau reparatori au obligaţia să asigure inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT (RSL) posibilitatea verificării cazanelor în timpul montarii sau repararii acestora.5.6.2 Agenţii economici montatori sau reparatori au obligaţia sa pună la dispoziţia personalului propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT (RSL): a) documentaţia de reparatie, respectiv documentaţia de montare, completa sau elemente ale documentaţiei în cazul cazanelor în curs de reparare; b) toate datele necesare privind lucrările executate, care să permită stabilirea calităţii şi a modului de execuţie a reparatiei cazanului; c) personalul şi utilajele necesare verificării cazanului; d) echipamentul de protecţie necesar şi sa pregătească cazanul în mod corespunzător în vederea efectuării verificărilor şi încercărilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.5.6.3 Agenţii economici autorizaţi în vederea montarii/instalării sau repararii au obligaţia să execute suplimentar, la solicitarea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau a personalului propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT (RSL), toate masurarile, verificările şi încercările necesare stabilirii calităţii montajului sau reparatiei.5.6.4 Pe baza rezultatelor obţinute la verificările efectuate, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor încheia procese-verbale care vor conţine constatările făcute şi dispoziţiile obligatorii date.5.7 Verificarea documentaţiei tehnice de reparatie5.7.1 Se interzice începerea lucrărilor de reparaţii fără procesul-verbal emis de ISCIR-INSPECT IT.5.7.2 În vederea efectuării verificării tehnice a reparatiei, unitatea reparatoare va întocmi o documentaţie care va cuprinde: a) proiectul de reparatie avizat conform; b) certificatele de calitate ale materialelor întrebuinţate pentru părţile supuse presiunii sau care se asambleaza prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR în vigoare, specifice instalaţiei supuse reparatiei; c) certificatele privind efectuarea pe parcursul reparatiei şi în final a verificării lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, ale documentaţiei, respectiv ale proiectului de reparatie; d) fişele de omologare a procedurilor de sudare folosite, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice specifice referitoare la omologarea (aprobarea) procedeelor de sudare; e) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor; f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casa în care să se specifice ca instalatia se poate supune verificărilor tehnice în scopul autorizării funcţionarii.În baza celor de mai sus, reparatorul este obligat sa emita "Declaraţia de conformitate a reparatiei" al carei model este prezentat în anexa G.Documentaţia de reparatie trebuie să fie păstrată de către reparator minimum 10 ani. Reparatorul are obligaţia sa pună la dispoziţia inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT documentaţiile de reparatie, la solicitarea acestuia.Un exemplar din documentaţia de reparatie trebuie să fie ataşată la cartea cazanului.5.7.3 Documentaţia tehnica de reparatie se va verifica de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, rezultatele consemnându-se în procesul-verbal atasat la cartea cazanului.5.8 Refacerea cărţii tehnice-partea de construcţie şi retimbrarea cazanelorCazanele aflate în funcţiune fără placa de timbru trebuie să fie retimbrate, iar celor cărora le lipseşte cartea tehnica-partea de construcţie, aceasta li se va reface.Cazanele care pot fi retimbrate sau cărora li se poate reface cartea tehnica-partea de construcţie sunt cele intrate pe piaţa până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice.Aplicarea placii de timbru se poate efectua numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru reparare, iar refacerea cărţii tehnice-partea de construcţie se poate efectua numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru examinari, verificări şi investigaţii tehnice, în conformitate cu anexa B.Cărţile tehnice-partea de construcţie refăcute se vor inainta spre avizare la ISCIR-INSPECT IT.6 DISPOZIŢII FINALE6.1 În cazul avariilor care determina oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranta a cazanelor, precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, unităţile deţinătoare vor anunta în mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în raza căruia s-a produs avaria. Cu aceasta ocazie se vor anunta cel puţin următoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunta, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei, urmările avariei etc.6.2 Proprietarul/utilizatorul este obligat sa ia măsuri ca situaţia produsă la avarie sau în timpul accidentului sa rămână nemodificata până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului când aceasta ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor, în acest caz, persoana autorizata de ISCIR-INSPECT IT, aparţinând agentului economic respectiv, va întocmi un raport tehnic cu situaţia tehnica a instalaţiei imediat după avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectiva le poate genera.6.3 Efectuarea de reparaţii la un cazan care a suferit o avarie fără un proces-verbal întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT în vederea începerii reparatiei conduce la:- retragerea autorizaţiei reparatorului, fără posibilitatea de reautorizare a acestuia pe o perioadă de minim 6 luni;- oprirea din funcţionare a cazanului şi efectuarea unor examinari, verificări şi investigaţii tehnice.6.4 Proprietarilor/utilizatorilor care efectuează lucrări de reparatie cu agenţi economici neautorizati în domeniu 1-i se va retrage autorizaţia de funcţionare a cazanului şi se vor efectua obligatoriu examinari, verificări şi investigaţii tehnice.6.5 În cazul scoaterii din uz în vederea casării, proprietarul are obligaţia de a anunta ISCIR-INSPECT IT unde este înregistrat cazanul în vederea scoaterii acestuia din evidenta în cel mult 15 zile de la data casării.6.6 Prevederile prezentei prescripţii tehnice intră în vigoare la data de 01.01.2004.6.7 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea următoarele prescripţii tehnice: a) C 1-99 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea şi verificarea cazanelor de abur şi a cazanelor de apa fierbinte", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 77/2000; b) C 30-99 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor mici de abur", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 183/1999; c) C 10-82 "Prescripţii tehnice privind încercările în vederea omologării cazanelor de abur şi a cazanelor de apa fierbinte", aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 122/1982; d) C 11-86 "Prescripţii tehnice privind încercările în vederea omologării arzatoarelor cu funcţionare independenta de combustibil lichid şi de gaze combustibile", aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 97/1986; e) C 32-81 "Prescripţii tehnice privind încercările termochimice ale cazanelor de abur", aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 118/1981; f) parţial CR 1-2001 "Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 58/2001; g) parţial CR 2-99 "Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1/2000; h) parţial CR 3-99 "Prescripţii tehnice pentru verificarea reparaţiilor instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat şi pentru aplicarea placii de timbru la instalaţii mecanice sub presiune", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 139/1999; i) parţial CR 5-2000 "Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 228/2000.NOTĂ: Din prescripţiile tehnice CR 1-2001, CR 2-99, CR 3-99 şi CR 5-2000 rămân aplicabile numai prevederile tehnice referitoare la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţiile de ridicat din obiectivele şi instalaţiile nucleare.6.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.6.9 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure ca sunt în posesia ultimei editii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare.6.10 Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnica.6.11 Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnica la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referă la editiile în vigoare.
   +  Anexa A Standarde şi normativeSTAS 297/1-88, Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generaleSTAS 297/l-92, Culori şi indicatoare de securitate. ReprezentariSTAS 471-85, Fitinguri de fonta maleabila. NomenclatorSTAS 838-82, Fitinguri de fonta maleabila. Condiţii tehnice generale de calitateSTAS 996-91, Regulatoare de presiune cu actionare directa pentru gaze. Condiţiitehnice generale de calitateSTAS 3417-85, Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzirecentrala.Prescripţii de calcul termotehnicSTAS 7134-82, Regulatoare de presiune cu actionare indirecta pentru gaze.Condiţii tehnice generale de calitateSTAS 8130-88, Filete pentru ţevi fără etansare în filet. Dimensiuni şi toleranteSTAS 9194-72, Arzatoare monobloc. Arzatoare de gaze naturale. Condiţii tehnicegenerale de calitateSTAS 9270-85, Arzatoare de gaze naturale pentru cazane. Condiţii tehnice decalitateSTAS 10835/1-81, Filete cilindrice pentru ţevi. Calibre şi contracalibre fixe pentrufilete de ţevi cu şi fără etansare în filet. Tolerante defabricaţie şi uzuraSR ISO 7-1:2000, Filete pentru ţevi cu etansare în filet. Partea l-.Dimensiuni,tolerante şi notareSR ISO 8216-0:1996, Produse petroliere. Combustibili (Clasa F). Clasificare. Partea 0:Clasificare generalăSR ISO 8216-3:1996, Produse petroliere. Combustibili (Clasa F). Clasificare. Partea 3:Familia L (Gaze petroliere lichefiate)SR EN 88+A1:1998, Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizează combustibiligazosi pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 100 mbarSR EN 125+A1:1998, Dispozitive de supraveghere a flacarii pentru aparate careutilizează combustibili gazosi. Dispozitive termoelectrice desecuritate la aprindere şi la stingereSR EN 126:2000, Robinete multifunctionale pentru aparate care utilizeazăcombustibili gazosiSR EN 161+A1:1998, Robinete de închidere automate pentru arzatoare cu gaz şiaparate cu gazSR EN 377+A1:1997, Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi echipamentului asociat,utilizând combustibili gazosi, cu excepţia aparatelor anumedestinate utilizării industrialeSR EN 437:1997, Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparateSR EN 549:1999, Materiale pe bază de cauciuc pentru garnituri şi membrane,destinate aparatelor cu gaz şi instalaţiilor pentru gazSR EN 583-1:2001, Examinari nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1:principii generaleSR EN 1289:2002, Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichidepenetrante a imbinarilor sudate. Niveluri de acceptareSR EN 1291:2002, Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberimagnetice a imbinarilor sudate. Niveluri de acceptareSR EN 1593:2002, Examinari nedistructive, încercarea de etanseitate. Tehnica prinemisia de buleSR EN 1708-1:2002, Sudare. Detalii de baza ale imbinarilor sudate din oţel. Partea1: Componente supuse la presiuneSR EN 1711:2002, Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţiturbionari a imbinarilor sudate prin analiza în plan complexSR EN 1713:2000, Examinari nedistructive ale sudurilor Examinarea cu ultrasunete.Caracterizarea indicaţiilor din suduriSR EN 1779:2002, Examinari nedistructive, încercarea de etanseitate. Criterii dealegere a metodei şi a tehnicii Notă *) SR EN 1982:1999, Cupru şi aliaje de cupru. Lingouri şi piese turnateSR EN 1984:2002, Robinetarie industriala. Robinete cu sertar de oţelSR EN ISO 9606-3:2001, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şialiaje de cupru______________* Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi'nu presupune faptul ca materialul este adecvat pentru un echipament specific, în consecinţa, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului ca cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfacute.SR EN ISO 9606-4:2001, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şialiaje de nichelSR EN ISO 9606-5:2002, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şialiaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiuSR EN ISO 9692-2: 2000, Sudare şi procedee conexe. Pregătirea imbinarii. Partea 2:Sudarea cu arc electric sub strat de flux a otelurilor Notă *) SR EN 10028-1:2002, Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea1: Condiţii tehnice generale Notă *) SR EN 10028-2:1996, Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune.Partea 2: Oteluri nealiate şi aliate cu caracteristicispecificate la temperaturi ridicate Notă *) SR EN 10028-3:1996, Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune.Partea 3: Oteluri sudabile cu granulatie fina, normalizate Notă *) SR EN 10028-5:2001, Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune.Partea 5: Oteluri sudabile cu granulatie fina laminatetermomecanic Notă *) SR EN 10028-6:2001, Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune.Partea 6: Oteluri sudabile cu granulatie fina, calite şirevenite Notă *) SR EN 10028-7:2001, Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune.Partea 7: Oteluri inoxidabile Notă *) SR EN 10213-1:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţelutilizate Ia presiune. Partea 1: Generalitati Notă *) SR EN 10213-2:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţelutilizate la presiune. Partea 2: Mărci de oţel utilizate latemperatura ambianta şi la temperaturi ridicate Notă *) SR EN 10213-4:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţelutilizate la presiune. Partea 4: Mărci de oteluri austeniticeşi austenito-feritice Notă *) SR EN 10222-1:2001, Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prinforjare libera______________ Notă *) Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul ca materialul este adecvat pentru un echipament specific, în consecinţa, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului ca cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfacute.*)SR EN 10222-2:2002, Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.Partea 2: Oteluri feritice şi martensitice cu caracteristicispecificate la temperatura ridicată*)SR EN 10222-4:2002, Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fina cu limita decurgere ridicată*)SR EN 10222-5:2002, Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.Partea 5: Oteluri inoxidabile martensitice, austenitice şiaustenito-feritice*)SR EN 10269:2002, Oteluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cucaracteristici specificate la temperatura ridicată şi/sau scăzută*)SR EN 10272:2002, Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune*)SR EN 12392:2002, Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformareplastica. Condiţii speciale pentru produsele destinate fabricăriiechipamentelor sub presiune*)SR EN 12420:2002, Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate*)SR EN 12451:2002, Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudura pentruschimbatoare de căldurăSR EN 12452:2002, Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudura, cuaripioare pentru schimbatoare de căldurăSR EN 12517:2002, Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica aimbinarilor sudate. Niveluri de acceptareSR EN 13133:2002, Lipire tare. Calificarea operatorilor de lipire tareSR EN 13134:2002 Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tareSR EN 60529:1995, Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)EN 19 :2002, Industrial valves-marking of metalic valvesEN 473:2000, Non-destructive testing-Qualification and certification of NDTpersonnel-General principles____________ Notă *) Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul ca materialul este adecvat pentru un echipament specific, în consecinţa, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului ca cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfacute.EN 583-5:2000, Non-destructive testing-Ultrasonic examination-Part 5:Characterisation and sizing of discontinuitiesEN 1092-4: 2002, Flanges and their joints-circular flanges for pipes,valves, fittings and accessories, PN designated - Part 4:Aluminium alloy flangesEN 1349:2000/AC:2001, Industrial process control valvesEN 1515-2:2001, Flanges and their joints-Bolting-Part 1: Classification ofbolt materials for steel flanges, PN designatedEN 1591-1:2001, Flanges and their joints-Design rules for gasketed circularflange connections-Part l: Galculation method*)EN 1653:1997/A1:2000, Copper and copper alloys-Plate, sheet and circles forboilers, pressure vessels and hot water storage unitsEN ISO 9692-3:2001, Welding and allied processes-Recommendations for jointpreparation-Part 3:Metal inert gas welding and tungsteninert gas welding of aluminium and its alloys (ISO9692-3:2000)*)EN 10222-1:1998/A1:2001, Steel forging for pressure pmposes-Part l: Generalrequirements for open die forging*)EN 10273:2000, Hot rolled weldable steels bars for pressure purposes withspecified elevated temperature propertiesEN 12542:2002, Static welded steel cylindrical tanks, serially producedfor the storage of LPG having a volume not greater than 13mc and for installation above ground-design and manufactureEN ISO 12797:2000, Brazing-Destructive tests of brazed jointsEN 12952-1:2001, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part 1:GeneralEN 12952-2:2001, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part 2:materials for pressure parts of boilers and accessoriesEN 12952-3:2001, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part 3:Designand calculation for pressure partsEN 12952-5:2001, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part5:Workmanship and construction of pressure parts of theboiler___________ Notă *) Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul ca materialul este adecvat pentru un echipament specific, în consecinţa, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului ca cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfacute.EN 12952-6:2002, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part 6:Inspecţionduring construction, documentation and marking of pressure parts ofthe boilerEN 12952-7:2002, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part 7:Requirements forequipment for the boilerEN 12952-8:2002, Water-tub boilers and auxiliary installations-Part 8: requirementsfor firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilerEN 12953-1:2002, Shell boilers-Part l: GeneralEN 12953-2:2002, Shell boilers-Part 2: Materials for pressure parts of boilers andaccessoriesEN 12953-3:2002, Shell boilers-Part 3: Design and calculation for pressure partsEN 12953-4:2002, Shell boilers-Part 4:'Workmanship and construction of pressure partsof the boilerEN 12953-5:2002, Shell boilers-Part 5:Inspecţion during construction, documentationand marking of pressure parts of boilerEN 12953-6:2002, Shell boilers-Part 6: Requirements for equipment of the boilerEN 12953-7:2002, Shell boilers-Part 7: Requirement for firing systems for liquid andgaseous fuels for the boilerEN 13397:2001, Industrial valves-Diaphragm valves made of metalic materialsEN 13480-1:2002, Metalic industrial piping-Part l: GeneralEN 13480-2:2002, Metalic industrial piping-Part 2: MaterialsEN 13480-3:2002, Metalic industrial piping-Part 3: Design and calculationEN 13480-4:2002, Metalic industrial piping-Part 4: Fabrication and installationEN 13480-5:2002, Metalic industrial piping-Part 5: Inspecţion and testingNormativ 16-98, Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cugaze naturale (Elaborat de EPCT SA)Normativ 16/1-98, Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale(Elaborat de EPCT SA)  +  Anexa B Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea activităţilor de montare, instalare, punere în funcţiune, reparare, examinari şi investigaţii tehnice şi de întocmire a proiectelor de reparaţii la cazane de abur şi de apa fierbinteB.l Autorizarea agenţilor economiciB.1.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care solicită autorizarea va inainta la ISCIR-INSPECŢIT o documentaţie tehnica întocmită conform prevederilor anexei C.B.1.2 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prevăzute în prescripţia tehnica, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizaţia, întocmită conform modelului de la anexa LB.2 Domenii de autorizareAgenţii economici pot solicita autorizarea pentru: a) instalare; b) montare; c) reparare; d) punerea în funcţiune (PBF) a cazanelor; e) examinari şi investigaţii tehnice; f) instalare, punere în funcţiune (PIF) şi service la instalaţiile de automatizare şi de ardere; g) întocmirea proiectelor de reparatie.Autorizaţiile se vor acorda, în funcţie de parametrii cazanelor, astfel:
  Tipul autorizaţiei Debit de abur Debit caloric
  1 ≤ 10 t/h ≤ 5 Gcal/h
  2 ≤ 120 t/h ≤ 50 Gcal/h
  3 orice debit
  B.3 Obligaţii şi responsabilităţiB.3.1 Agenţii economici autorizaţi pentru instalare au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:- sa numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);- sa numească responsabil tehnic cu sudura (RTS), dacă este cazul;- sa omologheze procedurile de sudare necesare în vederea desfăşurării activităţii, dacă este cazul;- sa autorizeze sudorii în baza procedurilor de sudare omologate, dacă este cazul;- să deţină prescripţiile tehnice. Colecţia ISCIR, specifice domeniului de autorizare;- să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;- sa întocmească şi sa ţină la zi registrele de evidenta a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa H;- sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu (RSL, RTS), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSL/RTS; personalul nou propus va începe activităţile specifice numai după autorizarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT;- sa implementeze Sistemul de Management al Calităţii;- sa desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului;- sa verifice înainte de instalare existenta avizului obligatoriu de instalare emis de ISCIR-INSPECT II;- sa verifice, înainte de instalare, corespondenta instalaţiei cu documentaţia tehnica întocmită conform prevederilor prescripţiei tehnice.B.3.2 Agenţii economici autorizaţi pentru montare şi/sau reparare au următoarele obligării şi responsabilităţi:- sa numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);- sa numească responsabil tehnic cu sudura (RTS);- sa omologheze procedurile de sudare necesare în vederea desfăşurării activităţii;- sa autorizeze sudorii în baza procedurilor de sudare omologate;- să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de autorizare;- să facă dovada dotărilor tehnice specifice domeniului de autorizare;- sa întocmească şi sa ţină la zi registrele de evidenta a lucrărilor efectuate;- sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu (RSL, RTS), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSL/RTS şi sa o aplice numai după confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;- sa implementeze Sistemul de Management al Calităţii;- sa desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului.B.3.3 Agenţii economici autorizaţi pentru punere în funcţiune (PIF) au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:- sa numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);- să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de autorizare;- sa întocmească şi sa ţină la zi registre de evidenta a lucrărilor efectuate;- sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu (RSL), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSL şi sa o aplice numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;În funcţie de tipul autorizaţiei numărul minim al persoanelor care trebuie autorizate este precizat în tabelul .- să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;- sa implementeze Sistemul de Management al Calităţii;- sa desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului.B.3.4 Agenţii economici autorizaţi pentru examinari şi investigaţii tehnice au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:- sa numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);- să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de autorizare;- sa întocmească şi sa ţină la zi registre de evidenta a lucrărilor efectuate;- sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu (RSL)5 autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSL şi sa o aplice numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;- să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare sau să facă dovada colaborării cu laboratoare autorizate;- sa implementeze Sistemul de Management al Calităţii;- sa desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului (acolo unde este cazul).B.3.5 Agenţii economici autorizaţi pentru montare, punere în funcţiune şi service la instalaţiile de automatizare şi ardere au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:- sa numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);- să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de autorizare;- sa întocmească şi sa ţină la zi registre de evidenta a lucrărilor efectuate;- sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu (RSL), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSL şi sa o aplice numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;- să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;- sa implementeze Sistemul de Management al Calităţii;- sa desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului şi constructorului instalaţiei de ardere.
