ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003    Având în vedere faptul că adoptarea şi punerea în practică a acquisului comunitar în domeniul concurenţei constituie o condiţie esenţială a Comisiei Europene pentru închiderea provizorie a negocierilor la cap. 6 "Politica în domeniul concurenţei",ţinând seama de faptul că modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 reprezintă unul dintre obiectivele cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru perioada decembrie 2003-decembrie 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile ce urmează."2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determină în mod liber prin concurenţă, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate în cadrul unor activităţi cu caracter de monopol natural sau legal se stabilesc şi se ajustează cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competenţe."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între agenţii economici ori asociaţiile de agenţi economici, orice decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi orice practici concertate, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc: a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare ori de cumpărare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum şi a oricăror alte condiţii comerciale; b) limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice ori investiţiilor; c) împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzări şi achiziţii ori pe alte criterii; d) aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţială; e) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte; g) eliminarea de pe piaţă a altor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a libertăţii exercitării concurenţei de către alţi agenţi economici, precum şi înţelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiţi agenţi economici fără o justificare rezonabilă. (2) Pot fi exceptate de la interdicţia stabilită la alin. (1) înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la lit. a)-d) şi una dintre condiţiile de la lit. e), după cum urmează: a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrângerea concurenţei provocată de respectivele înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate; b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigură un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie luată de către o asociaţie de agenţi economici sau practică concertată; c) eventualele restrângeri ale concurenţei sunt indispensabile pentru obţinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înţelegere, decizie luată de către o asociaţie de agenţi economici sau practică concertată părţilor nu li se impun restricţii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e); d) respectiva înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici sau practică concertată nu dă agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei produselor ori serviciilor la care se referă; e) înţelegerea, decizia luată de o asociaţie de agenţi economici sau practica concertată în cauză contribuie ori poate contribui la:1. ameliorarea producţiei ori distribuţiei de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;3. întărirea poziţiilor concurenţiale ale întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa internă;4. practicarea în mod durabil a unor preţuri substanţial mai reduse pentru consumatori. (3) Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurenţei, pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţii de agenţi economici sau practici concertate, şi se stabileşte prin regulamente ale Consiliului Concurenţei pentru cazurile de exceptare pe categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici sau practici concertate. Agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici pot solicita Consiliului Concurenţei dispensă, probând îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (2); regimul solicitării dispensei, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informaţiile de prezentat, durata şi condiţiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurenţei prin regulamente şi instrucţiuni. (4) Categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate, exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii se stabilesc de Consiliul Concurenţei prin regulament. (5) Înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici şi practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt considerate legale, fără obligaţia notificării sau obţinerii unei decizii din partea Consiliului Concurenţei. Agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici care invocă beneficiul exceptării pe categorii sunt ţinuţi să facă dovada îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute la alin. (3) şi (4). (6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum şi condiţiile şi obligaţiile ce trebuie respectate de către beneficiari. (7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare condiţiile cerute, şi poate fi revocată dacă circumstanţele în care a fost acordată s-au modificat; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informaţii false, inexacte ori incomplete."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa românească ori pe o parte substanţială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comerţului ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în: a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiţi furnizori sau beneficiari; b) limitarea producţiei, distribuţiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor; c) aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţială; d) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; e) realizarea de importuri fără competiţie de oferte şi tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor şi serviciilor care determină nivelul general al preţurilor şi tarifelor în economie; f) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenţilor sau vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni; g) exploatarea stării de dependenţă în care se găseşte un alt agent economic faţă de un asemenea agent sau agenţi economici şi care nu dispune de o soluţie alternativă în condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiţii comerciale nejustificate."