NORME METODOLOGICE din 28 noiembrie 2003privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 11 decembrie 2003   +  Capitolul I Încasarea donaţiilor şi sponsorizărilor  +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, fondurile băneşti primite sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice, indiferent de modalitatea de finanţare, se varsă direct la bugetul din care acestea se finanţează.  +  Articolul 2În temeiul prevederilor legale de mai sus, instituţiile publice au obligaţia de a solicita persoanelor fizice sau juridice de la care primesc fonduri băneşti în lei, reprezentând donaţii şi/sau sponsorizări, virarea sumelor respective la bugetele din care acestea sunt finanţate, în următoarele conturi de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului: a) 20.40.01.01 "Veniturile bugetului de stat - donaţii şi sponsorizări", pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat; b) 22.40.04.01 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat - donaţii şi sponsorizări", pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat; c) 30.04 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj", pentru instituţiile publice finanţate din acest buget*); d) 30.15 "Disponibil al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", pentru instituţiile publice finanţate din bugetul acestui fond*); e) 50.25 "Disponibil din venituri proprii al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale", pentru instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; f) 50.09 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul de stat", pentru instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat; g) 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară"; h) 50.46.01 "Disponibil pentru finanţarea activităţii de bază a instituţiilor de învăţământ superior din taxe şi activităţi desfăşurate"; i) alte conturi de disponibilităţi prin care se derulează execuţia bugetelor instituţiilor publice.----------- Notă *) Începând cu anul 2004, donaţiile şi sponsorizările cuvenite bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se virează în conturile de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului, la subcapitolul "Donaţii şi sponsorizări". Utilizarea donaţiilor şi sponsorizărilor primite se va efectua, după introducerea modificărilor corespunzătoare în bugete, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate.  +  Articolul 3 (1) Donaţiile şi sponsorizările primite în valută de către instituţiile publice se încasează în conturi deschise pe numele acestora la bănci. (2) Pe măsura necesităţilor de finanţare a cheltuielilor în lei sau la alte termene stabilite de către ordonatorul de credite, dar nu mai târziu de finele anului bugetar, instituţiile publice au obligaţia de a dispune băncilor la care îşi au deschise conturile în valută virarea echivalentului în lei al sumelor în valută încasate sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor în conturile prevăzute la art. 2. (3) Dobânda aferentă disponibilităţilor din donaţii şi sponsorizări păstrate în conturile deschise la bănci, precum şi dobânda aferentă disponibilităţilor din donaţii şi sponsorizări păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se utilizează pe destinaţiile stabilite de transmitători sau se restituie acestora, după caz, în funcţie de clauzele prevăzute în actele de donaţie/sponsorizare.  +  Articolul 4Donaţiile şi sponsorizările primite în valută, din care urmează să se efectueze, potrivit reglementărilor în vigoare, plăţi în valută pe teritoriul României sau în exterior, pot fi încasate şi utilizate în/din contul de valută deschis la bănci, fără virarea în conturile prevăzute la art. 2 a echivalentului în lei al acestor sume.  +  Capitolul II Introducerea modificărilor în bugetele instituţiilor publice  +  Articolul 5 (1) Instituţiile publice care beneficiază de donaţii şi/sau sponsorizări au obligaţia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea sumelor în lei sau a echivalentului în lei al sumelor în valută primite în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, prezentând acestora următoarele documente justificative: a) copia actului de donaţie sau de sponsorizare; b) copia ordinului de plată, prin care sumele în lei sau echivalentul în lei al sumelor în valută reprezentând donaţii/sponsorizări din care se efectuează plăţi în lei au fost virate în conturile corespunzătoare deschise la Trezoreria Statului; c) copia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi deschis la Trezoreria Statului, în care au fost înregistrate donaţiile/sponsorizările primite, după caz. (2) Pentru donaţiile şi/sau sponsorizările prevăzute la art. 4 instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetele de venituri şi cheltuieli, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, prezentând în acest scop Situaţia donaţiilor şi sponsorizărilor primite în valută din care se efectuează plăţi în valută, prevăzută în anexa nr. 1, în care se completează datele din col. 0-9, la care se anexează copia documentului de plată prin care donaţiile/sponsorizările au fost încasate în contul de valută deschis la bancă, împreună cu copia extrasului de cont. (3) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, cu sediul în străinătate, transmit situaţia prevăzută în anexa nr. 1, împreună cu documentele prevăzute la alin. (2), ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 6 (1) Ordonatorii principali de credite analizează propunerile de majorare a bugetelor de venituri şi cheltuieli prezentate de ordonatorii de credite secundari, precum şi pe cele întocmite pentru donaţiile şi sponsorizările primite pentru activitatea proprie, le centralizează şi întocmesc lunar formularul "Propunere de majorare a bugetului de venituri şi cheltuieli corespunzător donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite", prevăzut în anexa nr. 2, care se transmite Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la expirarea lunii. (2) Formularul prevăzut în anexa nr. 2 nu se întocmeşte pentru donaţiile şi sponsorizările primite de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora fiind de competenţa persoanelor abilitate de lege să aprobe aceste bugete.  +  Articolul 7Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite conform prevederilor art. 6, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, după caz, precum şi în bugetele acestora.  +  Articolul 8 (1) După înştiinţarea de către Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu modificările introduse în bugete ca urmare a donaţiilor şi sponsorizărilor primite, ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare cu care bugetele respective au fost majorate, pentru bugetul propriu şi/sau pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari ori terţiari de credite, după caz, şi aprobă bugetele respective. (2) Ordonatorii secundari de credite, după aprobarea de către ordonatorii principali de credite a bugetelor modificate, vor proceda la repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi/sau pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, după caz, şi aprobă bugetele respective.  +  Capitolul III Utilizarea donaţiilor şi sponsorizărilor  +  Articolul 9În limita donaţiilor şi sponsorizărilor primite, ordonatorii de credite pot dispune plăţi numai pentru destinaţiile aprobate de transmiţător, astfel: a) instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat - din conturile de cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate; b) instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat - din conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele acestora; c) instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - din conturile de cheltuieli corespunzătoare fondurilor speciale respective; d) instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, care efectuează plăţi în valută din donaţiile şi/sau sponsorizările primite - din conturile deschise la bănci.  +  Articolul 10 (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 9 lit. d), finanţate integral din bugetul de stat sau din bugetul asigurărilor sociale de stat, după majorarea bugetelor, vor proceda la virarea donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite în conturile de venituri bugetare prevăzute la art. 2 lit. a) sau b), după caz, astfel: a) instituţiile publice cu sediul în România virează echivalentul în lei al donaţiilor/sponsorizărilor primite, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate în acest scop, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, după caz) la nivelul sumelor în lei înscrise în col. 9 din anexa nr. 1; b) pentru instituţiile publice cu sediul în străinătate virarea sumelor se efectuează de către ordonatorul principal de credite, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, după caz) la nivelul sumelor în lei înscrise în col. 9 din anexa nr. 1. (2) Pentru donaţiile şi sponsorizările prevăzute la alin. (1) instituţiile publice beneficiare au obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la utilizarea integrală a sumelor în valută să comunice ordonatorului de credite ierarhic superior, pe baza datelor din contabilitatea proprie, diferenţele favorabile/nefavorabile de curs valutar înregistrate în execuţie faţă de datele comunicate iniţial prin situaţia prevăzută în anexa nr. 1, care se înscriu în col. 10. Cu diferenţele favorabile de curs valutar urmează să se majoreze bugetele instituţiilor publice beneficiare, potrivit precizărilor art. 6-8. (3) După majorarea corespunzătoare a bugetelor, diferenţele favorabile de curs valutar se virează la bugetul cărora acestea se cuvin, potrivit precizărilor alin. (1) lit. a) şi b), după caz. (4) În cazul în care se înregistrează diferenţe nefavorabile de curs valutar, sumele în lei virate în plus la buget se recuperează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmit de către instituţia publică care a virat sumele respective, din contul de venituri bugetare în care aceste sume au fost virate în următoarele conturi:- în contul de cheltuieli bugetare, în situaţia în care donaţiile/sponsorizările au fost primite şi utilizate integral în cursul aceluiaşi an bugetar;- în contul de venituri bugetare "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", în cazul în care donaţiile/sponsorizările nu se utilizează integral în cursul anului bugetar în care acestea au fost primite. (5) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care se recuperează diferenţele nefavorabile de curs valutar, se anexează situaţia prevăzută în anexa nr. 1, din care trebuie să rezulte cuantumul sumelor de recuperat.  +  Articolul 11 (1) Sumele rămase neutilizate din donaţiile şi/sau sponsorizările care, potrivit actelor de donaţie/sponsorizare, trebuie restituite transmiţătorilor se restituie de către instituţiile publice beneficiare din contul de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în care acestea au fost virate. (2) Restituirea donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate de către instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat sau din bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care acestea au fost virate se efectuează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmit de instituţia publică respectivă, la care se anexează Contul de execuţie al donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite, care va cuprinde informaţiile cu privire la primirea şi utilizarea donaţiilor/sponsorizărilor respective, prevăzute în anexa nr. 3. (3) Eventualele sume rămase neutilizate din donaţiile şi/sau sponsorizările primite şi utilizate în valută, care, potrivit actelor de donaţie/sponsorizare, trebuie restituite transmiţătorilor se restituie din conturile de valută deschise la bănci. (4) Creditele bugetare rămase disponibile ca urmare a donaţiilor şi/sau sponsorizărilor restituite transmiţătorilor nu pot fi utilizate pentru alte destinaţii şi se anulează de drept la finele anului bugetar.  +  Capitolul IV Regimul donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului bugetar  +  Articolul 12Pentru utilizarea în anul următor a donaţiilor şi sponsorizărilor cu care au fost majorate în cursul anului bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice, în limita cărora nu au fost dispuse plăţi, se va proceda astfel:1. Instituţiile publice îşi transferă sumele reprezentând donaţii/sponsorizări rămase disponibile din contul corespunzător de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, deschise la Trezoreria Statului, în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului".La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT) prin care se face transferul donaţiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, instituţiile publice vor anexa Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul ... (anexa nr. 3). Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, înscris în anexa nr. 3, trebuie să coincidă cu suma care se transferă la finele anului în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului".2. Instituţiile publice care înregistrează la finele anului bugetar donaţii/sponsorizări rămase neutilizate, acordate de transmiţători diferiţi prin acte de donaţie/sponsorizare distincte, vor transfera în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului" sumele rămase disponibile, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), la care vor fi anexate conturi de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate, întocmite distinct pentru fiecare donator sau sponsor.3. Utilizarea în anul următor a donaţiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului bugetar se efectuează din contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", pe destinaţiile stabilite de transmiţător şi la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 "Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3, întocmită la transferarea soldului.4. Donaţiile şi/sau sponsorizările prevăzute la art. 4, rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la bănci, se utilizează în anul următor din acelaşi cont, pe destinaţiile stabilite de transmiţător.  +  Articolul 13Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi în consecinţă nu mai pot fi utilizate în cursul anului bugetar, vor fi încasate de către instituţiile publice beneficiare în contul 50.05 "Sume de mandat şi în depozit" deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător sau de disponibilităţi, după caz, precum şi majorarea creditelor bugetare în bugetele instituţiilor publice beneficiare, potrivit precizărilor art. 6-8, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului bugetar următor.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1
      -------
  la normele metodologice
  -----------------------
      ................................
