ORDONANŢĂ nr. 47 din 12 august 1994 (*actualizata*)privind apararea împotriva dezastrelor(actualizata până la data de 04 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 04 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000; ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. j) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei ordonante îl constituie ansamblul masurilor de prevenire, interventie operativa şi refacere în cazul dezastrelor - calamitati naturale şi alte catastrofe -, pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante, prin dezastre se înţelege: a) fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolnavirea unui numar mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masa.În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecarile şi prabusirile de teren, inundatiile şi fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizootiile; b) evenimentele cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător, provocate de accidente.În această categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avariile la constructii hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa şi exploziile, accidentele majore pe caile de comunicatii, accidentele majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, caderile de obiecte cosmice, accidentele majore şi avariile mari la retelele de instalaţii şi telecomunicatii.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonante, prin apararea împotriva dezastrelor se înţelege: a) măsuri de prevenire şi pregatire pentru interventie; b) măsuri operative urgente de interventie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave; c) măsuri de interventie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.  +  Articolul 4Responsabilitatea privind organizarea apararii împotriva dezastrelor revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismelor special constituite, potrivit prezentei ordonante.  +  Capitolul 2 Organizarea şi conducerea activităţilor de aparare împotriva dezastrelor  +  Articolul 5Pentru organizarea şi conducerea activităţilor de aparare împotriva dezastrelor se instituie Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor, condusa de către primul-ministru.Din comisie fac parte ministri şi conducatori ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, care pot contribui la activităţile de aparare împotriva dezastrelor, numiti prin decizie de către primul-ministru.Masurile de aparare împotriva dezastrelor, stabilite în condiţiile legii de către Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 6Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor îşi constituie un secretariat tehnic permanent care funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care este format din specialisti pe domenii de activitate, desemnaţi de ministere şi de celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate care au reprezentanti în comisie.--------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 7În subordinea Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor se constituie comisii centrale specializate de tipuri de dezastre, organizate pe linga ministerele de resort, după cum urmeaza: a) Comisia centrala pentru apararea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la constructiile hidrotehnice - la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; b) Comisia centrala pentru prevenirea şi apararea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren - la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; c) Comisia centrala pentru accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice - la Ministerul Administraţiei şi Internelor; d) Comisia centrala pentru explozii mari, la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane - la Ministerul Economiei şi Comerţului; e) Comisia centrala pentru accidente deosebit de grave pe cai de comunicatii - la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; f) Comisia centrala pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii - la Ministerul Sănătăţii; g) Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale - la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; h) Comisia centrala pentru incendii în masa - la Ministerul Administraţiei Interne; i) Comisia pentru telecomunicatii - la Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei.--------------Litera c) a art. 7 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.  +  Articolul 8Comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre îşi constituie secretariate tehnice permanente. Acestea pregatesc propuneri privind masurile de protecţie, interventie, recuperare şi reabilitare, urmarind indeplinirea lor.Secretariatele tehnice constituie compartimente functionale distincte în aparatul propriu al ministerului de resort, fără majorarea numarului de posturi.  +  Articolul 9Modul de organizare, componenta, atribuţiile şi dotarea Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor şi comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre se stabilesc prin regulamente de organizare şi functionare intocmite de Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv de către ministerele pe lângă care funcţionează, avizate de Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor şi aprobate de Guvern.--------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 10Presedintii comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre sunt conducătorii ministerelor de profil pe linga care acestea sunt organizate.În cadrul comisiilor centrale specializate vor fi cuprinşi şi reprezentanti ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate care au atribuţii în planurile de aparare specifice.  +  Articolul 11În teritoriu se organizeaza comisii judetene, respectiv Comisia municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, de aparare împotriva dezastrelor, formate din specialisti din aparatul descentralizat al ministerelor şi din aparatul consiliilor judetene, respectiv al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti şi al Consiliului Sectorului Agricol Ilfov.Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, de aparare împotriva dezastrelor îşi constituie secretariate tehnice permanente în subordinea prefectului.  +  Articolul 12Prefectul este preşedintele Comisiei judetene, respectiv al Comisiei municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, de aparare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 13Modul de organizare, componenta, atribuţiile specifice şi modul de functionare a comisiilor judetene şi a Comisiei municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov de aparare împotriva dezastrelor se stabilesc prin regulamente avizate de către comisiile centrale specializate şi aprobate de Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 14Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor are urmatoarele atribuţii principale: a) fundamentează şi propune strategia naţionala de aparare împotriva dezastrelor; b) initiaza elaborarea de acte normative privind apararea împotriva dezastrelor; c) asigura organizarea şi aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor de aparare împotriva dezastrelor; d) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare apararii dezastrelor şi inlaturarii efectelor acestora; e) informeaza Guvernul asupra situaţiilor create în teritoriu printr-un sistem informational propriu; f) urmareste respectarea convenţiilor internationale în domeniul apararii împotriva dezastrelor; g) urmareste indeplinirea masurilor stabilite în zonele de dezastru declarate; i) avizeaza regulamentele comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre şi le supune spre aprobare Guvernului; j) analizeaza cauzele şi urmarile dezastrelor şi stabileste măsuri de aparare, promovează studii de evaluare a riscului potenţial şi a urmarilor dezastrelor şi coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza convenţiilor la care statul român este parte; k) coordonează programele naţionale de pregatire şi planurile de protecţie şi interventie pentru apararea împotriva dezastrelor; l) asigura informarea populatiei prin mass-media despre iminenta producerii unor dezastre, precum şi asupra masurilor de limitare a efectelor acestora.  +  Articolul 15Comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre au urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza regulamente de aparare împotriva dezastrelor produse în domeniul specific şi participa la elaborarea strategiei naţionale de aparare împotriva dezastrelor; b) elaboreaza planurile operative de aparare specifice; c) îndrumă, controlează şi avizeaza modul de intocmire a planurilor de aparare în teritoriu; d) participa la elaborarea planurilor şi a programelor generale de aparare în caz de dezastru; e) supun spre avizare Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor regulamente şi reglementari specifice referitoare la prevenirea, interventia şi înlăturarea efectelor dezastrelor; f) fac anual propuneri Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare organizarii apararii în cazuri de dezastru şi inlaturarii efectelor dezastrelor; g) prezinta anual rapoarte privind efectele eventualelor dezastre şi stadiul realizării masurilor de prevenire şi refacere; h) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor acestora şi masurile intreprinse; i) asigura informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potenţial, iminentei producerii şi efectelor dezastrelor, precum şi a masurilor luate; j) initiaza programe de cercetare în domeniile specifice şi fac propuneri pentru fondurile necesare intretinerii şi dezvoltării retelelor de înregistrare seismica; k) propun mecanisme şi instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum şi metode de identificare şi evaluare a riscurilor; l) stabilesc prin regulamente parametrii pe baza cărora se pot defini fenomenele caracteristice de dezastre.  +  Articolul 16Comisiile judetene şi Comisia municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov de aparare împotriva dezastrelor au urmatoarele atribuţii principale: a) inventariaza şi supraveghează sursele potentiale de producere a dezastrelor; b) coordonează pregătirea populatiei pe localităţi, institutii, agenti economici şi cartiere de locuinte privind prevenirea, protectia şi interventia în caz de dezastru; c) stabilesc şi asigura functionarea sistemului informational pe plan local pentru alarmare în caz de dezastru; d) elaboreaza planurile judetene de protecţie şi interventie în cazul dezastrelor şi aproba planurile localitatilor şi ale agentilor economici; e) urmaresc punerea în aplicare a masurilor de aparare împotriva dezastrelor; f) asigura culegerea de informaţii şi transmiterea fluxului informational din teritoriu spre comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre; g) formuleaza propuneri cu privire la constituirea şi utilizarea rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru interventie, pastrarea şi refacerea lor prin aprovizionare curenta şi, după caz, clasarea sau casarea la depăşirea termenelor de functionare sau de valabilitate, în limita fondurilor anuale alocate în acest scop; h) asigura informarea populatiei asupra iminentei producerii unor dezastre, precum şi a masurilor luate pentru limitarea efectelor acestora; i) organizeaza, după producerea dezastrelor, echipe de specialisti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapida a efectelor şi a pagubelor produse, în vederea comunicarii acestora comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre, şi Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor şi iau sau propun măsuri pentru asigurarea functiilor vitale.  +  Articolul 17Comisiile judetene pot organiza comisii municipale, orăşeneşti şi comunale de aparare împotriva dezastrelor, în functie de gradul de expunere la dezastrul specific.Presedintii acestor comisii sunt primarii localitatilor respective.  +  Articolul 18Comisiile comunale, orăşeneşti, municipale, judetene şi Comisia municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov de aparare împotriva dezastrelor sunt subordonate comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre şi Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor.  +  Capitolul 3 Atribuţiile specifice ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru apararea împotriva dezastrelor  +  Articolul 19Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au urmatoarele atribuţii comune: a) organizeaza, controlează şi coordonează apararea împotriva dezastrelor la unitatile proprii conform planurilor de aparare, precum şi dotarea cu mijloace de aparare şi interventie; b) instiinteaza operativ publicul, pe baza sistemului informational propriu, instituţiile şi agentii economici despre iminenta producerii dezastrelor; c) asigura condiţiile de functionare a comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre şi a secretariatelor tehnice; d) desemneaza specialistii care fac parte din comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre; e) elaboreaza norme tehnice, initiaza studii şi cercetari în domeniul apararii împotriva dezastrelor; f) participa, la cererea Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor şi a comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre, cu specialisti, mijloace tehnice şi aparatura din dotare, la actiunile de interventie şi de refacere şi dispun unităţilor proprii sa actioneze pe plan local; g) asigura pregătirea personalului propriu pentru apararea împotriva dezastrelor; h) urmaresc integrarea în strategia generală de aparare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 20Ministerul Apararii Naţionale are urmatoarele atribuţii specifice: a) participa, în sprijinul populatiei, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniu sau din proprie iniţiativă, la activităţile de prevenire şi protecţie în caz de dezastre; b) organizeaza şi conduce realizarea masurilor de protecţie în caz de dezastre în unitatile şi subunitatile proprii; c) participa cu forte şi mijloace specializate la executarea controlului nuclear, chimic şi biologic, la decontaminarea populatiei, cladirilor şi terenului, la evacuarea populatiei, distribuirea unor materiale şi produse de prima necesitate către populatia afectată, inclusiv la acordarea asistentei medicale specializate.--------------Art. 20 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.  +  Articolul 21Ministerul Administraţiei şi Internelor are urmatoarele atribuţii specifice: a) participa cu efective şi mijloace, în functie de misiunile specifice şi de situaţia concreta, la actiunile de protecţie şi de interventie, iar la ordin, constituie detasamente de actiune pentru zonele grav afectate; b) executa controlul şi indrumarea circulaţiei rutiere, acordind prioritate traseelor pe care se executa evacuarea populatiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul naţional, precum şi deplasarea fortelor şi a mijloacelor pentru limitarea şi înlăturarea urmarilor dezastrelor; c) coordonează, îndrumă, controlează şi avizeaza masurile privind modul de actiune în cazul incendiilor izolate sau de masa şi conduce, prin Comandamentul Pompierilor, actiunile tuturor fortelor participante la localizarea şi lichidarea acestora; d) participa la verificarea respectarii masurilor de protecţie şi de interventie, urmareste asigurarea masurilor de paza pe timpul executarii transporturilor de substante toxice sau periculoase pe teritoriul de competenţa al unităţilor subordonate şi aplica sancţiuni potrivit competentelor legale; e) stabileste, împreună cu reprezentantii prefecturilor şi ai consiliilor locale, situaţia victimelor, tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a pericolului sau producerii dezastrelor şi participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor, avariilor şi accidentelor; f) coordonează şi participa la realizarea sistemului unitar de supraveghere, avertizare, cercetare şi inlaturare a urmarilor dezastrelor; g) coordonează realizarea sistemelor de alarmare a populatiei în zonele de risc nuclear, chimic, în aval de constructiile hidrotehnice sau pentru alte situaţii periculoase şi verifica periodic starea de functionare a acestora; h) coordonează intocmirea planurilor pentru evacuarea populatiei, a bunurilor materiale şi a animalelor în caz de dezastru; i) elaboreaza programele de pregatire a populatiei pentru protectia şi interventia în cazul dezastrelor, conduce exercitii şi aplicaţii de pregatire a agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, a populatiei din zonele de risc şi verifica aplicabilitatea masurilor din planurile de aparare în caz de dezastre; j) coordonează, împreună cu Ministerul Apararii Naţionale, activităţile de decontaminare a populatiei, a solului şi a bunurilor în caz de accident nuclear.---------------Literele f), g), h), i) şi j) ale art. 21 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.  +  Articolul 22Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are urmatoarele atribuţii specifice: a) asigura functionarea retelei proprii de supraveghere şi de control al factorilor de mediu pentru apararea împotriva dezastrelor; b) stabileste zonele de risc nuclear, pe baza propunerii titularilor de instalaţii nucleare; c) stabileste măsuri de securitate nucleara pentru prevenirea accidentelor nucleare de orice natura, inclusiv a celor generate de evenimente seismice; d) indeplineste, în caz de accident nuclear, atribuţiile ce îi revin potrivit înţelegerilor şi convenţiilor stabilite cu organismele naţionale din alte tari şi cu organizaţiile internationale.  +  Articolul 23Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei participa, împreună cu organele de protecţie civila, la stabilirea conceptiei transmisiunilor din planurile de aparare împotriva dezastrelor, pentru asigurarea legaturilor necesare conducerii acţiunilor de limitare şi de inlaturare a efectelor dezastrelor.  +  Articolul 24Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are urmatoarele atribuţii specifice: a) întocmeşte, în colaborare cu instituţiile specializate, prescriptii de proiectare, execuţie şi control la solicitări seismice pentru constructii şi coordonează studiile pentru realizarea sistemelor automate de protecţie şi avertizare postseismica pentru obiectivele la care miscarile seismice pot pro- duce avarii cu consecinte grave; b) avizeaza, pe baza normelor internationale, masurile de protecţie antiseismica la constructiile şi instalatiile ce prezinta risc potenţial major; c) controlează respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului ce cuprind constructii şi instalaţii cu risc potenţial major şi zonele de protecţie a acestora; d) coordonează punerea sub protecţie a fondului construit existent, pregătirea în vederea actiunii de interventie în caz de seisme şi educarea antiseismica a populatiei.  +  Articolul 25Ministerul Sănătăţii are urmatoarele atribuţii specifice: a) organizeaza, împreună cu Consiliul Naţional de Cruce Rosie şi alte organisme interesate, pregătirea sanitara a populatiei pentru apararea împotriva dezastrelor; b) organizeaza pregătirea cadrelor medico-sanitare în problemele specifice de acordare a asistentei medicale în situaţii de dezastru; c) asigura asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre, pentru utilizarea retelei sanitare şi extinderea la nevoie a capacităţii de spitalizare.  +  Articolul 26Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului are urmatoarele atribuţii specifice: a) coordonează functionarea şi dezvoltarea sistemului unitar de supraveghere a miscarilor seismice; b) finanţează temele stiintifice pentru aparare în cazul dezastrelor, la propunerea comisiilor de specialitate din Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 27Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului stabileste, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, mijloacele de transport necesare ce urmeaza a fi asigurate de agentii economici din domeniu, pentru actiunile de aparare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 28Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului are urmatoarele atribuţii specifice: a) organizeaza şi realizează educatia populatiei scolare prin introducerea în programele analitice ale învăţământului de toate gradele a materialelor specifice, puse la dispoziţie de comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre; b) elaboreaza programe de protecţie şi de evacuare, în caz de necesitate, a populatiei scolare şi a patrimoniului unităţilor de invatamint; c) elaboreaza programe de pregatire a personalului din subordine pe probleme specifice de actiune, în timpul şi după producerea fenomenelor.  +  Articolul 29Autorităţile administraţiei publice locale şi prefectii au urmatoarele atribuţii specifice de aparare care nu au caracter militar: a) asigura mijloacele necesare înştiinţării şi alarmarii populatiei din zonele ce pot fi afectate de dezastre; b) coordonează pregătirea populatiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi interventie în caz de dezastre; c) intocmesc planuri de protecţie şi de interventie, corelându-le cu masurile adoptate de Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor; d) asigura desfăşurarea acţiunilor de limitare şi de inlaturare a efectelor dezastrelor, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente şi asistenţa sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate; e) stabilesc, împreună cu agentii economici şi unitatile de profil, acţiuni şi măsuri operative pentru decontaminarea solului în zonele afectate, identificarea şi inhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de functionare a serviciilor şi unităţilor de gospodarire comunala, transport, telecomunicatii şi alimentare cu energie electrica, gaze naturale etc.; f) centralizeaza datele privind urmarile dezastrelor şi informeaza, prin comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor; g) asigura mijloacele financiare pentru activităţile de dezvoltare şi de modernizare a bazei materiale de pregatire a populatiei, precum şi de protecţie şi interventie în caz de dezastre.  +  Capitolul 4 Oblibaţiile generale ale persoanelor juridice privind asigurarea apararii împotriva dezastrelor  +  Articolul 30Instituţiile publice şi agentii economici au urmatoarele obligaţii: a) elaboreaza planuri proprii de aparare în caz de dezastru şi le supun spre aprobare comisiilor judetene de aparare împotriva dezastrelor; b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie şi le mentin în stare operativa; c) organizeaza instiintarea şi alarmarea salariatilor pentru apararea împotriva dezastrelor; d) respecta normele şi normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi construcţiilor de orice natura; e) exploateaza, utilizeaza şi intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice natura şi respecta normele şi normativele specifice; f) realizează retelele de monitorizare şi control cu aparatura specifică pentru apararea în caza de dezastre; intocmesc scheme de instiintare în caz de pericol şi asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare; g) ţin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de dezastru şi, în caz de necesitate, pun la dispoziţia comisiei judetene de aparare împotriva dezastrelor datele necesare; h) intocmesc şi actualizeaza, după caz, planurile construcţiilor etajate, retelelor utilitare şi spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei şi le inainteaza organelor locale de protecţie civila; i) asigura accesul la obiectivele periclitate şi executa lucrari şi servicii de interes public în situaţii de dezastru, din dispoziţia comisiilor judetene şi a Comisiei municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov de aparare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 31Agentii economici cuprinşi în programul de protecţie civila constituie din timp, pe fiecare schimb de lucru, subunitati de serviciu din formatiile de protecţie civila şi asigura instruirea periodica a acestora pentru aplicarea masurilor stabilite în planurile de protecţie şi de interventie.  +  Articolul 32Agentii economici a caror activitate constituie o sursa potentiala de risc elaboreaza studii de evaluare a riscului potenţial şi asigura, prin sisteme proprii de supraveghere, controlul construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, parametrilor, factorilor de mediu, având obligaţia, în cazul detectarii avariilor sau al depasirii valorilor admise ale contaminarii, sa instiinteze organismele stabilite prin schemele de instiintare şi sa ia măsuri de aducere sub control a instalaţiilor.  +  Articolul 33Agentii economici a caror activitate constituie surse potentiale de risc nuclear, chimic sau biologic au obligaţia sa acorde asistenţa tehnica, sprijin material şi aparatura de detectie pentru limitarea şi înlăturarea contaminarii în zonele afectate, la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organismelor speciale constituite potrivit prezentei ordonante.  +  Articolul 34Cetatenii sunt obligati să-şi insuseasca metodele de protecţie şi regulile de comportare în caz de dezastre şi sa participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop. În situaţii de producere a dezastrelor, cetatenii sunt obligati sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitati şi să se conformeze masurilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.  +  Capitolul 5 Constituirea şi utilizarea fondurilor pentru asigurarea apararii împotriva dezastrelor  +  Articolul 35Agentii economici şi instituţiile publice asigura, din resurse proprii, fondurile necesare finantarii activităţilor prevăzute la art. 30 lit. a), b), c), d), f) şi h) şi art. 31.  +  Articolul 36Realizarea activităţilor stabilite în cadrul atribuţiilor prevăzute la art.14 lit. d) şi l), art. 15 lit. a), b), c), f), i), j), art. 16 lit. c), d), g) şi h) intră în atribuţiile ordonatorilor principali de credite, iar finantarea acestora se asigura potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul 6 Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 37Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu sunt savirsite în astfel de condiţii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: a) neintocmirea planurilor de aparare împotriva dezastrelor, prevăzute în prezenta ordonanţă; b) neasigurarea masurilor de functionare a mijloacelor de avertizare şi alarmare, precum şi a aparaturii de control pentru situaţii de dezastre; c) folosirea mijloacelor şi a sistemelor de transmisiuni, alarmare, a tehnicii, aparaturii şi materialelor destinate interventiei în caz de dezastru, în alte scopuri decit cele pentru care au fost prevăzute, precum şi deteriorarea acestora; d) nerespectarea normelor stabilite privind alarmarea populatiei în caz de dezastre; e) refuzul persoanelor fizice şi juridice de a participa la pregătirea şi indeplinirea masurilor de protecţie şi de interventie stabilite, precum şi de a participa la actiunile de localizare şi de inlaturare a efectelor dezastrelor.  +  Articolul 38Contraventiile prevăzute la art. 37 lit. a) - e) se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei. Sanctiunile se aplică atit persoanelor fizice cit şi celor juridice.  +  Articolul 39Contraventiile prevăzute la art. 37 se constata şi se sancţionează de către:- imputernicitii Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor;- imputernicitii Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Sănătăţii;- imputernicitii prefectilor;- primari şi imputernicitii acestora.  +  Articolul 40Contraventiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 41Până la instituirea unei reglementari unitare privind asigurarile, compensarea daunelor materiale, ecologice şi morale produse de un dezastru provocat din nerespectarea obligaţiilor ce revin agentilor economici, prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabileste de către instantele judecătorești competente, la sesizarea părţii vatamate sau a autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 42În termen de 5 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se vor elabora regulamentele Comisiei guvernamentale de aparare împotriva dezastrelor, ale comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre şi ale comisiilor judetene şi Comisiei municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov de aparare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 43La data intrarii în vigoarea a prezentei ordonante, Decretul nr. 96/1975 privind asigurarea interventiei în caz de accident nuclear, Decretul nr. 140/1978 privind organizarea activităţii pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmarilor calamitatilor naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proportii, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.--------------NOTĂ:ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000, conform art. 10, modifica în mod corespunzător prevederile Ordonantei nr. 47/1994.ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, conform anexei 1, modifica în mod corespunzător prevederile Ordonantei nr. 47/1994.--------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministrul apararii naţionale,Gheorghe TincaMinistru de stat, ministrul finanţelorFlorin GeorgescuMinistrul apelor, pădurilor şi protectieimediului,Aurel Constantin IlieMinistrul agriculturii şi alimentatiei,Ioan OanceaMinistrul lucrărilor publice şiamenajarii teritoriului,Marin CristeaMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaMinistrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul comunicatiilor,Andrei ChiricaMinistrul industriilor,Dumitru PopescuSecretar de stat, sefulDepartamentului pentru AdministratiePublică Locala,Octav Cozmanca---------------------------