LEGE nr. 505 din 26 noiembrie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 11 octombrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:"1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins: (2) În înţelesul prezentei legi, comercianţii sunt persoanele fizice şi asociaţiile familiale, care efectuează în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial şi organizaţiile cooperatiste."2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.3. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) Oficiile registrului comerţului prevăzute la alin. (1) comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului orice înmatriculare sau menţiune operată, în termen de cel mult 15 zile de la efectuare."4. La articolul I punctul 3, alineatele (1) şi (6) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei............................................................... (6) Personalul necesar pentru funcţionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se selecţionează prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului."5. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Taxele şi tarifele percepute potrivit alin. (1) se achită la casieria oficiului registrului comerţului şi se virează în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la trezoreria statului."6. La articolul I punctul 4, după alineatul (2) al articolului 11 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Taxele şi tarifele prevăzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Justiţiei şi ţinând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situaţia financiară anuală."7. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(4) Modul de ţinere a registrelor, de efectuare a înregistrărilor şi de furnizare a informaţiilor la art. 4 se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei."8. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 44 se abrogă.9. La articolul II punctul 3, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activităţile de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, se pot desfăşura şi în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare şi autorizare. Serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi condiţiile concrete de prestare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei, iar tarifele aferente serviciilor de asistenţă respective se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice."10. La articolul II punctul 4, alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit, direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, spre a fi comunicate, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare. (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, toate datele comercianţilor, care au stat la baza înregistrărilor în registrul comerţului............................................................... (4) Structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Justiţiei."11. La articolul II punctul 6, alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul modificării actelor constitutive care implică obţinerea de autorizaţii, nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a menţiunii respective din registrul comerţului, în baza încheierii judecătorului delegat, la sesizarea oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal."12. La articolul II, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:Art. 17. - (1) Până la data de 30 iunie 2004, comercianţii constituiţi anterior datei de 31 mai 2001, care nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în circumscripţia căruia îşi au sediul preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit."13. La articolul II punctul 10, alineatul (4) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), toţi comercianţii care se prezintă la oficiul registrului comerţului pentru a solicita efectuarea de înregistrări în registru, cu excepţia înregistrărilor referitoare la dizolvare sau lichidare, au obligaţia ca pentru operaţiunea cerută să solicite şi preschimbarea certificatelor vechi de înmatriculare şi de înregistrare fiscală."14. La articolul II, după punctul 10 se introduce un punct nou, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc trei alineate noi, alineatele (4^1), (4^2) şi (4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Cererile de înregistrare în registrul comerţului, care au ca scop înlăturarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de lege, formulate de persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau de asociat, acţionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate, se soluţionează fără a fi necesară preschimbarea prealabilă a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală.(4^2) Termenul de soluţionare a cererilor prevăzute la alin. (4^1) şi de eliberare a dovezii de soluţionare este de 3 zile de la data înregistrării cererii, iar în calculul său se includ ziua în care începe şi ziua în care sfârşeşte.(4^3) În cererea formulată potrivit alin. (4^1) se menţionează funcţia care este incompatibilă cu calitatea de comerciant sau de asociat, acţionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate în registrul comerţului."15. Articolul V va avea următorul cuprins:"Art. V. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se definitivează preluarea bazelor de date, a aplicaţiilor de întreţinere şi utilizare a acestora, necesare în vederea ţinerii şi administrării registrelor comerţului de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv de către oficiile registrului comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale, şi a funcţionării birourilor unice din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, precum şi documentele care privesc activitatea acestora, de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, respectiv ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale. (2) Modul de utilizare de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi de către camerele de comerţ şi industrie teritoriale a informaţiilor cuprinse în bazele de date se stabileşte pe bază contractuală."16. Articolul VI va avea următorul cuprins:"Art. VI. - (1) Bunurile aflate în dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a oficiilor registrului comerţului şi a birourilor unice constituie, în limita aportului acestora la dobândirea bunurilor respective, patrimoniul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi vor fi folosite potrivit destinaţiei stabilite. (2) Determinarea aportului prevăzut la alin. (1) se va realiza pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice şi părţile interesate, în condiţiile legii. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se efectuează prin proces-verbal încheiat între reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi, respectiv, ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale."17. Articolul VII se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 26 noiembrie 2003.Nr. 505.──────────────