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Dacă, prin măsurile luate şi prin sancţiunile aplicate de Consiliul Concurenţei, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzând de poziţia sa dominantă, nu se obţin restabilirea situaţiei şi prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurenţei, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere Curţii de Apel Bucureşti să ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziţiei dominante pe piaţă a acestuia, instanţa judecătorească putând dispune, după caz: a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv poziţia dominantă; b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrări creatoare de poziţie dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauză s-ar fi constituit o nouă persoană juridică; c) limitarea sau interdicţia accesului pe piaţă; d) vânzarea de active; e) restructurarea prin divizare a agentului economic. (2) Consiliul Concurenţei trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicită a fi ordonate de instanţă, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecăţii, a oricăreia dintre ele ori a tuturor, iar instanţa neputând dispune o altă măsură decât cea sau cele la care se referă cererea. (3) Instanţa judecătorească va putea ordona una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub condiţia să fie evitată orice creştere a preţurilor din această cauză sau afectarea executării de către agentul economic a obligaţiilor asumate faţă de terţi. (4) În cazul regiilor autonome, al societăţilor comerciale la care participarea statului este majoritară, precum şi al unor instituţii sau altor organisme publice care realizează activităţi de producţie, distribuţie ori servicii, dar fără ca prin aceasta să exercite prerogative de autoritate publică, Consiliul Concurenţei va sesiza, în prealabil, organul competent al administraţiei publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzător în vederea restabilirii situaţiei şi prevenirii repetării abuzului, prin restructurare ori prin alte modalităţi adecvate situaţiei, putând sesiza Curtea de Apel Bucureşti numai în cazul neluării de către organul administrativ a unei decizii corespunzătoare în termen de 30 de zile de la sesizare. (5) Se consideră interes public major, motivând cererea Consiliului Concurenţei pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenţi economici independenţi, bunăstarea consumatorilor şi regulile prudenţiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumbă Consiliului Concurenţei. (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedură civilă. (7) Împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, sesizată conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Consiliul Concurenţei, agenţii economici supuşi măsurilor dispuse prin aceasta, precum şi, în situaţiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul agenţilor economici sau grupărilor de agenţi economici la care cifra de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurenţiale nu depăşeşte un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurenţei şi:- cota de piaţă totală a agenţilor economici implicaţi în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertată nu depăşeşte 5% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici concurenţi;sau- cota de piaţă a fiecărui agent economic implicat în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertată nu depăşeşte 10% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici care nu sunt concurenţi. (2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurenţiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau licitaţii."7. La articolul 9 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care organele administraţiei publice centrale sau locale nu se conformează deciziei Consiliului Concurenţei, acesta are posibilitatea de a ataca acţiunea la Curtea de Apel Bucureşti."8. Articolul 10 se abrogă.9. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influenţă determinantă asupra unui agent economic, în special din: a) drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi a bunurilor unui agent economic; b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă determinantă asupra constituirii, deliberărilor ori deciziilor organelor unui agent economic."10. Alineatul (5) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agenţii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor menţionate la alin. (4) sau care, fără a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenţa determinantă conferită de acestea."11. Literele b) şi c) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"b) băncile şi alte instituţii de credit, instituţiile financiare şi societăţile financiare, societăţile de servicii de investiţii financiare sau societăţile de asigurare şi reasigurare, a căror activitate normală include tranzacţii şi negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul terţilor, deţin, cu titlu temporar, participări de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzării lor, cât timp ele nu exercită drepturile de vot aferente acestor participări astfel încât să determine comportamentul concurenţial al respectivului agent economic ori le exercită numai în vederea revânzării acestei participări, cu condiţia ca revânzarea respectivei participări să intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurenţei poate proroga termenul, dacă solicitantul dovedeşte că revânzarea participării dobândite nu a fost rezonabil posibilă în termenul fixat; c) controlul este dobândit de persoanele sau agenţii economici menţionaţi la art. 11 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca drepturile de vot aferente participării deţinute să nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere şi control ale agentului economic la care deţin participarea, decât în scopul salvgardării valorii integrale a acestei investiţii, fără a determina direct sau indirect comportamentul concurenţial al agentului economic controlat;"12. După litera c) a articolului 12 se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) agenţii economici care fac parte din acelaşi grup realizează operaţiuni de restructurare şi reorganizare în cadrul grupului respectiv."13. