HOTĂRÂRE nr. 1.353 din 18 noiembrie 2003pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 17 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru şi Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare vor aproba propriul regulament şi contract în baza reglementărilor-cadru care au caracter minimal.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 noiembrie 2003.Nr. 1.353.  +  Anexa 1 REGULAMENT - CADRUde delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentarecu apă şi de canalizare  +  Capitolul I Acte normative de referinţă  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, denumit în continuare regulament-cadru, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.  +  Capitolul II Dispoziţii generale  +  Articolul 2Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc administrarea şi gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în sistemul gestiunii delegate. (2) Obiectul delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare îl constituie gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora. (3) În termen de 30 de zile de la data luării hotărârii de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prin modalitatea gestiunii delegate, autoritatea administraţiei publice locale competentă va elabora şi va aproba, pe baza regulamentului-cadru, propriul regulament de delegare a gestiunii serviciului, care face parte din documentaţia de pregătire a licitaţiei. (4) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, consiliul local competent are obligaţia de a elabora şi a aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii, un studiu de specialitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi documentaţia de pregătire a licitaţiei, aferentă delegării. Procedurile de licitaţie vor fi demarate în termen de două luni de la aprobarea documentelor de licitaţie. (5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi făcută numai către operatori atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C. (6) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face de către A.N.R.S.C.  +  Articolul 4Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate prin următoarele modalităţi: a) contract de concesiune; b) contract de parteneriat public-privat.  +  Capitolul III Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin contract de concesiune  +  Secţiunea 1 Proceduri prealabile delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin contract de concesiune  +  Articolul 5 (1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. (2) Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face prin licitaţie publică deschisă, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 6 (1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi la derularea contractelor de concesiune, autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, va întocmi şi va păstra două registre: a) registrul "Candidaturi şi oferte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor şi la oferte; b) registrul "Contracte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la încheierea şi derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu. (2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 7 (1) Toate documentele licitaţiei publice întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică se vor păstra de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, într-un dosar al delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune. (2) Autoritatea administraţiei publice locale competentă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea documentelor din dosarul delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Secţiunea a 2-a Iniţierea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesionare  +  Articolul 8Autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi prin publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 şi a Hotărârii Guvernului nr. 216/1999.  +  Secţiunea a 3-a Studiul de oportunitate  +  Articolul 9Iniţierea delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare are la bază un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autorităţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, elementele precizate la art. 7 lit. a)-g) din Legea nr. 219/1998.  +  Articolul 10Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a 4-a Caietul de sarcini  +  Articolul 11 (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime pentru desfăşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune. (2) Conţinutul caietului de sarcini, împreună cu studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 12 (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar. (2) Preţul caietului de sarcini se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale. (3) Conţinutul caietului de sarcini-cadru are caracter minimal şi este prezentat în anexa nr. 2a).  +  Articolul 13Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu: a) condiţiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ce face obiectul concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficientă a serviciilor ce fac obiectul concesiunii; b) sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor şi modalitatea de finanţare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investiţiilor; c) clauzele financiare şi de asigurări; d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii; e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice şi de siguranţă în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare; f) obiectul concesiunii: datele necesare identificării exacte a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare din punct de vedere cantitativ, tehnic şi valoric, precum şi aria în care se desfăşoară activitatea concesionată; g) destinaţia serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; h) obligativitatea funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare delegate în regim de continuitate şi de permanenţă, în condiţiile îndeplinirii cel puţin a indicatorilor minimi de performanţă prevăzuţi de legislaţia în vigoare; i) interdicţia subdelegării de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; j) durata pentru care se face delegarea de gestiune; k) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; l) condiţii specifice legate de natura bunurilor şi serviciilor publice ce fac obiectul delegării de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea în condiţii de siguranţă, folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegare de gestiune, protecţia mediului, protecţia muncii, sănătatea publică şi altele; m) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către operator în conformitate cu legislaţia în vigoare; n) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune; o) în cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială; p) modalităţi de transfer al activităţii de la operatorul existent; q) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare; r) condiţiile de eligibilitate a operatorilor care participă la licitaţia publică de concesionare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; s) criteriile de selecţie a ofertelor şi ponderea acestora pe o scală ce măsoară importanţa criteriilor.  +  Articolul 14 (1) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; b) credite bancare, inclusiv credite garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) alte surse constituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul "construieşte-operează-transferă" şi variante ale acestuia; f) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate din asistenţă financiară externă nerambursabilă şi/sau împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, precum şi pentru finanţarea unor programe aprobate prin legi speciale; g) din economii rezultate din dotări cu echipamente de performanţă; h) alte surse. (2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de către operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare, pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Investiţiile străine în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi modificat în mod corespunzător, cu avizul A.N.R.S.C. (4) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia.  +  Secţiunea a 5-a Anunţul publicitar  +  Articolul 15 (1) După aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei. (2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare naţională şi într-unul de difuzare locală, anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care organizează licitaţia; b) serviciul public la care se referă delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi durata delegării; c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini şi de unde pot fi obţinute instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice; e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului; f) data şi locul de primire a ofertelor; g) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor; h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor. (3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde se desfăşoară activitatea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare propus spre concesionare.  +  Secţiunea a 6-a Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin contract de concesiune  +  Articolul 16Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, precum şi criteriile de selecţie vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, o dată cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevăzut în anunţul publicitar.I. Comisia de evaluare  +  Articolul 17 (1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale competente. (2) Reprezentanţii concedentului vor fi specialişti în domeniul furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Comisia de evaluare va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. (4) Din comisia de evaluare vor face parte: a) reprezentanţi ai concedentului, dintre care cel puţin unul cu pregătire juridică; b) reprezentanţi ai direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz; c) un reprezentant al autorităţii de mediu competente. (5) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisia de evaluare. (6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de către preşedinte dintre membrii comisiei de evaluare. (7) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele poate invita pentru consultare personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul activităţilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în calitate de consultanţi. (8) Reprezentanţii autorităţilor publice centrale sau locale ori invitaţii care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitaţia publică, cu asociaţii, cu acţionarii care deţin poziţie de control în societăţile comerciale participante la licitaţia publică, precum şi cu administratorii sau cenzorii acestora sau care se găsesc în conflicte de interese nu pot fi membri ai comisiei de evaluare. (9) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va păstra la dosarul concesiunii. (10) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile. (11) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea şi evaluarea candidaturilor; b) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; c) analizarea şi evaluarea ofertelor; d) întocmirea raportului de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii. e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de lege; f) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice. (12) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. (13) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (14) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. (15) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în candidaturile sau ofertele analizate.II. Depunerea ofertelor  +  Articolul 18 (1) Ofertele vor fi redactate în limba română. (2) Ofertele se depun la locul precizat în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor respecta condiţiile prevăzute la alin. (3) şi în termenul menţionat la alin. (4). (3) Ofertele vor îndeplini următoarele condiţii: a) plicul exterior trebuie să conţină documentele prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini, precum şi documentele enumerate la art. 21 pct. 1; b) fiecare participant poate depune doar o singură ofertă; c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora; d) ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise; e) oferta va fi depusă în numărul de exemplare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi prevăzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant. (4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum 20 de zile calendaristice şi maximum 60 de zile calendaristice de la data publicării anunţului licitaţiei publice.  +  Articolul 19Oferta trebuie să conţină detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la: a) investiţiile pe care se obligă să le realizeze, în condiţiile art. 13 lit. b) şi ale art. 14 alin. (1); b) perioada preconizată de amortizare a investiţiilor; c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiţii; d) standardele de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ce urmează a fi prestat; e) preţurile şi/sau tarifele pe care şi le propune să le practice, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 32 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) redevenţa pe care se obligă să o achite autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 20 (1) Participanţii la licitaţie vor depune o garanţie de participare la licitaţie. (2) Garanţia de participare la licitaţie va fi stabilită de către concedent prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (3) Ofertantul va pierde garanţia de participare, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului. (4) Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune. (5) Concedentul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.  +  Articolul 21Ofertele conţinând plicurile, interior şi exterior, sigilate vor îndeplini următoarele cerinţe:1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină pe lângă dovada cumpărării caietului de sarcini şi: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, precum şi garanţia de participare la licitaţie; c) atestarea A.N.R.S.C.2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă.3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.III. Desfăşurarea licitaţiei publice deschise  +  Articolul 22 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi. (2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare va elimina ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 21 şi la art. 18 alin. (3), precum şi a celor prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 21. (4) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va fi reluată de la etapa depunerii ofertelor.  +  Articolul 23După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.  +  Articolul 24Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 25După analizarea ofertelor, comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizări cu privire la conţinutul ofertei.  +  Articolul 26 (1) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în funcţie de caracteristicile serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare care face obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune. (2) Criteriile de selecţie a ofertelor, prevăzute în anexa nr. 1a), au caracter minimal şi se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale competentă prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune. (3) Criteriile de selecţie a ofertelor privesc cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor. (4) Criteriile de selecţie a ofertelor au în vedere eficienţa economică, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnică, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrărilor de investiţii.  +  Articolul 27 (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie. (2) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.  +  Articolul 28 (1) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesiune şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii, precum şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de către secretarul comisiei de evaluare şi se semnează de către toţi membrii acesteia.  +  Articolul 29 (1) Comisia de evaluare transmite autorităţii administraţiei publice locale competente raportul, precum şi ofertele prezentate. (2) Raportul va fi depus la dosarul delegării de gestiune. (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraţiei publice locale competentă procedează la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.  +  Articolul 30În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 45 de zile se va organiza o nouă licitaţie.  +  Articolul 31În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertanţilor respinşi, autoritatea administraţiei publice locale competentă le va transmite acestora o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 32 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul cum au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesiunii prin licitaţie publică deschisă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar. (2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, autoritatea administraţiei publice locale competentă este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său contestatorului.  +  Articolul 33 (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor autoritatea administraţiei publice locale competentă va numi o comisie formată din 3 membri. (2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt numiţi de autoritatea administraţiei publice locale competentă prin hotărâre, dispoziţie sau decizie, după caz.  +  Articolul 34 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare şi va verifica respectarea dispoziţiilor legale care reglementează procedura delegării de gestiune prin concesiune. (2) La verificarea documentelor comisia de soluţionare a contestaţiilor va avea în vedere aspectele contestate de către contestator cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la: a) modul de alcătuire a comisiei de evaluare; b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare; c) condiţiile de întrunire legală a comisiei de evaluare; d) evaluarea ofertelor în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; e) modul de luare a deciziilor în cadrul comisiei de evaluare; f) modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare.  +  Articolul 35 (1) În cazul în care contestaţia este fondată, autoritatea administraţiei publice locale competentă va revoca decizia de desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor ofertanţilor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea administraţiei publice locale competentă va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii.  +  Articolul 36În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, acesta se poate adresa instanţei judecătoreşti competente de drept comun în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 37Dacă în urma a două licitaţii publice nu a fost desemnat nici un câştigător, concedentul va putea iniţia procedura negocierii directe.  +  Capitolul IV Contractul de delegare de gestiune prin concesiune  +  Articolul 38Contractul de delegare de gestiune prin concesiune se încheie între autoritatea administraţiei publice locale competentă şi operatorul căruia i se deleagă gestiunea în condiţiile prevăzute în contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prezentat în anexa nr. 2.  +  Capitolul V Dispoziţii privind exercitarea dreptului de control  +  Articolul 39 (1) Dreptul de control asupra delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare revine instituţiilor abilitate de lege, precum şi de A.N.R.S.C. (2) Controlul delegării gestiunii va urmări, în special, respectarea prevederilor referitoare la: a) hotărârea de delegare de gestiune; b) publicitate; c) conţinutul documentaţiei, în mod deosebit al caietului de sarcini; d) componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor; e) termenele prevăzute de prezentul regulament-cadru; f) informarea factorilor interesaţi despre acordarea sau încetarea concesiunii.  +  Articolul 40Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează de către A.N.R.S.C. prin compararea continuă a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de cel mai performant operator în domeniu, precum şi de autoritatea administraţiei publice locale competentă.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 41 (1) Încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare fără licitaţie publică sau unui operator nelicenţiat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare fără existenţa licenţei de operare sau fără contract de delegare a gestiunii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.  +  Capitolul VII Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin contract de parteneriat public-privat  +  Articolul 42Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin parteneriat public-privat se efectuează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 43 (1) Procedurile de licitaţie aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru îşi păstrează valabilitatea şi vor fi derulate până la finalizare în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare în momentul începerii desfăşurării lor, în măsura în care clauzele contractului ce urmează a fi încheiat nu contravin prevederilor legale în vigoare. (2) Operatorii de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare care operează în aria teritorială unde se desfăşoară licitaţia vor obţine licenţa în termen de 6 luni de la câştigarea licitaţiei pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Articolul 44Contractele de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare valabil încheiate îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 45Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare operatorilor care rezultă dintr-o reorganizare teritorială bazată pe principii de eficienţă economică şi performanţă operaţională, dacă capitalul social al acestora aparţine mai multor autorităţi locale. Hotărârea se va da în baza unui studiu de oportunitate care să evidenţieze că astfel se obţine un raport cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de existenţa unor programe de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora, precum şi în baza consultării şi dezbaterii publice în urma cărora se va adopta soluţia optimă pentru utilizatori.  +  Articolul 46Toţi indicatorii de performanţă cuprinşi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.591/2002, se vor realiza în baza planurilor de conformare elaborate de ofertant şi care fac parte din ofertă. Planurile de conformare vor face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Anexa 1a) CRITERII DE SELECŢIE A OFERTELORComisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu. Criteriile de selecţie prezentate sunt minimale.I. Criterii de eligibilitate a ofertanţilor1. Ofertantul poate fi orice persoană juridică română sau străină, operator în domeniul serviciilor publice concesionate, care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate.2. Persoanele juridice menţionate la pct. 1 nu vor participa la licitaţie dacă:2.1. sunt în stare de faliment sau de lichidare, au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori sunt într-o situaţie similară reglementată prin lege în ţara de origine.2.2. fac obiectul unei proceduri legale în curs pentru declararea lor în una dintre situaţiile menţionate la pct. 2.1.Ofertantul va depune în prima fază o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului său legal, în original, că nu este în nici una dintre situaţiile menţionate la pct. 2.1.-2.2.3. Ofertantul deţine licenţa/autorizaţia de operare în România, eliberată de A.N.R.S.C.Documentele pentru eligibilitate se prezintă într-un plic separat, care se deschide primul de către comisia de licitaţie. Dacă în urma examinării acestora ofertantul este declarat eligibil, se deschide mai întâi oferta tehnico-economică şi apoi cea financiară pentru evaluare. Dacă ofertantul este declarat neeligibil, acesta va fi notificat în acest sens, iar oferta tehnică şi cea financiară nu vor mai fi deschise şi vor fi returnate la cerere.După nominalizarea şi notificarea ofertantului câştigător în urma evaluării ofertelor, în termen de 15 zile calendaristice acesta va prezenta comisiei de evaluare veridicitatea celor declarate.II. Criteriile de selecţie a ofertelorA. Oferta financiară - pondere de 25% din totalul ofertei
    CriteriulNumărul de puncte
    a)Valoarea redevenţei40
    b)Valoarea procentuală a profitului net reinvestit din total profit realizat anual în sistemul concesionat sub forma mijloacelor fixe care rămân în patrimoniul autorităţilor locale după terminarea contractului de concesiune60
    TOTAL:100
  B. Criterii pentru oferta tehnico-economică - ponderede 75% din totalul ofertei1. Evaluarea ofertantului (credibilitate) - ponderede 20% din totalul ofertei
    CriteriulNumărul de puncte
    a)Experienţa ofertantului în exploatarea şi întreţinerea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare20
    b)Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului40
    c)Experienţa ofertantului în organizarea finanţării în scopul dezvoltării şi exploatării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare sau a altor sisteme cu caracter similar40
    TOTAL:100
  2. Evaluarea ofertei - pondere de 55% din totalul ofertei2.1. Oferta generală - pondere de 40% din totalul ofertei
    CriteriulNumărul de puncte
    a)Soluţii tehnice de eficientizare a exploatării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare10
    b)Cantitatea şi calitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare3
    c)Prognoza evoluţiei nivelului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pe perioada concesionării faţă de nivelul actual3
    d)Programul de retehnologizare şi reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare20
    e)Planul de finanţare pentru dezvoltarea şi exploatarea obiectivului ce face obiectul delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinându-se seama de următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:15
      - investiţiile din fondurile proprii ale ofertantului, care pot fi utilizate imediat după semnarea contractului de delegare  
      - metoda obţinerii finanţării externe (credite, împrumuturi)  
      - capacitatea ofertantului de a asigura finanţare fără garanţii privind rambursarea din partea autorităţii administraţiei publice locale  
      - asigurarea financiară (acreditiv, garanţie de execuţie etc.)  
