ORDINUL Nr. 307 din 13 octombrie 1994pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 324 din 23 noiembrie 1994  Ministrul de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,în temeiul prevederilorHotărârii Guvernului nr. 448/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,în aplicareaart. 31 din Legea nr. 1/1991privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, modificată prin Legea nr. 57/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin.  +  Articolul 2Direcţia generală forta de muncă şi şomaj, precum şi direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială vor aduce la îndeplinire instrucţiunile aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin, prevederile referitoare la procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, cuprinse în Instrucţiunile privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, aprobate prinOrdinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 17/1991, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 6 iunie 1991, îşi încetează aplicabilitatea.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  INSTRUCŢIUNIprivind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijinÎn temeiulart. 31 din Legea nr. 1/1991privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională - modificată prin Legea nr. 57/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, în legătură cu procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin se emit următoarele instrucţiuni:1. Persoanele care solicită primirea ajutorului de şomaj sau, după caz, a ajutorului de integrare profesională ori a alocaţiei de sprijin vor întocmi şi vor prezenta la oficiile forţei de muncă din cadrul direcţiilor teritoriale de muncă şi protecţie socială o cerere expresă în acest sens (formularul tipizat fiind cel cuprins în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni), însoţită de următoarele acte şi documente:- cererea pentru obţinerea unui loc de muncă;- buletinul (adeverinta) de identitate;- certificatul medical prevăzut laart. 5 lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată;- actele de studii şi de calificare (în original şi copii);- actele eliberate de consiliul local al localităţii de domiciliu, din care să rezulte ca persoanele în cauza, împreună cu membrii lor de familie, nu deţin terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 40.000 mp în zonele montane;- actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu au surse de venituri proprii sau venituri realizate din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege care, insumate, să depăşească jumătate din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj sau de integrare profesională, respectiv 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de alocaţie de sprijin;- declaraţia pe propria răspundere că nu este încadrată în munca, nu deţine terenuri agricole şi nu realizează venituri peste nivelurile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) şi laart. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.2. În afară actelor şi documentelor prevăzute la pct. 1, care urmează a fi prezentate de către toate categoriile de solicitanţi, cererea de acordare a ajutorului de şomaj sau, după caz, a ajutorului de integrare profesională ori a alocaţiei de sprijin va fi însoţită şi de: a) În cazul persoanelor provenite din munca:- carnetul de muncă şi adeverinta eliberata de unitatea de la care provin, din care să rezulte media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege aferent fiecărei luni;- hotărârea definitivă de reintegrare în munca, ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală sau hotărârea definitivă de achitare, precum şi adeverinta de la unitatea în cauza, din care să rezulte ca reintegrarea în munca nu mai este obiectiv posibila, în cazul persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii, dacă s-a stabilit dispoziţia sau prin hotărârea organului competent nelegalitatea măsurii de desfacere a contractului de muncă (art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată). b) În cazul persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în munca (art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/1991, republicată): - carnetul de muncă şi adeverinta de la ultima unitate, din care să rezulte media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni înainte de desfacerea contractului de muncă, reactualizat potrivit legii;- certificatul de naştere al copilului, în cazul femeilor care au încetat activitatea în vederea creşterii copilului în vârsta de până la 7 ani, şi decizia comisiei de expertiza a capacităţii de muncă, în cazul pensionarilor de invaliditate deveniti apţi total de muncă;- adeverinta de la ultima unitate, din care să rezulte ca reincadrarea în munca a persoanelor în cauza nu mai este posibila. c) În cazul persoanelor fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi al membrilor asociaţiilor familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990:- adeverinta eliberata de direcţia teritorială de muncă şi protecţie socială, din care să rezulte perioadele de contribuţie la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj;- dovada emisă de organul care a eliberat autorizaţia de funcţionare, din care să rezulte ca persoana în cauza a încetat activitatea, renunţând la autorizaţia de funcţionare;- adeverinta eliberata de organul financiar teritorial, din care să rezulte venitul mediu lunar rămas după plata impozitului stabilit, potrivit legii, pe ultimele 12 luni. d) În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ:Pentru toate categoriile de absolvenţi- actul de absolvire a formei de învăţământ respective, inclusiv a şcolilor speciale pentru handicapati (în original şi în copie);- declaraţia absolvenţilor de liceu că nu urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia şi de durata ei.Pentru absolvenţii minori prevăzuţi laart. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, pe lângă actele menţionate la pct. 1 de mai sus, vor fi prezentate şi:- actele doveditoare privind lipsa susţinătorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor;- actul care consemnează rezultatul anchetei sociale efectuate de consiliul local sau de oficiul de asistenţa socială, la cererea absolvenţilor prevăzuţi laart. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată;- actele de deces ale părinţilor sau ale altor sustinatori legali;- actele eliberate de organele competente (instanţe judecătoreşti, autoritatea tutelara etc.), din care să rezulte imposibilitatea susţinătorilor legali de a presta obligaţia legală de întreţinere a minorului. c) În cazul tinerilor lasati la vatra:- livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra;- declaraţia pe propria răspundere ca înainte de efectuarea stagiului militar nu a fost încadrat cu contract de muncă sau în calitate de membru în cooperatia mestesugareasca.3. Obligaţiile oficiilor forţei de muncă în legătură cu înscrierea în evidenta a şomerilor sunt următoarele: a) Oficiile forţei de muncă vor inregistra, într-o evidenta separată, cererile prezentate de solicitanţi, dîndu-le un număr de înregistrare, în ordinea prezentării lor. Numerele se acordă în ordine crescatoare, pentru o perioadă de un an calendaristic. În anul următor, numerotarea se reia numai pentru persoanele care solicită acordarea ajutorului de şomaj sau a ajutorului de integrare profesională; pentru cei aflaţi în plata sau pentru cei care solicită, în continuare, acordarea alocaţiei de sprijin, rămân valabile numerele acordate anterior;Pentru soluţionarea, în condiţiile legii, a cererii de acordare a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau, după caz, a alocaţiei de sprijin, oficiile forţei de muncă vor analiza, în primul rind, cererea de obţinere a unui loc de muncă, care urmează a fi soluţionată în limita posibilităţilor.Locul de muncă, potrivit legii, trebuie să fie corespunzător, adică să poată fi ocupat de persoana solicitanta avîndu-se în vedere calificarea profesională şi aptitudinile sale fizice.Oficiul forţei de muncă va completa rubricile formularului (anexa nr. 1) cu respectarea codurilor şi a instrucţiunilor de completare a acestuia. Registrele de evidenta se ţin separat pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională şi alocaţie de sprijin şi separat pentru cei care nu beneficiază de aceste drepturi.În cazul imposibilităţii încadrării în munca, oficiul forţei de muncă va verifica actele şi documentele prezentate după care, prin decizia directorului direcţiei de muncă şi protecţie socială, se va stabili dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin.Persoanele care nu beneficiază de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocaţie de sprijin vor fi încunoştinţate în scris despre aceasta, aratindu-se motivele şi temeiurile legale care au dus la respingerea cererii; decizia de respingere se emite de directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială.Persoanelor în cauza li se va face recomandarea de a se prezenta la oficiul forţei de muncă, cel puţin o dată la 3 luni, pentru a lua cunoştinţa de locurile de muncă vacante şi de ofertele de a urma cursuri de calificare sau de recalificare, organizate de direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială.În cazul imposibilităţii încadrării în munca, oficiul forţei de muncă va oferi somerului înscrierea la un curs de calificare sau de recalificare. b) Oficiul forţei de muncă va întocmi cîte un dosar pentru fiecare persoana, cu toate actele ce au stat la baza acordării ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin. În cazul în care somerul îşi schimba domiciliul, dosarul de evidenta va fi transferat oficiului forţei de muncă din judeţul respectiv. Dosarul de evidenta se vizează, pentru controlul financiar preventiv, de către responsabilul compartimentului de gestiune a fondului pentru plata ajutorului de şomaj.Celor îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin li se întocmeşte un carnet de evidenta care se eliberează fiecărei persoane pentru întreaga perioadă în care se acordă aceste drepturi. Carnetul de evidenta se vizează lunar de către oficiul forţei de muncă.Oficiile forţei de muncă au obligaţia de a comunică beneficiarilor cuantumurile ajutoarelor de şomaj, ale ajutoarelor de integrare profesională, respectiv ale alocaţiilor de sprijin, data de la care se acordă drepturile, data plăţii acestora, precum şi data programării pentru viza lunară.În cazul persoanelor cărora li s-a oferit un loc de muncă, se va completa anexa nr. 1, rubrica "Locuri de muncă oferite" şi anexa nr. 4 - Dispoziţie de repartizare. În anexa nr. 1 se va completa şi rubrica "Cursuri de calificare (recalificare) şi perfecţionare" pentru persoanele care sunt trimise la astfel de cursuri; persoanele care sunt trimise la cursuri de calificare-recalificare vor semna un angajament în condiţiile prevăzute laart. 