HOTĂRÂRE nr. 1.356 din 18 noiembrie 2003privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi din construcţia aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi din construcţia aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, amplasată în incinta imobilului situat în municipiul Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 158, sectorul 5, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării parţiale a construcţiei menţionate la art. 1.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la art. 1, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 noiembrie 2003.Nr. 1.356.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa phărţii din construcţia care se află în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor şi trece dindomeniul public în domeniul privat al statului
    Locul unde este situată construcţiaPersoana juridică care administrează construcţiaCaracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statuluiNumărul din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului
    Municipiul Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 158, sectorul 5Ministerul Administraţiei şi InternelorPavilion depozit nr. 13 (M2) - parţial  
    Suprafaţa construită = 221,54 m2;  
    Suprafaţa desfăşurată = 221,54 m2 anul construcţiei 198062.669
    Valoarea contabilă = 499.675.000 lei  
  ─────────────