      - investiţii suplimentare prevăzute de ofertant în afara celor solicitate prin caietul de sarcini  
    f)Sistemul de management de mediu, sănătate şi siguranţă în exploatare propus a fi implementat10
    g)Sistemul de AQ propus a fi implementat5
    h)Sistemul de management cu clienţii propus a fi implementat10
    i)Valoarea dotărilor, utilajelor alocate exploatării şi întreţinerii sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare15
    j)Numărul de angajaţi propuşi a fi păstraţi în primii 4 ani de la intrarea în vigoare a contractului6
    k)Valoarea procentuală din cifra de afaceri anuală ce va fi cheltuită integral în anul financiar următor pentru dezvoltarea forţei de muncă angajate3
    TOTAL:100
  2.2. Oferta specială - pondere de 15% din totalul ofertei
    CriteriulNumărul de puncte
    a)Volumul investiţiilor suplimentare faţă de cele solicitate în caietul de sarcini şi cuprinse în oferta generală40
    b)Planul de finanţare a investiţiilor suplimentare40
    c)Alte facilităţi suplimentare (condiţii mai avantajoase de returnare a patrimoniului public decât cele solicitate de autorităţile locale)20
    TOTAL:100
   +  Anexa 2 CONTRACT - CADRUde delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentarecu apă şi de canalizarePrezentul contract-cadru are ca scop stabilirea cadrului contractual general de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.Delegarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face în condiţiile prezentului contract-cadru, încheiat în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin concesiune sau parteneriat public-privat (conform legislaţiei specifice).  +  Capitolul I Contract-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiuneîncheiat astăzi ..... la ..........  +  Capitolul II Părţile contractanteÎntre:Autoritatea administraţiei publice locale ........, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, reprezentată prin .............., conform Hotărârii Consiliului Judeţean/Local ........ nr. ...../....., în calitate de concedent, pe de o parte,şiSocietatea Comercială ....., codul unic de înregistrare ....., cu sediul principal în ....., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....., reprezentată prin ...., având funcţia de ....., în calitate de concesionar,la data de ......, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ......., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii autorităţii administraţiei publice locale competente de aprobare a concesiunii nr. ...../.... şi al regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Capitolul III Obiectul contractuluiArticolul 1 - Obiectul contractului îl constituie concesiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora.Articolul 2 - Obiectivele concedentului sunt: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) protecţia mediului; e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare; f) menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare concesionat; g) îmbunătăţirea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;..............................................................Articolul 3 - În derularea contractului de concesiune pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunuri de retur în conformitate cu anexa nr. ............; b) bunuri de preluare în conformitate cu anexa nr. .........; c) bunuri proprii în conformitate cu anexa nr. ............ .  +  Capitolul IV Dispoziţii generaleArticolul 4 - Prezentul contract de concesiune pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare are ca anexe obligatorii următoarele: a) caietul de sarcini; b) inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului respectiv şi care sunt transmise spre folosinţă concesionarului pe durata contractului; c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat; d) oferta tehnică şi oferta economică.Articolul 5 - Autorităţile administraţiei publice locale, parte în acest contract, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare concesionate prin acest contract, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea: a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către concesionar; b) calitatea şi eficienţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în prezentul contract de concesiune; c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de concesiune; d) modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Capitolul V TermenulArticolul 6 - Durata prezentului contract de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este de ....... ani, începând de la ...... .Articolul 7 - Contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.Articolul 8 - Concesionarul, titular al prezentului contract de concesiune, are, după expirarea termenului de concesiune prevăzut de prezentul contract şi în caz de participare la o nouă licitaţie privind concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul prezentului contract, un drept de preferinţă asupra obţinerii unei noi concesiuni, în caz de punctaj egal cu cel mai bine clasat dintre participanţi.  +  Capitolul VI RedevenţaArticolul 9 - Redevenţa este de ...... lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).  +  Capitolul VII Plata redevenţeiArticolul 10 - Plata redevenţei se face astfel:Contul concedentului nr. ...., deschis la Banca ....., contul operatorului nr. ......, deschis la Banca ............Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la rezilierea contractului în condiţiile art. 19 alin. (1) lit. d).  +  Capitolul VIII Drepturile părţilorDrepturile concesionaruluiArticolul 11 - Concesionarul are următoarele drepturi:1. să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune;2. să încaseze contravaloarea serviciilor prestate;3. să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;4. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual.Drepturile concedentuluiArticolul 12 - Concedentul are următoarele drepturi:1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;3. să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;4. să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asociere intercomunală;5. să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;6. să contracteze şi să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;7. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile publice concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;8. să îşi manifeste intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de ............. concedentul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii;9. să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;10. să hotărască participarea cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare;11. să aprobe structura şi ajustările de tarife propuse de către operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;12. să rezilieze contractul în cazul în care concesionarul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract de concesiune.  +  Capitolul IX Obligaţiile părţilorObligaţiile concesionaruluiArticolul 13 - Concesionarul are următoarele obligaţii:1. să obţină de la autorităţile competente: a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; b) autorizaţia de operare eliberată de autoritatea administraţiei publice locale; c) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; d) autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de Administraţia Naţională "Apele Române", conform competenţelor legale;2. să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;3. să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obţinut concesiunea în condiţiile prezentului contract şi ale regulamentului local de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;4. să monteze pe cheltuială proprie câte un contor la branşamentul fiecărui utilizator casnic, în termenele şi în condiţiile stabilite în caietele de sarcini de autorităţile publice locale semnatare ale prezentului contract de concesiune;5. să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale prin caietele de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi;6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu clauzele contractului de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare;7. să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;8. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, prelevând şi utilizând anual o sumă egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;9. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;10. să presteze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;11. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare;12. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;13. să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune;14. să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparaţiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat;15. concesionarul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea de a realiza serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare a concedentului să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a acestuia;16. să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare concedentului;17. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de concesiune, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va menţiona explicit modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia;18. să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare;19. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;20. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;21. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;22. să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările;23. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;24. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;25. să realizeze următoarele investiţii, care vor fi specificate detaliat în anexele la contractul de concesiune: a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) .......... (anexa nr. .............); b) termenele de realizare a investiţiilor ...... (anexa nr. ........); c) investiţiile care nu se amortizează pe durata concesiunii ............ (anexa nr. ........); d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special ......... (anexa nr. .........); e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate ......... (anexa nr. ............);26. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) ........ (se va detalia separat fiecare aspect);27. la încetarea contractului de concesiune, să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;28. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanţie o sumă de .......... lei, reprezentând o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate;29. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent;30. în cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;31. concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 12 pct. 9 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia;32. concesionarul va menţine un număr de .......... angajaţi;33. concesionarul se obligă să plătească ........% din prima de asigurare.Articolul 14 - Alte obligaţii asumate de ofertant, preconizate a fi favorabile bunei desfăşurări a serviciului şi acceptate de concedent:..............................................................Obligaţiile concedentuluiArticolul 15 - Obligaţiile concedentului sunt:1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislaţia în vigoare;2. să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform art. 32 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002;3. să verifice periodic următoarele: a) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate şi nivelul de calitate al acestora; b) îndeplinirea nivelurilor de servicii şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; c) menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie şi stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între operator şi utilizator; e) limitele maxime şi minime ale profitului operatorului cu capital privat; f) clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor; g) independenţa managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice;4. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;5. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;6. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;7. să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a realiza serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână cel puţin constantă pe toată durata concesiunii;9. să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;10. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute expres de lege;11. să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;12. să planifice şi să urmărească în vederea continuităţii serviciilor lucrările de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. Se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director şi ţinând seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările în vigoare;13. să asigure fondurile necesare executării lucrărilor de investiţii în condiţiile caietului de sarcini.  +  Capitolul X Cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, indicatori de performanţăArticolul 16 - (1) Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt prevăzute în caietul de sarcini, parte integrantă din contractul de concesiune. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.Articolul 17 - Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexă la contractul de concesiune şi prevăzuţi în caietul de sarcini.  +  Capitolul XI Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora - modul de încasare a facturilorArticolul 18 - (1) La data semnării contractului de delegare de gestiune prin concesiune preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilite conform prevederilor legale în vigoare, sunt:- apă potabilă ................... lei/mc;- apă industrială ................ lei/mc;- canal-epurare .................. lei/mc. (2) Ajustarea şi/sau modificarea preţurilor şi tarifelor pe care concesionarul este autorizat să le practice pe durata derulării contractului de concesiune se fac în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Capitolul XII Încetarea contractuluiArticolul 19 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: a) rezilierea de plin drept a contractului operează în cazul în care concesionarului i se retrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sau când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin în scris prelungirea acestuia în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur ......................................; b) bunuri de preluare ................................; c) bunuri proprii ........................................ .  +  Capitolul XIII Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire a corupţieiArticolul 20. ......................................................  +  Capitolul XIV Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionarArticolul 21. ...................................................  +  Capitolul XV Clauze privind administrarea domeniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 22. .....................................................  +  Capitolul XVI Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia pe durata valabilităţii contractuluiArticolul 23. .................................................... .  +  Capitolul XVII Forţa majorăArticolul 24 - (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ........, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de ........... de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Capitolul XVIII Rezilierea contractuluiArticolul 25. ...................................................  +  Capitolul XIX Răspunderea contractualăArticolul 26 - (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată la daune-interese. (3) Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.  +  Capitolul XX LitigiiArticolul 27 - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.  +  Capitolul XXI Alte clauze(de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)ARticolul 28. ........................................  +  Capitolul XXII Contract-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin parteneriat public-privatArticolul 29 - La delegarea gestiunii prin parteneriat public-privat se vor aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 470/2002, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat.  +  Capitolul XXIII Acte normative de referinţăArticolul 30 - Prezentul contract-cadru are la bază următoarele documente de referinţă: a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; e) Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; f) Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 470/2002; g) Hotărârea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat.  +  Capitolul XXIV Dispoziţii finaleArticolul 31 - (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. (2) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor.Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ......... exemplare.Autoritatea administraţiei publice locale, Operator,..................................... ...........  +  Anexa 2a) CAIET DE SARCINI-CADRUpentru delegarea de gestiune a serviciilorpublice de alimentare cu apă şi de canalizare  +  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 - (1) Prezentul caiet de sarcini-cadru, întocmit pe baza legislaţiei în vigoare, cuprinde condiţiile minime pentru desfăşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare aferent unei localităţi sau grup de localităţi. (2) Caietul de sarcini se întocmeşte prin grija consiliului local competent care are obligaţia de a hotărî modul de gestiune, realizat în baza studiului de oportunitate, pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi documentele de pregătire a licitaţiei. (3) Caietul de sarcini şi studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a consiliului local competent.Articolul 2 - Caietul de sarcini este anexă la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  +  Capitolul II Obiectul, aria concesiunii şi obiectivele concedentuluiA. Datele de identificare a serviciului publicArticolul 3 - (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare care face obiectul concesiunii este situat în localitatea ......., str. ..... nr. ...., judeţul ........ . (2) Autoritatea concedentă a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare este Consiliul Local Judeţean al ............, situat în localitatea ........, str. .......... nr. ...., judeţul/sectorul ......... . (3) Prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se realizează pe teritoriul localităţii/judeţului, denumit în continuare aria concesiunii. (4) Aria concesiunii este definită de punctele de delimitare a instalaţiilor dintre operator şi utilizator. (5) Concesionarul nu poate subconcesiona, în tot sau în parte, obiectul concesiunii sau bunurile. (6) Obiectivele pe care concedentul doreşte să le realizeze sunt: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia mediului; e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare; f) orientare spre client; g) altele.B. Componenţa obiectelor tehnologice ale sistemului public de alimentare cu apă  +  Secţiunea 1 Sursa de apăArticolul 4 - (1) Sursa de apă este sursă de suprafaţă şi/sau subterană şi este compusă din priză tip ............. şi/sau front de puţuri de mică/medie/mare adâncime, de tipul săpat/forat/înfipt şi/sau dresuri tip .......... şi este amplasată în ............................................................................... (2) Capacitatea instalată a sursei este de ....... l/s, ....... mc/24h, ....... mc/an şi acoperă .......