DECIZIE nr. 1.351/EN din 27 noiembrie 2003privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 12 decembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002,având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta decizie stabileşte condiţiile şi procedura de desemnare a unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal, astfel cum acesta este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, denumită în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale.  +  Articolul 2Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal care asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Ordonanţa privind serviciile poştale pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.  +  Articolul 3 (1) Desemnarea unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal se realizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANRC, la cerere sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa privind serviciile poştale şi de prezenta decizie. (2) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANRC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanţa privind serviciile poştale şi va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurenţei, precum şi a asigurării protecţiei intereselor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale.  +  Capitolul II Desemnarea la cerere  +  Articolul 4 (1) Orice furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care intenţionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial în a cărui rază îşi are sediul, o cerere cu privire la această intenţie, având formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Termenul în care furnizorii de servicii poştale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii. (3) Cererea se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.  +  Articolul 5 (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informaţii: a) datele de identificare a solicitantului; b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea; c) localităţile pentru care se solicită desemnarea; d) data propusă pentru începerea activităţii în calitate de furnizor de serviciu universal şi perioada pentru care se solicită desemnarea. (2) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va fi însoţită de următoarele documente: a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară ori ca urmare a aplicării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; b) certificate privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale şi a oricăror alte obligaţii bugetare; c) situaţiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; d) o descriere detaliată a mijloacelor prin care solicitantul garantează respectarea cerinţelor esenţiale privind furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea; e) cerinţele de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, precum şi o descriere a tehnologiilor folosite şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe; f) justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi măsurile propuse de solicitant în vederea acoperirii acestora; g) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces în reţeaua poştală proprie pe care solicitantul garantează că le va utiliza în vederea furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.  +  Articolul 6 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, preşedintele ANRC va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal. (2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic şi va avea ca atribuţii: a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2); b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi economico-financiară a solicitanţilor, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 7-10 din Ordonanţa privind serviciile poştale; c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal sau de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal. (3) Comisia de evaluare poate cere solicitanţilor orice documente, informaţii suplimentare sau clarificări, necesare pentru soluţionarea cererilor, indicând şi termenul în care acestea trebuie depuse.  +  Articolul 7În analiza cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele: a) gradul de acoperire a teritoriului naţional garantat de solicitanţi, inclusiv densitatea punctelor de acces în reţelele poştale publice; b) experienţa anterioară în furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal sau a altor servicii poştale; c) datele prezentate privind cifra de afaceri, profitul realizat, situaţia patrimoniului şi numărul de salariaţi; d) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul ţării; e) alte date relevante prezentate de solicitanţi.  +  Articolul 8 (1) Termenul de soluţionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii. (2) ANRC va supune proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal sau de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal, după caz, procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, astfel încât termenul prevăzut la alin. (1) să fie respectat. (3) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informaţii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.  +  Capitolul III Desemnarea din oficiu  +  Articolul 9 (1) ANRC va putea desemna din oficiu un furnizor de servicii poştale din sfera serviciului universal ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri: a) dacă nici o persoană nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2); b) dacă nici una dintre persoanele care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnată furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute în cap. II; c) dacă după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II nu au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile incluse în sfera serviciului universal sau pentru întreg teritoriul ţării. (2) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a preşedintelui ANRC, care se elaborează pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 şi se supune procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002. (3) Propunerile comisiei de evaluare vor conţine persoana propusă a fi desemnată ca furnizor de serviciu universal, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum şi celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.  +  Capitolul IV Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal  +  Articolul 10 (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de serviciu universal drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele conferite prin licenţa individuală. (2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va conţine, după caz, următoarele: a) serviciile pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal; b) perioada pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, aceasta neputând depăşi data de expirare a licenţei individuale de care beneficiază furnizorul de serviciu universal; c) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale; d) dreptul de prioritate la efectuarea transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de către societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora; e) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; f) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi de a muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; g) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate, precum şi de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte; h) dreptul de a emite timbre şi efecte poştale; i) drepturile de care beneficiază furnizorul de serviciu universal pentru a-şi acoperi pierderile determinate