LEGE nr. 559 din 18 decembrie 2003privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 19 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2003 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2004, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Ratificarea unor acorduri, memorandumuri, protocoale şi alte înţelegeri internaţionale sau, după caz, aderarea la acestea, cu excepţia tratatelor încheiate în numele României.II. Economia şi finanţele publice:1. măsuri privind restructurarea şi redresarea economico-financiară a unor companii naţionale, societăţi naţionale, regii autonome şi societăţi comerciale;2. organizarea şi funcţionarea inspecţiei fiscale;3. reglementarea unor măsuri financiare şi contabile;4. modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern;5. Codul de procedură fiscală;6. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004;7. reglementări privind transferurile transfrontaliere;8. reglementări privind anumite contracte de garanţie financiară;9. reglementarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit;10. modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare - proceduri;11. scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aferente activelor din domeniul utilităţilor, precum şi a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral neamortizate, aparţinând agenţilor economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;12. măsuri de unificare a activităţii de transport ţiţei şi produse petroliere prin conducte şi de instituire a drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor comerciale deţinute public cu capital de stat;13. măsuri pentru recuperarea unor creanţe ale furnizorilor de utilităţi din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;14. măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;15. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002;16. proceduri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni ale societăţilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;17. constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic;18. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001;19. scutirea de la plata drepturilor de import a materialelor, utilajelor, instalaţiilor şi know-how care se importă pentru realizarea investiţiei "Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroşeni";20. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu completările ulterioare;21. trecerea unui teren din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş;22. autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti;23. măsuri pentru privatizarea unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului aflate în dificultate;24. reglementări privind transferul fără plată al unor pachete de acţiuni din proprietatea statului şi administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale locale;25. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislaţia comunitară;26. amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor;27. organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN;28. trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud şi a Zonei Libere Basarabi" şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sulina" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa;29. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2001;30. măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional;31. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003;32. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.III. Agricultură:1. organizarea activităţii veterinare;2. constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole;3. reglementări privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;4. înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare;5. modificarea şi completarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură.IV. Administraţia publică centrală şi locală:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare, referitoare la Autoritatea Naţională de Control;2. măsuri privind integrarea socială a străinilor care beneficiază de protecţie în România;3. modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;4. organizarea activităţii de consultanţă juridică în administraţia publică;5. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;6. modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003;8. modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală.V. Sănătate, solidaritate socială şi familie:1. modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările ulterioare;3. măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii medicale în unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;4. modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 783/2001, cu modificările şi completările ulterioare;6. măsuri pentru stimularea personalului de specialitate medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea în localităţi cu condiţii grele din mediul rural şi în localităţi cu acoperire deficitară;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare.VI. Apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003;2. modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare;3. acordarea unor drepturi de transport personalului civil din armată;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare;5. acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică ale NATO în România;6. compensarea unor datorii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. către Ministerul Administraţiei şi Internelor.VII. Educaţie şi cercetare:- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Senatului şi Camerei Deputaţilor, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 559.---------