  Tipul autorizaţiei Număr de RTS Număr de RSL
  1 1 1
  2 1 2
  3 2 3
  B.3.6 Agenţii economici autorizaţi pentru verificarea şi avizarea proiectelor de reparaţii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:- sa numească responsabil tehnic cu verificarea proiectelor (RTV);- sa numească responsabil tehnic cu avizarea conformă a proiectelor (RTAC);- să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de autorizare;- sa întocmească şi sa ţină la zi registre de evidenta a lucrărilor efectuate;- sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a personalului tehnic autorizat şi sa o aplice numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;- sa implementeze Sistemul de Management al Calităţii;- sa desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului.B.3.6.1 Verificarea şi avizarea conform a proiectelorB.3.6.1.1 Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanta acestora cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicând pe copii ştampila conform modelului de mai jos.
  *
  Verificat, corespunde prescripţiei tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare**:
  Numele şi prenumele:
  Data: Semnatura:
  Notă: * Se va înscrie denumirea agentului economic.**Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.B.3.6.1.2 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare. Confirmarea avizării conforme se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicând pe copii (minim 2 exemplare) ştampila conform modelului de mai jos: a) în cazul în care avizarea conformă se face de către ISCIR-INSPECT:
  "AVIZAT conform:*
  ISCIR INSPECT**
  Numele şi prenumele:
  Data: Semnatura:
  Notă: * Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.**Se specifică Inspecţia Teritorială........... În cazul în careavizarea conformă se face de către ISCIR-INSPECT (unitatea centrala)nu se va specifică nimic. b) în cazul în care avizarea conformă se face de către personalul propriu al unităţii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT:
  *
  "AVIZAT conform:*
  Numele şi prenumele:
  Data: Semnatura:
  Nr./Data: ***
  Nr. Autorizaţie:
  Notă: * Se va înscrie denumirea agentului economic.** Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.***Se va înscrie nr. scrisorii de împuternicire din parteaISCIR-INSPECT şi data emiterii acesteia.B.3.6.1.3 Avizarea va consta în:- avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, înainte de începerea lucrărilor de montare sau reparare;- avizarea conformă, după caz, a desenului tip de ansamblu "AS BUILT" la terminarea execuţiei lucrărilor de montare (când proiectul iniţial se modifica din punct de vedere constructiv), cuprinzând toate modificările introduse pe parcursul acesteia în desenul tip de ansamblu, care va fi atasat la documentaţia tehnica.Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia ca urmare a modificării prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, aferente sau a modernizării instalaţiei. Unitatea de proiectare răspunde de conceptia corecta a soluţiilor tehnice, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă, de condiţiile tehnice de execuţie şi control prevăzute în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.Unitatea în cadrul căreia se avizează conform desenele tip de ansamblu va retine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenta conform modelului din J. Autorizaţia acordată de ISCIR-INSPECT agenţilor economici de proiectare trebuie să fie valabilă la data avizării proiectelor.B.3.6.1.4 Avizarea conformă a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru cazanele vechi (care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 752/2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 454/2003) care se procura din import, se va face de către ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de către o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT.Înainte de avizarea conformă, ISCIR-INSPECT va solicita ca proiectul de execuţie să fie transmis, prin grija importatorului, pentru verificare în ceea ce priveşte concordanta cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, unei unităţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.B.4 Autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)Responsabilul cu supravegherea lucrărilor al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT este nominalizat în autorizaţia eliberata agentului economic respectiv, conform prevederilor anexei I.Pentru a fi autorizat, RSL va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) sunt următoarele:- sa cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;- sa completeze la zi registrele de evidenta a lucrărilor efectuate şi să respecte obligaţiile care le revin conform prevederilor pct. B.3;- sa urmărească obţinerea avizului de instalare obligatoriu, înainte de începerea lucrărilor de instalare/montare, conform prevederilor prescripţiei tehnice;- sa verifice introducerea în fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea montarii sau repararii din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei de montare/reparare şi sa supună la încercări instalaţiile respective;- sa verifice documentaţia tehnica întocmită pentru lucrările efectuate (cartea instalaţiei-partea de montare, respectiv documentaţia de reparatie) sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei tehnice, precum şi concordanta instalaţiei cu documentaţia respectiva;- sa încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinarilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;- sa participe la instruirile periodice organizate de către ISCIR-INSPECT IT.B.5 Autorizarea responsabilului tehnic cu sudura (RTS)Responsabilul tehnic cu sudura al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECŢIT este nominalizat în autorizaţia eliberata agentului economic respectiv, conform prevederilor anexei I.Pentru a fi autorizat, RTS va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului tehnic cu sudura (RTS) sunt următoarele:- sa cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;- sa omologheze procedurile de sudare necesare desfăşurării activităţii;- sa instruiască sudorii în ceea ce priveşte aplicarea poansoanelor şi asigure menţinerea acestora în stare buna (marcajul poansoanelor să fie lizibil);- sa ţină evidenta la zi a sudorilor autorizaţi, în registrul de evidenta a sudorilor;- sa participe la instruirile periodice organizate de către ISCIR-INSPECT IT.B.6 Autorizarea responsabilului tehnic cu verificarea proiectelor (RTV) şi a responsabilului tehnic cu avizarea conformă a proiectelor (RTAC)Responsabilul tehnic cu verificarea proiectelor (RTV) şi responsabilul tehnic cu avizarea conformă a proiectelor (RTAC), al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sunt nominalizaţi în autorizaţia eliberata agentului economic respectiv, conform prevederilor anexei I.Pentru a fi autorizaţi, responsabilii vor susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT. Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului tehnic cu verificarea proiectelor (RTV) şi ale responsabilului tehnic cu avizarea conformă a proiectelor (RTAC) sunt următoarele:- sa cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care au fost autorizaţi;- sa completeze la zi registrele de evidenta a lucrărilor efectuate şi să respecte obligaţiile care le revin, conform prevederilor pct. B.3;- sa comunice trimestrial la ISCIR-INSPECT IT lista proiectelor elaborate şi avizate conform;- sa verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi sa confirme aceasta prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu (pentru responsabilul tehnic cu verificarea proiectelor RTV);- sa avizeze conform desenele tip de ansamblu pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT IT (pentru responsabilul tehnic cu avizarea conformă a proiectelor RTAC);- sa participe la instruirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.B.7 Condiţii de autorizare a responsabililorB.7.1 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- să aibă vechimea minima în specialitate 3 ani;- să fie inginer, subinginer, tehnician sau maistru;- să facă dovada ca este angajat al utilizatorului cazanului.- sa promoveze examenul de autorizare susţinut cu inspectorul de specialitate al ISCIR- INSPECT IT.B.7.2 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL) pentru instalare, montare, reparare, PIF la cazane, instalaţii de automatizare şi ardere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- să aibă vechimea minima în specialitate 5 ani;- să fie inginer sau subinginer;- să facă dovada ca este angajat al agentului economic;- sa promoveze examenul de autorizare susţinut cu inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.B.7.3 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL) pentru examinari şi investigaţii tehnice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- să aibă vechimea minima în specialitate 10 ani;- să fie inginer;- să facă dovada ca este angajat al agentului economic;- sa promoveze examenul de autorizare susţinut cu inspectorul de specialitate al ISCIR- INSPECT IT.B.7.4 Responsabilul tehnic cu sudura (RTS) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- să aibă vechimea minima în specialitate 5 ani;- să fie inginer sau subinginer;- să facă dovada ca este angajat al agentului economic;- sa promoveze examenul de autorizare susţinut cu inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.B.7.5 Responsabilul tehnic cu avizarea conformă a proiectelor (RTAC) pentru reparare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- să aibă vechimea minima în specialitate 8 ani, din care minim 3 ani în proiectare;- să fie inginer sau subinginer;- să facă dovada ca este angajat al agentului economic;- sa promoveze examenul de autorizare susţinut cu inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.
