HOTĂRÂRE nr. 1.480 din 11 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 22 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"a) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasa la o temperatura de 15°C, cu o presiune de până la 1 bar;"2. Litera c) a articolului 2 se abroga.3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se considera ca sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii, prevăzute în cap. II, şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor, dacă acestea poarta marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare."4. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"b) standardele române sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt aplicabile în domeniile în care nu exista standarde armonizate şi care au fost validate de Comisia Europeană."5. Litera b) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1);"6. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(5) a) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. b) Dacă una sau mai multe dintre aceste reglementări, prevăzute la lit. a), permit producătorului ca într-o perioadă de tranzitie sa aleagă ce prevederi să aplice, marcajul CE indica conformitatea doar cu prevederile acelor reglementări aplicate de producător. În astfel de situaţii, în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc aparatele, conform cerinţelor din reglementările aplicabile, trebuie specificate elementele de identificare particulare ale reglementărilor, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (1) şi (2) se redactează în limba română, limba oficială a statului membru unde este stabilit organismul notificat care evalueaza conformitatea sau într-o limbă acceptată de acesta."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Fără a impieta asupra aplicării prevederilor art. 8:1. În cazul în care organismul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat să asigure conformitatea aparatului ori echipamentului cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi sa oprească încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.2. În cazul în care organismul de control constata ca aplicarea incorectă a marcajului continua, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piaţa a aparatului în cauza sau de asigurare a retragerii de pe piaţa, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului evalueaza organismele din România pe baza unei proceduri de evaluare elaborate, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, aprobată prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5 sunt presupuse a fi îndeplinite de către organismele care satisfac criteriile de evaluare incluse în standardele armonizate aplicabile. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute în art. 9, împreună cu atribuţiile specifice pe care aceste organisme la îndeplinesc şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană. (4) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (5) În condiţiile în care constata ca un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, Ministerul Economiei şi Comerţului retrage desemnarea unui astfel de organism. (6) Ministerul Economiei şi Comerţului informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată în baza prevederilor alin. (4), în scopul retragerii notificării la nivel european."9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA, se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform procedurilor prevăzute la art. 18 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se interzice aplicarea pe aparatele consumatoare de combustibili gazosi atât a marcajului CS, cat şi a marcajului CE, în condiţiile prezentei hotărâri."10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Până la data intrării în vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte şi aproba organismele care realizează evaluarea conformitatii prevăzută la art. 9. (2) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (1) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, conform normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevăzute la alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În ordinul prevăzut la alin. (3) pentru fiecare organism recunoscut se va preciza şi numărul de identificare atribuit potrivit prevederilor art. 29^2 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare."11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele prevăzute la art. 17 alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România, aplica marcajul CS. (2) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile."12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa, după caz, care introduce pe piaţa şi pune în funcţiune aparatele consumatoare de combustibili gazosi cu marcaj CS, are aceleaşi responsabilităţi ca şi în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piaţa cu marcaj CE. (2) Până la data intrării în vigoare a PECA, prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile şi pentru marcajul CS. (3) Sancţiunile şi măsurile prevăzute în cap. V se aplică şi în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piaţa cu marcaj CS."13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - De la data aderării României la Uniunea Europeană se admite introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune numai a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul CE."14. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."15. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Prevederile art. 7 şi ale art. 8 alin. (4) se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană, iar prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) şi (5) se aplică la data intrării în vigoare a PECA."16. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu următorul cuprins:"Art. 24. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 90/396/EEC din 29 iunie 1990 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi, amendata de Directiva 93/68/EEC din 22 iulie 1993."17. Anexa nr. 2 "Declaraţie de conformitate CE - model -" şi anexa nr. 5 "Prezentarea schematica a procedurilor de evaluare a conformitatii" se abroga.18. Anexa nr. 3 "Dosarul tehnic de fabricaţie" devine anexa nr. 2 la hotărâre, anexa nr. 4 "Proceduri pentru evaluarea conformitatii" devine anexa nr. 3 la hotărâre, anexa nr. 6 "Inscriptionari" devine anexa nr. 4 la hotărâre, iar anexa nr. 7 "Criterii minime pentru recunoaşterea organismelor notificate" devine anexa nr. 5 la hotărâre.19. Punctul 4.4.5 al anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"4.4.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control rapoartele întocmite de organismul notificat."20. Punctul 5.1 al anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"5.1. Verificarea EC a produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, verifica şi declara ca aparatele care se supun prevederilor pct. 3 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre."21. Punctul 5.2 al anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"5.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa emita o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate să fie emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia."22. Punctul 5.4.3 al anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"5.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat."23. Punctul 5.5.4 al anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"5.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat."24. Punctul 6.1 al anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"6.1. Verificarea EC pentru unitatea de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara ca aparatul în cauza, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cu tipul descris la pct. 2, este conform cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe aparat şi trebuie să emita o declaraţie de conformitate care trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia."  +  Articolul IIÎn textul Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:- "Ministerul Industriei şi Resurselor" se înlocuieşte cu "Ministerul Economiei şi Comerţului";- "ministrul industriei şi resurselor" se înlocuieşte cu "ministrul economiei şi comerţului";- "verificarea CE" se înlocuieşte cu "verificarea EC";- "examinare CE de tip" se înlocuieşte cu "examinare EC de tip";- "supraveghere CE" se înlocuieşte cu "supraveghere EC";- "anexa nr. 3" se înlocuieşte cu "anexa nr. 2";- "anexa nr. 4" se înlocuieşte cu "anexa nr. 3";- "anexa nr. 6" se înlocuieşte cu "anexa nr. 4";- "anexa nr. 7" se înlocuieşte cu "anexa nr. 5".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 453/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 1.480.------------