ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de poziţie privind transpunerea şi implementarea acquisului veterinar din domeniul identificării şi înregistrării suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi finalizarea negocierilor privind integrarea României în Uniunea Europeană, capitolul 7, sectorul veterinar, este necesară crearea de urgenţă a cadrului legislativ care să stabilească competenţele şi responsabilităţile din domeniu şi să permită organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea elementelor în scopul derulării procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Suinele, ovinele şi caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor elemente: a) aplicarea unei mărci/crotalii auriculare pentru identificarea individuală; b) crearea unei baze de date informatice; c) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrarea exploataţiilor în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este coordonatorul programului şi proprietarul bazei de date privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor. (2) Condiţiile de folosire a bazei de date privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, la propunerea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.  +  Articolul 3Aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se vor efectua de către persoane fizice sau juridice în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor se vor asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, după cum urmează: a) cheltuieli pentru achiziţionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine a mărcilor/crotaliilor auriculare necesare identificării acestor animale; b) cheltuieli pentru organizarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor; c) cheltuieli privind plata manoperei pentru aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor; d) cheltuieli pentru crearea bazei de date informatice, întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate, tipărirea documentelor oficiale şi înregistrarea exploataţiilor. (2) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului vor fi prevăzute anual sume destinate realizării acţiunii de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Achiziţionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face prin licitaţie publică, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Acordarea de premii, de subvenţii sau despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neînregistrate şi neidentificate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă după data de 30 iunie 2006. (2) Circulaţia suinelor, ovinelor şi caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă pe teritoriul României este interzisă după data de 30 iunie 2006.  +  Articolul 6Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul identificării şi înregistrării suinelor, ovinelor şi caprinelor de către deţinători, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) circulaţia suinelor, ovinelor şi caprinelor, neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, după data de 30 iunie 2006, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat cu atribuţii de inspectori ai inspecţiei sanitare veterinare.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:- art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002;- Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 166/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 şi 240 bis din 8 aprilie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 127.---------------