LEGE nr. 569 din 22 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţilor comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, denumite în continuare societăţi, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza unui program de restructurare şi de reorganizare a societăţii, aprobat de instituţia publică implicată în privatizare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Persoanele disponibilizate în perioada iulie 2003 - 30 septembrie 2003 de la societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurării sau reorganizării, beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează: a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani. (4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (5) În situaţia în care societăţile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plăţile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârşitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, şi ulterior acestei date, aceste plăţi având acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. Prevederile prezentului alineat nu se aplică societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. (6) Plăţile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizării colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (7) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (5), plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului lunar de completare se suspendă şi se va relua în lunile în care aceste plăţi compensatorii nu se acordă. (8) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit legii."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj de la articolul <>."4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Venitul de completare şi, respectiv, plăţile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unităţile miniere, au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj."5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduc trei alineate noi, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plăţi compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistică."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Lista societăţilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de instituţia publică implicată."7. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 îşi desfăşurau activitatea în sectorul feroviar la unităţile prezentate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003, cărora li s-au desfăcut contractele de muncă după această dată, în temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, şi care au fost reîncadrate în unităţile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003 şi se disponibilizează prin concedieri colective."8. Articolul 8 se abrogă.9. Alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(4) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrică şi gaze naturale aferent lunilor ianuarie iunie 2003, pentru: Societatea Comercială <> S.A. Hunedoara, Societatea Comercială <> S.A. Braşov, Societatea Comercială <> - S.A. Braşov şi Societatea Comercială <> - S.A. Câmpulung."10. După alineatul (4) al articolului 10 se introduc patru alineate noi, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:"(5) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrică şi gaze naturale aferent perioadei 1 iulie 30 septembrie 2003, pentru societăţile comerciale: <> - S.A. Hunedoara, <> - S.A. Braşov şi <> - S.A. Câmpulung. (6) Sumele încasate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, în condiţiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. (7) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Naţională a Lignitului <> - S.A., în limita obligaţiilor acesteia la Fondul de risc pentru garanţii de stat aferente împrumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Naţională a Lignitului <> - S.A., precum şi diferenţa rămasă faţă de suma încasată de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garanţii de stat aferente împrumuturilor externe. (8) Primirea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) şi (7) de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A., Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. şi Compania Naţională a Lignitului <> - S.A. se efectuează prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societăţile comerciale."11. La articolul 12, punctele 1-3 se abrogă.12. După alineatul (9) al articolului 14 se introduce un alineat nou, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Pentru societăţile comerciale care nu beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (1), la solicitarea instituţiei publice implicate, formulată în termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţilor comerciale, furnizorii de utilităţi - regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv cele subordonate administraţiilor locale, - vor aproba eşalonarea pe o perioadă de 3-5 ani a datoriei principale, inclusiv majorările de tarif, respectiv scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere."13. Articolul 16 se abrogă.  +  Articolul IIPot beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 şi persoanele disponibilizate din cadrul Societăţii Comerciale "Petrotub" - S.A. Roman, care sunt angajate la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu condiţia ca aceste persoane să fi avut raporturi de muncă cu societatea comercială menţionată, indiferent de natura acestora, cu cel puţin 6 luni înainte de data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 569.──────────────