HOTĂRÎRE Nr. 272 din 14 iunie 1994pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 28 iulie 1994  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toți agenții economici români sau străini, instituții publice, organe ale administrației publice centrale și locale, care, potrivit legii, intervin în procesul de construire sau dețin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de construcții, oricare ar fi sursa de finanțare sau forma de proprietate.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Prevederile contrare prezentei hotărâri se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENTprivind controlul de stat al calității în construcții  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, obiectivele, conținutul și organizarea, precum și modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcții. Dispozițiile regulamentului sunt obligatorii pentru toți factorii implicați în emiterea certificatului de urbanism, a autorizației de construire, în amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea și postutilizarea construcțiilor. Factorii implicați stabiliți prin lege sunt: investitori, cercetători, proiectanți, specialiști verificatori de proiecte atestați și experți tehnici atestați, fabricanti și furnizori de produse pentru construcții, executanți și responsabili tehnici cu execuția atestați, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autorități publice, asociații profesionale de profil etc.  +  Articolul 2Controlul de stat al calității în construcții constituie o componenta a sistemului calității în acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situații ce pot aparea la construcții și care pot pune în primejdie sau afecta negativ viața, sănătatea, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entități sau societății, în parte sau în ansamblul ei.  +  Articolul 3Controlul de stat al calității în construcții se aplică construcțiilor, inclusiv instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație sau sursa de finanțare. Acest control se exercită diferențiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existenta a construcțiilor. Controlul se exercită atât la lucrările noi, cît și la lucrările de intervenții în timp - modernizări, reabilitări, reparații capitale, consolidări, precum și la alte categorii de lucrări de natura acestora. Exigențele privind calitatea instalațiilor și echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.  +  Articolul 4Controlul de stat este independent de factorii implicați în activitățile menționate la art. 1.  +  Capitolul 2 Obiectivele controlului de stat al calității în construcții  +  Articolul 5Controlul de stat al calității în construcții urmărește, în principal, următoarele obiective: a) îndeplinirea, de către organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, comisiile tehnice sau agenții economici, a obligațiilor prevăzute de lege referitoare la: – eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire-desființare și a avizelor necesare; – elaborarea reglementărilor tehnice în construcții; – certificarea calității produselor pentru construcții; – modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse și procedee noi de construcții; – atestarea specialiștilor; – acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții; – certificarea sistemelor de conducere și de asigurare a calității; – alte activități similare prevăzute de dispozițiile legale; b) respectarea, de către toți factorii care contribuie sau sunt implicați în conceperea, realizarea, utilizarea și postutilizarea construcțiilor, a prevederilor legale privind: – reglementările tehnice în construcții; – certificarea calității produselor folosite la realizarea construcțiilor; – agrementele tehnice pentru produse și procedee noi; – verificarea proiectelor, a execuției lucrărilor de construcții și expertizarea proiectelor și a construcțiilor; – domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și disciplinei în urbanism; – aplicarea sistemului propriu de calitate, management și asigurare a calității; – modul de efectuare a verificărilor execuției corecte a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanți și proiectanți și prin încheierea cronologică a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementărilor tehnice în vigoare; – soluționarea de către proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare și defectelor de execuție; – organizarea, funcționarea și modul de îndeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum și a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale producției; – funcționarea în condițiile legii a laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții; – asigurarea activității metrologice în construcții; – recepția construcțiilor la terminarea acestora, precum și la expirarea perioadei de garanție; – urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor și intervențiile în timp asupra acestora; – postutilizarea construcțiilor; c) respectarea prevederilor autorizațiilor de construire, a avizelor obligatorii și a altor documente referitoare la construcții, emise de organe ale administrației publice centrale și locale, precum și de alte organe abilitate de lege; d) respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcții, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, uragane etc.) sau provocate prin acțiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie și/sau de execuție etc.), cu repercusiuni defavorabile asupra stării și siguranței construcțiilor; e) îmbunătățirea sistemului calității în construcții și a regulamentelor aferente componentelor acestuia.  +  Capitolul 3 Organizarea și modul de exercitare a controlului de stat al calității în construcții  +  Articolul 6Controlul de stat al calității în construcții și lucrărilor publice se exercită de Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, precum și de celelalte organisme similare cu atribuții specifice stabilite prin dispozițiile legale. Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului este constituită dintr-o inspecție centrala și inspecții teritoriale. Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu funcții de control, pe baza unor proceduri de desfășurare a acesteia, de către comisii aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 7Controlul de stat al calității în construcții se organizează și se exercită prin inspecții, în mod diferențiat, pe bază de instrucțiuni aprobate de Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în următoarele moduri: a) inspecții curente la factorii și agenții economici implicați în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor în diverse etape ale acestui proces, pe baza unor programe trimestriale întocmite de inspecțiile teritoriale și aprobate de conducerea Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului; b) inspecții în faze determinate ale execuției lucrărilor de construcții care sunt stabilite de proiectantul lucrării cu acceptul inspecțiilor teritoriale. Prin faza determinata, în acceptia acestui regulament, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții, o dată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului. Stabilirea fazelor determinate, modul de realizare și dispunerea continuării lucrărilor - de către proiectant, executant și investitor - sau, după caz, autorizarea acestora de către personalul inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, precum și îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului. Controalele în fazele determinate nu înlocuiesc și nu exclud răspunderile factorilor implicați în proiectarea și execuția construcțiilor. c) inspecții prin sondaj efectuate din dispoziția conducerii Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, precum și din inițiativa proprie a conducerilor inspecțiilor teritoriale; d) inspecții tematice, dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului sau a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului sau a inspecțiilor teritoriale, la factorii și agenții economici implicați în procesul de proiectare, execuție, exploatare a construcțiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcțiilor sau modul de funcționare și de aplicare a componentelor sistemului calității în construcții; e) inspecții ale autorităților administrațiilor publice centrale și locale implicate în elaborarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire, potrivit legii.  +  Articolul 8Inspecțiile prevăzute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita și la stațiile de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de producție, la laboratoarele de încercări în construcții, precum și alți furnizori de produse sau elemente de construcții executate în cadrul producției secundar-industriale.  +  Articolul 9Inspecțiile efectuate în cadrul controlului de stat al calității în construcții se consemnează și se finalizează prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.  +  Capitolul 4 Obligații și raspunderi  +  Articolul 10În exercitarea controlului de stat în construcții, inspecția centrala din cadrul Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului are următoarele obligații și raspunderi principale, pe baza reglementărilor specifice: a) organizează, coordonează și inspecteaza modul de exercitare a controlului statului în construcții potrivit programelor aprobate și în conformitate cu prevederile cap. 1 și 2 din prezentul regulament; b) exercita controlul în domeniul construcțiilor la autoritățile administrației publice centrale și locale; c) organizează în teritoriu sistemul de control, stabilește metodologiile, procedurile și obiectivele acțiunilor de inspecție și controlează activitatea inspecțiilor teritoriale; d) efectuează inspecții în etapele de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calității în construcții; e) elaborează periodic informări, rapoarte și sinteze în domeniu, cu propuneri de imbunatatire, care sunt prezentate ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului; f) colaborează cu direcțiile de resort din Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, Institutul Roman de Standardizare, Biroul Național pentru Metrologie, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Departamentul pentru Administrația Publică Locală și alte organe ale administrației publice, pentru elaborarea de reglementări cu scop de protejare a populației; g) elaborează și actualizează norme interne, instrucțiuni, proceduri și stabilește mijloace și metode pentru desfășurarea activității proprii, asigura dotarea cu aparatura și tehnica de control; h) realizează programul de informatizare a activității proprii și furnizează date de sinteza din domeniul; i) autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate, precum și dirigintii de specialitate ai investitorilor și proprietarilor; j) participa la elaborarea criteriilor și procedurilor de autorizare și acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții; k) autorizeaza laboratoarele de încercări în construcții și personalul acestora; l) emite, după caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, acorduri de modificare a construcțiilor existente; m) constata abaterile de la prevederile legale și aplica sancțiunile prevăzute de lege; n) deleagă, după caz, efectuarea unor activități proprii inspecțiilor teritoriale; o) asigura condițiile tehnice și economico-financiare pentru desfășurarea activității Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pentru punerea în siguranța a fondului construit existent.  +  Articolul 11În exercitarea controlului de stat în construcții la agenții economici din teritoriul arondat, inspecțiile teritoriale în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului au următoarele obligații și raspunderi principale: a) inspecteaza modul de aplicare și funcționare a sistemului calității și a componentelor sale; b) inspecteaza la autoritățile publice locale, investitori și beneficiari, modul în care aceștia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor și calitatea construcțiilor; c) inspecteaza existenta și complexitatea documentațiilor de execuție pentru lucrările ce se realizează, precum și modul în care sunt respectate în documentațiile de execuție, în caiete de sarcini și în contracte prevederile din lege și reglementările tehnice; d) inspecteaza activitatea specialiștilor tehnici atestați în conformitate cu prevederile legii și ale reglementărilor în vigoare; e) inspecteaza pe santiere dacă se respecta în execuție prevederile din autorizațiile de construire, din proiecte și din caietele de sarcini și reglementările tehnice, precum și modul în care se asigura și se atesta calitatea lucrărilor și a producției industriale secundare în construcții (betoane, elemente prefabricate etc.) în bazele proprii ale agenților economici cu activitate în construcții; f) inspecteaza, pe parcursul execuției obiectivelor de investiții în fazele determinate, dacă sunt îndeplinite, de către factorii implicați, condițiile tehnice din proiecte și reglementările tehnice și autorizeaza continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiții; g) inspecteaza în perioada de utilizare, la construcțiile pentru care a fost stabilită, prin norme și proiecte, urmărirea specială a comportării în exploatare, modul de respectare de către beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate în acest scop; h) inspecteaza la proprietarii și utilizatorii de construcții aplicarea prevederilor legii și a reglementărilor în vigoare referitoare la recepție, întocmirea, păstrarea și completarea cărții tehnice a construcției și, după caz, modul în care aceștia efectuează urmărirea curenta a stării construcțiilor; i) inspecteaza respectarea prevederilor legale privind funcționarea laboratoarelor de încercări din construcții; j) inspecteaza la agenții economici cu activitate în construcții respectarea prevederilor legale referitoare la controlul și atestarea calității materialelor, elementelor și lucrărilor de construcții; k) constata abaterile de la prevederile legale și aplica sancțiunile prevăzute de lege; l) emite, după caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, acorduri de modificare a construcțiilor existente, în conformitate cu competentele stabilite de Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului; m) efectuează periodic și ori de cîte ori este necesar analize și elaborează sinteze și rapoarte privind disciplina și calitatea în construcții.  +  Articolul 12Personalul Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, care efectuează inspecții la agenții economici sau care consulta și utilizează documente sau informații de la aceștia, are obligația de a păstra confidențialitatea datelor tehnice, a performantelor, soluțiilor tehnice, metodelor tehnologice etc. de care au luat cunoștința în timpul exercitării activității sale.  +  Articolul 13Inspectorii Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului răspund, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate de ei în documentele întocmite.  +  Articolul 14În afară obligațiilor prevăzute de lege, factorii și agenții economici implicați în procesul de proiectare, amplasare, execuție, utilizare și postutilizare a construcțiilor au următoarele obligații și raspunderi: a) sa pună la dispoziție organelor de control toate documentele și informațiile necesare efectuării controlului; b) să permită accesul la locul și punctele necesare pentru efectuarea controlului; c) sa aducă la îndeplinire dispozițiile și măsurile stabilite de organele de control; d) să aplice toate măsurile prevăzute de lege și sa anunțe, în termen de 24 de ore, inspecțiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. 5 lit. d) din prezentul regulament; e) sa sesizeze inspecțiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrărilor de construcții de utilitate publică, ca urmare a unor defecte de calitate; f) sa anunțe inspecția teritorială cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor; g) sa achite la termenele legale, în contul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cuantumul sumei prevăzute de lege, din valoarea cheltuielilor de capital sau reparații capitale; h) alte obligații prevăzute de lege.  +  Capitolul 5 Dispoziții finale  +  Articolul 15Pentru construcțiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apărării naționale, ministrului de interne, directorului Serviciului Roman de Informații, controlul calității se realizează de către organele proprii ale autorităților menționate, abilitate în acest scop.  +  Articolul 16Controlul de stat în construcții nu exclude și nu suplineste controlul interior sau alte forme de control și nu absolvă factorii implicați în procesul de construire de obligațiile și răspunderile ce le revin prin dispoziții legale cu privire la realizarea condițiilor referitoare la calitatea construcțiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate.  +  Articolul 17În cazul nerespectării autorizației de construire, a avizelor, a proiectului, a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementări tehnice în vigoare, care pot afecta siguranța construcțiilor, sănătatea oamenilor sau protecția mediului înconjurător, se dispune investitorului și/sau proprietarului/utilizatorului oprirea execuției lucrărilor în curs până la înlăturarea deficiențelor respective și intrarea în legalitate. În cazul în care aceștia nu respecta dispozițiile date de Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului sau inspecțiile sale teritoriale, se va sesiza organul de urmărire penală în vederea actionarii în justiție.  +  Articolul 18În activitățile de inspecție, inspectorii se legitimează cu legitimatiile de serviciu.  +  Articolul 19Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine raspunderi și sancțiuni, potrivit legii.