ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003    În vederea diminuării impactului social al concedierilor colective determinate de privatizarea unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, finalizării procesului de privatizare şi restructurare a acestora şi necesităţii acordării măsurilor de protecţie socială persoanelor disponibilizate prin concedierile colective şi în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2004, similar cu cele acordate până la 31 decembrie 2003, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerea contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj."2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul Naţional de Statistică."3. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Plăţile compensatorii din contractele colective de muncă pot fi acordate lunar, indiferent de prevederile din respectivele contracte, aceste plăţi având acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj."4. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul Naţional de Statistică."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MuşetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 124.-------------