ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 18 decembrie 2003privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003  Având în vedere faptul că, în cadrul contractului de achiziţie a două elicoptere EC 135, destinate acordării asistenţei de urgenţă, partenerul străin solicită Ministerului Sănătăţii ca, până la sfârşitul anului 2003, să comunice datele de identificare a personalului operatorului aerian şi operatorilor medicali, care va participa la stagiul de pregătire/instruire finanţat de partenerul străin, ce se va derula începând cu primele luni ale anului 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă modul de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Elicopterele prevăzute la art. 1 sunt de interes public naţional şi sunt utilizate în cazul intervenţiei medicale primare, secundare şi transportului sanitar, precum şi al personalului medical specializat, necesar la intervenţii.  +  Articolul 3Elicopterele prevăzute la art. 1, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, trec din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviaţie, iar predarea-preluarea acestora se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 4În prezenta ordonanţă de urgenţă termenii de mai jos au următoarele accepţiuni: a) operator aerian - Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Specială de Aviaţie, ca persoană juridică autorizată şi/sau licenţiată, angajată în operarea elicopterelor prevăzute la art. 1; b) operator medical - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi Institutul Clinic Fundeni în cooperare cu Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, ca unităţi sanitare care organizează şi răspund de desfăşurarea asistenţei medicale acordate prin utilizarea elicopterelor prevăzute la art. 1; c) intervenţie primară - intervenţie de urgenţă la locul accidentului, unde se acordă asistenţă de urgenţă şi se efectuează transportul victimei/victimelor la cel mai apropiat spital competent pentru cazul respectiv; d) intervenţie secundară - intervenţie care se desfăşoară la solicitarea unei unităţi sanitare, în vederea transferului unui pacient internat, aflat în stare critică, de la unitatea solicitantă la o altă unitate sanitară, competentă în rezolvarea cazului respectiv, precum şi pentru cazurile prevăzute în contractul-cadru de reglementare a condiţiilor acordării asistenţei medicale persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate; e) asistenţă de urgenţă - asistenţă medicală şi/sau tehnică asigurată în cazul în care una sau mai multe persoane se află în pericol imediat în urma unui accident, îmbolnăvire acută sau în cazul în care se află în mediu ostil vieţii.  +  Articolul 5Asistenţa de urgenţă se asigură prin structurile specializate organizate în cadrul operatorilor medicali.  +  Articolul 6 (1) Operatorii medicali au următoarele obligaţii: a) să asigure infrastructura necesară operării şi hangarării elicopterelor; b) să asigure personalul de specialitate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. (2) Personalul medical care participă la acţiunile desfăşurate cu elicopterele prevăzute la art. 1 beneficiază de indemnizaţii de zbor, similare cu cele acordate personalului navigant, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală şi/sau tehnică de urgenţă, având ca vehicul elicopterele prevăzute la art. 1, se asigură din: a) bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi prin bugetul Ministerului Sănătăţii; b) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru servicii medicale, în cazul intervenţiilor prevăzute la art. 4 lit. c)-e). (2) Din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor se asigură fondurile necesare pentru: a) acoperirea cheltuielilor de operare aeriană pentru minimum 400 de ore de zbor pe an, pentru un elicopter; b) asigurarea elicopterelor pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse terţilor în urma accidentelor, incidentelor sau a altor evenimente de aviaţie; c) asigurarea CASCO. (3) Din bugetul Ministerului Sănătăţii se asigură fondurile necesare pentru transportul de organe şi transportul personalului specializat pentru transplant de organe, precum şi pentru realizarea infrastructurii necesare operării şi hangarării elicopterului al cărui operator medical este Institutul Clinic Fundeni, în cadrul programelor de sănătate. (4) În anul 2004 sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului aprobat pentru anul 2004, prin suplimentarea bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 8Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 126.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa elicopterelor care trec din administrarea MinisteruluiSănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
    DenumireaPersoana juridică care transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice
    Elicopter EC 135Ministerul Sănătăţii - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu MureşMinisterul Administraţiei şi Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviaţie- 1 elicopter special dotat pentru misiuni de salvare şi asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă
    - numărul seriei de fabricaţie: 328
    - anul fabricaţiei: 2003
    - valoarea de achiziţie (fără T.V.A.): 3.739.987 euro
    Elicopter EC 135Ministerul Sănătăţii - Institutul Clinic FundeniMinisterul Administraţiei şi Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviaţie- 1 elicopter special dotat pentru misiuni de salvare şi asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă
    - numărul seriei de fabricaţie: 334
    - anul fabricaţiei: 2003
    - valoarea de achiziţie (fără T.V.A.): 3.739.987 euro
  -------------