HOTĂRÂRE nr. 1.602 din 18 decembrie 2002 (*republicată*)pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 10 decembrie 2003    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 553/2003 privind modificarea şi completarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003 şi a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.  +  Anexa STATUTULCasei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul şi durata Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 1 (1) Denumirea societăţii este Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., prescurtat C.E.C. - S.A. (2) În toate documentele oficiale emise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. vor fi menţionate: a) denumirea - Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau C.E.C. - S.A.; b) capitalul social; c) sediul central; d) codul unic de înregistrare; e) numărul şi data înmatriculării în registrul bancar.  +  Articolul 2C.E.C. - S.A. este persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. C.E.C. - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările ulterioare; b) Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; d) prezentul statut; e) reglementările emise de Banca Naţională a României.  +  Articolul 3 (1) Sediul central al C.E.C. - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3. C.E.C. - S.A. îşi va putea schimba sediul cu aprobarea acţionarului unic, la propunerea consiliului de administraţie. (2) C.E.C. - S.A. poate înfiinţa sucursale şi agenţii proprii, fără personalitate juridică, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului statut.  +  Articolul 4Durata de funcţionare a C.E.C. - S.A. este nelimitată.  +  Capitolul II Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 5 (1) Capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărţit în 1.497.000 de acţiuni, cu o valoare nominală de 1.000.000 lei/acţiune; acestea aparţin în totalitate statului român. (2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.  +  Articolul 6Acţiunile emise de C.E.C. - S.A. au o valoare egală şi sunt indivizibile. C.E.C. - S.A. recunoaşte un singur proprietar al acestor acţiuni - statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 7 (1) Calitatea de acţionar unic dă dreptul statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, de a beneficia de toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile stipulate de legislaţia în materie în vigoare. (2) Acţiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie acţionarului în condiţiile legii. (3) Patrimoniul C.E.C. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale acţionarului unic. Creditorii acţionarului unic pot pretinde numai partea din profit cuvenită acestuia.  +  Capitolul III Obiectul de activitate al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 8 (1) C.E.C. - S.A. funcţionează ca bancă şi desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice, disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice, efectuarea de plăţi, schimb valutar; b) primirea de sume spre consemnare; c) acordarea de credite în lei şi în valută şi asumarea de angajamente în numele persoanelor fizice (inclusiv persoanelor fizice autorizate); d) acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor juridice care întrunesc cumulativ condiţiile de număr de personal şi cifră de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi asumarea de angajamente în numele acestora; e) acordarea de credite în lei şi în valută administraţiei publice centrale şi locale şi asumarea de angajamente în numele acesteia. (2) C.E.C. - S.A. poate desfăşura activităţile permise băncilor, în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul IV Conducerea şi administrarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 9 (1) Statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, este unicul acţionar al C.E.C. - S.A. (2) În această calitate Ministerul Finanţelor Publice are următoarele atribuţii: a) aprobă strategia C.E.C. - S.A. şi programul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor; b) aprobă completarea obiectului de activitate al C.E.C. - S.A., cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2); c) aprobă situaţiile financiare anuale: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative, raportul administratorilor şi raportul auditorilor asupra situaţiilor anuale, repartizarea profitului; d) descarcă de gestiune membrii consiliului de administraţie; e) numeşte membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor; f) aprobă nivelul remuneraţiei preşedintelui şi vicepreşedinţilor; g) aprobă modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.; h) aprobă participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al unor societăţi comerciale şi/sau financiare (înfiinţarea de asemenea societăţi, aport la constituire, cumpărare de acţiuni); i) propune dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte bănci sau lichidarea; j) aprobă mutarea sediului central al societăţii; k) aprobă fondul de participare la profit şi sumele ce revin preşedintelui, vicepreşedinţilor şi celorlalţi membri ai consiliului de administraţie din acest fond.  +  Articolul 10 (1) C.E.C. - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie format din 11 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani. Conducerea executivă a C.E.C. - S.A. este asigurată de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru. Preşedintele şi vicepreşedinţii C.E.C. - S.A. fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 6 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor publice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia bancară şi în exercitarea mandatului încheie contracte de administrare cu reprezentantul acţionarului unic, Ministerul Finanţelor Publice. (2) Numirea poate fi reînnoită la expirarea mandatului. (3) Preşedintele C.E.C. - S.A. îndeplineşte funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. (4) Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, motive medicale sau revocare. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se poate face numai de către cei care i-au numit, pe motiv de nerealizări manageriale sau de condamnare penală. (6) În cazul în care, indiferent din ce motive, rămâne un loc vacant în consiliul de administraţie, primul-ministru, respectiv ministrul finanţelor publice, va numi un nou membru pentru perioada rămasă.  +  Articolul 11 (1) Membrii consiliului de administraţie, înainte de preluarea funcţiei, urmează să depună o garanţie, precum şi semnătura lor la registrul comerţului, conform legislaţiei în vigoare. (2) Garanţia nu poate fi mai mică decât dublul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. Garanţia nu va putea fi restituită decât după ce Ministerul Finanţelor Publice a aprobat situaţia financiară a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcţie şi i s-a dat descărcare de gestiune.  +  Articolul 12 (1) Pentru activitatea depusă şi participarea la dezbaterea şi luarea deciziilor în exercitarea atribuţiilor ce revin consiliului de administraţie, cei 6 membri ai consiliului de administraţie, numiţi de ministrul finanţelor publice, primesc o indemnizaţie lunară reprezentând 20% din salariul de bază lunar al preşedintelui. (2) Membrii consiliului de administraţie beneficiază de o cotă din fondul de participare la profitul C.E.C. - S.A. pentru perioada de mandat exercitată, cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie se reuneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acestuia, şedinţele urmând a avea loc la sediul C.E.C. - S.A. sau la un alt sediu stabilit de preşedinte. Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte al C.E.C. - S.A. desemnat de preşedinte. (2) Pentru desfăşurarea şedinţelor este necesară prezenţa majorităţii absolute a membrilor consiliului de administraţie. Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea calificată de voturi de trei pătrimi din numărul membrilor consiliului de administraţie prezenţi. (3) La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele ce urmează a fi discutate o impun, pot fi invitaţi de către preşedintele consiliului de administraţie directori sau alţi specialişti ai C.E.C. - S.A., precum şi conducătorul sindicatului.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a) desemnează 1 sau 2 administratori care să asigure conducerea activităţii zilnice în situaţia în care cel puţin 4 dintre conducători sau toţi cei 5 conducători, aprobaţi de Banca Naţională a României, sunt în imposibilitate de a-şi exercită mandatul, până la încetarea situaţiei ce a determinat imposibilitatea exercitării mandatului sau până la numirea noilor conducători şi aprobarea acestora de către Banca Naţională a României; b) propune modificarea statutului C.E.C. - S.A. şi o înaintează Ministerului Finanţelor Publice spre a fi supusă aprobării Guvernului; c) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice completarea obiectului de activitate, conform art. 8 alin. (2); d) dezbate şi supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice strategia C.E.C. - S.A., programul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor; e) analizează şi îşi însuşeşte situaţiile financiare anuale: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative, pe care împreună cu raportul administratorilor şi raportul auditorilor asupra situaţiilor anuale le supune spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice; f) aprobă angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane fizice şi/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România; g) dezbate şi aprobă structura organizatorică a Centralei C.E.C. - S.A. şi a unităţilor subordonate, sistemul de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară şi programul de restructurare; h) dezbate şi aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de bază ale domeniilor