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Concentrările economice susceptibile a conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacă părţile interesate în operaţiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) operaţiunea de concentrare urmează a contribui la creşterea eficienţei economice, la ameliorarea producţiei, distribuţiei sau progresului tehnic ori la creşterea competitivităţii la export; b) efectele favorabile ale concentrării compensează efectele nefavorabile ale restrângerii concurenţei; c) de avantajele rezultate profită într-o măsură rezonabilă şi consumatorii, în special prin preţuri reale mai reduse."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Prevederile prezentului capitol nu se aplică operaţiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi nu există cel puţin doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior operaţiunii."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Concentrările economice care depăşesc pragurile prevăzute la art. 15 sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei. (2) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a doi sau mai multor agenţi economici trebuie notificate de către fiecare dintre părţile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, agentul economic sau agenţii economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici ori asupra unor părţi ale acestora. (3) Procedura de notificare, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicările şi prezentarea de observaţii de către agenţii economici interesaţi se stabilesc prin regulament şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei. (4) Este interzisă punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economică până la emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei decizii în conformitate cu art. 51. (5) Consiliul Concurenţei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (4); cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurenţei va ţine cont de efectele suspendării concentrării economice asupra unuia sau mai multora dintre agenţii economici implicaţi în operaţiune, asupra unei terţe părţi, precum şi de efectele asupra concurenţei. Această derogare poate fi condiţionată de impunerea unor obligaţii ce trebuie îndeplinite de către părţi şi poate fi acordată oricând, atât anterior, cât şi ulterior notificării. (6) Validitatea oricărei operaţiuni realizate în contradicţie cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurenţei o va lua cu privire la operaţiunea notificată, conform art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3)."16. Capitolul IV va avea următorul titlu:"Consiliul Concurenţei"17. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Se înfiinţează Consiliul Concurenţei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurenţei este în municipiul Bucureşti."18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 7 membri, după cum urmează: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenţă. Numirea membrilor plenului Consiliului Concurenţei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului. (2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, aceştia putând fi reînvestiţi cel mult încă o dată. La numirea primului plen al Consiliului Concurenţei după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepreşedinte şi 2 consilieri de concurenţă vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin decretul de numire în funcţie. (3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţă trebuie să aibă o independenţă reală şi să se bucure de înaltă reputaţie profesională şi probitate civică. (4) Preşedintele trebuie să fi îndeplinit o funcţie de conducere cu largi responsabilităţi, în care a făcut dovada competenţei sale profesionale şi manageriale. (5) Vicepreşedinţii şi cei 4 consilieri de concurenţă vor fi selectaţi dintre foşti judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios-administrativ sau Secţia comercială, consilieri de la Curtea de Conturi, dintre profesori universitari în ştiinţe economice sau juridice, reputaţi manageri în domeniul afacerilor şi înalţi funcţionari publici. (6) Calitatea de membru al Consiliului Concurenţei este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităţi profesionale sau de consultanţă, cu participarea directă sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnităţi publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri, nici de părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de către o altă instituţie. (7) Membrii plenului Consiliului Concurenţei nu reprezintă autoritatea care i-a numit şi sunt independenţi în luarea deciziilor. (8) Membrii plenului Consiliului Concurenţei şi inspectorii de concurenţă nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice. (9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurenţei încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (6)-(8), conform prevederilor alin. (12); f) prin revocare, pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi ori pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru săvârşirea unei infracţiuni. (10) Membrii plenului Consiliului Concurenţei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti penale ei pot fi suspendaţi din funcţie de către aceeaşi autoritate. (11) În caz de vacanţă a unui loc în plenul Consiliului Concurenţei pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. (12) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi să notifice, de îndată, Consiliului, survenirea oricărei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6)-(8), ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii, iar dacă situaţia de prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul încetează şi se procedează conform prevederilor alin. (10) şi (11)."19. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Mandatul Consiliului Concurenţei începe de la data depunerii jurământului de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi expiră la împlinirea termenului de 5 ani, calculat de la această dată."20. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen şi în comisii."21. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenţei examinează în plen: a) rapoartele de investigaţie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor de luat; b) autorizarea concentrărilor economice; c) sesizarea instanţelor judecătoreşti în aplicarea prevederilor art. 7; d) punctele de vedere, recomandările şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi; e) categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate propuse pentru exceptare; f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare; g) raportul anual asupra situaţiei concurenţei; h) analiza încălcărilor prevederilor art. 9."22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei îşi elaborează şi îşi adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură şi îşi constituie aparatul propriu, la nivel central şi local. (2) Nomenclatorul de funcţii al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurenţă şi alte categorii de personal, condiţiile de încadrare pe funcţii, de promovare în grad şi de stimulare, precum şi atribuţiile fiecărei funcţii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurenţei, cu respectarea reglementărilor privind funcţia publică şi funcţionarii publici şi a reglementărilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar. (3) Funcţia publică de specialitate pentru Consiliul Concurenţei este cea de inspector de concurenţă."23. Alineatul (3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(3) Sumele reprezentând tarife, taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii."24. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Consiliul Concurenţei are următoarele atribuţii: a) efectuează, la iniţiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizări sau notificări, investigaţiile privind aplicarea art. 5, 6, 13 şi 16; b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9, 13 şi 16, constatate în urma investigaţiilor efectuate de către inspectorii de concurenţă; c) certifică, la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici şi, atunci când consideră necesar, în urma declanşării unei investigaţii, pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6; d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptări individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum şi decizii în cazurile de concentrări economice; e) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii; f) efectuează, din proprie iniţiativă, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei; g) sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), şi propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate; h) sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt competente; i) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi; j) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi; k) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect; l) face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei; m) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei; n) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul său de activitate şi furnizează Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind această activitate; o) reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenţă străine şi comunitare; p) stabileşte şi aprobă misiunea, strategia generală şi programele de activitate ale autorităţii de concurenţă; r) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta lege."25. Alineatele (1)-(3) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formulează avize, face recomandări şi elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi. (2) Consiliul Concurenţei adoptă regulamente, în special cele care privesc: a) organizarea, funcţionarea şi procedura; b) autorizarea concentrărilor economice; c) exceptarea unor categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate; d) regimul dispenselor; e) constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege; f) tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentaţie şi eliberare de copii sau extrase; g) inspectorii de concurenţă; h) regimul disciplinar al personalului. (3) Consiliul Concurenţei adoptă instrucţiuni, în special cele care privesc: a) notificările de concentrări economice; b) solicitările de dispense şi prorogarea de dispense; c) calcularea cifrei de afaceri şi a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege; d) definirea pieţei relevante în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţă; e) plata taxelor şi a tarifelor stabilite prin prezenta lege şi prin regulamente."26. Alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"(4) Consiliul Concurenţei emite ordine prin care stabileşte plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate, dispune efectuarea de investigaţii, ordonă inspecţii şi măsurile de luat în privinţa agenţilor economici."27. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Reglementările Consiliului Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat."28. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramură sau sectoriale, Consiliul Concurenţei va consulta ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi organizaţiile patronale în cauză."29. După alineatul (2) al articolului 31 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Concurenţei se va consulta cu organele administraţiei publice centrale sau locale şi va solicita informaţii şi asistenţă din partea acestora. (4) Consiliul Concurenţei, ca autoritate naţională în domeniul concurenţei, va fi responsabil de relaţia cu instituţiile Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislaţia comunitară."30. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plăteşte în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi c). (2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte la o cotă de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în concentrarea economică autorizată şi se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată conform reglementărilor Consiliului Concurenţei. (3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen şi conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale."31. Secţiunea a II-a a capitolului IV se abrogă.32. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Procedura de examinare preliminară, de investigare şi de luare a deciziilor"33. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Descoperirea şi investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi incumbă Consiliului Concurenţei care acţionează prin inspectorii de concurenţă."34. Alineatul (3) al articolului 39 se abrogă.35. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Consiliul Concurenţei dispune efectuarea de investigaţii, potrivit atribuţiilor sale, în condiţiile art. 46: a) din oficiu; b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 şi 16; c) la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici interesaţi, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2); d) la cererea oricăreia dintre autorităţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricăruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f)."36. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În îndeplinirea atribuţiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurenţă pot solicita agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici informaţiile şi documentele care le sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi pot stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să le fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege."37. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu excepţia debutanţilor, şi au următoarele puteri de inspecţie: a) să între în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional aparţinând agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici; b) să examineze orice documente, registre, acte financiarcontabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici, indiferent de locul în care sunt depozitate; c) să ia declaraţii reprezentanţilor şi angajaţilor agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante; d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici; e) să sigileze orice amplasament destinat activităţilor agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei. (2) Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie, prevăzuţi la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere. (3) Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la faţa locului, cât şi la convocare la sediul Consiliului Concurenţei."38. La articolul 42 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Exercitarea puterilor de inspecţie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi procedura Consiliului Concurenţei."39. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform art. 44, inspectorul de concurenţă poate efectua inspecţii în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici supuşi investigaţiei."40. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în cadrul unei inspecţii cerute de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripţiile unor tribunale diferite şi acţiunea trebuie desfăşurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre preşedinţii tribunalelor competente poate emite o încheiere unică. (2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură a justifica inspecţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea este întemeiată. (3) Inspecţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat. (4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspecţiei. (5) Oricare ar fi împrejurările, inspecţia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa ocupantului locului sau a reprezentantului său; numai inspectorii de concurenţă, ocupantul locului sau reprezentantul său pot lua cunoştinţă de piese şi documente înaintea ridicării acestora. (6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Codului de procedură penală; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat inspecţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului. (7) Încheierea menţionată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare. (8) Consiliul Concurenţei este informat de îndată despre începerea inspecţiei şi despre operaţiunile efectuate."41. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurenţă accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurenţei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii. (2) Inspectorii de concurenţă, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), sunt ţinuţi la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii."42. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) La primirea unei cereri sau plângeri denunţând, respectiv acuzând o practică anticoncurenţială, Consiliul Concurenţei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigaţii. (2) Dacă cererea sau plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurenţei o respinge, comunicând decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii. Decizia de respingere va fi precedată de ascultarea argumentelor reclamantului în faţa comisiei Consiliului Concurenţei care coordonează compartimentul de specialitate implicat. (3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidenţa prezentei legi, Consiliul Concurenţei va răspunde printr-o scrisoare, în termenele prevăzute prin legi speciale."43. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) De câte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurenţei desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaţiei, comunicarea lui părţilor în cauză, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurenţei, dacă este cazul. (2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigaţie, propunând Consiliului Concurenţei dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acestuia."44. După articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - Atunci când, în urma declanşării unei investigaţii, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va putea închide investigaţia şi va informa de îndată părţile implicate. Cu excepţia situaţiei în care investigaţia s-a declanşat ca urmare a unei plângeri, închiderea unei investigaţii nu necesită audierea în plenul Consiliului Concurenţei."45. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 47^1, orice procedură de investigaţie necesită audierea agenţilor economici participanţi la înţelegerea, decizia luată de asociaţii de agenţi economici, practica concertată, abuzul de poziţie dominantă sau la concentrarea economică, obiect al investigaţiei. Audierea este dispusă de preşedintele Consiliului Concurenţei. (2) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamaţiei, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată."46. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - După audierile dispuse şi, dacă este cazul, admise şi după examinarea observaţiilor părţilor asupra raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei poate decide, după cum urmează: a) în cazul unei investigaţii, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurenţiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, să aplice agenţilor economici amenzi în condiţiile prevăzute la cap. VI; b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), să emită o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensă pentru înţelegerea, decizia luată de asociaţii de agenţi economici ori practica concertată în cauză."47. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 51 vor avea următorul cuprins:"a) va emite o decizie de neintervenţie, când va ajunge la concluzia că operaţiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidenţa prezentei legi; b) va emite o decizie de neobiecţiune, când va constata că, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal;"48. Litera c) a alineatului (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"c) va emite o decizie prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operaţiunii de concentrare economică, dacă se constată că aceasta, cu modificările respective, ar putea fi compatibilă cu un mediu concurenţial normal."49. Alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care Consiliul Concurenţei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) şi (2), operaţiunea de concentrare economică notificată poate avea loc."50. După alineatul (3) al articolului 51 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) În situaţia în care notificarea unei operaţiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) încep să curgă de la data la care părţile au furnizat Consiliului Concurenţei informaţiile solicitate în vederea completării notificării. (5) Consiliul Concurenţei poate stabili, prin regulament, o procedură simplificată pentru analiza anumitor operaţiuni de concentrare economică."51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 50 şi 51, Consiliul Concurenţei poate impune - printr-o decizie privind măsuri interimare - agenţilor economici implicaţi luarea oricărei măsuri pe care o consideră necesară în scopul restabilirii mediului concurenţial şi repunerii părţilor în situaţia anterioară. (2) Măsurile de suspendare sau de interdicţie a practicilor anticoncurenţiale constatate, precum şi dispoziţiile obligatorii date agenţilor economici de a reveni la situaţia anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 50 şi 51 numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurenţiale prohibite expres de prezenta lege şi care trebuie curmate fără întârziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav şi cert. (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durată, cât şi în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifestă şi intolerabilă a liberei concurenţe. (4) Deciziile luate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 50 şi 51 vor fi comunicate de îndată părţilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate."52. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte: a) omisiunea notificării unei concentrări economice cerute de art. 16; b) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete prin solicitarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea făcută conform prevederilor art. 16; c) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor art. 41; d) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate conform prevederilor art. 42; e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfăşurate conform prevederilor art. 42 şi 43."53. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţiunii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13; b) punerea în practică a unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4) şi (5); c) începerea unei acţiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a); d) neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară."54. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 55 şi 56 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi a consecinţelor sale asupra concurenţei. Sancţiunile vor fi gradate pe tranşe, prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei."55. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina: a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 şi ale art. 13; b) să aplice măsurile enunţate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 50 lit. a) şi b), ale art. 51 alin. (2) lit. c) şi ale art. 52 alin. (1) şi (2); c) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41; d) să se supună inspecţiei prevăzute la art. 42-44."56. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 59 se abrogă.57. Alineatele (1)-(3) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) se aplică de către inspectorii de concurenţă. (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 alin. (1) lit. c), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenţei prin decizii."58. După alineatul (3) al articolului 60 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către plenul Consiliului Concurenţei prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat săvârşirea respectivei contravenţii. Instanţa competentă este cea prevăzută la art. 52 alin. (4)."59. Alineatul (4) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"(4) Deciziile luate în condiţiile alin. (3) şi (3^1) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare."60. Alineatul (5) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"(5) În baza deciziei Consiliului Concurenţei profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de agenţii economici ca urmare a săvârşirii contravenţiilor prevăzute şi sancţionate de prezenta lege vor fi confiscate şi vărsate la bugetul de stat."61. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Contravenţiilor prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29."62. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 şi 60 vor fi comunicate părţilor în cauză de către Secretariatul General al Consiliului Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei."63. După articolul 62 se introduc articolele 62^1 şi 62^2 cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru încălcările prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează: a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 55 lit. c), d) şi e); b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi. (2) Prescripţia dreptului la acţiune al Consiliului Concurenţei începe să curgă de la data încetării practicii anticoncurenţiale. În cazul încălcărilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurenţial în cauză.Art. 62^2. - (1) Orice acţiune întreprinsă de către Consiliul Concurenţei în scopul unei examinări preliminare sau în scopul declanşării unei investigaţii în legătură cu o anumită încălcare a legii va întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevăzute la art. 62^1. Întreruperea termenului de prescripţie va