   +  Anexa C Documente necesare autorizării (reautorizarii) agenţilor economici pentru efectuarea activităţilor de montare, instalare, punere în funcţiune, reparare, examinari şi investigaţii tehnice şi de întocmire a proiectelor de reparaţii la cazane de abur şi de apa fierbinteDocumentele necesare autorizării sunt următoarele:1) adresa de solicitare în care trebuie să se precizeze:- domeniul de activitate pentru care solicită autorizarea;- datele societăţii: adresa, telefon, fax, cont, banca;2) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);3) certificatul de înmatriculare al agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);4) certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (CUI) al agentului economic (în copie);5) procedurile privind modul de efectuare a activităţilor solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţa, definiţii şi abrevieri, responsabilităţi, descriere activităţi., înregistrări etc.);6) lista completa cu dotările, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de măsurare şi control utilizate la activităţile solicitate, cu acte doveditoare de provenienţă din care să rezulte proprietatea;7) buletine de verificări metrologice pentru toate aparatele de măsurare şi control utilizate la activitatea de montare, instalare, punere în funcţiune şi reparare a cazanelor de abur şi de apa fierbinte;8) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (RSL, RTS, RTAC) emise de conducerea agentului economic, conform modelelor din anexele E şi F şi Fl (în original);9) curiculum vitae al personalului propus pentru autorizare;10) diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare (RSL, RTS, RTAC) (în copie);11) documentele personalului propus pentru autorizare ca RSL, RTS, RTAC din care să reiasă ca acesta este angajat al agentului economic cu contract de muncă (în copie);12) autorizaţia eliberata de ISCIR-INSPECT pentru laboratorul de control nedistructiv şi distructiv sau contractul de colaborare cu alt laborator (în copie).13) lista procedurilor de sudare omologate;14) lista sudorilor autorizaţi;15) lista RTV.  +  Anexa D Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI)ANTETUL AGENTULUI ECONOMICDECIZIENr. ......din .........Agentul economic ........................ reprezentat prin.................manager (director),Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a instalaţiilor sub presiune, prin care agenţii economici care deţin şi utilizează aceste instalaţii sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) pentru activitatea de responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI), care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C l,DECIDE:    1 Domnul (Doamna) ........................de specialitate............având    funcţia de........... începând cu data de............se numeşte responsabil    cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor sub presiune (RSVTI)    din cadrul ....................., urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.    2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor    este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în    vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C l, sarcinile lui fiind cele care    rezultă din prescripţia tehnica PT C l.    3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnica a în-    stalatiilor sub presiune va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii    de ..................., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor    pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei    tehnice PT CI.    4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT C l atrage,    după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor    vinovaţi.    5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr..... din........şi devine    definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.      DIRECTOR, OFICIU JURIDIC,     (Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi     semnatura şi ştampila) semnatura)  +  Anexa E Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)ANTETUL AGENTULUI ECONOMICDECIZIENr.......din .........Agentul economic ........................ reprezentat prin.................manager (director),Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a cazanelor, prin care agenţii economici care monteaza/instaleaza, repara, pun în funcţiune, examinează şi investigheaza cazane sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri) pentru activitatea de responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL), care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C l,DECIDE:    1 Domnul (Doamna)......................de specialitate...............având    funcţia de ................. începând cu data de................se numeşte    responsabil cu supravegherea lucrărilor din cadrul................. urmând    a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.    2 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL) este obligat sa cunoască    şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei    tehnice PT C l, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia teh-    nica PT C 1.    3 Activitatea responsabilului cu supravegherea lucrărilor va fi coordonata    şi indrumata din partea conducerii de..............................., care    răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevede-    rilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 1.    4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT C l atrage,    după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor    vinovaţi.    5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr....... din ..........    şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către    ISCIR-INSPECT IT.     DIRECTOR, OFICIU JURIDIC,     (Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi     semnatura şi ştampila) semnatura)  +  Anexa F Decizie pentru numirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS)ANTETUL AGENTULUI ECONOMICDECIZIENr. .......din .........Agentul economic .......................... reprezentat prin ..............manager (director),Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a cazanelor, prin care agenţii economici care monteaza/instaleaza, repara sau pun în funcţiune cazane sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri) pentru activitatea de responsabil tehnic cu sudura (RTS), care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C l,DECIDE:    1 Domnul (Doamna)..........................de specialitate............având    funcţia de .............. începând cu data de....................se numeşte    responsabil tehnic cu sudura din cadrul ......................, urmând a fi    autorizat de ISCIR-INSPECT IT.    2 Responsabilul tehnic cu sudura este obligat sa cunoască şi să aplice în-    tocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice    PT C l,sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnica PT C 1.    3 Activitatea responsabilului tehnic cu sudura va fi coordonata şi indrumata    din partea conducerii de ................, care răspunde împreună cu acesta    de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi    ale prescripţiei tehnice PT C 1.    4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT C l atrage,    după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor    vinovaţi.    5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr..... din.......şi devine    definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.     DIRECTOR, OFICIU JURIDIC,    (Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi     semnatura şi ştampila) semnatura)  +  Anexa F1 Decizie pentru numirea responsabilului tehnic cu avizarea conformă (RTAC)ANTETUL AGENTULUI ECONOMICDECIZIENr........din .........Agentul economic ............................ reprezentat prin.............manager (director),Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a cazanelor, prin care agenţii economici sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri) pentru activitatea de responsabil tehnic cu avizarea conformă (RTAC), care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C l,DECIDE:    1 Domnul (Doamna).........................de specialitate.............având    funcţia de ................ începând cu data de..................se numeşte    responsabil tehnic cu avizarea conformă din cadrul............. urmând a fi    autorizat de ISCIR-INSPECT.    2 Responsabilul tehnic cu sudura este obligat sa cunoască şi să aplice    întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice    PT C l, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnica    PT C l.    3 Activitatea responsabilului tehnic cu avizarea conformă va fi coordonata    şi indrumata din partea conducerii de.......................care răspunde    împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor    legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 1.    4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT C l atrage,    după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor    vinovaţi.    5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr....... din..........şi    devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.     DIRECTOR, OFICIU JURIDIC,    (Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi     semnatura şi ştampila) semnatura)  +  Anexa G Model de declaraţie de conformitate                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE                           pentru................*1)                         Nr.......data................    Agentul economic..........................................................    adresa....................................................................    autorizaţia ISCIR-INSPECT nr..............................................    adresa....................................................................    Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului/Codul unic de    înregistrare.....................................................    Declaram pe proprie răspundere ca am ...........*2) ............. cazanul    ............ tip..........cu seria/anul de fabricaţie ..........cu nr. de    înregistrare..............în evidenta ISCIR INSPECT-IT................*3)    ................, conform prescripţiei tehnice PTC l, Colecţia ISCIR.    Activitatea de ..............*2)............... a fost executată în baza    proiectului nr........elaborat de............ cu aviz ISCIR-INSPECŢIT nr.    .........................    Activitatea de..........*2)............... a constat din................    ........................................................................    ........................................................................    Parametrii cazanului după ..........sunt următorii: P(n)=......... .MPa;    S(i)=...........mp ; Q(n)=........t/h; T(n)=..........°C.    Cazanul a fost supus la încercarea la presiune hidraulica p=........MPa,    t=.......min, rezultatele incercarii fiind corespunzătoare.    Sistemele de avertizare, protecţie şi automatizare au fost verificate şi    s-au încadrat în limitele de funcţionare prevăzute în cartea cazanului-    partea de construcţie.    Sistemul de ardere a fost verificat şi corespunde. Arderea a fost verifi-    câtă şi reglata cu analizorul de gaz tip/seria. .... ......... şi emisiile    de gaze arse se încadrează în limitele admise.    Se anexează buletinul de analiza.DIRECTOR,(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila)___________*1) Instalare/montare/reparare/PF/examinare şi investigare/PIF şi service la instalaţii de automatizare şi ardere.*2) Se descrie activitatea efectuată.*3) Localitatea de referinţa.  +  Anexa H Registru privind situaţia montarii/instalării/punerii în funcţiune/repararii/examinării şi investigarii tehnice/întocmirii proiectelor de reparaţii la cazane
  Nr. crt. Agent econo- mic deti- nator Agent econo- mic cons- tructor Numărul de fabricaţie/ anul fabri- catiei/nr. inregistra- re Para- metri Data ├Lucrări efec- tuării lucra- rilor Decla- execu- tate Numele, ratie de con- formi- tate Nr/data Alte prenu- mele şi semna- tura RSL menti- uni
   +  Anexa I Model de autorizaţie pentru instalare, montare, PIF, reparare, examinari şi investigaţii tehnice                               INSPECŢIA DE STAT                          PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,             RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Sl INSTALAŢIILOR DE RIDICAT                            ISCIR-INSPECŢIT_________                                  AUTORIZAŢIE                             Nr......din..........  În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT CI, Colec-  tia ISCIR, şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-ver-  bal nr....... din.......................  I Se autorizeaza pentru.........................*1).........................  ............................................................................  ............................................................................  agentul economic ...........*2)...........din ............str. .............  nr. ........., urmare cererii nr. ............... din.......................  II Se autorizeaza pentru supravegherea tehnica a lucrărilor de mai sus urma-  torul personal tehnic de specialitate:     a) Responsabil cu supravegherea lucrărilor:..............................     b) Responsabil tehnic cu sudura:.........................................  În cazul schimbării denumirii sau a personalului autorizat, a întreruperii  activităţii sau a desfiinţării .................*2)..................... are  obligaţia sa anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autori-  zaţiei.  Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de  constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.  Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de .......*3)...............                                 INSPECTOR ŞEF                   (Numele, prenumele, semnatura şi ştampila)_________*1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei.*2) Se va indica agentul economic.*3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maxim 2 ani.  +  Anexa J Model de aviz de instalare
                                 INSPECŢIA DE STAT
                            PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
               RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Sl INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
                              ISCIR-INSPECT IT ______
    Nr.______/_________
                                       Către,
             (Denumirea agentului economic; adresa agentului economic)
    AVIZ INSTALARE CAZANE Nr._____
    Având în vedere adresa dvs. nr._____din ________şi ţinând seama de constata-
    rile menţionate în procesul-verbal nr._____din _________, încheiat în urma
    verificărilor efectuate:
    Va facem cunoscut ca în conformitate cu prevederile Decretului nr. 587/1973,
    modificat şi completat cu Decretul nr. 417/1985, ale Hotărârii Guvernului
    nr. 1.340/2001 şi ale prescripţiilor tehnice PT C l şi PT C 2, Colecţia IS-
    CIR, se acordă AVIZUL DE INSTALARE pentru următoarele cazane de abur:
  Tip cazan
  Debit (t/h)
  Presiunea nominală (bar)
  Combustibil
    Cazanele vor fi montate în centrala termica (clădire independenta noua, ex-
    tinsa, modernizata prin înlocuirea cazanelor vechi etc.) din cadrul agentului
    economic ___________, localitatea ________________, str.____________, nr.___,
    jud._________, conform documentaţiei prezentate.
