HOTĂRÎRE Nr. 266 din 10 iunie 1994pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 15 iulie 1994  În temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. 1 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă clasificatia şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa 1CATALOGULprivind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe I. Dispoziţii generale 1. Catalogul cuprinde duratele normale de funcţionare (utilizare) a mijloacelor fixe, care coincid cu duratele de amortizare, în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 2. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în grupe, subgrupe, clase, subclase şi familii. Noua clasificare a mijloacelor fixe tine seama de criteriile generale folosite în domeniu de către ţările vest-europene şi, ca atare, duratele normale de funcţionare (utilizare) s-au redus faţă de duratele normate de funcţionare, aprobate prin Legea nr. 62/1968 *) şi modificate prin Decretul nr. 393/1976, cu 20-65% . 3. Mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în 7 grupe principale, şi anume: 1. Clădiri;2. Construcţii speciale;3. Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;4. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;5. Mijloace de transport;6. Animale şi plantaţii;7. Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier şi aparatura birotica.Pentru mijloacele fixe mobile care nu se regăsesc în grupele 3-7, s-a prevăzut o grupa generica 8 "Active corporale mobile neregasite în capitolele anterioare". 4. Catalogul cuprinde datele necesare identificarii şi stabilirii duratelor normale de funcţionare (utilizare) a mijloacelor fixe, astfel: a) codul de clasificare; b) denumirea grupei, subgrupei, clasei, subclasei şi a familiei mijloacelor fixe amortizabile: c) durata normală de funcţionare (utilizare), în ani, care coincide cu durata de amortizare a mijloacelor fixe. 5. Pentru unele mijloace fixe imobile şi mobile care pot fi utilizate şi în condiţii speciale s-au stabilit durate normale de funcţionare (utilizare) diferite. Astfel, pentru grupele 1. "Clădiri" şi 2. "Construcţii speciale" s-au prevăzut doua condiţii speciale, şi anume: a) mediu normal; b) mediu agresiv, care include: - procese tehnologice cu umiditate foarte mare, de peste 75% (clădiri destinate spălătoriilor, bailor, vopsitoriilor de tesaturi care utilizează apa sau abur etc.); - procese tehnologice cu grad accentuat de coroziune care au influente negative asupra elementelor construcţiilor (în industria chimica la fabricarea acidului sulfuric, azotic, clorhidric etc.); - procese tehnologice bazate pe folosirea temperaturilor înalte (otelarii, turnatorii etc.). De asemenea, şi în cadrul grupei 3. "Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru" se prevăd trei condiţii speciale de lucru, şi anume: a) mediu neutru; b) mediu uşor corosiv, care include mijloacele fixe ce se folosesc în industria construcţiilor de maşini sau chimica pentru producţia de soda, amoniac, sulfuri alcaline, alcaline-pământoase, saruri de clor etc.; c) mediu puternic corosiv, care include mijloacele fixe folosite în industria chimica pentru producţia de acid clorhidric gazos, oxid de azot, bioxid şi trioxid de sulf, acid sulfuric diluat, acid fosforic, negru de fum, fosfati naturali, cenusa etc. Încadrarea mijloacelor fixe în una dintre condiţiile speciale prezentate se face de către comisiile tehnice de specialitate şi se aproba de către consiliul de administraţie al agenţilor economici. Componenta comisiilor tehnice de specialitate va fi stabilită de consiliul de administraţie al agenţilor economici. II. Modul de utilizare a catalogului 6. Pentru găsirea duratei normale de funcţionare (utilizare) a unui mijloc fix se cauta succesiv, în clasificatie, grupa, subgrupa, clasa, subclasa, iar dacă este cazul, şi condiţiile speciale sau familia. De exemplu: a) pentru a găsi durata normală de funcţionare (utilizare) a unei hale industriale din beton armat care se utilizează în industria chimica în mediu agresiv, se vor cauta în clasificatie următoarele: - grupa: 1---- clădiri;- subgrupa: -1--- clădiri industriale;- clasa: --1--, cu structura din zidărie, beton armat sau din metal;- condiţia specială: .....b)....., mediu agresiv.Astfel, durata normală de funcţionare (utilizare) pentru mijlocul fix respectiv se va găsi în dreptul codului 1.1.1.b) = 30 ani; b) Durata normală de funcţionare (utilizare) a unei pompe centrifuge pentru apa se va găsi astfel: - grupa: 3----, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;- subgrupa: -17---, maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţioneazăindependent;- clasa: --1--, pompe şi aparate pentru vehicularea