HOTĂRÂRE nr. 1.367 din 27 noiembrie 2003pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50 % ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 noiembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, pentru transportul feroviar, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiază de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate, clasa a II-a. (5) Facilităţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă în raport cu durata normală a studiilor, respectiv echivalentul a două călătorii simple pe lună. (6) Cheltuielile aferente facilităţilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului vor aproba prin ordin comun norme pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996, cu modificările ulterioare."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiup. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 27 noiembrie 2003.Nr. 1.367.-------