    Avizul de instalare se acordă cu obligaţia respectării prevederilor prescrip-
    tiilor tehnice, Colecţia ISCIR în vigoare, precum şi a procesului-verbal men-
    tionat mai sus.
      INSPECTOR ŞEF, INSPECTOR DE SPECIALITATE,
     _______________ ___________________________
  __________Un exemplar din documentaţia avizată împreună cu avizul acordat se arhiveaza la ISCIR-INSPECT IT pentru a se urmări în timp menţinerea datelor prevăzute de documentaţie (indici chimici, date privind amplasarea etc.).
   +  Anexa K
  ROMÂNIA Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, re- cipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridi- cat - ISCIR- Proces-verbal de verificare tehnica nr. ........ INSPECŢIA TERITORIALĂ......... Adresa.............. Telefon............. Fax.................
    Încheiat astăzi ............... cu ocazia .......................... efectuat
    în baza HG 1.340/2001, HG 738/2003, Decretului nr. 587/1973, modificat şi
    completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor tehnice,
    Colecţia ISCIR, la ..................... tip.................................
    cu nr. de inventar/fabricaţie...........................şi cartea instalaţiei
    nr. .................având parametrii ultimei verificări.....................
    Denumirea agentului economic .................................din localitatea
    ...............str. ................ nr. ...... judeţ/sector ................
    Cod fiscal .............
    Verificarea s-a efectuat la ............. din localitatea....................
    str. ........................... nr. ......... judeţ/sector..................
    Subsemnatul....................... *l).....................................am
    constatat următoarele:
    .............................................................................
    .............................................................................
    Am dat următoarele dispoziţii:
    .............................................................................
    .............................................................................
    După aceasta verificare s-a admis............*2)...........*3)...............
    Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ........................
    Pentru aceasta verificare se va plati suma de .................. lei de către
    ..................din localitatea ................. str. ....................
    nr. ...... judeţ/sector ...............în cont...............................
    deschis la Banca....................filiala .................................
                               Am luat la cunoştinţa
    Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
    verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
                   delegatul sau verificarea tehnica reparator
   ............ .................. .................. .................
   ............ .................. .................. .................
  _________*1) Funcţia, numele şi prenumele.*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.*3) Se vor înscrie datele de reglare a supapei de siguranţă.
   +  Anexa L Autorizarea personalului de exploatareL.l GeneralitatiPersonalul autorizat, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, pentru deservirea şi supravegherea cazanelor de abur şi de apa fierbinte poarta denumirea de "fochisti" (persoane calificate şi autorizate care supraveghează şi deservesc în timpul exploatării cazanele de abur şi de apa fierbinte, supraincalzitoarele şi economizoarele independente).Fochiştii care supraveghează şi deservesc cazanele trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexa, privind capabilitatea teoretică şi practica de a exercita activitatea pentru care este autorizat.L.2 Condiţii de autorizareL.2.1 Pentru a fi înscrişi la cursul de specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;- au absolvit învăţământul obligatoriu;- sunt apţi din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii pentru care solicită autorizarea.L.3 Organizarea cursurilor de specializare de către ISCIR-INSPECT IT sau alte unităţi de specialitate în vederea autorizăriiL.3.1 În vederea autorizării personalului de exploatare, ISCIR-INSPECT IT sau alte unităţi de specialitate, care vor solicita aceasta, vor organiza cursuri de instruire (teoretică şi practica).ISCIR-INSPECT IT sau alte unităţi de specialitate care organizează şi derulează cursuri de instruire trebuie să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesioanla a adulţilor.Unităţile de specialitate care solicită deschiderea unui curs pentru instruirea personalului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- fac dovada ca au ca obiect de activitate organizarea de cursuri de specializare şi sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare;- dispun de instructori de specialitate (lectori calificaţi);- dispun de mijloace didactice adecvate scopului;- fac dovada posibilităţii efectuării pregătirii teoretice şi practice a cursanţilor.Cursurile de specializare se vor preda pe baza programelor analitice, care reprezintă minimum de cunoştinţe şi de durata necesare pentru autorizare.De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice care trebuie să fie efectuate în vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT IT, programele analitice vor fi adaptate şi dezvoltate corespunzător.L.3.2 Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni şi maiştri de specialitate sau de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea, care îndeplinesc criteriile de experienta profesională în domeniul exploatării instalaţiilor şi cunosc prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR.L.3.3 Avizarea cursurilor de specializare de către ISCIR-INSPECT ITL.3.3.1 Cursurile vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT. în acest scop, unitatea care organizează aceste cursuri va depune oficial la ISCIR-INSPECT IT5 cu cel puţin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în doua exemplare, următoarele: a) programa analitica dezvoltata pe lecţii şi desfăşurată sub forma de orar care va cuprinde:- obiectul (tema) lectiilor-teorie şi practica;- numărul de ore (teorie şi practica);- data, ora şi locul desfăşurării lectiilor,- lectorii; b) suportul de curs, respectiv documentaţia de referinţa pentru programa analitica, care se va pune la dispoziţia cursanţilor; c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională, funcţia şi locul de muncă (după caz); d) tabelul cu numele şi prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, seria şi numărul actului de identitate sau CNP, pregătirea şcolară şi calificarea profesională ale cursanţilor; e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor şi ale supraveghetorului de practica, precum şi tipul instalaţiei şi orarul de efectuare a stagiului de practica; f) dosarele personale ale candidaţilor (într-un singur exemplar), întocmite de organizatorul cursului de specializare; care trebuie să conţină:- copie de pe actul de identitate;- copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu (prevăzut pentru categoria de calificare pe care o are candidatul) şi copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;- adeverinta medicală (prevăzută la pct. L.2.1).Deschiderea cursurilor de specializare nu se poate face decât după obţinerea avizului de la ISCIR-INSPECT IT.L.3.3.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va verifica toate documentele prezentate de organizatorul cursului.Verificările menţionate mai sus, constatările făcute şi propunerile privind deschiderea cursului vor fi consemnate de către inspectorul constatator într-un proces-verbal încheiat în doua exemplare. Procesul-verbal menţionat va fi prezentat inspectorului şef care va analiza şi va decide în privinta avizării cursului de specializare şi va comunică oficial rezultatul organizatorului cursului. Documentaţia care a stat la baza avizării cursului, împreună cu dosarele candidaţilor se păstrează de către organizatorul cursului, care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării acestora conform legislaţiei în vigoare. La dosarele candidaţilor, prin grija organizatorului cursului de specializare, se vor ataşa şi celelalte acte menţionate în prezenta anexa.L.3.3.3 Modificări ulterioare în documentaţia care a stat la baza avizării cursului se pot efectua numai în intervalul celor 15 zile menţionate la pct. L.3.3.1, la solicitarea scrisă şi motivată a organizatorului cursului şi numai cu avizul ISCIR-INSPECT IT.L.3.3.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificări privind modul cum se desfăşoară cursurile de specializare, luând măsuri corespunzătoare, după caz.L.3.3.5 Avizarea deschiderii cursurilor de specializare se acordă de ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare curs în parte. Modelul de aviz pentru deschiderea cursului este prezentat în anexa R. După absolvirea cursului de instruire, participanţilor li se vor elibera adeverinte de instruire, conform modelului de la anexa M.L.3.3.6 Candidaţii care au studii superioare, care au absolvit şcoala de maiştri, şcoala profesională sau liceul industrial de specialitate, precum şi posesorii de autorizaţii de fochist eliberate de MApN sau MAI, pentru deservirea cazanelor care fac obiectul prescripţiei tehnice, se pot prezenta la examenul de autorizare fără să fie necesară absolvirea unui curs de instruire, însă condiţiile privind practica rămân neschimbate.L.3.3.7 Cursurile de instruire în vederea autorizării vor fi urmate de o practica la cazane. După efectuarea practicii, se va obţine adeverinta de practica, conform modelului din anexa N.L.4 Autorizarea fochistilorL.4.l Persoanele care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur, de apa fierbinte, supraincalzitoare şi economizoare independente, precum şi cazane mici de abur sunt denumite în continuare "fochisti".L.4.2 Clasa A: fochiştii care supraveghează şi deservesc cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare şi economizoare independente vor fi instruiti, specializaţi şi autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupa de autorizare prevăzută în tabelul L.l.  ┌──────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Grupa de │ Tip cazan │ Debit │ │autorizare│ │ (t/h sau Gcal/h) │ ├──────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ I │Toate cazanele care nu se încadrează │ < 10 t/h, │ │ │în gr. II şi III │ ≤ 5 Gcal/h │ ├──────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ II │Cazane de abur │ 10-100 t/h inclusiv │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │Cazane de apa fierbinte │ peste 5 Gcal/h │ ├──────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ III │Cazane de abur │ peste 100 t/h │ └──────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘L.4.3 Clasa B: fochiştii care supraveghează şi deservesc cazane de abur din categoria E. în cazul cazanelor din categoria E cu rezistenta electrica, exploatarea nu necesita personal autorizat de ISCIR-INSPECT IT. Personalul de exploatare va fi instruit de către RSVTI pe baza instrucţiunilor de utilizare a cazanelor elaborate de către constructor.L.4.4 Autorizarea fiecărui fochist se face pentru o categorie şi, după caz, o grupa de autorizare care cuprinde tipul de cazan pe care candidatul a efectuat stagiul de practica prevăzut la pct. L.4.5.L.4.5 Pentru cazanele de abur şi de apa fierbinte care fac obiectul prescripţiei tehnice, stagiul minim necesar de practica sau, după caz, de vechime în meserie este:Clasa A-grupa I: 6 luni de practica la cazane de grapa I;Clasa A-grupa II: 6 luni de practica la cazane de grapa II sau un an fochistautorizat la cazane de grapa I;Clasa A-grupa III: un an practica la cazane de grupa III şi un an fochist autorizat la cazane de grupa II sau un an fochist autorizat la cazane de grupa I şi 6 luni practica la cazane de grupa III;Clasa B: stagiu minim de 30 de zile lucrătoare pe cazane din categoria E.La practica efectuată în cadrul programului de pregătire şi specializare, cursanţii trebuie să efectueze cel puţin următoarele manevre şi lucrări practice: a) manevre pentru pornirea cazanului, atât la rece cat şi la cald, inclusiv punerea în paralel cu alte cazane aflate în funcţiune; b) manevre pentru înlăturarea pericolului în cazul apariţiei unor situaţii deosebite în funcţionarea cazanului, cum ar fi:- lipsa apei în cazan;- întreruperea alimentarii cu combustibil;- lipsa tensiunii electrice etc.; c) manevre pentru constatarea funcţionarii corecte a indicatoarelor de nivel al apei şi a traductoarelor de nivel; d) manevre pentru verificarea funcţiilor de protecţie-automatizare; e) manevre pentru purjarea cazanului; f) manevre pentru oprirea cazanului din funcţiune ; g) demontarea şi montarea unui indicator de nivel, inclusiv înlocuirea unei garnituri defecte; h) manevre pentru verificarea funcţionarii supapelor de siguranţă; i) manevre de reglare a sarcinii cazanului.L.5 Programa analitica pentru cursul de specializare în vederea autorizării fochistilorClasa A