% din necesităţile de debite ale sistemului, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada concesionării. (3) Inventarul complet al componentelor prizei de apă din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ............ .  +  Secţiunea a 2-a Staţia de tratare a apei2.1. Sedimentarea particulelor solide2.1.1. DesnisipatoareArticolul 5 - (1) Desnisiparea apei brute se realizează prin ......... bucăţi desnisipatoare de tip orizontal/vertical, având debitul instalat de ...... l/s, ....... mc/24h, care acoperă ........% din necesităţile de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Dimensiunile caracteristice ale desnisipatoarelor sunt: ................................................................................................................................................. (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de desnisipare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ............ .2.1.2. Staţia de tratare cu reactivi de coagulareArticolul 6 - (1) Staţia de tratare cu reactivi de coagulare foloseşte drept coagulant sulfat de aluminiu/sulfat feros/alţi reactivi şi este dimensionată pentru un debit de tratare apă brută de ....... l/s, ...... mc/24 h, care acoperă ...........% din necesităţile de tratare, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada concesionării. (2) Staţia de tratare cu reactivi de coagulare se compune din staţia de preparare a soluţiilor de reactivi, camera de amestec a reactivilor de tip pereţi şicană/formă de spirală şi bazin de reacţie de tip ..................................... (3) Inventarul complet al componentelor staţiei de tratare cu reactivi de coagulare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ....... .2.1.3. DecantoareArticolul 7 - (1) Decantarea apei tratate cu coagulant se realizează prin intermediul a ........ bucăţi decantoare de tip orizontal/longitudinal/vertical/radial, având debitul total de ...... l/s, ....... mc/24 h, care acoperă .........% din necesarul de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt:........................................................................................................................................ (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de decantare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ...... .2.2. Filtrarea apeiArticolul 8 - (1) Filtrarea apei decantate se realizează prin intermediul a ...... bucăţi filtre de tip lent/rapid/ultrarapid, având debitul total instalat de ...... l/s, ....... mc/24 h, care asigură .......% din necesităţile de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt:..........................................................................................................................................Filtrele sunt amplasate într-o clădire având .................... . (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de filtrare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ........ .2.3. Dezinfectarea apeiArticolul 9 - (1) Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimică - clorinare/ozonizare; fizică/biologică/digodinamică, într-o staţie de dezinfectare care asigură .......% din necesităţile de dezinfectare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Staţia de dezinfectare este amplasată într-o clădire având ........ x ...... x ....... m, fiind cuplată cu un depozit având ........ x ...... x ...... m. (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de dezinfectare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. .......... .2.4. Corectarea, după caz, a caracteristicilor chimice ale apeiArticolul 10 - (1) Corectarea caracteristicilor chimice ale apei constă, după caz, în dezinfectare/demanganizare/reducere a durităţii/eliminarea gazelor dizolvate şi se face într-o staţie care asigură ......% din necesităţile de corectare a calităţii apei, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Staţia de corectare este amplasată într-o/în mai multe clădire/clădiri având ............ (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de corectare a caracteristicilor chimice ale apei, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. .......... .2.5. Corectarea, după caz, a caracteristicilor organoleptice ale apeiArticolul 11 - (1) Corectarea caracteristicilor organoleptice ale apei constă în corectarea, după caz, a gustului şi/sau mirosului apei într-o staţie care asigură .......% din necesităţile de corectare a calităţii apei, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Staţia de corectare a gustului/mirosului este amplasată într-o clădire având ................................................................. (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de corectare a caracteristicilor organoleptice ale apei din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ....... .2.6. Laboratoare de măsurare a calităţii apei tratateArticolul 12 - (1) Determinarea parametrilor calitativi ai apei tratate se realizează într-un laborator propriu care asigură realizarea a ......... din determinările necesare, fiind/nefiind necesare extinderi pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Laboratorul este amplasat într-o clădire separată/comună cu alte folosinţe şi are dimensiunile .................................................În acest laborator se realizează următoarele tipuri de determinări:...................................................................................................................................... (3) Inventarul complet al dotărilor specifice, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ............ .  +  Secţiunea a 3-a Înmagazinarea apeiArticolul 13 - (1) Înmagazinarea apei se face în ......... rezervoare îngropate/semiîngropate/ aeriene, având o capacitate totală de înmagazinare de ....... mc, capacitate care asigură ..........% din cerinţe, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Rezervoarele de înmagazinare au forma circulară/dreptunghiulară/poligonală, având, pe tipodimensiuni, următoarele dimensiuni caracteristice, după caz: D ...... (m), H .... (m), V ...... mc, L ........ (m), l .... (m) şi se află în cadrul schemei tehnologice, amplasate astfel: ................................................................................................................ (3) Inventarul complet al componentelor rezervoarelor de înmagazinare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ....... .  +  Secţiunea a 4-a Pomparea apeiArticolul 14 - (1) Pomparea apei se face prin intermediul unui număr de staţii de pompare amplasate astfel: a) ........... staţii pompare/pompe la sursă; b) ........... staţii de pompare la staţia de tratare; c) ........... staţii de pompare, repompare, hidrofoare amplasate în sistemul de aducţiune - distribuţie. (2) Capacitatea staţiilor de pompare asigură ..........% din cerinţe, fiind/nefiind necesară extinderea capacităţii de pompare. (3) Staţiile de pompare sunt amplasate în clădiri separate/comune, ocupând o suprafaţă de ........ mp. (4) Staţiile de pompare prevăzute la alin. (1) sunt echipate, după caz, cu ........ electropompe tip ......., având Q = ...... mc/h, H = ..... mcA, N = ..... kW, n = ........ rot/min. (5) Inventarul complet al componentelor staţiilor de pompare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ......... .  +  Secţiunea a 5-a 5.1. Aducţiuni de apă, apeducteArticolul 15 - (1) Transportul apei de la captare până la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin ....... aducţiuni/apeducte, având diametrul Dn = ..... mm, debitul instalat de ....... l/s, ...... mc/24 h, ..... mc/an, care acoperă .......% din cerinţele de transport, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere a capacităţii de transport pe perioada de derulare a concesiunii. (2) Dimensiunile caracteristice ale aducţiunilor/apeductelor sunt: D ...... (mm), L ...... (km). (3) Inventarul complet al componentelor aducţiunilor/apeductelor, inclusiv al construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ...... .5.2. Artere şi conducte de distribuţieArticolul 16 - (1) Transportul apei de la rezervoarele de înmagazinare până la utilizatori se face printr-un sistem de artere (Dn > 250 mm), conducte de serviciu (Dn < 250 mm) şi branşamente prin care se asigură .......% din cerinţele utilizatorilor, având, pe diametre, următoarele lungimi şi materiale de execuţie:I. ArtereDiametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţieDn = 1.000 mm ................ ........................Dn = 800 mm ................ ........................Dn = 700 mm ................ ........................Dn = 600 mm ................ ........................Dn = 500 mm ................ ........................Dn = 400 mm ................ ........................Dn = 300 mm ................ ........................Dn = 250 mm ................ ........................II. Conducte de serviciuDn = 200 mm ................ ........................Dn = 150 mm ................ ........................Dn = 125 mm ................ ........................Dn = 100 mm ................ ........................III. Branşamente pe tipodimensiuniDiametru nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţieDn = ..... mm ................ ........................Dn = ..... mm ................ ........................Dn = ..... mm ................ ........................Dn = ..... mm ................ ........................ (2) Pentru o bună funcţionare a sistemului de distribuţie şi pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt/nu sunt necesare lucrări de extindere a arterelor/conductelor de serviciu/branşamentelor, conform listei detaliate în anexa nr. ....... . (3) Inventarul complet al componentelor arterelor, conductelor de serviciu şi al branşamentelor, inclusiv al construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute în anexa nr. ........ .C. Componenţa obiectelor tehnologice ale sistemului public de canalizare  +  Secţiunea 1 Transportul apelor uzate1.1. Racorduri şi canale de serviciuArticolul 17 - (1) Transportul apelor uzate şi meteorice convenţional curate de la utilizatori la canalele de serviciu şi de la acestea la colectoare se realizează printr-un sistem de tuburi de canalizare având diametrul Dn < 600 mm, prin care se asigură ............% din cerinţele utilizatorilor, având, pe diametre şi materiale de execuţie, următoarele lungimi existente în teren:Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţieDn < 200 mm ............. ......................Dn = 250 mm ............. ......................Dn = 300 mm ............. ......................Dn = 400 mm ............. ......................Dn = 500 mm ............. ...................... (2) Pentru o bună funcţionare a sistemului de colectare şi pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt/nu sunt necesare lucrări de extindere a racordurilor şi canalelor de serviciu, conform listei detaliate în anexa nr. ........ . (3) Inventarul complet al componentelor racordurilor şi canalelor de serviciu, inclusiv al construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ....... .1.2. ColectoareArticolul 18 - (1) Transportul apelor uzate şi al celor convenţional curate între colectoarele de serviciu şi staţia de epurare sau direct în emisar, pentru apele meteorice şi convenţional curate, în cazul sistemelor divizor de canalizare, se realizează printr-un sistem de colectoare de canalizare având diametrul > 600 mm, prin care se asigură ......% din capacitatea de transport necesară, având ca materiale şi sistem constructiv următoarele lungimi existente în teren:Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţieDn = ...... mm ............. .....................Dn = ...... mm ............. .....................Dn = ...... mm ............. .....................Dn = ...... mm ............. ..................... (2) Pentru o bună funcţionare a sistemului de transport şi pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt/nu sunt necesare lucrări de extindere a colectoarelor, conform listei detaliate în anexa nr. ....... . (3) Inventarul complet al componentelor colectoarelor, inclusiv al construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice de pe acestea, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. .......... .  +  Secţiunea a 2-a Staţia de epurare a apelor uzate2.1. Treapta de epurare mecanică2.1.1. Grătare şi siteArticolul 19 - (1) Reţinerea corpurilor mari şi a celor de dimensiuni medii, transportate de către apa uzată, se realizează prin intermediul a ....... grătare de tipul: grătar plan cu curăţare manuală/grătar curb cu curăţare mecanică/grătar plan de tip lanţ cu zale/grătar sită plan/grătar sită rotativ/grătar sită rotativ cu cuţit raclor de tip greblă/grătar sită cu melc de raclare, având debitul instalat de ....... l/s, ..... mc/24 h, ..... site tip tambur cu sită/sită vibratoare/site cu tambur/sită plană curăţată mecanic, având debitul instalat de ..... l/s, ..... mc/24 h, care acoperă ......% din necesarul de reţinere, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Sistemele de grătare şi site sunt amplasate într-o construcţie având L = ....... m, l = ..... m, H = ....... m. (3) Inventarul complet al componentelor grătarelor şi sitelor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ........ .2.1.2. Desnisiparea apelor uzateArticolul 20 - (1) Desnisiparea apelor uzate se realizează prin intermediul a ...... desnisipatoare de tip orizontal/vertical cu ....... camere, având debitul instalat de ..... l/s, .... mc/24 h, care acoperă ........% din necesarul de reţinere a particulelor prin desnisipare, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Desnisipatorul/desnisipatoarele sunt amplasate într-o construcţie având L = .... m, l = ...... m, H = .... m. (3) Inventarul complet al componentelor desnisipatoarelor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. .......... .2.1.3. Separarea grăsimilorArticolul 21 - (1) Separarea grăsimilor din apele uzate se realizează prin intermediul a ........ separatoare având debitul instalat de .... l/s, ...... mc/24 h, care acoperă ........% din necesarul de reţinere şi înlăturare a grăsimilor, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Separatorul de grăsimi este amplasat într-o construcţie având următoarele dimensiuni: L = ..... m, l = ...... m, H = ..... m. (3) Inventarul complet al componentelor separatorului de grăsimi din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ....... .2.1.4. Decantarea primară a apelor uzateArticolul 22 - (1) Decantarea apelor uzate se realizează prin intermediul a ...... decantoare de tip orizontal/vertical/radial/cu etaj, având debitul total instalat de ..... l/s, ..... mc/24 h, care acoperă ......% din cerinţele de reţinere a particulelor prin decantare, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Decantoarele au următoarele dimensiuni caracteristice: ............ (3) Inventarul complet al componentelor decantoarelor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ....... .2.2. Treapta a doua de epurare biologică2.2.1. Epurarea biologică naturalăArticolul 23 - (1) Epurarea biologică naturală se realizează prin câmpuri de irigare şi de infiltrare şi prin iazuri biologice, având debitul instalat de ..... l/s, ...... mc/24 h, care acoperă ......% din necesarul de epurare biologică, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Câmpurile de irigare şi de infiltrare, precum şi iazurile biologice sunt amplasate în ...... şi au dimensiunile: .............. (3) Inventarul complet al componentelor câmpurilor de irigare şi de infiltrare şi al iazurilor biologice, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. .......2.2.2. Filtrarea biologicăArticolul 24 - (1) Filtrarea biologică se realizează prin ...... filtre biologice de mică/mare încărcare/cu discuri, având debitul instalat de ..... l/s, ....... mc/24 h, care acoperă ........% din necesarul de filtrare, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Filtrele biologice sunt amplasate într-o construcţie având următoarele dimensiuni: L = ....... m, l = ..... m, H = .... m. (3) Inventarul complet al componentelor filtrelor biologice, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ......2.2.3. Aerarea apeiArticolul 25 - (1) Aerarea apei se realizează prin intermediul a ...... bazine de aerare, având debitul instalat de .... l/s, ..... mc/24 h, care acoperă ......% din necesarul de aerare, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Bazinele de aerare au dimensiunile de: ..................... (3) Inventarul complet al componentelor bazinelor de aerare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ............2.2.4. Decantarea secundară a apeiArticolul 26 - (1) Decantarea secundară a apei se realizează după aerarea apei prin ....... decantoare de tipul ........, având debitul instalat de ..... l/s, .......mc/24 h, care acoperă ......% din necesarul de decantare secundară, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Decantoarele au următoarele dimensiuni caracteristice: .............. (3) Inventarul complet al componentelor decantoarelor secundare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ........ .2.2.5. Dezinfectarea apeiArticolul 27 - (1) Dezinfectarea apelor uzate epurate se realizează prin dezinfectare cu clorură de var/clor gazos/radiaţie cu concentraţia ......% şi asigură/nu asigură necesarul de dezinfectare pentru debitul de ape uzate în proporţie de ........%, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. Instalaţia de preparare se montează într-o clădire având următoarele dimensiuni: (2) Instalaţia de dezinfectare a apei necesită un depozit de reactivi şi butelii având .............. (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiei de dezinfectare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ........... .2.2.6. Fermentarea nămolurilorArticolul 28 - (1) Fermentarea nămolurilor se realizează în iazuri de nămol/fose septice/decantoare cu etaj/rezervoare de fermentare, care acoperă ........% din necesarul instalaţiilor de fermentare, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Instalaţiile de fermentare ocupă o suprafaţă/necesită un volum de ............... (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de fermentare a nămolurilor, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ...... .2.2.7. Îngroşarea şi deshidratarea nămolurilorArticolul 29 - (1) Îngroşarea nămolurilor se realizează prin decantoare radiale - concentratoare/bazine de spălare treapta I şi II, iar deshidratarea se realizează prin metode naturale în iazuri de nămol şi platforme pentru uscarea nămolurilor sau prin procedee mecanice statice prin filtre - vacuum/filtre presă/filtre sită/aparate centrifuge/aparate electroosmotice şi prin procedee tehnice. Instalaţiile de îngroşare şi deshidratare asigură ........% din necesarul acestor instalaţii, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere în perioada de derulare a concesiunii. (2) Instalaţiile de concentrare şi deshidratare ocupă o suprafaţă/volum de ......... (3) Inventarul complet al componentelor instalaţiilor de îngroşare şi deshidratare a nămolurilor, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ........ .2.3. Treapta a 3-a de epurare biologicăArticolul 30 - (1) Prin treapta a 3-a de epurare biologică se elimină fosforul, azotul şi potasiul prin instalaţiile de amestec cu reactivi/schimbători de ioni/tratare chimică a apei. Instalaţiile existente asigură .......