de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat, sub formă de mecanism de compensare sau drepturi rezervate; j) obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, cu excepţia cazurilor sau condiţiilor geografice considerate excepţionale de ANRC, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze; k) obligaţiile de respectare a cerinţelor esenţiale, de nediscriminare, de furnizare în mod neîntrerupt a serviciilor pentru care a fost desemnat şi de dezvoltare; l) obligaţia de publicare a informaţiilor privind caracteristicile serviciilor pentru care a fost desemnat; m) obligaţia de a asigura accesul la reţea al utilizatorilor în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare, precum şi obligaţia de a asigura accesul la reţea al altor furnizori de servicii poştale; n) obligaţia de a supune aprobării ANRC tarifele practicate pentru serviciile pentru care a fost desemnat, precum şi de a le publică; o) obligaţii privind ţinerea evidenţei contabile separate; p) obligaţii privind regulile aplicabile serviciilor poştale pentru care a fost desemnat; q) standardele de calitate pe care furnizorul de serviciu universal este obligat să le respecte; r) obligaţii privind supunerea spre aprobare de către ANRC a contractului-cadru, în temeiul căruia se desfăşoară relaţiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii; s) obligaţii privind supunerea spre aprobare de către ANRC a codului poştal; t) alte drepturi şi obligaţii relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor poştale pentru care a fost desemnat.  +  Capitolul V Dispoziţii speciale  +  Articolul 11 (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile şi potrivit procedurii reglementate de prezenta decizie va putea depune la ANRC o cerere privind modificarea unora dintre condiţiile stabilite prin decizia de desemnare după trecerea unui an de la data la care a început activitatea în calitate de furnizor de serviciu universal. (2) În situaţii excepţionale cererea se va putea depune şi înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1). (3) Cererea va conţine motivele pentru care furnizorul de serviciu universal solicită modificarea condiţiilor prevăzute în decizia de desemnare şi va fi însoţită de documentele justificative. (4) În termen de 10 zile de la primirea unei astfel de cereri, preşedintele ANRC va desemna, prin decizie, o comisie de evaluare, având componenţa prevăzută la art. 6 alin. (2). (5) Cererea se va soluţiona prin decizie a preşedintelui ANRC în termen de 60 de zile de la înregistrare. (6) Dispoziţiile art. 6 alin. (3) şi ale art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 12Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a preşedintelui ANRC, în cazul în care furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav şi repetat, a obligaţiilor, condiţiilor, standardelor, regulilor, procedurilor şi termenelor prevăzute prin decizia de desemnare.  +  Articolul 13 (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri: a) ca urmare a încetării existenţei furnizorului de serviciu universal; b) ca urmare a declanşării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în condiţiile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat; d) ca urmare a retragerii acestei calităţi de către ANRC în condiţiile prevăzute la art. 12. (2) În termen de 15 zile de la data încetării calităţii de furnizor de serviciu universal, ANRC va face publică prin intermediul paginii sale de Internet şi prin publicare în cel puţin un cotidian de mare tiraj data de la care începe să curgă un nou termen de 30 de zile în care furnizorii de servicii poştale din sfera serviciului universal pot transmite cererea prevăzută la art. 4 alin. (1), în scopul desemnării unui alt furnizor de serviciu universal pentru serviciile şi zonele în cauză. În această situaţie, condiţiile de desemnare şi etapele procedurii de desemnare prevăzute de prezenta decizie se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Comunicaţii,Ion SmeeianuBucureşti, 27 noiembrie 2003.Nr. 1.351/EN.  +  Anexă                               CERERE           de desemnare ca furnizor de serviciu universal    A. Date necesare identificarii solicitantului şi comunicarii       eficiente cu aceasta:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Denumirea solicitantului:│[][][][][][][][][][][][][][][][][]├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Sediul solicitantului:│Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.│[][][][][][][][] [][][][] [][][] [][][] [][][]│Localitatea: Cod postal:│[][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][]├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Judet/Sector: Telefon: Fax:│[][][][][][][][] [][][][][][] [][][][][][]│E-mail: Pagina de Internet│[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][]├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului│Judeţul/Municipiul: Numărul: Din:│[][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][]│Cod fiscal: Cod unic de înregistrare:│[][][][][][][][][] [][][][][][][]][][][][][][][][][]├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Persoana de contact:│Nume: Prenume:│[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][]│CNP:│[][][][][][][][][][][][][][]│Strada: Nr. Bl. Sc. Apt.│[][][][][][][][] [][][] [][][] [][][] [][][][]│Localitatea: Cod postal:│[][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][]│Judet/Sector: Telefon: Fax:│[][][][][][][][] [][][][][][] [][][][][][]│E-mail: Pagina de Internet│[][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][]└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Descrierea serviciilor poştale pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:[] B.1. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg;[] B.2. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg;[] B.3. Distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;[] B.4. Serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internaţională;[] B.5. Serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internaţională.C. Data de la care se intenţionează începerea activităţii ca furnizor de serviciu universal şi perioada pentru care se solicită desemnarea:D. Localităţile pentru care se solicită desemnarea (în cazul în care spaţiul nu este suficient se va prezenta o anexă la cererea de desemnare):E. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate următoarele documente:[] certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului;[] certificatele privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale şi a oricăror alte obligaţii bugetare;[] situaţiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;[] descrierea detaliata a mijloacelor prin care solicitantul garantează respectarea cerinţelor esenţiale privind furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;[] cerinţele de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, precum şi o descriere a tehnologiilor folosite şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe;[] justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi măsurile propuse de solicitant în vederea acoperirii acestora;[] lista cu amplasamentul tuturor punctelor de acces din reţeaua poştală proprie pe care solicitantul garantează că le va utiliza în vederea furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.F. Subsemnatul, ........... reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, că toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.Data completării:Ştampila solicitantului:Semnătura reprezentantului solicitantului:───────────────