  Partea teoretică şi practica Ore de predare
  Teoretică Practica
  Notiuni generale : - notiuni despre căldură ; - aburul şi proprietăţile sale ; - tehnologia materialelor (materiale folosite în construcţia cazanelor, imbinari etc.). 15 -
  Cazane de abur şi de apa fierbinte : - date generale; - clasificarea cazanelor; - descrierea principalelor tipuri de cazane. 15 -
  Părţile principale ale cazanelor : -instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combusti- bililor ; -gospodăria de combustibil; -instalaţii de ardere şi focare ; -suprafeţele de încălzire şi vaporizare ; -suprafeţele de încălzire auxiliare ; -construcţia metalică de sustinere; -inzidirea şi izolatia termica ; -instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenusii; -instalaţii de alimentare cu apa ; -conducte, armături, dispozitive de siguranţă ; -aparate de măsurare şi control; -automatizarea funcţionarii cazanelor. 65 15
  Combustibili şi arderea: - clasificarea şi proprietăţile combustibililor ; - arderea; - procesul de ardere a combustibililor. 10 2
  Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apa fier- binte : - notiuni privind balanţa apa-abur într-o instalatie de cazane ; - condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan ; - notiuni despre tratarea apei. 10 8
  Exploatarea cazanelor: - măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune ; - punerea în funcţiune ; - funcţionarea cazanului; - supravegherea în timpul funcţionarii; - oprirea cazanului din funcţiune; - organizarea exploatării, evidenta primara, jurnalul de tura etc. 20 20
  Exploatarea economică a cazanelor: - pierderi de căldură în funcţionare; - randament; - indici pentru controlul exploatării economice ; - funcţionarea în regim automat. 18 8
  Avarii la instalaţiile de cazane: - avarii la instalaţii de ardere; - avarii la elementele cazanului; - avarii la instalaţiile anexe; - măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor; - sisteme automate de protecţie; - sisteme de semnalizare preventivă; - intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor. 17 8
  Curatarea, revizia, repararea şi verificarea tehnica oficială: - curatarea interioară şi exterioară a cazanului; - revizia cazanului; - condiţii de recepţie tehnica: verificarea tehnica oficială. 10 8
  Tehnica securităţii muncii: - legislaţia în vigoare pentru protecţia muncii; - măsuri de prim ajutor. 8 2
  Legislaţie, regulamente, instrucţiuni: - Decret nr. 587/1973, Decret nr. 417/1985; - prescripţii tehnice, Colecţia ISCIR; - instrucţiuni tehnice interne. 8 -
  Respectarea legislaţiei, a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, a normelor de tehnica securităţii muncii, Legea 90/1996 etc. 4 -
  Recapitulatie:I Partea teoretică ........................................... 200 orePartea practica ............................................ 76 oreII Verificarea însuşirii cunoştinţelor........................ 2 oreL.6 Programa analitica pentru cursul de pregătire în vederea autorizării fochistilorClasa B
  Partea teoretică şi practica Ore de predare
  Teoretică Practica
  Notiuni generale : - notiuni despre căldură ; - aburul şi proprietăţile sale ; - tehnologia materialelor (materiale folosite în construcţia cazanelor, imbinari etc.). 4 -
  Cazane de abur şi de apa fierbinte : - date generale; - clasificarea cazanelor; - descrierea principalelor tipuri de cazane. 15 -
  Părţile principale ale cazanelor : -instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combusti- bililor ; -gospodăria de combustibil; -instalaţii de ardere şi focare ; -suprafeţele de încălzire şi vaporizare ; -izolatia termica ; -instalaţii de alimentare cu apa ; -conducte, armături, dispozitive de siguranţă ; -aparate de măsurare şi control; -automatizarea funcţionarii cazanelor. 10 3
  Combustibili şi arderea: - clasificarea şi proprietăţile combustibililor ; - arderea; - procesul de ardere a combustibililor. 2 2
  Regimul chimic al cazanelor de abur: - notiuni privind balanţa apa-abur într-o instalatie de cazane ; - condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan ; - notiuni despre tratarea apei. 3 1
  Exploatarea cazanelor: - măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune ; - punerea în funcţiune ; - funcţionarea cazanului; - supravegherea în timpul funcţionarii; - oprirea cazanului din funcţiune; - organizarea exploatării, evidenta primara etc. 9 4
  Sisteme de automatizare ale cazanelor 10 5
  Avarii la instalaţiile de cazane: - avarii la instalaţii de ardere; - avarii la elementele cazanului; - avarii la instalaţiile anexe; - măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor; - sisteme automate de protecţie; - sisteme de semnalizare preventivă; - intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor. 2 1
  Curatarea, revizia, repararea şi verificarea tehnica oficială: - curatarea interioară şi exterioară a cazanului; - revizia cazanului; - condiţii de recepţie tehnica: verificarea tehnica oficială. 4 1
  Tehnica securităţii muncii: - legislaţia în vigoare pentru protecţia muncii; - măsuri de prim ajutor. 2 1
  Legislaţie, regulamente, instrucţiuni: - prescripţii tehnice, Colecţia ISCIR; - instrucţiuni tehnice interne. 8 -
  Recapitulatie:I Partea teoretică .......................................... 60 orePartea practica ........................................... 20 oreII Verificarea însuşirii cunoştinţelor...................... 2 oreL.7 Autorizarea fochistilor pentru cazane conduse de calculatorL.7.1 Persoanele care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi de apa fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandata de un sistem de calcul integrat se numesc în continuare "fochisti cazane conduse de calculator".L.7.2 Clasa D: fochiştii care supraveghează şi deservesc cazane de abur şi de apa fierbinte comandate de calculator vor fi instruiti, specializaţi şi autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupa de autorizare prevăzută în tabelul L.1.L.7.3 Autorizarea fiecărui fochist se face pentru o categorie şi, după caz, grupa de autorizare care cuprinde tipul de cazan pe care candidatul a efectuat stagiul de practica prevăzut la pct. L.7.4.L.7.4 Pentru cazanele de abur şi de apa fierbinte care fac obiectul prescripţiei tehnice, stagiul minim necesar de practica sau, după caz, de vechime în meserie este:Clasa D - grupa I: 6 luni de practica la cazane de grupa I;Clasa D - grapa II: 6 luni de practica la cazane de grapa II sau un anfochist autorizat la cazane de grapa I;Clasa D - grapa III: un an practica la cazane de grapa III şi un an fochist autorizat la cazane de grapa II sau un an fochist autorizat la cazane de grapa I şi 6 luni practica la cazane de grapa III.La practica efectuată în cadrai programului de pregătire şi specializare, cursanţii trebuie să efectueze cel puţin următoarele manevre şi lucrări practice:- manevre pentru pornirea cazanului, atât la rece cat şi la cald, inclusiv punerea în paralel cu alte cazane aflate în funcţiune;- manevre pentru înlăturarea pericolului în cazul apariţiei unor situaţii deosebite în funcţionarea cazanului, cum ar fi :● lipsa apei în cazan ;● întreruperea alimentarii cu combustibil;● lipsa tensiunii electrice;● disfunctionalitatea sistemului de calcul din diverse motive;- manevre pentru constatarea funcţionarii corecte a sistemului de calcul;- manevre pentru verificarea funcţiilor de protecţie-automatizare;- manevre pentru purjarea cazanului;- manevre pentru oprirea cazanului din funcţiune;- demontarea şi montarea unui indicator de nivel, inclusiv înlocuirea unei garnituri defecte;- manevre pentru verificarea funcţionarii supapelor de siguranţă ;- manevre de reglare a sarcinii cazanului.L.7.5 Programa analitica pentru cursul de specializare în vederea autorizăriifochistilor cazanelor conduse de calculator Clasa D
  Partea teoretică şi practica Ore de predare
  Teoretică Practica
  Notiuni generale : - notiuni despre căldură ; - aburul şi proprietăţile sale ; - tehnologia materialelor (materiale folosite în construcţia cazanelor, imbinari etc.). 6 -
  Cazane de abur şi de apa fierbinte : - date generale; - clasificarea cazanelor; - descrierea principalelor tipuri de cazane. 6 -
  Părţile principale ale cazanelor : -instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combusti- bililor ; -gospodăria de combustibil; -instalaţii de ardere şi focare ; -suprafeţele de încălzire şi vaporizare ; -suprafeţele de încălzire auxiliare ; -construcţia metalică de sustinere; -inzidirea şi izolatia termica ; -instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenusii; -instalaţii de alimentare cu apa ; -conducte, armături, dispozitive de siguranţă ; -aparate de măsurare şi control; -automatizarea funcţionarii cazanelor. -calculatoare de proces 16 15
  Combustibili şi arderea: - clasificarea şi proprietăţile combustibililor ; - arderea; - procesul de ardere a combustibililor. 10 2
  Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apa fier- binte : - notiuni privind balanţa apa-abur într-o instalatie de cazane ; - condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan ; - notiuni despre tratarea apei. 10 8
  Exploatarea cazanelor: - măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune ; - punerea în funcţiune ; - funcţionarea cazanului; - supravegherea în timpul funcţionarii; - oprirea cazanului din funcţiune; - organizarea exploatării, evidenta primara, jurnalul de tura etc. 20 20
  Exploatarea economică a cazanelor: - pierderi de căldură în funcţionare; - randament; - indici pentru controlul exploatării economice ; - funcţionarea în regim automat. 18 8
  Avarii la instalaţiile de cazane: - avarii la instalaţii de ardere; - avarii la elementele cazanului; - avarii la instalaţiile anexe; - măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor; - sisteme automate de protecţie; - sisteme de semnalizare preventivă; - intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie; - avarii ale interfetelor 24 8