lichidelor;- subclasa: ---1-, pompe centrifuge;- familia: ----1, pentru apa şi lichide slab corosive.Prin recompunerea elementelor de mai sus se va găsi durata normală de funcţionare (utilizare) a pompei centrifuge pentru apa la codul 3.17.1.1.1. = 8 ani; c) Pentru un mijloc fix reprezentind un autobuz pentru transport urban, durata de funcţionare (utilizare) normală se găseşte folosind: - grupa: 5----, mijloace de transport;- subgrupa: -2---, mijloace de transport auto;- clasa: --1--, mijloace de transport pentru persoane;- subclasa: ---3-, autobuze, în afară de:- familia: ----1, pentru transport urban.Deci la codul 5.2.1.3.1. se va găsi durata normală de funcţionare (utilizare) a mijlocului fix respectiv = 8 ani. 7. Pentru trecerea de la vechiul "Catalog al normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normale ale fondurilor fixe", aprobat prin Legea nr. 62/1968, la "Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe", aprobat prin prezenta hotărâre, se vor avea în vedere următoarele: - Grupa 1 "Clădiri" şi grupa 2 "Construcţii speciale" corespund cu vechile "Categoria 1" şi "Categoria 2"; - Grupa 3 "Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru" include atât vechea "Categoria 3 - Maşini de forta şi utilaje energetice" ca subgrupa 3.16, cît şi vechea "Categoria 4 - Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru"; - Grupa 4 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control, reglare şi de calcul" corespunde cu vechea "Categoria 5"; - Grupa 5 "Mijloace de transport" corespunde cu vechea "Categoria 6"; - Grupa 6 "Animale şi plantaţii" include vechile "Categoria 7" şi "Categoria 8"; - Grupa 7 "Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier şi aparatura birotica" corespunde cu vechea "Categoria 9"; - Grupa 8 "Active corporale mobile neregasite în capitolele anterioare". 8. Anexa la "Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe" cuprinde Dictionarul de corespondenta între codurile de clasificare din Catalogul normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, aprobat prin Legea nr. 62/1968, şi noile coduri din Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe, aprobat prin prezenta hotărâre. Dictionarul de corespondenta se va folosi pentru încadrarea corecta, de către agenţii economici, a mijloacelor fixe pe care le deţin în noua clasificare şi pentru determinarea duratei normale de funcţionare (utilizare) a acestora. 9. Pentru mijloacele fixe deţinute de agenţii economici şi neamortizate integral până la data de 31.XII.1993, duratele de funcţionare (utilizare) normale rămase, în ani, se determina cu ajutorul relatiei:                  DSCDUR = (1 - --------) DU                  DSîn care: DUR = durata normală de funcţionare (utilizare) rămasă, în ani; DSC = durata de serviciu normata consumată de la data punerii în funcţiune a mijlocului fix şi până la 31.XII.1993, în ani; DS = durata de serviciu normata a mijlocului fix conform Legii nr. 62/1968, modificată prin Decretul nr. 393/1976, în ani; DU = durata normală de funcţionare (utilizare) a mijlocului fix conform Catalogului privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe, în ani. Pentru mijloacele fixe care în Decretul nr. 393/1976 au duratele de serviciu exprimate în mii km echivalenti (grupa 61 - Mijloace de transport auto) sau în ore de zbor (grupa 63 - Mijloace de transport aerian), duratele normale de funcţionare (utilizare) rămase se vor calcula în ani prin recalcularea duratelor de serviciu exprimate în mii km echivalenti sau în ore de zbor, tot în ani, cu ajutorul relaţiilor:         DS'DS = ----, în ani        PA           DSC'DSC = ------, în ani            PAîn care: DS' = durata de serviciu normata în mii km echivalenti sau, respectiv, în ore de zbor conform Decretului nr. 393/1976; PA = parcursul anual mediu realizat în mii km echivalenti sau, respectiv, în ore de zbor, pentru mijlocul fix respectiv; DSC' = durata de serviciu normata consumată în mii km echivalenti, respectiv ore de zbor, de la punerea în funcţiune a mijlocului fix şi până la data de 31.XII.1993, conform evidentelor agentului economic. De exemplu: a) O clădire industriala cu pereţi din zidărie şi planşee din beton armat, utilizata în mediu normal: - durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificată prin Decretul nr. 393/1976 (DS) = 90 ani; - durata normală de funcţionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 50 ani; - durata de serviciu normata consumată de la data punerii în funcţiune şi până la 31.XII.1993 (DSC) = 27 ani. În acest caz, durata normală de funcţionare (utilizare) rămasă va fi:               DSC                 27DUR = (1 - --- ) DU = ( 1 - -- ) 50 = 35 ani.               