      (Denumirea instituţiei publice)
                                      SITUAŢIA
                  donaţiilor şi sponsorizărilor primite în valută,
                       din care se efectuează plăţi în valută
  ┌───────────────────────┬─────────────────────┬─────┬───────────────┬──────────┐│ │Subdiviziune bugetară│Felul│Valoarea la │Valoarea ││ │ (Cod) │valu-│data incasarii │la data ││ Denumirea │ │tei │ │utilizarii││ indicatorului │ │ │ │integrale ││ │───┬────┬───┬───┬────│ │──────┬────┬───│─────┬────││ │Ca-│Sub-│Tit│Ar-│Ali-│ │În va-│Curs│În │Dife-│Suma││ │pi-│ca- │lu │ti-│neat│ │luta │valu│lei│rente│în ││ │tol│pi- │ │col│ │ │ │tar │ │de │lei ││ │ │tol │ │ │ │ │ │ │ │curs │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │valu-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(+/-)│ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9= │ 10 │11= ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7x8│ │9+10│├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤│ Venituri din donaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi/sau sponsorizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤│ Propuneri de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤│ - Subdiviziunea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ bugetară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼────┼───┼─────┼────┤└───────────────────────┴───┴────┴───┴───┴────┴─────┴──────┴────┴───┴─────┴────┘      Ordonator de credite, Conducătorul compartimentului     ....................... financiar-contabil,                                           ...............................
   +  Anexa 2
      -------
  la normele metodologice
  -----------------------
      ...............................
      (Denumirea instituţiei publice)
                                     PROPUNERE
          de majorare a bugetului de venituri şi cheltuieli corespunzător
           donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite în luna .../anul ...
  ┌───────────────────────┬─────────────────────┬─────┐│ │Subdiviziune bugetară│Suma ││ │ (Cod) │ în ││ Denumirea │ │ lei ││ indicatorului │ │ ││ │───┬────┬───┬───┬────│ ││ │Ca-│Sub-│Tit│Ar-│Ali-│ ││ │pi-│ca- │lu │ti-│neat│ ││ │tol│pi- │ │col│ │ ││ │ │tol │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤│ Venituri din donaţii │ │ │ │ │ │ ││ şi/sau sponsorizări │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤│ Propuneri de credite │ │ │ │ │ │ ││ bugetare │ │ │ │ │ │ ││ Total, din care: │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤│ - Subdiviziunea │ │ │ │ │ │ ││ bugetară │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤├───────────────────────┼───┼────┼───┼───┼────┼─────┤└───────────────────────┴───┴────┴───┴───┴────┴─────┘      Ordonator de credite, Conducătorul compartimentului     ....................... financiar-contabil,                                           ...............................
   +  Anexa 3
      -------
  la normele metodologice
  ------------------------
                                 CONTUL DE EXECUŢIE
          a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul .....
   
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┐ │Nr. │ Denumirea indicatorului │Codul │ Suma │ │crt.│ │indi- │- lei -│ │ │ │cato- │ │ │ │ │rului │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ │ 1. │ Veniturile din donaţii şi/sau sponsorizări primite │ │ │ │ │ şi virate la buget │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ │ 2. │ Total plăţi efectuate în limita donaţiilor şi/sau │ │ │ │ │ sponsorizărilor primite, │ │ │ │ │ din care: ......................... │ │ │ │ │ (pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ │ 3. │ Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase │ │ │ │ │ neutilizate la finele anului, din care: ......... │ │ │ │ │ (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificaţiei │ │ │ │ │ bugetare) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤ └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┘      Ordonator de credite, Conducătorul compartimentului     ....................... financiar-contabil,                                           ...............................-------