HOTĂRÂRE nr. 1.463 din 11 decembrie 2003privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 17 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 32 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, denumit în continuare Centru, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, şi are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Centrul are următoarele atribuţii principale: a) propune autorizarea instituţiilor publice de cultură prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale; b) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare, meşteşugurile tradiţionale şi ansamblul manifestărilor culturale populare şi iniţiază programe pentru conservarea şi protejarea acestora; c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare, precum şi creaţia populară contemporană; d) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate; e) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor şi normelor internaţionale în vigoare, normele pentru protecţia zonelor de obiceiuri, tradiţiilor şi creaţiilor populare; f) iniţiază şi desfăşoară programe culturale de conservare şi promovare a culturii tradiţionale proprii şi în colaborare cu alte organisme în vederea protecţiei mediului cultural; g) constituie şi dezvoltă banca de date şi valori reprezentative ale creaţiei populare contemporane şi patrimoniului cultural naţional, un sistem naţional şi internaţional de arhive, conţinând şi arhiva imagistică, în scopul prestării de servicii - indexare unitară, difuzării informaţiei privind cultura tradiţională, precum şi valorificării acesteia; h) iniţiază şi realizează programe şi acţiuni specifice de sprijinire şi afirmare a performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice; i) elaborează şi realizează programe pentru stimularea creativităţii populare, a manifestărilor cultural-artistice tradiţionale şi a artei de amatori; j) realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate; k) asigură asistenţă metodică şi consultanţă de specialitate, în condiţiile legii, instituţiilor publice acreditate din domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, precum şi persoanelor juridice de drept privat din ţară, în scopul fundamentării ştiinţifice a activităţii de selecţie, protecţie şi promovare a valorilor autentice ale creaţiei populare, pentru stimularea creativităţii şi deprinderea unor abilităţi artistico-culturale; l) iniţiază şi desfăşoară proiecte cultural-ştiinţifice şi artistice, în colaborare şi cu sprijinul programelor Uniunii Europene, UNESCO şi al altor organisme internaţionale, în scopul promovării valorilor artistice pe plan naţional şi internaţional; m) editează, pe orice tip de suport, şi difuzează materiale de interes din domeniul educaţiei permanente pentru instituţiile publice de cultură; n) colaborează cu Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii în scopul formării formatorilor din sistemul educaţiei permanente; o) elaborează regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale; p) participă în comisiile mixte de coordonare şi îndrumare metodologică în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale; q) asigură asistenţă de specialitate Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale; (2) Centrul îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Centrul este abilitat să solicite şi să primească de la instituţiile publice de cultură şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul culturii tradiţionale date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.  +  Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 45. (2) Încadrarea în numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Personalul existent în cadrul fostului Centru Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare este preluat de Centru pe bază de examen, în limita numărului maxim de posturi aprobate. (4) Structura organizatorică a Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Personalul Centrului este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 4 (1) Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul conduce întreaga activitate a instituţiei pe care o reprezintă în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.  +  Articolul 5Centrul preia pe bază de protocol de predare-primire întregul patrimoniu al Centrului Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Centru, şi anume din: a) contractarea şi realizarea de studii şi cercetări în domeniul culturii tradiţionale şi al educaţiei permanente; b) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate în domeniul educaţiei permanente şi al promovării culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane; c) editarea, difuzarea şi comercializarea materialelor privind educaţia permanentă, cultura tradiţională şi patrimoniul cultural naţional imaterial; d) organizarea de manifestări culturale - festivaluri, concursuri, expoziţii, gale, tabere de creaţie şi interpretare, târguri, spectacole şi altele asemenea - de interes zonal, naţional şi internaţional şi desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic în domeniul culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane; e) realizarea de programe culturale cu finanţare naţională şi internaţională; f) realizarea de servicii de producţie şi editare digitală; g) organizarea de seminarii, simpozioane, consfătuiri, sesiuni ştiinţifice şi alte cursuri pentru perfecţionarea profesională, îndrumarea metodologică şi fundamentarea ştiinţifică a activităţii instituţiilor de cultură; h) comercializarea on-line a produselor din domeniul creaţiei populare contemporane; i) alte activităţi specifice realizate în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Centrul are în dotare un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice Centrul are în dotare un microbuz de până la 9 locuri şi un autoturism de teren producţie autohtonă, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri/lună/autoturism.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se vor aproba: a) regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului; b) normele pentru protecţia zonelor de obiceiuri, tradiţiilor şi creaţiilor populare.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare, după poziţia 42 se introduce poziţia 42^1 cu următorul cuprins:"42^1. Centrul Naţional Venituri proprii şi subvenţiipentru Conservarea şi acordate de la bugetul de stat"Promovarea CulturiiTradiţionale  +  Articolul 10Nota de la capitolul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile menţionate la poziţiile 5-42^1 pot utiliza un număr maxim de 6.035 de posturi."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 1.463.-------