HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 11 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 22 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), construite în concordanta cu bunele practici inginereşti în materie de securitate în vigoare în România sau Uniunea Europeană, pot fi introduse pe piaţa numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice şi bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate corespunzător, întreţinute şi utilizate în conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate."2. Alineatul (2) al articolului 2 se abroga.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Este interzisă introducerea pe piaţa a echipamentelor electrice care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, dacă echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Lista standardelor române din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic. (4) În cazul în care standardele europene armonizate, asa cum sunt definite la alin. (2), nu au fost încă adoptate şi publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate în conformitate cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI). (5) În cazul în care nu exista standarde armonizate sau prevederi de securitate, asa cum sunt definite în alin. (2) şi (4), în scopul introducerii pe piaţa sau al asigurării liberei circulatii, se considera ca echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate conform cerinţelor de securitate cuprinse în standardele naţionale sau în standardele în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului, dacă acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu cel din România. (6) În baza notificării de către Comisia Europeană, Ministerul Economiei şi Comerţului va informa Comisia, dacă este cazul, în termen de 3 luni obiecţiile pe care le are în legătură cu prevederile de securitate prevăzute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate în baza cărora acestea nu ar trebui recunoscute."4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Reintroducerea pe piaţa a unui echipament electric de joasa tensiune se efectuează numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2."5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Ministerul Economiei şi Comerţului va informa de îndată statele membre implicate şi Comisia Europeană asupra neconformitatilor constatate şi a măsurilor luate, conform alin. (1) şi (3)."6. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Dacă alte state membre ridica obiecţii faţă de decizia prevăzută la alin. (1), Comisia Europeană trebuie să consulte de îndată Ministerul Economiei şi Comerţului."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Înainte de introducerea pe piaţa, echipamentele electrice prevăzute la art. 1 trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1) şi în anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii descrise în anexa nr. 4. (2) În caz de divergenta, producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un raport de încercări în care este atestata conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse în art. 2 şi în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit de un organism notificat, conform procedurii prevăzute la art. 9. (3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piaţa cu marcaj CE producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În măsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului pot solicita traducerea în limba română a unor documente care însoţesc echipamentele din import. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a echipamentului electric. (4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător ori de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al carei conţinut este prevăzut în anexa nr. 5."8. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene aplica într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare sau pe certificatul de garanţie."9. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare al reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc echipamentele electrice."10. Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(6) Dacă neconformitatea descrisă la alin. (5) continua, organele de control vor lua măsurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piaţa a echipamentului electric sau pentru a se asigura ca acesta a fost retras de pe piaţa în conformitate cu procedura descrisă la art. 6."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Recunoaşterea laboratoarelor şi/sau a organismelor care pot întocmi rapoarte de încercări conform art. 7 alin. (2) se face de către Ministerul Economiei şi Comerţului pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se actualizează periodic. (3) Listele cuprinzând organismele recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de încercări prevăzute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificările şi/sau actualizarile acestora, se transmit de către Ministerul Economiei şi Comerţului statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene."12. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piaţa atât a echipamentelor electrice cu marcaj CE, cat şi a celor cu marcajul naţional de conformitate CS în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre."13. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Până la data intrării în vigoare a PECA, se admite introducerea pe piaţa a echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B."14. După alineatul (2) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Până la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevăzute la art. 7 alin. (2), Ministerul Economiei şi Comerţului aproba lista organismelor recunoscute în baza unei proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste laboratoare/organisme se înscriu în Registrul organismelor recunoscute."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Începând cu data aderării la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE."16. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6) şi art. 6 alin. (4) şi (5), care intră în vigoare la data aderării la Uniunea Europeană, şi ale art. 9 alin. (3), care se aplică de la data intrării în vigoare a PECA."17. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 19, cu următorul cuprins:"Art. 19. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în anumite limite de tensiune, amendata de Directiva Consiliului 93/68/EEC ."18. Punctul 9 al anexei nr. 2 se abroga.19. Punctul 1 al anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:"1. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene asigura şi declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC."20. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; b) descrierea echipamentului electric; c) referirea la standardele armonizate; d) dacă este cazul, referirea la specificaţiile în baza cărora este declarata conformitatea; e) identificarea semnatarului împuternicit sa încheie acte juridice în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; f) ultimele doua cifre ale anului în care marcajul CE a fost aplicat."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 457/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.514.-------------