LEGE nr. 525 din 11 decembrie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 septembrie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul II punctul 1, după alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru anul 2003 se asigură de la bugetul de stat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să reprezinte cel puțin 45% din subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației.2. Alineatul (5) al articolului III va avea următorul cuprins:(5) Întocmirea și depunerea de către ordonatorii de credite la unitățile Trezoreriei Statului a declarațiilor pe propria răspundere, prevăzute la alin. (2), cuprinzând date nereale constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 11 decembrie 2003.Nr. 525.