respective; i) aprobă încheierea de acte juridice prin care banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul C.E.C. - S.A., putând delega această competenţă comitetului de direcţie. Delegarea va prevedea expres atribuţiile şi limitele delegării; j) aprobă înfiinţarea ori desfiinţarea de sedii secundare ale C.E.C. - S.A.; k) aprobă nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare, practicate de C.E.C. - S.A.; l) hotărăşte asupra politicii de atragere, păstrare şi fructificare a economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi a disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice; m) hotărăşte cu privire la politica de plasamente a C.E.C. - S.A., stabileşte limitele globale de expunere faţă de societăţile bancare, societăţile de asigurare-reasigurare şi faţă de fondurile de garantare a creditelor; n) aprobă persoanele împuternicite să tranzacţioneze pe piaţa interbancară în contul C.E.C. - S.A. şi în contul clienţilor, precum şi limita maximă de poziţie deschisă pe fiecare arbitrajist şi pe total trezorerie; o) hotărăşte în legătură cu politica de acordare a creditelor şi aprobă competenţele de acordare a creditelor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice; p) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.; q) autorizează ocuparea de către membrii comitetului de direcţie şi de către directorii executivi a funcţiilor de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor sau de administratori în alte societăţi comerciale; r) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice fondul de participare la profit şi sumele ce revin preşedintelui, vicepreşedinţilor şi celorlalţi membri ai consiliului de administraţie; s) stabileşte competenţe, atribuţii şi răspunderi ce revin comitetului de direcţie, altele decât cele prevăzute în prezentul statut; t) aprobă afilierea C.E.C. - S.A. la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii; u) propune spre aprobare acţionarului unic participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al altor societăţi comerciale, în condiţiile legii; v) poate delega competenţe comitetului de direcţie, pentru operaţiuni expres determinate prin hotărârea de delegare; x) decide în orice alte probleme, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Şedinţele Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. se desfăşoară pe baza ordinii de zi stabilite, iar în urma deliberărilor deciziile luate, numărul de voturi obţinut şi opiniile separate vor fi înscrise în procesul-verbal al şedinţei. (2) Procesul-verbal va fi înscris în registrul şedinţelor consiliului de administraţie şi va fi semnat de administratori şi secretarul şedinţei. (3) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale. (4) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţă documentul numit "Hotărâre a Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A.", cu semnăturile membrilor prezenţi şi a secretarului consiliului de administraţie.  +  Articolul 16Hotărârile consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie sunt acte de dispoziţie. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele C.E.C. - S.A. emite, potrivit legii, ordine şi alte acte de dispoziţie.  +  Articolul 17C.E.C. - S.A. nu acordă credite pentru nici unul dintre membrii consiliului de administraţie şi nu garantează împrumuturi pe care aceştia le-ar contracta cu altă instituţie de credit.  +  Articolul 18Membrii Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de salariaţi, administratori sau auditori financiari în alte societăţi bancare.  +  Articolul 19Directorii din Centrala C.E.C. - S.A. şi din unităţile teritoriale nu pot conduce alte societăţi bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa în alte societăţi de acest fel în calitate de administratori sau auditori financiari, în afară de cazurile în care exercită aceste funcţii cu autorizarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 20C.E.C. - S.A. poate fi angajată patrimonial prin semnătura a cel puţin doi conducători sau a cel puţin două persoane împuternicite de către aceştia, în conformitate cu reglementările proprii şi ale Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 21 (1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din competenţele sale comitetului de direcţie, format din preşedinte şi vicepreşedinţi. (2) Preşedintele consiliului de administraţie, în calitatea sa de preşedinte al C.E.C. - S.A., este şi preşedintele comitetului de direcţie. (3) Comitetul de direcţie se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia. (4) La şedinţele comitetului de direcţie pot fi invitaţi directorii executivi, directorii de sucursale sau alţi specialişti ai C.E.C. - S.A.  +  Articolul 22 (1) Principalele atribuţii ale comitetului de direcţie sunt: a) stabileşte formele şi instrumentele de atragere şi păstrare a economiilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi a disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută ale persoanelor juridice, care vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie; b) asigură integritatea patrimoniului, prezintă consiliului de administraţie informări privind activitatea şi situaţia patrimonială a C.E.C. - S.A. şi face propuneri de operaţiuni a căror aprobare este de competenţa consiliului de administraţie; c) elaborează strategia şi programul de activitate al C.E.C. - S.A., pe care le supune adoptării consiliului de administraţie în vederea înaintării la Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobare; d) întocmeşte raportul anual cu privire la activitatea C.E.C. - S.A., proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de investiţii, pe care le prezintă consiliului de administraţie în vederea înaintării la Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobare; e) aprobă planurile de câştiguri pentru instrumentele de economisire; f) hotărăşte cu privire la politica de resurse umane a C.E.C. - S.A.; g) aprobă organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a salariaţilor proprii; h) supune aprobării consiliului de administraţie sistemul de salarizare; i) aprobă fondurile de premiere şi repartizarea acestora; j) aprobă sumele ce revin din fondul de participare la profit salariaţilor din evidenţa Centralei C.E.C. - S.A., precum şi fondurile pe sucursale; k) aprobă sponsorizări, donaţii şi mecenat, în condiţiile legii; l) aprobă stabilirea de relaţii de corespondent cu alte bănci şi avizează plafoanele de lucru cu acestea; m) aprobă formarea unor comitete şi comisii de lucru, stabilind structura şi limitele de competenţă ale acestora; n) supune aprobării consiliului de administraţie structura organizatorică a Centralei şi a unităţilor subordonate, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară ale C.E.C. - S.A.; o) propune spre aprobare, potrivit competenţelor, consiliului de administraţie înfiinţarea/desfiinţarea de sucursale, agenţii proprii, precum şi modificările în situaţia acestora, achiziţionarea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanţie a bunurilor aflate în patrimoniul C.E.C. - S.A.; p) propune spre aprobare consiliului de administraţie normele metodologice pe domenii de activitate, precum şi modificarea şi completarea acestora; q) poate delega preşedintelui sau vicepreşedinţilor competenţe pentru desfăşurarea anumitor operaţiuni, potrivit legii; r) rezolvă orice alte probleme stabilite de consiliul de administraţie şi îndeplineşte hotărârile luate de acesta. (2) În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie. (3) Dezbaterile şedinţelor comitetului de direcţie se consemnează în procese-verbale înscrise în registrul special, care se prezintă consiliului de administraţie. (4) Comitetul de direcţie emite după fiecare şedinţă documentul numit "Hotărâre a Comitetului de direcţie al C.E.C. - S.A.". Hotărârile comitetului de direcţie se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor membrilor. În situaţii paritare votul preşedintelui este decisiv. (5) Hotărârile comitetului de direcţie se comunică în scris directorilor executivi ai direcţiilor interesate şi/sau celor ce urmează să le îndeplinească.  +  Articolul 23Atribuţiile şi competenţele vicepreşedinţilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare sau de către preşedintele Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A.  +  Articolul 24 (1) Conducerea executivă şi coordonarea activităţii zilnice a C.E.C. - S.A. sunt asigurate de preşedinte şi de 4 vicepreşedinţi. (2) Preşedintele C.E.C. - S.A., care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi al comitetului de direcţie, are, în principal, următoarele atribuţii: a) conduce şedinţele consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie; b) negociază şi semnează, în numele acţionarului unic, contractul colectiv de muncă; c) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al salariaţilor din Centrala C.E.C. - S.A. şi al conducătorilor sucursalelor; d) împuterniceşte pe reprezentanţii C.E.C. - S.A. în relaţiile cu terţii; e) aplică sancţiuni disciplinare şi emite decizii de imputare, în condiţiile legii; f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie şi de comitetul de direcţie.  +  Articolul 25Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. va încheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice şi/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfăşoare această activitate pe teritoriul României.  +  Articolul 26Întinderea şi efectele răspunderii auditorilor financiari sunt determinate în funcţie de atribuţiile ce le revin conform dispoziţiilor legale şi contractelor încheiate de C.E.C. - S.A. cu auditorii financiari, aprobate, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările cu caracter normativ intern în vigoare, de către Consiliul de administraţie al C.E.C. - S.A.