avea efect de la data comunicării acţiunii întreprinse de către Consiliul Concurenţei, făcută către cel puţin un agent economic sau o asociaţie de agenţi economici care a participat la săvârşirea încălcării legii. (2) Acţiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenţei şi care întrerup cursul termenului de prescripţie includ, în principal, următoarele: a) solicitări de informaţii, în scris; b) ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii; c) începerea procedurilor legale. (3) Întreruperea termenului de prescripţie îşi produce efectele faţă de toţi agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici care au participat la săvârşirea încălcării legii. (4) În cazul întreruperii termenului de prescripţie, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenţei a întreprins una dintre acţiunile menţionate la alin. (2). Termenul de prescripţie va expira cel mai târziu în ziua în care se împlineşte perioada egală cu dublul termenului de prescripţie, aplicabil pentru săvârşirea încălcării în cauză, în situaţia în care Consiliul Concurenţei nu a impus nici una dintre sancţiunile prevăzute de prezenta lege."64. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - În cazul în care încadrarea juridică făcută printr-o notificare de agenţii economici implicaţi nu este corectă, Consiliul Concurenţei poate schimba această încadrare."65. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(2) Când o operaţiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacţiei."66. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Cifra de afaceri este înlocuită: a) pentru societăţi bancare, instituţii de credit sau financiare şi societăţi financiare, prin a zecea parte din valoarea bilanţului lor; b) pentru societăţile de asigurări, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasigurătorilor, după deducerea impozitelor şi a taxelor identificate de către Consiliul Concurenţei prin instrucţiuni."67. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - În scopul aplicării prevederilor art. 8 şi 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) şi (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societăţile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăţi comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform bilanţului consolidat al acestuia."68. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Plafoanele valorice stabilite, conform dispoziţiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ţinându-se seama de evoluţia pieţelor."69. Articolele 71, 72, 73 şi 74 se abrogă.  +  Articolul II (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va înainta Parlamentului un proiect de lege privind salarizarea membrilor plenului şi a inspectorilor de concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei. (2) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), funcţionarii publici din cadrul Consiliului Concurenţei, inclusiv funcţionarii publici din aparatul propriu al Oficiului Concurenţei, preluaţi prin transfer în interesul serviciului, vor fi salarizaţi în baza anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003. (3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), personalul contractual preluat de către Consiliul Concurenţei de la Oficiul Concurenţei îşi păstrează drepturile salariale deţinute anterior preluării. (4) Personalul din cadrul Oficiului Concurenţei care este preluat de către Consiliul Concurenţei, în funcţie de atribuţiile reglementate prin lege pentru această instituţie, se stabileşte pe bază de protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurenţei va modifica corespunzător Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei. (5) Plângerile şi sesizările formulate în temeiul Legii nr. 21/1996, aflate în curs de soluţionare de către Oficiul Concurenţei, precum şi investigaţiile în desfăşurare vor fi preluate de către Consiliul Concurenţei, pe bază de protocol, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Consiliul Concurenţei va prelua bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenţei, corespunzător activităţilor şi personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul III (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se organizează o direcţie generală de specialitate, precum şi compartimente în cadrul unităţilor teritoriale, având, în principal, următorul obiect de activitate: a) aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislaţiei în domeniul ajutorului de stat; b) aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul preţurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finanţelor Publice; c) urmărirea evoluţiei preţurilor în economie; d) aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul concurenţei neloiale şi al publicităţii, pentru care legea abilitează Ministerul Finanţelor Publice; e) participarea la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale, în domeniul său de activitate. (2) Personalul din cadrul Oficiului Concurenţei se preia de către Ministerul Finanţelor Publice, cu păstrarea drepturilor salariale deţinute anterior preluării, în funcţie de atribuţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă pentru această instituţie, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Denumirea Oficiul Concurenţei se înlocuieşte cu Ministerul Finanţelor Publice în toate actele normative care reglementează domeniile de activitate prevăzute la alin. (1). (4) Plângerile, sesizările şi solicitările formulate în temeiul altor acte normative decât Legea nr. 21/1996, aflate în curs de soluţionare de către Oficiul Concurenţei, vor fi preluate de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Ministerul Finanţelor Publice va prelua bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenţei, corespunzător activităţilor şi personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) În aplicarea alin. (1), (2) şi (5), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului un proiect de modificare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IVRegulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurenţei, în vigoare, vor fi revizuite în mod corespunzător în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul VIPrevederile art. II-IV intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VIILegea concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 decembrie 2003.Nr. 121.----------