DS                  90 a) O locomotiva electrica la care: - durata de serviciu normata conform Legii nr. 62/1968, modificată prin Decretul nr. 393/1976 (DS) = 40 ani; - durata normală de funcţionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 20 ani; - durata de serviciu normata consumată de la data punerii în funcţiune şi până la 31.XII.1993 (DSC) = 18 ani, va avea o durată normală de funcţionare (utilizare) rămasă de:               DSC                   18DUR = (1 - --- ) DU = ( 1 - ---- ) 20 = 11 ani               DS                   40 c) Un mijloc de transport auto pentru persoane (autobuz, cod 610.11), la care: - durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificată prin Decretul nr. 393/1976 (DS') = 300 mii km echivalenti; - durata normală de funcţionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 9 ani; - parcursul anual mediu realizat în mii km echivalenti (PA) = 20.000 km echivalenti; - durata de serviciu normata consumată, în mii km echivalenti, de la punerea în funcţiune şi până la 31.XII.1993 (DSC') = 150; - calcularea duratei normale de funcţionare (utilizare) rămasă necesita în prealabil calcularea în ani a duratei de serviciu normate şi a duratei de serviciu normate consumate, astfel:        DS'   300.000DS = -- = --------- = 15 ani       PA     20.000         DSC'   150.000DSC = ---- = ------- = 7,5 ani, iar          PA      20.000               DSC                 7,5DUR = ( 1 - --- ) DU = (1 - --- ) 8 = 4 ani.                 DS                 15 d) Un mijloc de transport aerian pentru călători, la care: - durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificată prin Decretul nr. 393/1976 (DS') = 40.000 ore de zbor; - durata normală de funcţionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 12 ani; - parcursul anual mediu realizat în ore de zbor (PA) = 2.000; - durata de serviciu normata consumată, în ore de zbor, de la punerea în funcţiune şi până la 31.XII.1993 (DSC') = 15.000. În acest caz:        DS'     40.000DS = --- = ------ = 20 ani        PA     2.000          DSC'   15.000DSC = ---- = ------ = 7,5 ani           PA    2.000               DSC                 7,5DUR = ( 1 - --- ) DU = ( 1 - --- ) 12 = 7,5 ani.               DS                   20Duratele normale de funcţionare (utilizare) rămase se exprima în ani întregi prin rotunjirea fracţiunilor egale sau mai mari de 0,5 la 1,0 şi prin neglijarea fracţiunilor mai mici de 0,5. În exemplul de la lit. d), durata normală de funcţionare (utilizare) rămasă este de 8 ani. 10. Pentru mijloacele fixe deţinute de agenţii economici şi neamortizate integral până la data de 31.XII.1993 amortizarea acestora se calculează în funcţie de valoarea rămasă la 1.I.1994, durata de funcţionare (utilizare) normală rămasă şi cota medie anuală de amortizare corespunzătoare. În exemplul de la pct. 9. a) amortizarea clădirii industriale se va calcula pentru durata normală de funcţionare (utilizare) rămasă de 35 ani, folosind cota medie anuală de amortizare aferentă regimului de amortizare liniar de 2,9%. În exemplul de la pct. 9. c) amortizarea mijlocului de transport auto pentru persoane se va calcula pentru durata normală de funcţionare (utilizare) rămasă de 5,0 ani, folosind cota medie anuală de amortizare aferentă regimului de amortizare liniar de 20% sau cota medie anuală de amortizare aferentă regimului de amortizare degresiv de 30%. În exemplul de la pct. 9. d) amortizarea mijlocului de transport aerian pentru călători se va calcula pentru durata normală de funcţionare (utilizare) de 8,0 ani, folosind cota medie anuală de amortizare aferentă regimului de amortizare liniar de 12,5% sau cota medie anuală de amortizare aferentă regimului de amortizare degresiv de 25%. ------------- Notă *) Legea nr. 62/1968 a fost republicată, în temeiul art. VI din Decretul nr. 393/1976, în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 6-7 din 19 ianuarie 1977. CATALOGUL PRIVIND DURATELE NORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI CLASIFICAREAMIJLOACELOR FIXE
    CODUL DE CLASIFICAREDENUMIREA ACTIVELOR CORPORALEDURATE NORMALE DE FUNCŢIONARE  (UTILIZARE)  - ANI -
    123
    Grupa 1. CLĂDIRI
    1.1Clădiri industriale
    1.1.1Cu structura din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, piatră, blocuri etc.) beton armat sau din metal:  
      a)mediu normal50
      b)mediu agresiv30
    1.1.2Cu structura din lemn:  
      a)mediu normal25
      b)mediu agresiv16
    1.1.3Cu structura uşoară din schelet metalic sau din lemn şi închideri uşoare din tablă, lemn, polimeri:  
      a)mediu normal10
      b)mediu agresiv6
    1.2.Clădiri agricole