% din cerinţele unor astfel de instalaţii de tratare, fiind/nefiind necesare extinderi de construcţii sau dotări pentru perioada de derulare a concesiunii. (2) Inventarul complet al componentelor treptei a 3-a de epurare biologică, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ....... .  +  Secţiunea a 3-a Pomparea apelor uzateArticolul 31 - (1) Pomparea apelor uzate se face prin intermediul unui număr de ...... staţii de pompare amplasate astfel; a) .............. staţii de pompare în reţeaua de canale; b) .............. staţii de pompare în staţia de epurare; c) .............. staţii de pompare pe descărcările în emisar. (2) Capacităţile staţiilor de pompare asigură ......% din cerinţe, fiind/nefiind necesară extinderea capacităţii de pompare. (3) Staţiile de pompare sunt amplasate în clădiri separate/comune, ocupând o suprafaţă de ....... mp. (4) Staţiile de pompare prevăzute la alin. (1) sunt echipate, după caz, cu ...... electropompe tip ......., având Q = .... mc/h, H = ...... mcA, N = ..... kW, n = ...... rot/min. (5) Inventarul complet al componentelor staţiilor de pompare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ....... .  +  Secţiunea a 4-a Rezervoare şi bazine de retenţieArticolul 32 - (1) Pe sistemul de canalizare sunt amplasate ........ rezervoare/bazine de retenţie, cu o capacitate totală de retenţie de ..... mc, care asigură .......% din capacitatea de retenţie necesară, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada derulării concesiunii. (2) Rezervoarele/bazinele de retenţie au forma circulară/rectangulară, având, pe tipuri, următoarele dimensiuni caracteristice, după caz: D = ..... m, H = .... m, V = ..... mc, L = ..... m, l = .... m, H = ..... m, V = .... mc, şi se află amplasate în cadrul schemei tehnologice, astfel:.................................................................................................................................... (3) Inventarul complet al componentelor rezervoarelor/bazinelor de retenţie, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. .......... .  +  Secţiunea a 5-a Colectoare de deversare şi guri de deversare în emisarArticolul 33 - (1) Apele convenţional curate şi apele epurate se descarcă în emisarul ......, printr-un număr de ....... colectoare, având ........, fiind amenajate ...... guri de deversare în emisar. Colectoarele şi gurile de descărcare în emisar acoperă ..........% din necesarul de debite, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada derulării concesiunii. (2) Gurile de descărcare în emisar au următoarele dimensiuni caracteristice:............................................................... (3) Inventarul complet al componentelor colectoarelor şi gurilor de descărcare în emisar, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ............... .D. Componenţa obiectelor energetice ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 34 - (1) Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare este dotat, după caz, cu următoarele componente energetice: a) ....... staţii electrice de transformare, având următoarele caracteristici principale: ...................................................................................................................... b) ....... staţii de conexiuni, având următoarele caracteristici principale:................................................................. c) ....... centrale termice, având următoarele caracteristici principale:................................................................. d) ....... staţii de compresoare, având următoarele caracteristici principale:................................................................. e) ....... km reţele electrice de forţă şi iluminat, având următoarele caracteristici principale:................................................................. f) ....... km reţele de termoficare având următoarele caracteristici principale:................................................................. g) ....... km reţele de aer comprimat, având următoarele caracteristici principale:................................................................. h) ....... km reţele de utilităţi de incintă (apă, canalizare, gaze naturale, combustibil lichid etc.)................................................................. (2) Obiectivele energetice prevăzute la alin. (1) acoperă .......% din necesar, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere, după caz, pe perioada de derulare a concesiunii. (3) Inventarul complet al componentelor obiectivelor energetice, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa/anexele nr. ........ .E. Componenţa obiectelor auxiliare ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 35 - (1) Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare are în componenţă, după caz, următoarele tipuri de obiecte anexe: a) terenuri pentru asigurarea zonelor de protecţie sanitară, având următoarele caracteristici principale:................................................................... b) împrejmuiri pentru zone de protecţie sanitară şi pentru securizarea incintelor, având următoarele caracteristici principale:................................................................... c) clădiri anexe având destinaţie pentru servicii auxiliare (acces, pază, dispecerat, gospodărire interioară), cu următoarele caracteristici principale:................................................................... d) depozite situate în clădiri sau pe platforme acoperite ori deschise, necesare pentru activităţi de întreţinere şi exploatare, având următoarele caracteristici principale:................................................................... e) altele, având următoarele caracteristici principale:................................................................... (2) Obiectele prevăzute la alin. (1) acoperă ..........% din necesar, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii. (3) Inventarul complet al componentelor obiectelor auxiliare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa/anexele nr. ........ .F. Componenţa obiectivelor de întreţinere şi exploatare ale sistemului public de alimentare cu apă şi canalizareArticolul 36 - (1) Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare are în componenţă, după caz, următoarele secţii de exploatare: a) secţie de întreţinere şi exploatare a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi industrială, având următoarele caracteristici principale:................................................................... b) secţie de întreţinere şi exploatare a reţelelor de canalizare, având următoarele caracteristici principale:................................................................... c) secţie de intervenţie construcţii şi lucrări speciale, având următoarele caracteristici principale:................................................................... d) secţie de întreţinere şi exploatare a staţiilor de pompare apă, având următoarele caracteristici principale:................................................................... e) secţie de întreţinere şi exploatare a staţiilor de pompare ape uzate, având următoarele caracteristici principale:................................................................... f) secţie de transport şi utilaje specializate, având următoarele caracteristici principale: g) altele, având următoarele caracteristici principale:................................................................... (2) Obiectele prevăzute la alin. (1) acoperă, după caz, ..........% din necesar, fiind/nefiind lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii. (3) Inventarul complet al componentelor obiectelor de exploatare, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa/anexele nr. ........ . (4) Pentru secţia de transport prevăzută la alin. (1) lit. f) se vor evidenţia caracteristicile garajelor şi autobazelor, inventarul complet al mijloacelor auto şi al utilajelor, inventarul licenţelor de transport şi execuţie pentru mijloacele de transport şi utilajele specializate, dotarea tehnică a garajelor şi autobazelor, inclusiv a sistemului de asigurare cu carburanţi şi lubrifianţi, starea tehnică a parcului auto, programul de revizii tehnice şi reparaţii capitale, programul de casare al mijloacelor auto etc.G. Componenţa obiectelor administrative ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 37 - (1) Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare dispune de următorul/următoarele sediu/sedii administrative, având suprafaţa construită de .... mp şi suprafaţa desfăşurată de ...... mp, situat/situate la următoarele adrese:.................................................................. (2) Suprafaţa desfăşurată a sediului/sediilor administrativ/administrative acoperă ..........% din necesarul de spaţii administrative, fiind/nefiind necesare extinderi de spaţii în perioada de derulare a concesiunii. (3) Inventarul complet al componentelor sediilor administrative, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt prevăzute detaliat în anexa/anexele nr. ......... .  +  Capitolul III Condiţiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizareA. Condiţii tehniceArticolul 38 - Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = ..... l/s, Q = ...... mc/h 24h şi presiunea de serviciu minimă ...... mcA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (5) şi la art. 22 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.591/2002.B. Obiective de exploatareArticolul 39 - Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare care face obiectul concesiunii sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, cu evidenţierea programului de extindere a sistemului la nivelul utilizatorilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice, cu evidenţierea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii; c) protecţia mediului, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanţă cu Programul de adaptare la normele Uniunii Europene.C. Obiective de ordin economicArticolul 40 - (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin acesta. (2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al furnizării/prestării şi va fi în conformitate cu Procedura de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, anexă la regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.591/2002.D. Obiective de mediuArticolul 41 - (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de Avizul de mediu nr. ........ . (2) Pentru realizarea condiţiilor de potabilitate impuse de standardele în vigoare se vor respecta condiţiile menţionate în Programul de conformare, aprobat prin Avizul organelor de sănătate publică nr. ........ . (3) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.  +  Capitolul IV Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în domeniul investiţiilorArticolul 42 - (1) Finanţarea lucrărilor se asigură, după caz, din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului; b) alocaţii de la bugetul local, cel puţin la nivelul redevenţei, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare ........; c) credite bancare în valoare de ....... lei, garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de realizare ........; d) sprijin nerambursabil în valoare de ........ lei, obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale, conform programului ......, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de realizare .......; e) fonduri speciale în valoare de ........ lei, constituite pe baza unor taxe locale, instituite în condiţiile legii, pentru realizarea obiectivelor ........., cu termen de realizare .........; f) contribuţia de capital privat a operatorului, în valoare de ......... lei, pentru obiectivele ........, cu termen de punere în funcţiune .........; g) fonduri transferate de la bugetul de stat, în valoare de ....... lei, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de punere în funcţiune ......., fondurile reprezentând participare la cofinanţarea programului extern ......... sau pentru realizarea programului de urgenţă privitor la ........ ori a programului cu caracter social ......; h) din economii în valoare de ........ lei, rezultate din dotarea cu următoarele echipamente de performanţă:......................................................................Economiile obţinute se folosesc pentru realizarea următoarelor obiective:...................................................................... i) alte surse (nominalizate), în valoare de ........ miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare ......... . (2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform următorului program: a) pentru obiectivul ............. până în ..........; b) pentru obiectivul ............. până în ..........; c) etc. .............................................. . (3) În cadrul ofertei sale ofertantul va pregăti ca parte integrantă din ofertă planurile de investiţii pe întreaga durată a contractului de concesiune şi care va acoperi aria actuală a concesiunii. (4) Planurile de investiţii vor fi reactualizate de comun acord cu concedentul, în funcţie de planurile de dezvoltare urbanistică locală. (5) Investiţiile străine în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii contractului. Facilităţile obţinute se vor menţiona în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi vor fi valabile pe perioada ....... . (6) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca la încetarea acestuia să se repartizeze astfel: ....... .  +  Capitolul V Clauze financiare şi de asigurăriArticolul 43 - (1) Investiţiile menţionate la art. 42 se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru fiecare modalitate de finanţare. (2) Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii, astfel încât la încheierea contractului de cesiune capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului. (3) Ofertantul se va angaja să contracteze şi să menţină următoarele tipuri de asigurări:- asigurarea împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;- asigurarea de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii) a concesionarului;- asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de concesionar în exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;- asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale;- altele, conform legislaţiei în vigoare.Concesionarul va prezenta concedentului dovada încheierii asigurărilor cu o societate de asigurare solvabilă şi va plăti toate primele legate de asigurările ce trebuie contractate şi menţinute conform contractului de concesiune.  +  Capitolul VI Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiuniiArticolul 44 - (1) Bunurile din patrimoniul public enunţate la cap. II "Obiectul concesiunii" se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, conform programului din anexa nr. ........... . (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, conform programului din anexa nr. ........., şi va înlocui aceste mijloace conform programului din anexa nr. ........ . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu, pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune bunurile de retur se restituie concedentului în mod gratuit şi libere de orice sarcină. (6) La încetarea contractului operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi, care au o valoare de ........ miliarde lei şi care reprezintă ......... şi sunt prevăzute detaliat în anexa nr. ........ .Articolul 45 - Bunurile se clasifică astfel: a) bunurile de retur aparţin concedentului care le pune la dispoziţie concesionarului. Acesta răspunde de bunurile de retur pe parcursul contractului de concesiune; b) bunurile de retur trebuie returnate integral concedentului, fără plată, în bună stare de funcţionare şi libere de orice sarcini la finalizarea contractului de concesiune, indiferent de forma de încetare a acestuia; c) bunurile de preluare pot fi transferate concedentului după expirarea contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) bunurile proprii sunt bunuri care aparţin concesionarului, sunt utilizate de acesta în timpul concesiunii, iar la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea sa.  +  Capitolul VII Obligaţiile privind protecţia mediuluiArticolul 46 - (1) În caietul de sarcini se menţionează obligaţiile privind protecţia apelor, care decurg direct din furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cele privind protecţia solurilor pentru componentele instalaţiilor staţiilor de epurare, precum şi cele privind protecţia aerului, derivate din activităţile conexe serviciului principal (exploatarea utilajelor şi parcului auto etc.). (2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.  +  Capitolul VIII Durata concesiuniiArticolul 47 - (1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este de .......... ani. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public.  +  Capitolul IX RedevenţaArticolul 48 - (1) Redevenţa este de ........ lei, plătită anual/trimestrial/lunar. (2) Plata redevenţei se face astfel: .................. (3) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la:....................................................................................................................................  +  Capitolul X Cuantumul garanţiilor datorate de operatorArticolul 49 - În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obligă să plătească către concedent o garanţie în valoare de ........ lei, reprezentând o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.Articolul 50 - (1) Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie în valoare de ..... lei. (2) Garanţia de participare la licitaţie se supune condiţionărilor stabilite la art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.  +  Capitolul XI Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiuneArticolul 51 - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt retrase.  +  Capitolul XII Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socialăArticolul 52 - (1) Personalul actual angajat în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare este în număr de .......... salariaţi, a cărui structură completă, pe obiective şi pe profesii, este prezentată în anexa nr. ........... . (2) Personalul existent acoperă ..........% din necesarul de personal, fiind/nefiind necesară o suplimentare de personal. (3) Preluarea personalului angajat se face în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă care este valabil până la data de .......... şi care prevede, în privinţa personalului angajat, următoarele:.............................................................................................................................. (4) Disponibilizările de personal pot fi făcute în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă, menţionate la art. ....... din acesta.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finaleArticolul 53 - (1) La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C. (2) Ofertantul ..... prezintă copia de pe Licenţa A.N.R.S.C. nr. .../..., prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă.Articolul 54 - (1) Caietul de sarcini este pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale ....... la sediul său ........... şi la următoarele sedii: ........, prevăzute prin anunţul publicitar. (2) Preţul caietului de sarcini a fost stabilit de autoritatea administraţiei publice locale .... la valoarea de ...... lei. (3) Modalităţile de plată pentru achiziţionarea caietului de sarcini sunt următoarele: ...............Articolul 55 - (1) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei în vederea concesionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. (2) Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.-------------