11 din Legea nr. 1/1991, republicată. c) Suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin se decid de către directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială, cu arătarea motivelor şi a temeiurilor legale; decizia se comunică, în scris, persoanei în cauza.În cazul încetării plăţii ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin pentru îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru munca depusa şi limita de vârsta, oficiile de pensii ale direcţiilor de muncă şi protecţie socială vor întocmi, în termen de 20 de zile de la cererea oficiilor forţei de muncă, dosarele de pensionare. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul pensionării pentru invaliditate. d) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va vira în fiecare luna, până la data de 1 a lunii următoare, la Regia Autonomă "Posta Română", sumele necesare pentru plata ajutoarelor de şomaj, a ajutoarelor de integrare profesională şi a alocaţiilor de sprijin cuvenite pe luna expirată, pe baza borderourilor de ordonantare emise de Oficiul Central de Plata a Pensiilor sau, după caz, direcţiilor teritoriale de muncă şi protecţie socială. Plata drepturilor de şomaj se efectuează de către oficiile poştale (pe litere, în sistem de pensii), în perioada 3 - 12 a lunii curente, pentru luna precedenta.4. Obligaţiile persoanei îndreptăţite sa primească ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin sunt următoarele: a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de cîte ori este solicitată, la oficiul forţei de muncă, pentru vizarea carnetului de evidenta, comunicarea unor eventuale locuri de muncă vacante sau cursuri de calificare sau de recalificare; b) sa comunice, în termen de 3 zile, oficiului forţei de muncă faptul ca:- s-a încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau pe durata determinata;- dobîndeşte, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafeţele prevăzute laart. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicată;- are surse de venituri proprii sau realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate;- realizează, împreună cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puţin 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege;- urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma şi de durata acesteia;- îndeplineşte condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta sau, după caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate; c) sa comunice oficiului forţei de muncă ca îndeplineşte obligaţii militare sau ca îşi stabileşte domiciliul în străinătate.5. Formularele utilizate de oficiile forţei de muncă pentru îndeplinirea procedurii de primire şi soluţionare a cererilor pentru loc de muncă sau pentru plata ajutoarelor de şomaj şi de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin sunt cele cuprinse în anexele 1 - 7 la prezentele instrucţiuni.  +  Anexa 1MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALECERERE PENTRU LOC DE MUNCĂ, AJUTOR DE ŞOMAJ,AJUTOR DE INTEGRARE PROFESIONALĂ SAU ALOCAŢIE DE SPRIJIN            D.M.P.S. |_|_| BIROU |_|_| FUNCŢIONAR |_|_|             TIP DOSAR : CU PLATĂ [] FĂRĂ PLATĂ []┌───────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐│ NUMELE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ NUMĂR EVIDENŢĂ ││PRENUMELE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ |_|_|_|_|_|_| ││ LOCUL │ │ DATA COMPLETĂRII ││ NAŞTERII |_|_|_||_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| │ │_|_| |_|_| |_|_| │└───────────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────┘ COD PERSONAL (din B.I.) STARE CIVILĂ TIP ŞOMER*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐  B.I. SERIE, NUMĂR │CĂSĂTORIT(Ă) NECĂSĂTORIT(Ă) │ │ 1 2 3 4 A B │  |_|_|_|_||_|_|_| │ [] [] │ │----------------- │                            │ VĂDUV(Ă) [] DIVORŢAT(Ă) []│ │ 5 6 7 8 9 C │                            └────────────────────────────┘ └──────────────────┘ ADRESA - DOMICILIUL STABIL REŞEDINŢA┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ LOCALITATEA │ LOCALITATEA ││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ STRADA │ STRADA ││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ NUMĂRUL BLOCUL SCARA │ NUMĂRUL BLOCUL SCARA ││ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| │ |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| ││ ETAJUL APART. OF.P. TELEFON │ ETAJUL APART. OF.P. TELEFON ││ |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_| │ |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ STUDII/CALIFICARE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. ŞCOALA GENERALĂ INCOMPLETĂ []/[] 7. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR []/[] ││ 2. ŞCOALA GENERALĂ []/[] 8. COLEGIU []/[] ││ 3. ŞCOALA PROFESIONALĂ []/[] 9. LICEU TEORETIC []/[] ││ 4. LICEU DE SPECIALITATE []/[] A. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL []/[] ││ 5. ŞCOALA POSTLICEALĂ []/[] B. CURS DE (RE)CALIFICARE []/[] ││ 6. ŞCOALA DE MAIŞTRI []/[] C. LA LOCUL DE MUNCĂ []/[] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘DATA (ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ, ABSOLVIRII) |_|_| |_|_| |_|_|DATA START PLATĂ |_|_| |_|_| |_|_|VECHIMEA TOTALĂ ÎN MUNCĂ |_|_| SUB 1 AN 5-15 ANI                                 1-5 ANI PESTE 15 ANIULTIMA OCUPAŢIE (C.O.R.) |_|_|_|_| VECHIMEA ÎN ULTIMA OCUPAŢIE |_|_|┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DURATA CONTRACTULUI DE MUNCĂ : PE PERIOADĂ DETERMINATĂ [] ││ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ [] ││ NESPECIFICATĂ [] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CAUZELE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ |_|_|_|_|_| ARTICOLUL |_|_|_|_|_| ULTIMELE TREI SALARII BRUTE (DIN CARE SE CALCULEAZĂ AJUTORUL) |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| TIPUL IMPOZITULUI :     INTEGRAL [] FĂRĂ IMPOZIT [] CAPACITATEA DE MUNCĂ : 100% [] 80% [] 0% [] AJUTORUL DE ŞOMAJ STABILIT, PE LUNĂ |_|_|_|_|_|_|_| PE ZI |_|_|_|_|------------------- Notă *) Codurile sunt corespondente după cum urmează, cu următoarea semnificaţie:1 cu 5 = absolvenţii cu studii medii - ajutor de integrare profesională/ajutor de şomaj/alocaţie de sprijin;2 cu 6 = absolvenţii cu studii superioare - ajutor de integrare profesională/ajutor de şomaj/alocaţie de sprijin;3 cu 7 = persoane provenite din muncă, cu vechime în muncă de peste 1 an ajutor de şomaj/alocaţie de sprijin;4 cu 8 = persoane provenite din muncă, cu vechime în muncă sub 1 an - ajutor de şomaj/alocaţie de sprijin;A cu 9 = persoane provenite dintr-o activitate individuală - ajutor de şomaj/alocaţie de sprijin.B cu C = persoane care şi-au satisfăcut stagiul militar - ajutor de şomaj/alocaţie de sprijin.  SITUAŢIA MILITARĂ NUMĂRUL DE PERSOANE AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE ┌──────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ SATISFĂCUT │ │ TOTAL PERSOANE |_|_| │ │ NESATISFACUT │ │ COPII |_|_| │ │ INAPT │ │ COPII HANDICAPATI |_|_| │ └──────────────────┘ └────────────────────────────┘ INFORMAŢII SUPLIMENTARE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ PRIMA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_| A DOUA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|_| ││ ALTE LIMBI STRĂINE CUNOŞTINŢE DE : STENODACTILOGRAFIE ││ DACTILOGRAFIE ││ OPERATORIE P.C. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ┌─────────┬───────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐│ OCUPAŢIA│ CATEGORIA │UNITATEA │DE LA │PÂNĂ LA │VECHIME │COD FISCAL │C.A.E.N │├─────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤├─────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤├─────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤├─────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤├─────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤└─────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ LOCURI DE MUNCĂ OFERITE┌──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│DATA │NUMĂR │NUMĂR │UNITATE│C.A.E.N*)│C.O.R**)│ UNITATEA│ ŞOMERUL │SEMNĂTURA││REPAR-│REPAR-│OFERTĂ│ │ │ │ ACCEPTĂ/│ ACCEPTĂ/│ ││TIŢIEI│TIŢIEI│ │ │ │ │ REFUZĂ │ REFUZĂ │ │├──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤└──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘  CURSURI DE CALIFICARE (RECALIFICARE) ŞI PERFECŢIONARE OFERITE/SOLICITATE┌──────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┐│ OFERIT/ │ CENTRUL DE │ C.O.R.**) │ DATĂ START │ DATĂ SFÂRŞIT │ OBSERVAŢII ││SOLICITAT │ CALIFICARE │ │ CURS │ CURS │ │├──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤└──────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┘  ALTE DORINŢE OBSERVAŢII┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ AJUTOR PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR │ │├───────────────────────────────────────────┤ ││ AJUTOR PENTRU CREAREA UNEI UNITĂŢI │ ││ ECONOMICE │ │├───────────────────────────────────────────┤ ││ AJUTOR PENTRU (RE)ORIENTARE PROFESIONALĂ │ │├───────────────────────────────────────────┤ ││ AJUTOR PENTRU CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘─────────────    *) C.A.E.N. = COD ACTIVITATE ECONOMICĂ    **) C.O.R. = COD OCUPAŢIE DIN ROMÂNIAEVIDENŢA ZILELOR DE ŞOMAJ
    LUNA12345678910111213141516171819202122232425262728293031
    I                                                              
    II                                                              
    III                                                              
    IV                                                              
    V                                                              
    VI                                                              
    VII                                                              
    VIII                                                              
    IX                                                              
    X                                                              
    XI                                                              
    XII                                                              
  PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ SAU A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALĂ
      ANULLUNAAJUTORCUVENITRESTANŢEREŢINERITOTAL CUVENIT
    1              
    2              
    3              
    4              
    5              
    6              
    7              
    8              
    9              
  PLATA ALOCAŢIEI DE SPRIJIN
                 