    1.2.1.Cu structura din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, piatră, blocuri etc.) beton armat sau din metal:  
      a)mediu normal35
      b)mediu agresiv25
    1.2.2Cu structura din lemn, din paiantă, chirpici, pământ stabilizat:  
      a)mediu normal20
      b)mediu agresiv12
    1.2.3Cu structura uşoară din schelet metalic sau din lemn şi închideri uşoare din tablă, lemn, polimeri, etc:  
      a)mediu normal10
      b)mediu agresiv6
    1.3.Clădiri pentru transporturi şi telecomunicatii
    1.3.1Cu structura din zidărie (cărămidă, blocuri, piatră), din beton armat sau din profile metalice:  
      a)mediu normal45
      b)mediu agresiv35
    1.3.2Cu structura din lemn, paiantă, chirpici, pământ stabilizat:  
      a)mediu normal25
      b)mediu agresiv15
    1.3.3Cu structura uşoară din schelet metalic sau din lemn şi închideri uşoare din tablă, lemn, polimeri:  
      a)mediu normal10
      b)mediu agresiv6
    1.4Clădiri pentru afaceri, comerţ, depozitare
    1.4.1Cu structura din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, piatră, blocuri etc.) beton armat sau din metal:  
    1.4.1.1   - cu închidere perimetrală50
    1.4.1.2   - cu închidere parţială (tip şopron)25
    1.4.2Cu structura din lemn, din paiantă, chirpici, pământ stabilizat:  
    1.4.2.1   - cu închidere perimetrală25
    1.4.2.2   - cu închidere parţială (tip şopron)15
    1.4.3Cu structura uşoară din schelet metalic sau din lemn şi închideri uşoare din tablă, lemn, polimeri:  
    1.4.3.1   - cu închidere perimetrală10
    1.4.3.2   - ci închidere parţială (tip şopron)5
    1.5Clădiri de locuit; Clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement; Clădiri administrative
    1.5.1Cu structura din zidărie (zidărie de cărămidă din înlocuitori, din blocuri din piatră) beton armat sau metal60
    1.5.2Cu structura din lemn, paiantă, chirpici, pământ stabilizat30
             
    Grupa 2. CONSTRUCŢII SPECIALE
    2.1Construcţii speciale industriale
    2.1.1Piste şi platforme exterioare30
    2.1.2Sonde de ţiţei, gaze, sare10
    2.1.3Platforme de foraj marin10
    2.1.4Turnuri de extracţie minieră:  
    2.1.4.1   - din lemn10
    2.1.4.2   - beton armat, metal40
    2.1.5Centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, staţii de transformare, staţii de conexiuni şi posturi de transformare subterane50
    2.1.6Centrale nuclearo-electrice30
    2.1.7Culoare pentru transportoare cu banda:  
    2.1.7.1   - din lemn10
    2.1.7.2   - din beton armat sau metal30
    2.1.8Căi de rulare40
    2.1.9Structuri de susţinere, esafodaje şi estacade:  
    2.1.9.1-din lemn:  
        a)mediu normal10
        b)mediu agresiv7
    2.1.9.2-din beton armat sau metal:  
        a)mediu normal40
        b)mediu agresiv20
    2.1.10Rampe de încărcare - descarcare:  
    2.1.10.1-din lemn10
    2.1.10.2-din zidărie, beton sau beton armat40
    2.1.11Galerii, planuri inclinate subterane şi rampe de puţ:  
    2.1.11.1-din lemn10
    2.1.11.2-din beton sau din metal30
    2.1.12Puţuri de mină:  
    2.1.12.1-din lemn15
    2.1.12.2-din beton30
    2.1.13Suitori - coborâtori, rostogoluri şi buncare miniere subterane:  
    2.1.13.1-din lemn6
    2.1.13.2-din pământ, zidărie, beton30
    2.1.14Coşuri de fum30
    2.1.15Turnuri de răcire:  
    2.1.15.1-din lemn10
    2.1.15.2-din beton armat30
    2.1.16Camere subterane pentru personal, maşini, materiale; pentru gări şi remize; pentru staţii de pompare şi staţii de compresoare; canale pentru aeraj şi gaze arse25
    2.1.17Iazuri pentru decantarea sterilului15
           
    2.1.18Camere de fum, de desprăfuire, camere Reiser:  
      a)mediu normal30
      b)mediu agresiv15
               
    2.1.19Culee ancorate40
    2.2Construcţii speciale agricole
    2.2.1Heleştee, iazuri, lacuri, bazine; ecluze şi ascensoare, jgheaburi şi treceri în cascadă pentru creşterea peştilor:  
    2.2.1.1   - din pământ, nuiele, fascine, lemn30
    2.2.1.2   - din zidărie, beton, beton armat60
    2.2.2Construcţii şi imprejmuiri pentru creşterea animalelor şi pasarilor:  
    2.2.2.1   - din lemn10
    2.2.2.2   - din zidărie, beton, beton armat25
    2.2.3Sere, solarii, rasadnite şi ciupercării:  
    2.2.3.1   - din lemn şi sticlă10
    2.2.3.2   - din zidărie, beton, metal şi sticlă30
    2.2.3.3   - schelet metalic şi folie din p.v.c.2
    2.2.4Padocuri; construcţii pentru compostare; construcţii anexe şi alte construcţii agricole:  
    2.2.4.1   - din pământ5
    2.2.4.2   - din lemn10
    2.2.4.3   - din zidărie, beton, metal20
    2.2.5Terase pe arabil şi pe plantaţii viticole şi pomicole40
    2.3.Construcţii hidrotehnice
    2.3.1Baraje şi construcţii accesorii60