  Curatarea, revizia, repararea şi verificarea tehnica oficială: - curatarea interioară şi exterioară a cazanului; - revizia cazanului; - condiţii de recepţie tehnica: verificarea tehnica oficială. 10 8
  Tehnica securităţii muncii: - legislaţia în vigoare pentru protecţia muncii; - măsuri de prim ajutor. 8 2
  Legislaţie, regulamente, instrucţiuni: - prescripţii tehnice, Colecţia ISCIR; - instrucţiuni tehnice interne. 8 -
  Respectarea legislaţiei, a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, a normelor de tehnica securităţii muncii, Legea 90/1996 etc. 4 -
  Recapitulatie:I Partea teoretică .......................................... 142 orePartea practica ........................................... 76 oreII Verificarea însuşirii cunoştinţelor..................... 2 oreNOTĂ: Până la data înscrierii la cursul de autorizare, candidaţii trebuie să facă dovada pregătirii lor ca operatori calculator.L.8 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizareL.8.1 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursurilor de specializare, precum şi numărul candidaţilor care vor participa la examen, vor fi comunicate în scris la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte, de către conducerea unităţii care a organizat cursurile urmând ca stabilirea datei să se facă de comun acord.Examinarea cursanţilor se face de către o comisie compusa din: a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT-preşedintele comisiei; b) responsabilul cursului de specializare; c) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de specializare.Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica: a) dacă au fost respectate prevederile de la pct. L.3,3 şi L.3.7 (după caz, prevederile de la pct. L.3.6); b) copiile de pe actele tip ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi adeverintele de absolvire a cursului de specializare prevăzute în anexa M; c) adeverintele de practica pe instalaţii de tipul celor pentru care se solicita autorizarea (formular conform anexei N); d) existenta unei fotografii color mărimea % pentru fiecare candidat.Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.L.8.2 Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:- certificat de naştere (în copie);- certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu (în copie);- adeverinta medicală cu menţiunea:"Apt pentru prestarea meseriei de fochist";- adeverinta de absolvire a cursului sau copie de pe diploma care atesta pregătirea în specialitate a personalului (diploma, autorizaţie de tip MI sau MAPN);- adeverinta de practica ;- fotografie color mărimea 3A.Examenul de autorizare consta într-o proba teoretică şi o proba practica, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitica a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului.L.8.3 Pentru a fi autorizat, candidatul trebuie să fie declarat "Admis" atât la proba teoretică cat şi la cea practica, în cazul în care la una din probe a obţinut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat "Respins" la examen.L.8.4 Rezultatele examenului vor fi consemnate într-un proces-verbal tip, întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, conform modelului din anexa O. Dosarele candidaţilor rămân la unitatea organizatoare a cursului, care le va arhiva în conformitate cu legislaţia în vigoare.L.8.5 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa P. Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor sau altei persoane desemnate de organizatorul cursului sub semnatura de primire.L.8.6 Candidatul "Respins" sau care nu s-a prezentat la examen se poate prezenta la o noua examinare în termen de maxim 6 luni de la terminarea cursului, în caz contrar adeverinta de absolvire a cursului îşi pierde valabilitatea.În această perioadă de timp, candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului din anexa N.L.8.7 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).L.8.8 Valabilitatea autorizaţiei este de un an. La expirarea valabilităţii, persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se prezinte anual pentru examinarea în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, iar din doi în doi ani să prezinte şi adeverinta medicală cu menţiunea:"Apt pentru prestarea meseriei de fochist".L.8.9 Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice vor fi examinate anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, de o comisie tehnica numita de agentul economic care asigura exploatarea cazanelor. Din comisie va face parte în mod obligatoriu şi RSVTI, iar în cazul în care nu exista RSVTI examinarea se va efectua de către ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal,L.8.lO Persoanelor autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practica meseria de fochist pentru care deţin carnet de autorizare şi nu se prezintă la examinarile menţionate la pct L.8.9 sau fochistilor care, în urma examinarilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se va interzice practicarea acestei meserii până la îndeplinirea condiţiilor de la pct. L.8.9.L.8.11 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a meseriei de fochist mai mult de un an, pot sa reia practicarea acestei activităţii cu condiţia prezentării certificatului medical şi, respectiv, confirmarea după examinarea de către comisia tehnica.L.8.12 Persoanelor autorizate transferate de la alte unităţi sau de la alte secţii din cadrul aceleiaşi unităţii, li se poate incredinta deservirea instalaţiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui instructaj şi a unei practici de acomodare de minimum 16 ore, în raport cu complexitatea instalaţiei, şi după examinarea acestora.L.8.13 Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalatie la operarea/deservirea unui alt tip de instalatie din cadrul grupei pentru care este valabilă autorizaţia se face în urma examinării autorizatului de către comisia tehnica a unităţii deţinătoare, în baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe tipul de instalatie pentru care urmează să fie examinat, în acelaşi fel se face trecerea de la un tip la un alt tip de instalatie pentru care nu au fost stabilite grupe. Examinarea se va face de către comisia tehnica prevăzută la pct. L.8.1L.8.14 Trecerea de la un tip de instalatie dintr-o grupa la un alt tip de instalatie dintr-o alta grupa se face în urma examinării de către o comisie tehnica a unităţii deţinătoare al carei preşedinte este inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, în baza unui instructaj teoretic de minimum 50 ore, completat cu o practica de minimum 96 ore pe noul tip de instalatie.Pregătirea se va face pe baza unei programe analitice întocmite de unitatea deţinătoare (programa analitica trebuie să fie avizată de ISCIR-INSPECT IT).NOTE:1) Pentru fochisti trebuie să fie îndeplinită condiţia de vechime în activitatea de exploatare indicată la pct L.7.4.2) Se permite extinderea autorizaţiei de la clasa A la clasa D, în grupe echivalente, cu condiţia prezentării unei diplome de absolvire a unui curs de calculatoare, eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a efectuării unui stagiu de practica de minimum 90 de zile.3) în cadrul clasei D, extinderea autorizaţiei pentru alta grupa de autorizare se va efectua în condiţiile menţionate pentru fochiştii de clasa A.L.8.15 Rezultatele tuturor examinarilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie, la rubricile respective. Trecerea de pe un tip de instalatie pe altul, menţionată la punctul anterior, se operează în evidenta proprie de către ISCIR-INSPECT IT emitenta a carnetului de autorizare.L.9 Sancţionarea personalului autorizatPersonalul autorizat în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în timpul efectuării activităţilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplica cunoştinţele teoretice şi practice. Se pot lua următoarele măsuri:- sesizarea conducerii agentului economic unde îşi desfăşoară activitatea fochistul pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;- consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;- aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor ;- retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise;- retragerea definitivă a carnetului după comiterea unei abateri grave .L.lO Alte dispoziţiiL.10.1 Fochiştii sunt obligaţi sa poarte permanent, la locul de muncă, autorizaţia asupra lor.L.10.2 În cazul uzurii avansate sau al deteriorării accidentale a autorizaţiei eliberate de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera alta autorizaţie, pentru înlocuirea celei uzate, cu condiţia depunerii autorizaţiei uzate la ISCIR-INSPECT IT.L.10.3 Orice modificare, adăugire sau stersatura efectuată în autorizaţie, fără semnatura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.
   +  Anexa M Model de adeverinta de absolvire pentru autorizarea fochistilor  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC                            ADEVERINTA DE ABSOLVIRE                            Nr......din............  Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna)..............................  nnăscut/născută la data de .............în localitatea ......................  sector/judeţ............... BI/CI........*1)......CNP.......*2).............  având ca studii de baza..................şi calificarea.....................  a absolvit cursul de instruire ţinut la ....................................  de la ...................până la............  Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi cursantului la examenul de  autorizare de către ISCIR-INSPECT IT ca fochist.  Valabilă 180 de zile de la data emiterii.             DIRECTOR RESPONSABIL CURS__________*1) BI/CI - Buletin de identitate/Carte de identitate.*2) CNP - Cod numeric personal.  +  Anexa N Model de adeverinta de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea fochistilor  UNITATEA  ..............................  Localitatea...................                             ADEVERINTA DE PRACTICA                             Nr......din...........  Prin prezenta se adevereste ca domnul(doamna) ..............................  nnăscut/născută la data de .................în localitatea ..................  sector/judeţ............... angajat/angajata la ..............*1)...........  a efectuat practica la .........*2)....................... sub supravegherea  domnului(doamnei).........................*3)..........................de la  ................până la ..................totalizand...........ore.  În acest timp domnul(doamna).......................şi-a insusit deprinderile  practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autori-  zare.  Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.      DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETOR                           TEHNICA A INSTALAŢIILOR DE PRACTICA,(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi semnatura) (Numele, prenumele şisemnatura şi ştampila) semnatura )________*1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţa.*2) Se va scrie tipul cazanului pe care a efectuat practica.*3) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.  +  Anexa O Model de proces-verbal pentru autorizarea fochistilor
    ISCIR-INSPECT IT
    ....................
