ORDIN nr. 1.753 din 9 decembrie 2003pentru aprobarea Codului etic al inspectorului de control fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 23 decembrie 2003    În baza prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea îmbunătăţirii relaţiei dintre contribuabili şi autoritatea fiscală,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Codul etic al inspectorului de control fiscal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală de revizie fiscală şi de metodologie şi proceduri pentru control, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 decembrie 2003.Nr. 1.753.  +  Anexa CODUL ETICal inspectorului de control fiscal  +  Capitolul I Dispoziţii generaleCodul etic al inspectorului de control fiscal stabileşte norme etice pentru inspectorii de control fiscal care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Finanţelor Publice şi în unităţile sale subordonate şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către toţi inspectorii de control fiscal în vederea creşterii încrederii în autoritatea fiscală şi a prestigiului controlului fiscal.Normele etice stabilite în prezentul cod pornesc de la rolul şi funcţiile inspectorului de control fiscal în administraţia fiscală, precum şi de la individualizarea funcţiei inspectorului de control fiscal prin caracteristici care includ:- aptitudini profesional-intelectuale dobândite prin pregătire şi instruire profesională;- acceptarea unui cod comun de valori etice, promovat de autoritatea fiscală;- acceptarea existenţei unei îndatoriri faţă de societate.Inspectorul de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate acţionează conform prevederilor Constituţiei, Statutului funcţionarilor publici, regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii din care face parte şi celorlalte dispoziţii legale care reglementează activitatea de control fiscal.Codul etic al inspectorului de control fiscal se aplică la nivelul tuturor structurilor de control fiscal, respectarea prevederilor sale fiind obligatorie pentru toţi inspectorii de control fiscal.Prin prezentul cod se urmăresc asigurarea unor servicii de calitate şi informarea contribuabililor asupra regulilor etice ale activităţii de control, de a căror respectare sunt îndreptăţiţi să beneficieze în relaţiile cu autoritatea controlului fiscal.Codul etic al inspectorului de control fiscal încurajează contribuabilul să contribuie activ la derularea activităţii de control.  +  Capitolul II ObiectivObiectivul Codului etic al inspectorului de control fiscal îl reprezintă desfăşurarea la cele mai înalte standarde de profesionalism a activităţii de control fiscal. Atingerea acestui obiectiv impune îndeplinirea a trei cerinţe de bază.CredibilitateaSocietatea îşi manifestă nevoia de credibilitate în controlul fiscal ca justificare a participării fiecărui membru al societăţii la formarea resurselor financiare ale bugetului de stat.Existenţa unui cadru etic pe care trebuie să-l respecte inspectorul de control fiscal constituie o garanţie a creşterii încrederii contribuabilului în controlul fiscal.ProfesionalismExercitarea funcţiei de inspector de control fiscal este efectuată de persoane ale căror capacităţi intelectuale şi experienţă dobândite prin pregătire le asigură competenţa necesară activităţii de control fiscal.Calitatea serviciilorSocietatea în general şi contribuabilii în special solicită efectuarea controlului fiscal la cele mai înalte cote de calitate şi standarde de performanţă, astfel încât să se asigure atât realizarea funcţiei de control fiscal, cât şi derularea nestingherită a activităţii contribuabilului pe perioada controlului.  +  Capitolul III Principii fundamentalePe întreaga durată a controlului fiscal inspectorii de control fiscal au obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în relaţiile cu contribuabilii şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.În scopul atingerii obiectivului controlului fiscal, persoanele care exercită această funcţie trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:1. integritatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal îşi vor exercita funcţia cu onestitate, bună-credinţă şi responsabilitate, respectând legea şi acţionând în conformitate cu prevederile legale şi cu cerinţele funcţiei; nu vor lua parte, cu bună ştiinţă, la nici o activitate ilegală şi nu se vor angaja în acte care să discrediteze funcţia de inspector de control fiscal;2. obiectivitatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal tratează toate situaţiile cu care se confruntă în activitatea lor conform stării de fapt fără influenţe externe.Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi: a) să dovedească onestitate în îndeplinirea tuturor atribuţiilor de serviciu; b) să fie obiectivi în efectuarea constatărilor şi în stabilirea măsurilor luate ori propuse; c) să evite ideile preconcepute şi părtinirea; d) să nu se lase influenţaţi în luarea deciziilor de oferte din partea contribuabililor incompatibile cu integritatea şi obiectivitatea; e) să respingă şi să informeze superiorii despre orice acte de corupţie, fapte sau acţiuni ilegale; f) să nu folosească poziţia lor de funcţionar public în interese particulare; g) să nu condiţioneze îndeplinirea corectă a atribuţiilor de serviciu de obţinerea unor recompense din partea contribuabilului; h) să nu solicite, să nu primească sau să accepte cadouri, împrumuturi şi orice alte valori ori servicii, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; i) să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct ori indirect, care ar da naştere la conflicte de interese; j) să nu folosească bunurile sau influenţa entităţii controlate pentru rezolvarea unor probleme personale; k) să semnaleze conducătorului ierarhic eventualele cazuri de conflict de interese în care se află ca urmare a sarcinilor de control primite;3. legalitatea reprezintă principiul potrivit căruia orice acţiune de control fiscal poate fi efectuată, dacă este prevăzută într-un act normativ aplicabil domeniului de activitate supus procedurii de control;4. confidenţialitatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal sunt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile pe care le primesc de la contribuabili fără o autorizare a celor în drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.Inspectorul de control fiscal va fi prudent în folosirea şi protejarea informaţiilor acumulate în cursul verificării şi nu va folosi informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă pentru nici un scop contrar legii.Inspectorii de control fiscal au obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale, în legătură cu afacerile contribuabililor. Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după terminarea relaţiei profesionale între inspectorul de control fiscal şi contribuabil.Inspectorul de control fiscal care dobândeşte informaţii în timpul exercitării sarcinilor de serviciu profesionale are obligaţia să nu folosească informaţia în avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi;5. competenţa este principiul conform căruia toate situaţiile sunt tratate printr-un raţionament profesional.În acest scop, inspectorii de control fiscal trebuie să fie imparţiali şi să aplice cunoştinţele, experienţa şi aptitudinile necesare în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Capitolul IV ResponsabilitateaO caracteristică a funcţiei de inspector de control fiscal o constituie responsabilitatea acestuia faţă de entităţile supuse controlului fiscal.Entităţile supuse controlului fiscal sunt persoanele fizice române şi străine, societăţi comerciale, companii naţionale, organizaţii, asociaţii sau fundaţii nonprofit, instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care desfăşoară activităţi, potrivit legii, pe teritoriul României, contribuabili care au obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat.Responsabilitatea unui inspector de control fiscal faţă de entităţile controlate nu impune satisfacerea intereselor acestora.Inspectorul de control fiscal trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate cu privire la constatările înscrise în procesul-verbal de control fiscal.  +  Capitolul V ConduitaÎn îndeplinirea atribuţiilor de serviciu inspectorii de control fiscal sunt obligaţi: a) să respecte Constituţia, legile ţării, reglementările şi normele privind controlul fiscal, regulamentul de organizare şi funcţionare; b) să respecte orice dispoziţie internă cu caracter oficial; c) să manifeste loialitate faţă de ţară şi faţă de instituţia controlului fiscal şi să considere aceasta ca cel mai înalt principiu moral; d) să respecte şi să aplice principiile prezentului cod etic; e) să nu facă discriminări în relaţiile cu contribuabilii, să nu acorde privilegii acestora; f) să nu accepte favoruri sau beneficii pentru ei înşişi sau pentru membrii familiei; g) să nu se angajeze niciodată în relaţii de afaceri cu contribuabilii, persoane fizice sau juridice, direct ori indirect, relaţii care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu; h) să se abţină, în activitatea desfăşurată, de la orice comportament care ar discredita funcţia de inspector de control fiscal; i) să nu se lase influenţaţi de interesele personale şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; j) să acţioneze pentru combaterea fraudei, corupţiei, traficului ilicit de mărfuri şi bunuri şi a altor acţiuni ilicite; k) să sesizeze conducătorului ierarhic cazurile în care li se cere să acţioneze contrar prezentului cod; l) să sesizeze faptele ilicite de care au luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiei.  +  Capitolul VI Atitudinea faţă de contribuabiliÎn relaţiile cu contribuabilii inspectorii de control fiscal sunt obligaţi: a) să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu care se confruntă contribuabilii şi să considere contribuabilul nu doar ca pe un plătitor de impozite şi taxe, ci şi ca pe un partener egal, având drepturi şi obligaţii clar stabilite prin lege; b) să acorde importanţă şi timpul necesar discuţiilor cu contribuabilii sau cu cei desemnaţi legal în acest sens, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor contribuabilului; c) să acorde contribuabilului o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza orice informaţii, cu excepţia situaţiilor în care documentele trebuie puse imediat la dispoziţie; d) să solicite contribuabilului să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare; e) să îşi formuleze şi să îşi exprime independent opinia faţă de contribuabil, să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele contribuabilului; f) să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice; g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu; h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitând să prelungească în mod inutil perioada de desfăşurare a controlului; i) să motiveze în scris deciziile luate.  +  Capitolul VII Comportamentul în cadrul instituţieiInspectorii de control fiscal sunt obligaţi: a) să promoveze în cadrul serviciului relaţii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional; b) să îndeplinească sarcinile de serviciu în limitele competenţelor şi responsabilităţilor atribuite; c) să îndeplinească toate sarcinile dispuse de conducătorii ierarhici, cu condiţia ca acestea să nu contravină dispoziţiilor legale; d) să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea instituţiei.  +  Capitolul VIII Demnitatea, sprijinul profesional şi mediul de lucru1. Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi: a) să apere demnitatea funcţiei şi să nu lezeze prestigiul autorităţii controlului fiscal; b) să nu răspundă la provocările adresate de orice persoană cu care vin în contact prin natura activităţii, cu privire la persoanele lor, colegii sau instituţia din care fac parte.2. Inspectorii de control fiscal beneficiază: a) de protecţia legii, în exercitarea atribuţiilor de serviciu; b) de drepturile recunoscute de lege; c) de sprijin pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi activităţii lor profesionale; d) de pregătire profesională, iniţială şi continuă, pe tot parcursul carierei lor; e) de condiţii de muncă de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică; f) de dotările materiale necesare, care să le permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiţii optime şi cu operativitate.  +  Capitolul IX Respectarea normelor din prezentul cod1. Inspectorii de control fiscal trebuie să fie conştienţi de faptul că este în interesul lor să respecte prezentul cod, încălcarea acestuia conducând la suportarea consecinţelor legale, cu efecte negative asupra carierei profesionale prin aplicarea de măsuri disciplinare.2. Comportamentul inspectorilor de control fiscal trebuie să fie conform cerinţelor prezentului cod.3. În cazul în care inspectorii de control fiscal nu respectă cerinţele prezentului cod sau nu pot justifica abaterile de la prevederile acestuia, vor suporta sancţiuni disciplinare potrivit prevederilor legale.4. Dacă există indicii că faptele săvârşite de inspectorii de control fiscal întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, conducătorii acestora vor sesiza organele abilitate ale statului.  +  Capitolul X Dispoziţii finale1. În vederea luării la cunoştinţă de către contribuabili a modului în care inspectorii de control fiscal trebuie să se comporte, Codul etic al inspectorului de control fiscal va fi pus la dispoziţia contribuabililor, la solicitarea acestora, de toate structurile de control fiscal.2. Conducerea unităţilor din structura autorităţii controlului fiscal va lua măsurile necesare pentru a se asigura că inspectorii din subordine cunosc şi respectă prezentul cod în exercitarea atribuţiilor de serviciu.3. Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul inspectorilor, cu păstrarea confidenţialităţii celor implicaţi.--------------