    2.3.2Diguri de apărare şi compartimentare60
    2.3.3Diguri de dirijare a curenţilor apei şi pinteni:  
    2.3.3.1   - din fascine, lemn cu bolovani sau piatră, gabioane30
    2.3.3.2   - din piatră, blocuri de beton50
    2.3.4Praguri:  
    2.3.4.1   - din fascine, lemn, gabioane15
    2.3.4.2   - din piatră bruta, blocuri de beton, zidărie de piatră, beton40
    2.3.5Traverse de colmatare10
    2.3.6Anrocamente şi casoaie, cleonaje:  
    2.3.6.1   - din fascine, lemn cu bolovani sau piatră10
    2.3.6.2   - din piatră, blocuri de beton, beton armat40
    2.3.7Percuri33
    2.3.8Construcţii hidrometrice, oceanografice şi hidrometeorologice:  
    2.3.8.1   - din lemn, metal, pietris10
    2.3.8.2   - din zidărie, beton, beton armat30
    2.3.9Lacuri artificiale60
    2.4Construcţii speciale pentru transporturi şi telecomunicatii
    2.4.1Transporturi feroviare  
    2.4.1.1Căi ferate:  
    2.4.1.1.1   - ecartament normal şi larg60
    2.4.1.1.2   - ecartament ingust inclusiv forestiere40
    2.4.1.1.3- ecartament ingust, miniere şi pentru depouri de locomotive20
    2.4.1.1.4   - ecartament normal pentru metrou45
    2.4.1.2Linii de tramvaie30
    2.4.1.3Reţele electrice de contact pentru tractiune electrica:  
    2.4.1.3.1   - pentru linii de cale ferată40
    2.4.1.3.2   - pentru linii de tramvaie şi troleibuze30
    2.4.1.2.3   - pentru linii ferate miniere15
    2.4.1.4Construcţii accesorii pentru transporturi feroviare, canale de coborat osii, fundatii de placi turnate şi pod bascula, canale de zgura40
    2.4.1.5Peroane:  
    2.4.1.5.1   - acoperite30
    2.4.1.5.2   - descoperite20
    2.4.1.6Treceri de nivel cu sau fără instalaţii30
    2.4.1.7Aparate de cale5
    2.4.1.8Port-gabarit, cheiuri de încărcare-descarcare, construcţii pentru alimentare şi revizie a locomotivelor30
    2.4.2Transporturi rutiere şi aeriene  
    2.4.2.1Alei, drumuri (inclusiv industriale, agricole şi forestiere) şi autostrazi cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie):  
    2.4.2.1.1   - cu îmbrăcăminte din pământ compactat sau stabilizat3
    2.4.2.1.2   - cu îmbrăcăminte din balast sau macadam5
    2.4.2.1.3   - cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla15
    2.4.2.1.4   - cu îmbrăcăminte din beton de ciment35
    2.4.2.2Piste pentru aeroporturi şi platforme de stationare pentru avioane şi autovehicule40
    2.4.2.3Construcţii accesorii pentru transporturi rutiere şi aeriene:  
    2.4.2.3.1   - din lemn12
    2.4.2.3.2   - din beton, beton armat şi metal25
    2.4.2.4Construcţii aeroportuare40
    2.4.3Transporturi fluviale şi maritime  
    2.4.3.1Cheiuri şi estacade pentru acostarea navelor60
    2.4.3.2Cale pentru montarea şi lansarea navelor:  
    2.4.3.2.1   - file din lemn15
    2.4.3.2.2   - file din beton, beton armat40
    2.4.3.3Docuri uscate60
    2.4.3.4Canale pentru navigatie50
    2.4.3.5Construcţii accesorii pentru transporturi pe apa30
    2.4.4Transporturi pe cablu şi planuri inclinate  
    2.4.4.1Linii de funiculare pentru exploatari miniere şi industriale, staţii şi construcţii de protecţie  
    2.4.4.1.1   - pe stâlpi din lemn, beton şi lemn15
    2.4.4.1.2   - pe stâlpi din metal sau beton30
    2.4.4.2Linii de funiculare pentru persoane: staţii şi construcţii de protecţie:  
    2.4.4.2.1   - telecabine, telegondole şi teleschiuri25
    2.4.4.2.2   - minilifturi pentru schi12
    2.4.4.3Linii funiculare forestiere de tip usor5
    2.4.4.4Planuri inclinate supraterane:  
    2.4.4.4.1   - din lemn10
    2.4.4.4.2   - din zidărie, beton, metal30
    2.4.5Poduri, viaducte, apeducte, pasarele, tuneluri  
    2.4.5.1Poduri, podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere, apeducte:  
    2.4.5.1.1   - din lemn10
    2.4.5.1.2   - din zidărie, beton, beton armat10
    2.4.5.1.3   - din metal60
    2.4.5.2Pasarele:  
    2.4.5.2.1   - din lemn10
    2.4.5.2.2   - din zidărie, beton, beton armat40
    2.4.5.2.3   - metal60
    2.4.5.3Tunele60
    2.4.6Reţele de telecomunicatii  
    2.4.6.1Linii şi cabluri aeriene de telecomunicatii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console):  
    2.4.6.1.1   - linie de stâlpi12
    2.4.6.1.2   - linie de circuite12
    2.4.6.1.3   - linie de cabluri12
    2.4.6.2Reţele subterane de telecomunicaţii:  
    2.4.6.2.1   - urbane şi interurbane20
    2.4.6.2.2   - miniere15
    2.4.6.2.3   - canalizatii pentru telecomunicatii15
    2.4.6.3Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radio şi TV20
    2.4.6.4Antene de emisie radio pentru unde kilo, hecto şi decametrice; linii de alimentare (fideri) pentru antene20
    2.4.6.5Cabine telefonice5
