HOTĂRÂRE nr. 1.364 din 18 noiembrie 2003privind stabilirea indemnizaţiei de care beneficiază agenţii statistici pentru activitatea desfăşurată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 4 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru activitatea desfăşurată în condiţiile art. 11 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, agenţii statistici-anchetatori beneficiază de indemnizaţie lunară în cuantum brut de până la 90% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, în condiţiile realizării integrale a normei de cercetare statistică lunară. (2) Gospodăriile populaţiei care îşi înregistrează informaţii în formulare statistice speciale beneficiază de o indemnizaţie brută lunară care nu poate depăşi cuantumul indemnizaţiei brute lunare plătite agenţilor statistici-anchetatori. (3) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se impozitează potrivit legii.  +  Articolul 2 (1) Norma de cercetare prevăzută la art. 1 alin. (1) şi cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. (2) Norma de cercetare se stabileşte în funcţie de numărul de gospodării - unităţi de observare din eşantioanele cercetărilor statistice, numărul centrelor de cercetare, timpul necesar pentru realizarea interviurilor şi complexitatea chestionarelor. (3) Cuantumul indemnizaţiei de care beneficiază gospodăriile potrivit art. 1 alin. (2) se stabileşte în funcţie de complexitatea formularelor statistice speciale şi de informaţiile completate. (4) Indemnizaţia de care beneficiază agenţii statistici-anchetatori potrivit art. 1 alin. (1) se diminuează, pentru fiecare locuinţă neocupată şi pentru fiecare gospodărie care refuză interviul, cu tariful corespunzător fiecărui chestionar necompletat, stabilit prin norma de cercetare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Constantin Secăreanup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 noiembrie 2003.Nr. 1.364.---------------