    1            
    2            
    3            
    4            
    5            
    6            
    7            
    8            
    9            
    10            
    11            
    12            
    13            
    14            
    15            
    16            
    17            
    18            
    PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ, A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALĂ SAU A ALOCAŢIEI DE SPRIJIN ÎNCETEAZĂ SAU SE SUSPENDĂ LA DATA .../.../...... DATORITĂ:
    1.ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ SAU OBŢINERII AUTORIZAŢIEI[ ]
    2.EXPIRĂRII TERMENULUI DE PLATĂ PREVĂZUT[ ]
    3.REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A SE ÎNCADRA ÎN MUNCĂ[ ]
    4.REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A URMA UN CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SAU ÎNTRERUPERII NEJUSTIFICATE A ACESTUIA[ ]
    5.NERESPECTĂRII OBLIGAŢIILOR DE LA ART. 17 DIN LEGEA NR. 1/1991, REPUBLICATĂ[ ]
    6.ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, MAI MICĂ DE 6 LUNI[ ]
    7.ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR MILITARE[ ]
    8.STABILIRII DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE[ ]
    9.ARESTULUI PREVENTIV SAU EXECUTĂRII UNEI PEDEPSE[ ]
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ................. declar că am răspuns complet şi în conformitate cu realitatea la toate rubricile, luând totodată cunoştinţă că afirmaţiile neadevărate, precum şi neanunţarea imediată a unei schimbări de situaţie constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii.
    Declar că nu sunt încadrat în muncă, nu deţin terenuri agricole şi nu realizez venituri peste nivelul celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.
    Alte informaţii ............................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
    LOCUL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Semnătura solicitantului ...............................
    DATA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|Şeful Oficiului forţei de muncă, ................................
    Acte prezentate:
    - Cartea de muncă[ ]
    - Actul de studii[ ]
    - Certificatul medical[ ]
    - Acte privind deţinerea de terenuri agricole eliberate de primării, precum şi acte eliberate de organele financiare privind veniturile realizate .......... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
    - Alte acte ................................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ...............................................................................
   +  Anexa 2MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                        OFERTĂ DE LOC DE MUNCĂ                       ┌────────────────────────┐                       │ NUMĂRUL |_|_|_|_|_| │                       │ DATA │                       │ OFERTEI |_|_|_|_|_|_| │                       └────────────────────────┘  1. UNITATEA     --------     JUDEŢUL DENUMIREA     |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     COD FISCAL COD SIRUES C.A.E.N.     |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|     FORMA DE PROPRIETATE SUBORDONAREA    ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐    │PUBLICĂ [] MIXTĂ []│ │ MINISTER |_|_|_|_|_|_|_| COD |_|_|_|_|_| │    │PRIVATĂ [] DE GRUP []│ │ DEPARTAMENT |_|_|_|_|_|_| COD |_|_|_|_|_| │    └──────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────┘     ADRESA/SEDIUL    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ LOCALITATEA STRADA │    │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │    │ NUMĂRUL BLOCUL SCARA ETAJUL APARTAMENTUL OFICIUL POŞTAL │    │ |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_| │    │ TELEFON FAX │    │ |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     CONDIŢII SOCIALE ASIGURATE    ┌──────────────────────────────────┐    │CAZARE FAMILIŞTI [] GRĂDINIŢĂ []│    │CAZARE NEFAMILIŞTI [] MASĂ []│    │CREŞĂ [] TRANSPORT []│    └──────────────────────────────────┘    2. LOCUL DE MUNCĂ       --------------     OCUPAŢIA     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     C.O.R. NUMĂR DE LOCURI OFERITE     |_|_|_|_|_| |_|_|_|     CONDIŢII DE ÎNCADRARE     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     │ NATURA CONTRACTULUI DE MUNCĂ: PE PERIOADĂ DETERMINATĂ [] │     │ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ [] │     │ NESPECIFICATĂ [] │     │ DURATA CONTRACTULUI DE MUNCĂ : |_|_| (ani) │     │ ┌─┬─┬─┬─┬──┐ │     │ NUMĂRUL DE SCHIMBURI │1│2│3│4│5 │ │     │ └─┴─┴─┴─┴──┘ │     │ SALARIUL MAXIM |_|_|_|_|_|_| SALARIUL MINIM |_|_|_|_|_|_|_| │     │ VÂRSTA MAXIMĂ |_|_| VÂRSTA MINIMĂ |_|_| │     │ VECHIMEA MININMĂ |_|_| │     │ (ÎN OCUPAŢIE) │     │ALTE AVANTAJE SĂNĂTATE: BUNĂ [] FOARTE BUNĂ [] SATISFĂCĂTOARE [] │     │MATERIALE [] │     └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   CONDIŢII DE MUNCĂ  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ZGOMOT [] TOXINE [] SOLICITĂRI FIZICE [] SOLICITĂRI NEUROPSIHICE [] LUCRU │  │ÎN SUBTERAN [] LUCRU LA ÎNĂLŢIME [] DEPLASĂRI ÎN LOCALITATE [] DEPLASĂRI ÎN│  │JUDEŢ [] DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ [] LUCRU ÎN ECHIPĂ [] LUCRU CU PUBLICUL [] │  │ SE AJUNGE LA LOCUL DE MUNCĂ CU: LINIE URBANĂ [] ( ) METROU [] TREN [] │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  3. CANDIDATUL     ----------     VÂRSTA |_|_| VECHIMEA îN OCUPAŢIE |_|_|     CONDIŢII DE OCUPARE┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ORICINE [] BĂRBAŢI [] FEMEI[] STUDENŢI [] PENSIONARI [] │SCUTIRE DE IMPOZIT[]│└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    STUDII/CALIFICARE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. ŞCOALA GENERALĂ INCOMPLETĂ []/[] 7. ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR []/[] ││ 2. ŞCOALA GENERALĂ []/[] 8. COLEGIU []/[] ││ 3. ŞCOALA PROFESIONALĂ []/[] 9. LICEU TEORETIC []/[] ││ 4. LICEU DE SPECIALITATE []/[] A. ÎNVĂŢĂMÎNT SPECIAL []/[] ││ 5. ŞCOALĂ POSTLICEALĂ []/[] B. CURS DE (RE)CALIFICARE []/[] ││ 6. ŞCOALĂ DE MAIŞTRI []/[] C. LA LOCUL DE MUNCĂ /[] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ALTE CONDIŢII/CUNOŞTINŢE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ PRIMA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|_|_| A DOUA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|_|_| ││ALTE LIMBI STRĂINE [] CUNOŞTINŢE DE: STENODACTILOGRAFIE [] ││ DACTILOGRAFIE [] ││ OPERATORIE P.C. [] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  OBSERVAŢII .................................................................             .................................................................  4. MĂSURI CONVENITE     ───────────────-┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DATA LIMITĂ A OFERTEI |_|_| |_|_| |_|_| ││ NUMELE PERSOANEI CARE URMEAZĂ A FI CONTACTATĂ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ MODUL DE A LUA LEGĂTURA: DIRECT LA UNITATE [] LA TELEFON [] (INT. ) ││ DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTARE: ....................................... ││............................................................................ ││ CU RECOMANDAŢIE [] FĂRĂ RECOMANDAŢIE [] ││ DATA URMĂTOAREI ÎNTÂLNIRI |_|_| |_|_| |_|_| │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. LISTA CANDIDAŢILOR  ───────────────────-┌───────┬───────────┬─────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┐│ DATA │ NUMĂRUL │ NUMELE ŞI │ ADRESA │ OBSERVAŢII │ REZULTATE ││ │ DOSARULUI │ PRENUMELE │ │ │ ││ │ DE ŞOMAJ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤└───────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 3
  DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ ..............- 2 -
    Data naşterii ....................................
    OFICIUL FORŢEI DE MUNCĂ ...........Localitatea ................., judeţul ...........
    Judeţul ...........................Domiciliul stabil:
      Localitatea ................., judeţul ...........
    CARNET DE EVIDENŢĂStr. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...
    Nr. ........Domiciliul actual sau reşedinţa:
      Localitatea ..............., str. ................ nr. ....., bl. ......., sc. ........., ap. ..... .
      Codul oficiului poştal la care se face plata ..... ..................................................
      Funcţia (meseria) ................................
      Buletin de identitate seria ...... nr. ........... eliberat de Poliţia .............................. la data de ......, luat în evidenţă la ........... cu fişa nr. ......................................
       