    2.4.7Ziduri de sprijin (de orice natură)40
             
    2.5Construcţii depozitare - Comert
    2.5.1Construcţii pentru depozitarea materialelor:  
    2.5.1.1   - din pământ compactat10
    2.5.1.2   - din balast, macadam, pavele, beton asfaltic, beton de ciment25
    2.5.2Rampe25
    2.5.3Depozite subterane:  
    2.5.3.1   - din lemn20
    2.5.3.2   - din zidărie, beton armat35
    2.5.4Lagare pentru depozitarea materialului lemnos:  
    2.5.4.1   - din lemn6
    2.5.4.2   - din beton armat, profile metalice20
    2.5.5Depozite exterioare din zidărie, beton, beton armat50
    2.5.6Silozuri pentru produse industriale şi produse agricole:  
    2.5.6.1   - din lemn, zidărie, beton cu oţel30
    2.5.6.2   - din beton armat40
    2.5.7Silozuri şi buncare pentru agregate minerale, minerale şi carbuni:  
    2.5.7.1   - din lemn10
    2.5.7.2   - din zidărie, beton, beton armat; oţel30
    2.5.8Rezervoare şi bazine pentru depozitare:  
    2.5.8.1   - din pământ20
    2.5.8.2   - din zidărie, beton, beton armat; oţel30
    2.5.8.3   - din lemn10
    2.5.9Pătule de porumb şi alte construcţii speciale pentru depozitare de produse agricole:  
    2.5.9.1   - cu schelet din lemn10
    2.5.9.2   - cu schelet din beton armat sau metalic30
    2.5.10Budane:  
    2.5.10.1   - din lemn25
    2.5.10.2   - din beton, beton armat35
    2.5.10.3   - din oţel inoxidabil30
    2.5.11Ghetarii20
    2.5.12Construcţii speciale pentru depozitarea alimentelor, bordeie  
    2.5.12.1   - din lemn10
    2.5.12.2   - din zidărie, beton, beton armat35
    2.5.13Construcţii speciale pentru depozitarea explozibililor, carburantilor şi lubrifiantilor35
    2.5.14Platforme pentru activitati comerciale: construcţii speciale pentru depozitarea şi comercializarea petrolului20
    2.6.Construcţii speciale pentru transportul energiei electrice
    2.6.1Reţele de alimentare sau iluminat şi linii de transport a energiei electrice:  
    2.6.1.1   - aeriene pe stâlpi din lemn12
    2.6.1.2   - aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat40
    2.6.1.3   - subterane20
    2.6.2Instalatii electrice de forta:  
    2.6.2.1   - aeriene sau aparente12
    2.6.2.2   - ingropate20
    2.6.2.3   - în tub, canal sau tunel de protecţie30
    2.7.Construcţii speciale pentru alimentare cu apa, canalizare şi imbunatatiri
    2.7.1Puţuri sapate:  
    2.7.1.1   - din lemn20
    2.7.1.2   - din zidărie, beton, beton armat40
    2.7.2Puţuri forate:  
    2.7.2.1   - tuburi de beton, de azbociment, bazalt, ceramice, tevi de oţel20
    2.7.2.2   - tuburi de oţel sau fonta (burlane)40
    2.7.3Drenuri pentru alimentare cu apa:  
    2.7.3.1   - tuburi ceramice, tuburi bazalt, beton, beton armat40
    2.7.3.2   - tuburi din oţel sau fonta20
    2.7.4Santuri drenate cu filtru invers pentru alimentare cu apa, drenuri tubulare pentru desecari20
    2.7.5Captari de izvoare:  
    2.7.5.1   - apa necorosiva50
    2.7.5.2   - apa corosiva7
    2.7.6Prize de apa fixe50
    2.7.7Canale deschise sau acoperite pentru alimentare cu apa şi evacuarea apelor:  
    2.7.7.1   - pământ fără captusire, pământ cu captusire din brazde sau lemn30
    2.7.7.2   - pământ cu captusire de piatră, beton, beton armat60
    2.7.8Galerii pentru alimentare cu apa şi evacuari de ape  
    2.7.8.1   - fără camasuiala sau cu camasuiala din beton, beton armat, beton torcretat60
    2.7.8.2   - camasuiala din tola de oţel35
    2.7.9Conducte şi jgheaburi pentru alimentare cu apa, inclusiv retele de distributie în afara de:10
    2.7.9.1   - din beton, beton captusit cu oţel, beton armat, beton oţel (burlan), fonta sau plumb, ceramice50
    2.7.9.2   - din oţel, azbociment20
    2.7.9.3   - din polimeri15
    2.7.10Conducte pentru canalizare:  
    2.7.10.1   - din beton, beton armat sau bazalt, fonta sau plumb, ciment, ceramice40
    2.7.10.2   - din polimeri15
    2.7.11Construcţii pentru retinerea de substante mai grele decat apa, separatoare, metantancuri40
    2.7.12Iazuri de depozitare şi paturi de uscare a namolului, campuri de irigare şi infiltrare20
    2.7.13Filtre, staţii de tratare a apelor, staţii de neutralizare şi staţii de epurare50
    2.7.14Castele de apa:  
    2.7.14.1   - cu turn de zidărie sau beton armat, cuva din beton armat sau metalica50
    2.7.14.2   - cu schelet din lemn şi cuva din lemn sau metalica15
    2.7.14.3   - cu schelet metalic şi cuva metalica30
    2.7.15Traversari de conducte30
    2.7.16Construcţii, accesorii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apa şi canalizare40
    2.7.17Cabine pentru protectia catodica a conductelor metalice20
    2.7.18Rezervoare pentru inmagazinarea apei, din beton armat60
    2.7.19Statii de pompare şi separare a apei50