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Sumele depuse de persoanele fizice la C.E.C. - S.A. cu orice titlu, precum şi dobânzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat, iar dreptul de creanţă asupra acestora este imprescriptibil. (2) Titularii instrumentelor de economisire pot solicita în scris C.E.C. - S.A. introducerea de dispoziţii testamentare prin care să indice persoanele cărora să li se elibereze, după deces, sumele dispuse prin acestea. (3) Depunerile pentru care nu s-a solicitat introducerea de dispoziţii testamentare se eliberează de către C.E.C. - S.A. moştenitorilor legali şi testamentari. (4) Depunerile populaţiei la C.E.C. - S.A. au caracter voluntar şi se primesc cu respectarea strictă a principiului liberului consimţământ al depunătorilor. (5) Depunători C.E.C. - S.A. (titulari ai instrumentelor de economisire) pot fi persoane fizice, rezidente sau/şi nerezidente. (6) Depunerile se primesc în sume nelimitate, în lei sau în valută, pe numele persoanei care le-a efectuat, pe numele altei persoane sau la purtător, conform reglementărilor C.E.C. - S.A. (7) Depunerile populaţiei la C.E.C. - S.A. pe instrumente de economisire pot îmbrăca atât forma materializată (librete de economii, obligaţiuni, certificate de economii, de depunere şi altele similare), cât şi dematerializată (conturi curente, conturi de depozit şi altele similare).  +  Articolul 28Este interzisă depunerea pe instrumente de economisire ale populaţiei a mijloacelor băneşti aparţinând persoanelor juridice. În cazul încălcării acestei prevederi, pentru sumele depuse nu se acordă dobânzi sau câştiguri, după caz.  +  Articolul 29 (1) Operaţiunile efectuate de C.E.C. - S.A., numele depunătorilor şi ale titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale. (2) Date informative privind operaţiunile titularilor de conturi, cu condiţia indicării elementelor strict necesare identificării acestora, se dau pe bază de cerere scrisă: a) titularilor; b) persoanelor indicate prin clauzele de împuternicire, pentru operaţiunile efectuate de acestea; c) depunătorilor, numai pentru sumele depuse de aceştia pe numele altor titulari; d) persoanelor împuternicite prin procură sau printr-o altă formă de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicirea dată de titular; e) curatorilor, pentru titularii puşi sub curatelă; f) tutorilor, pentru titularii puşi sub interdicţie; g) părinţilor şi tutorilor, pentru depunerile aparţinând titularilor minori; h) persoanelor indicate în dispoziţia testamentară, moştenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestării acestei calităţi de către organele competente, numai pentru soldul existent la data decesului titularului şi pentru operaţiunile ulterioare; i) oricăror autorităţi publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 30 (1) Măsurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii. (2) Deblocarea sumelor indisponibilizate se poate face numai de organul care a dispus blocarea acestora sau de către instanţele judecătoreşti pe bază de hotărâri executorii.  +  Articolul 31Contractele de credit C.E.C. - S.A. sunt titluri executorii.  +  Articolul 32C.E.C. - S.A. poate efectua tranzacţii cu imobile, necesare desfăşurării activităţii sale şi pentru folosinţa salariaţilor săi, precum şi tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 33C.E.C. - S.A. va putea înfiinţa, cu aprobarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii, o structură distinctă pentru formare profesională, ale cărei organizare şi funcţionare vor fi reglementate distinct prin acte interne.  +  Articolul 34C.E.C. - S.A. poate edita publicaţii necesare activităţii proprii.  +  Articolul 35Sucursalele şi agenţiile proprii îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobat de consiliul de administraţie, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.  +  Articolul 36Directorii sucursalelor reprezintă C.E.C. - S.A. în faţa autorităţilor publice, precum şi în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc, în limitele competenţelor atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare sau prin ordin ori mandat al preşedintelui.  +  Articolul 37C.E.C. - S.A. are marcă proprie, înregistrată şi protejată, potrivit legii.  +  Articolul 38 (1) Personalul C.E.C. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului C.E.C. - S.A. sau vreunui client al acesteia. (2) Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori alte documente ale C.E.C. - S.A. (3) Orice membru al Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A., precum şi toate persoanele care participă la activitatea acesteia sunt obligate să păstreze secretul profesional. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor care obţin, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale C.E.C. - S.A., informaţii privind activitatea acesteia.  +  Articolul 39Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale în materie şi poate fi modificat sau completat în condiţiile legii.----------