                     PROCES-VERBAL Nr........din..............
                       cu rezultatele obţinute la examenul de
                   autorizare ca fochist a următorilor candidaţi
   
  ┌────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────┐ │Nr. │Nu- │Data │Locul│CNP*1)│Pre- │ Uni- │Rezultatul │Numărul│ Sem- │Obs.│ │crt.│mele│nas- │nas- │ │gati-│tatea │ obţinut │carne- │natura │ │ │ │ şi │terii│terii│ │rea │ la │ la │tului │ de │ │ │ │pre-│ │(lo- │ │sco- │care │ examen │ de │primire│ │ │ │nu- │ │cali-│ │lara │lucrea-├───────────┤autori-│ │ │ │ │mele│ │tate,│ │ante-│za şi │Admis(A) │zare │ │ │ │ │ │ │judeţ│ │rioa-│locali-│Respins(R) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ra │tatea ├─────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teo- │prac-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │retic│tic │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴───────┴────┘    Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie, sunt complete şi împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal, au rămas la ISCIR-INSPECT IT/organizatorul cursului.        PREŞEDINTE COMISIE INSPECTOR DE SPECIALITATE        (Numele,prenumele, (Numele, prenumele,       semnatura şi ştampila) semnatura şi ştampila)       ..................... ........................_______  *1) CNP-Cod numeric personal
   +  Anexa P   (Coperta carnetului de autorizare) 
  (Sigla ISCIR) AUTORIZAŢIE Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat - ISCIR -
    (Pe prima coperta, în interior) 
  Posesorul autorizaţiei are obligaţia sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebu- ie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la verifi- carea cunoştinţelor. Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în buna stare şi se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului instalaţiei. Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie. Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate sa funcţioneze, exceptând cazurile în care se executa verificări şi incer- cari în vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor. Autori- zatia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale detina- torului când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul servi- ciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor. Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii agen- tului economic, atunci când: - se constata abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor; - personalul are o slabă pregătire în meseria respectiva şi da dovada de lipsa de interes în improspatarea cunoştinţelor profesionale; - se constata modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autori- zare, fără viza ISCIR-INSPECT IT; modificarea carnetului de autorizare se considera falsificare de acte publice şi se sancţionează conform legii; - după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autori- zatia. În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauza poate ob- tine un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează şi cu condiţia publicării pierderii, conform re- glementarilor legale privind pierderea actelor oficiale.*1)
  _________*1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
   +  Anexa P (continuare)
    (Pagina 1)
   
  ROMÂNIA Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - AUTORIZAŢIE*) Nr. .....*1)........... *2) _________
  _________ Notă *) Completarea carnetului se va face cu tus negru.*1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagina, în partea de jos.*2) În partea de jos, dreapta sau stanga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
    (Pagina 2)
   
  AUTORIZAŢIE DE ________*1)__________________ Numele................................................................. Prenumele.............................................................. Data şi locul naşterii ................................................ CNP..............*2)................................................... Se autorizeaza a deservi .............................................. Eliberat de ...................*3)..................................... în baza procesului-verbal nr. .......... din .......................... Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT ......................... (Semnatura şi ştampila) Nr. .........
  _________*1) Se va completa "ocupaţia/meseria".*2) CNP-Cod numeric personal.*3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.
   +  Anexa P (continuare)   (Pagina 3) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Loc pentru fotografie │ │ Semnatura posesorului │ │ │ │ Data eliberării ................ │ │ Completat de ................... │ │ │ │ INSPECTOR ŞEF │ │(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) │ │ │ │ Nr......... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  (Paginile 4, 5 şi 6) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI │ │ │ │ │ │ 1)ISCIR INSPECT IT............................................ │ │ Nr. proces-verbal şi data................................... │ │ Se autorizeaza a deservi........... .din grupa................ │ │ Tipul................. │ │ │ │ Preşedinte comisie │ │ │ │ .................. │ │ (Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) │ │ │ │ *2)........................................................... │ │ │ │ .............................................................. │ │ │ │ Nr. ............ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  NOTĂ: Textul de la pct. 1) se va repeta de doua ori pe pagina.    ANEXA P (sfârşit)  (Paginile 7,8,9 şi 10) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ EXAMINARI ANUALE │ │ │ │ ┌─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ │ │Nr.proces-verbal │ Denumirea deţinătorului │ Preşedintele comisiei │ │ │ │ Data │ │ (Numele, prenumele, │ │ │ │ │ │ semnatura şi ştampila) │ │ │ ├─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ *1) │ │ │ │ │ └─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr._________ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_________  *1) Pe fiecare pagina se vor tipari 5 randuri.  (Paginile 11 şi 12) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ABATERI │ │ de la normele legale în vigoare │ │ │ │ ┌─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ │ │Nr.proces-verbal │ Natura abaterii │Inspectorul care a cons- │ │ │ │ Data │ Sancţiunea │ tatat abaterea │ │ │ │ │ │(Numele,prenumele, │ │ │ │ │ │semnatura şi ştampila) │ │ │ ├─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ *1) │ │ │ │ │ └─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr._________ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘____________  *1) Pe fiecare pagina se vor tipari 3... 5 randuri.  +  Anexa R Model de aviz deschidere curs  ISCIR-INSPECT IT............  Nr....../..........                         AVIZ DESCHIDERE CURS FOCHISTI  Având în vedere cererea dumneavoastră nr...../........... precum şi consta-  ţările din procesul-verbal nr. .......va facem cunoscut ca se avizează des-  chiderea cursului de fochisti clasa ....... pentru un număr de ........cur-  santi cu condiţia respectării stricte a prevederilor prescripţiei tehnice  PT C l, Colecţia ISCIR.         INSPECTOR ŞEF, Şef Serviciu (Birou),(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (Numele, prenumele şi semnatura)  +  Anexa S Conţinutul minim al proiectelor de reparatieS.l Desenul tip de ansamblu trebuie să conţină următoarele date:S.1.1 Caracteristici tehnice functionale:- debitul nominal;- debitul minim reglat;- debitul minim de durata;- debitul de vârf;- debitul caloric pentru cazanele de apa fierbinte;- presiunea nominală;- presiunea nominală a supraincalzitorului intermediar;- presiunea maxima;- presiunea maxima a supraincalzitorului intermediar;- presiunea minima a aburului sau a apei fierbinti;- presiunea de încercare hidraulica a cazanului;- presiunea de încercare hidraulica a supraincalzitorului intermediar;- temperatura nominală a aburului;- temperatura nominală a aburului supraincalzit intermediar;- temperatura nominală/maxima şi minima de ieşire/intrare a apei fierbinti;- debitul nominal al apei de alimentare;- presiunea apei de alimentare la limita cazanului;- temperatura apei de alimentare;- tipul combustibililor şi puterea calorifica inferioară a acestora;- parametrii combustibililor la intrarea în instalatia de ardere;- natura, debitul şi parametrii gazelor de proces pentru cazanele recuperatoare;- încărcarea termica nominală a spaţiului din focar (camera de radiaţie);- presiunea la sarcina nominală în focar (suprapresiunea/depresiunea);- instalatia de ardere: tip, producător, numărul de arzatoare, debitele unitare maxime/minime de combustibil, agentul de pulverizare şi parametrii acestuia.S.1.2 Caracteristici tehnice constructive:- dimensiunile principale ale cazanului propriu-zis (exclusiv scarile, platformele, canalele de aer şi de gaze de ardere);- tipul focarului;- volumul focarului;- suprafaţa sistemului vaporizator (de încălzire pentru cazanele de apa fierbinte):● de radiaţie;● de convectie;- suprafaţa:● preincalzitorului de aer;● preincalzitorului de apa;● economizorului treapta I;● economizorului treapta II;● economizorului treapta ni;● supraincalzitorului primar treapta I;● supraincalzitorului primar treapta II;● supraincalzitorului primar treapta III;● supraincalzitorului intermediar treapta I;● supraincalzitorului intermediar treapta H;- suprafaţa totală de încălzire;- volumul interior total al cazanului;- volumul de apa din cazan;- volumul de apa din tambur (la nivelul minim şi la nivelul maxim);- spaţiul de abur din tambur (la nivelul minim şi la nivelul maxim);- suprafaţa de separare a aburului din tambur (la nivelul minim şi la nivelul maxim);- date cu privire la poziţia nivelului apei din tambur şi sistemele de supraveghere, reglare şi protecţie a nivelului (poziţia nivelului de referinţa în raport cu axa tamburului).S.1.3 Condiţii tehnice de execuţie:- mărcile materialelor de baza, simbolurile materialelor de adaos, conform standardelor, pentru fiecare element calculat sau care se sudeaza de acestea;- clasa de calitate a tablelor;- detaliile rosturilor imbinarilor sudate (forme şi dimensiuni);- date privind sudurile cap la cap;- coeficienţii de rezistenta ai imbinarilor sudate longitudinale;- tehnica de verificare;- date privind sudurile de racorduri şi în colt;- dimensiunile sudurilor în colt;- volumul de control nedistructiv, în procente, şi metoda de examinare.S.1.4 Alte date:- date privind racordurile (cu funcţia lor tehnologică) şi gurile de vizitare, uşile de vizita, clapetele de explozie, cu indicarea diametrului, a presiunii nominale,după caz, şi a tipului suprafeţelor de etansare;- schema circuitului apa-abur;- dimensiunile de legătură ale cazanului;- datele suplimentare pentru elementele supuse la fluaj.S.2 Breviarul de calcul de rezistenta al elementelor sub presiune şi al elementelor portante sudate direct de elementele sub presiune (acolo unde este cazul)S.3 Breviarul de calcul pentru dimensionarea/alegerea dispozitivelor de siguranţă (acolo unde este cazul)S.4 Instrucţiuni pentru încercarea la presiune la rece, după caz, şi pentru verificări la caldS.5 Instrucţiuni pentru pregătirea suprafeţelor interioare ale cazanului (acolo unde este cazul)5.6 Instrucţiuni de conservare (acolo unde este cazul)5.7 Condiţii tehnice de încercări pentru atestarea parametrilor (acolo unde este cazul)---------