      Şeful Oficiului forţei de muncă,Semnătura titularului,
      ......................................
       
      NOTĂ:
      Prezentul document serveşte pentru dovada statutului de şomer, cu condiţia prezenţei titularului, conform prevederilor legale, la
    Numele şi prenumele .......................oficiul forţei de muncă, pentru viză.
       
    - 3 -- 4 -
    FOAIE DE EVIDENŢĂObligaţiile persoanei îndreptăţite să primească
      ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare
    Unitatea care a desfăcut contractul deprofesională sau alocaţia de sprijin
    muncă .....................................  
    Data începerii şomajului ..................a) Să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la oficiul forţei de muncă pentru vizarea carnetului de evidenţă, comunicarea unor eventuale locuri de muncă vacante sau cursuri de calificare-recalificare şi de perfecţionare. b) Să comunice, în termen de 3 zile, oficiului forţei de muncă faptul că: - s-a încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată; - dobândeşte, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole, în suprafeţele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicată; - are surse de venituri proprii sau realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate; - realizează, împreună cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puţin 60% din salariul de bază minim brut pe ţară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege; - urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia şi de durata ei; - îndeplineşte condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau, după caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate. c) Să comunice oficiului forţei de muncă faptul că îndeplineşte obligaţii militare sau îşi stabileşte domiciliul în străinătate
    Data încetării şomajului ..................
    Motivul încetării şomajului ...............
    VIZE LUNARE
             
