LEGE nr. 570 din 22 decembrie 2003privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Începând cu 1 ianuarie 2004 se interzice exploatarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman, cu următoarele excepţii: a) arborete incluse în amenajamentele silvice şi cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale, în care s-a declanşat procesul de regenerare, în scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare dezvoltării seminţişului utilizabil; b) arborete incluse în amenajamentele silvice şi cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale, în care, din cauza fructificaţiei abundente, sunt necesare tăieri de însămânţare; c) arborete de plopi, sălcii şi salcâmi incluse în amenajamentele silvice şi cuprinse în planurile de recoltare a produselor principale; d) arborete incluse în amenajamentele silvice şi cuprinse în planurile de recoltare a produselor secundare; e) arbori şi arborete afectaţi de uscare, incendii, atacuri de dăunători şi insecte, doborâturi şi altele asemenea.  +  Articolul 2Emiterea autorizaţiilor de exploatare a masei lemnoase cu încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 3Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 2 se fac de către personalul abilitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru controlul respectării regimului silvic.  +  Articolul 4Contravenţiei prevăzute la art. 2 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 570.──────────────