    2.8.Construcţii speciale pentru transportul şi distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare
    2.8.1 2.8.2Conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale inclusiv traversarile acestora Conducte de termoficare25
    2.8.2.1   - în canale de protecţie vizibile sau aeriene25
    2.8.2.2   - în canale nevizitabile20
    2.8.3Conducte şi bransamente pentru distributia gazelor15
    2.8.4Instalatii tehnologice în statiile de reglare a presiunii gazelor şi cabine pentru protectia catodica a conductelor20
    2.8.5Conducte tehnologice din incinta construcţiilor industriale şi din interiorul cladirilor şi construcţiilor speciale inclusiv canale de ventilatie:  
        a) mediu normal15
        b) mediu corosiv8
    2.9.Alte construcţii speciale
    2.9.1Construcţii speciale pentru afaceri, comerţ, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, pentru ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială pentru cultură fizică, sport şi agrement  
    2.9.1.1   - din pământ, gazon10
    2.9.1.2   - din pietris, zgura, lemn20
    2.9.1.3   - din cărămidă, asfalt, beton, beton armat, metal40
    2.9.1.4   - din polimeri7
    2.9.2Imprejmuiri  
    2.9.2.1   - din lemn, lemn şi plasa sarmata15
    2.9.2.2   - din zidărie, beton, beton armat, stâlpi metalici şi plasa sarma25
    2.9.3W.C. subterane şi supraterane  
    2.9.3.1   - din lemn15
    2.9.3.2   - din zidărie, beton, beton armat40
    2.9.4Panouri de afisaj şi de reclama, turnuri de ceas, pergole şi turnuri de paza  
    2.9.4.1   - din lemn7
    2.9.4.2   - din zidărie15
    2.9.4.3   - din beton, beton armat, metal30
    2.9.5Bai publice şi baze de tratament35
    2.9.6Galerii subterane pentru instalaţii tehnico- edilitare30
    2.9.7Centrale şi puncte termice40
             
    Grupa 3. MASINI, UTILAJE ŞI INSTALATII DE LUCRU
    3.1.Extractia şi prepararea carbunilor şi minereurilor metalifere şi nemetalifere
    3.1.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru constructia puturilor miniere şi forare minieră7
    3.1.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru sustinerea abatajelor şi pentru taiere - prelucrare4
    3.1.3Masini de havat, combine miniere şi pluguri de carbune7
    3.1.4Masini de incarcat şi utilaje pentru rambleiere6
    3.1.5Excavatoare cu rotor şi instalaţii de haldat12
    3.1.6Masini multifunctionale pe senile7
    3.1.7Masini, utilaje şi instalaţii pentru clasare, pentru separare şi concentrare (gravimetrica, magnetica, electrostatica)10
    3.1.8Masini, utilaje şi instalaţii de sfaramare şi macinare12
    3.1.9Masini, utilaje şi instalaţii pentru flotatie10
    3.1.10Masini, utilaje şi instalaţii pentru extragerea şi prepararea metalelor pretioase15
    3.1.11Masini şi utilaje pentru brichetarea carbunilor15
    3.1.12Masini de ascutit sfredele şi de curatat vagonete8
    3.2.Prospectiuni geologice şi geofizice, foraj şi extractia titeiului şi gazelor
    3.2.1Sondeze9
    3.2.2Utilaje şi instalaţii pentru forajul sondelor de ţiţei şi gaze7
    3.2.3Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii şi mese rotative10
    3.2.4Agregate de cimentare şi fisurare10
    3.2.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru carotaj, deviatii şi perforari6
    3.2.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru extractia titeiului şi gazelor10
    3.3.Masini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasa, inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor
    3.3.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru productia de cocs metalurgic; pentru productia fontei de prima fuziune şi a feroaliajelor15
    3.3.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru productia de oţel15
    3.3.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru productie laminate12
    3.3.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru productia barelor, sarmelor şi tevilor trase12
    3.3.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea electrozilor de sudura15
    3.3.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru productia de tevi sudate12
    3.3.7Masini, utilaje şi instalaţii pentru acoperirea şi protectia suprafetei laminatelor, tevilor şi trefilatelor15
    3.4.Masini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasa
    3.4.1Masini şi instalaţii pentru reducere, topire, distilare şi turnare15
    3.4.2Cuptoare pentru prerafinare, maşini şi instalaţii pentru convertizoare şi rafinare15
    3.4.3Masini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor, subproduselor şi deseurilor din metalurgia neferoasa12
    3.5.Masini, utilaje şi instalaţii pentru constructia de maşini şi prelucrarea metalului