           
           
           
   +  Anexa 4
  DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ ...................
    Oficiul forţei de muncă ..................................
    Judeţul .....................
     
    DISPOZIŢIE DE REPARTIZARE
    Nr. ......... din .........
     
    Domnul/Doamna .............................................................., cu carnetul de evidenţă nr. ........., domiciliat(ă) în ........................ pregătire şcolară............................................................... meseria, specialitatea ......................................................... se repartizează la unitatea .................................................... din localitatea ..............................................................., pentru a fi încadrat(ă) în funcţia (meseria) de ..............................., în baza adresei dvs. ................ poz. .....................................
     
    Şeful Oficiului forţei de muncă,
     
    Semnătura de primire ....................
     
    ÎNŞTIINŢARE
    privind încadrarea în muncă
    nr. ......... din .........
     
    În conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea id_link=660113;nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, vă informăm că domnul (doamna) ..................., cu carnetul de evidenţă nr. ..........., a fost încadrat(ă)/nu a fost încadrat(ă) la ........................ începând cu data de ......................, în baza comunicării dvs. nr. ........ din ...... poz. ........... la ....................
    În cazul neîncadrării se menţionează pe verso motivele.
     
    Director,Şef personal,
   +  Anexa 5
         
    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ......................Nr. ............
     
    ANGAJAMENT
     
    În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, subsemnatul .............................., posesor al buletinului de identitate seria .... nr. ........, eliberat de .............................., în calitate de şomer, înregistrat cu carnetul de evidenţă nr. .................., înscris la cursul de .............................., organizat de D.M.P.S. ..............., mă oblig ca la absolvirea cursului să mă încadrez în muncă la unitatea la care am fost repartizat.
    În cazul refuzului repartizării fără motive temeinice, mă oblig să restitui cheltuielile de şcolarizare.
     
      Semnătura cursantului,
     
    Prezentul angajament a fost dat în faţa delegatului Direcţiei de muncă şi protecţie socială şi, în caz de nerespectare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
     
    Viza Direcţiei de muncă şi protecţie socială,
   +  Anexa 6DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE OFICIUL CENTRAL DE PLATĂ ASOCIALĂ A JUDEŢULUI........... PENSIILOR                                                                                   Operat modificărileOficiul forţei de muncă ..........Codul Oficiului forţei de muncă ┌────────┐                                └──┴──┴──┘                                                  BORDEROU                                          de comunicări de înscrieri                                         noi sau modificări în situaţia                                        beneficiarilor de ajutor de şomaj,                                      ajutor de integrare profesională sau                                            alocaţie de sprijin                                    Nr. ..... luna ............ anul ........  ┌──┬─────┬──────────────┬─┬───────────┬──┬───────────┬───────────┬───┬─────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┐  │C │Număr│Numele şi │ │ Data │C │ Data │ Data │Mo-│Nr. │Concediu│To- │Valoarea │Valoarea │ │  │o │ de │prenumele │ │ naşterii │o │ începerii │încetării │ti-│co- │medical │tal │lunară a │alocaţiei│ Total │  │d.│iden-│beneficiarului│S│ │d.│ plăţii │ plăţii │vul│pii ├────┬───┤drep-│ajutoru- │ de stat │drepturi │  │ │tifi-│de ajutor │e├───┬───┬───┤ ├───┬───┬───┼───┬───┬───┤în-│cu │ │ │turi │ lui de │ pentru │ lunare │  │m │care │de şomaj, │x│ │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ce-│drept│Nr. │ V │res- │ şomaj │ copii │ │  │o │ │ajutor de │u│zi-│lu-│a- │r │zi-│lu-│a- │zi-│lu-│a- │tă-│la │zile│ a │tan- ├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤  │d │ │integrare │l│ua │na │nul│o │ua │na │nul│ua │na │nul│rii│alo- │ │ l.│te │ │ │ │ │ │ │  │i │ │profesională │ │ │ │ │v.│ │ │ │ │ │ │plă│caţie│ │ │ │Vechi│Nou│Vechi│Nou│Vechi│Nou│  │f.│ │sau alocaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │de sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼──────────────┼─┼───┴───┴───┼──┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┼─────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 4│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 5│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 6│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 7│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 8│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  └──┴─────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───────┴───┴───────────┴────────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤                                                                Total BORDEROU: │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                                                  │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                                                  │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                                                  └───┴─────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘  ┌──┬─────┬──────────────┬─┬───────────┬──┬───────────┬───────────┬───┬─────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┐  │C │Număr│Numele şi │ │ Data │C │ Data │ Data │Mo-│Nr. │Concediu│To- │Valoarea │Valoarea │ │  │o │ de │prenumele │ │ naşterii │o │ începerii │încetării │ti-│co- │medical │tal │lunară a │alocaţiei│ Total │  │d.│iden-│beneficiarului│S│ │d.│ plăţii │ plăţii │vul│pii ├────┬───┤drep-│ajutoru- │ de stat │drepturi │  │ │tifi-│de ajutor │e├───┬───┬───┤ ├───┬───┬───┼───┬───┬───┤în-│cu │ │ │turi │ lui de │ pentru │ lunare │  │m │care │de şomaj, │x│ │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ce-│drept│Nr. │ V │res- │ şomaj │ copii │ │  │o │ │ajutor de │u│zi-│lu-│a- │r │zi-│lu-│a- │zi-│lu-│a- │tă-│la │zile│ a │tan- ├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤  │d │ │integrare │l│ua │na │nul│o │ua │na │nul│ua │na │nul│rii│alo- │ │ l.│te │ │ │ │ │ │ │  │i │ │profesională │ │ │ │ │v.│ │ │ │ │ │ │plă│caţie│ │ │ │Vechi│Nou│Vechi│Nou│Vechi│Nou│  │f.│ │sau alocaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │de sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼──────────────┼─┼───┴───┴───┼──┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┼─────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 9│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │12│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │13│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │14│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │15│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │16│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├──┼─────┼────┴───┴────┴┬─┬┴────┴────┴┬──┬┴────┴─────┬─┴───┴─────┬─────┼───┬────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────┴─┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ │17│ │ │Loc.: │Str.: │ Nr. c.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │Bl.:│ │Sc.:│ │Et.:│ │Ap.:│ │Of.p.: │ │Vechi: │Sal.: │ │ │ │ │ │ │ │ │  └──┴─────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───────┴───┴───────────┴────────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤     Director, Şeful Oficiului Întocmit: Total BORDEROU: │ │ │ │ │ │ │ │ │                   forţei de muncă, │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                                                  │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                                                  └───┴─────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘  +  Anexa 7 a)DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI...........DECIZIA Nr. .........privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin
    Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ........................., reprezentată prin director ................, numit în baza Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. ..................,
    având în vedere prevederile art. ....................... din Legea id_link=660114;nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată,
    faţă de faptul că domnul (doamna) ................................. cu carnet de evidenţă .................................................................... ................................................................................ .............................................................................. .
     
    DECIDE:
     
    Art. 1. - Începând cu data de ................... încetează/se suspendă plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin acordată domnului (doamnei) ............................., domiciliat(ă) în ............................................................................. ................................................................................
    Art. 2. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria .................................................................... ................................................................................
     
      Director,
  ----------------- Exemplarul 1, în care se va menţiona data de prezentare după încetarea suspendării, rămâne la solicitant.- Exemplarul 2 rămâne la Oficiul forţei de muncă.
   +  Anexa 7 b)DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI...................DECIZIA Nr. .............privind stabilirea dreptului plăţii ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin
    Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ........................., reprezentată prin director ......................................, numit în baza Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. ..........,
    având în vedere prevederile art. .......... din Legea id_link=660115;nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată,
     
    DECIDE:
     
    Art. 1. - Începând cu data de ..................... se stabileşte ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin, după caz, acordat domnului (doamnei) ................., în cuantum de .................. .
    Art. 2. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria .................................................................... .............................................................................. .
     
      Director,
  ---------------- Exemplarul 1 rămâne la solicitant.- Exemplarul 2 rămâne la Oficiul forţei de muncă.
   +  Anexa 7 c)DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI .............DECIZIA Nr. .........privind respingerea dreptului la ajutorul de şomaj, la ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin
    Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ........................., reprezentată prin director ............................, numit în baza ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. ............................,
    având în vedere prevederile art. ...... din Legea id_link=660116;nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată,
     
    DECIDE:
     
    Art. 1. - Se respinge cererea domnului(doamnei) ............................. privind dreptul la ajutorul de şomaj, la ajutorul de integrare profesională sau la alocaţia de sprijin, după caz, pentru motivele:
    ................................................................................ ................................................................................ .............................................................................. .
    Art. 2. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria ....................................................................
    ................................................................................ ................................................................................
     
      Director,
  ------------------- Exemplarul 1 rămâne la solicitant.- Exemplarul 2 rămâne la Oficiul forţei de muncă.----------------------------