    3.5.1Masini de gaurit12
    3.5.2Strunguri:  
    3.5.2.1   - paralele10
    3.5.2.2   - frontale şi carusel12
    3.5.2.3   - revolver, automate şi semi-automate8
    3.5.2.4   - specializate10
    3.5.3Masini de alezat10
    3.5.4Masini de alezat şi frezat orizontale12
    3.5.5Masini de frezat10
    3.5.6Masini de rabotat cu masa mobila12
    3.5.7Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri)10
    3.5.8Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit3
    3.5.9Masini agregat, linii automate şi semi-automate, centre de prelucrare a metalului prin aschiere10
    3.5.10Ciocane de forta12
    3.5.11Prese de forja; prese speciale şi specializate; maşini de forjat, maşini de rulat, indoit şi debitat tablă, profile şi tevi; maşini auxiliare speciale pentru forja12
    3.5.12Masini şi instalaţii de incalzire pentru forja12
    3.5.13Masini de formare, miezuire şi formare de precizie şi cu modele usor fuzibile, maşini de turnat, uscatoare pentru forme şi miezuiri; maşini, utilaje şi instalaţii pentru elaborarea metalelor şi aliajelor10
    3.5.14Utilaje pentru mentinerea temperaturii şi turnarea metalelor şi aliajelor10
    3.5.15Masini, utilaje şi instalaţii pentru dezbaterea şi curatirea pieselor turnate12
    3.5.16Masini, utilaje şi instalaţii pentru tratamente termice12
    3.5.17Masini, utilaje şi instalaţii pentru sudarea metalului8
    3.5.18Masini, utilaje şi instalaţii pentru vopsire şi acoperiri metalice10
    3.5.19Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria electrotehnica10
    3.5.20Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru productia de maşini electrice rotative10
    3.5.21Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru productia de transformatoare10
    3.5.22Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru productia de aparataj de inalta şi joasa tensiune, de aparate electrice, telefonice şi de masurare10
    3.5.23Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru productia de cabluri şi conductoare12
    3.5.24Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru productia componentelor, produselor şi sistemelor electronice (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio şi video, aparate şi instrumente electronice de masurare, calculatoare şi periferice, etc)7
    3.5.25Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru fabricarea de produse electrochimice şi surse de iluminat10
    3.5.26Masini, utilaje specifice pentru productia de materiale electroizolante şi de pulberi12
    3.5.27Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc)10
    3.5.28Masini, utilaje şi instalaţii specializate de confectionat produse din sarma (cuie, ace, tinte, etc)12
    3.5.29Masini, utilaje şi instalaţii specializate de confectionat produse din tablă subtire (jucarii, ambalaje)12
    3.5.30Masini, utilaje şi instalaţii specializate de confectionat autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane12
    3.5.31Masini, utilaje şi instalaţii specializate pentru construcţii aeronautice10
    3.5.32Masini specializate pentru confectionat nituri, suruburi, tirfoane, piulite şi caiele12
    3.5.33Masini specializate pentru confectionat armaturi şi fitinguri10
    3.5.34Masini specializate pentru confectionat arcuri14
    3.5.35Masini, utilaje şi instalaţii specializate pentru constructia de nave12
    3.5.36Masini, utilaje şi instalaţii specializate pentru confectionarea ceasurilor8
    3.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimica şi petrochimica
    3.6.1Masini, utilaje şi instalaţii de uz general în tehnologia chimica  
    3.6.1.1Decantoare  
      a)mediu neutru sau usor corosiv15
      b)mediu puternic corosiv10
    3.6.1.2Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre şi centrifuge  
      a)mediu neutru sau usor corosiv12
      b)mediu puternic corosiv8
    3.6.1.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor gazoase  
      a)mediu neutru sau usor corosiv10
      b)mediu puternic corosiv8
    3.6.1.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru procese de absorbtie şi extracţie  
      a) mediu neutru sau usor corosiv10
      b) mediu puternic corosiv7
    3.6.1.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru procese de distilare şi rectificare a lichidelor  
      a)mediu neutru sau usor corosiv12
      b)mediu puternic corosiv8
    3.6.1.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru procese de incalzire, răcire şi condensare  
      a)mediu neutru sau usor corosiv14
      b)mediu puternic corosiv9
    3.6.1.7Masini, utilaje şi instalaţii pentru evaporare uscare şi cristalizare  
      a)mediu neutru sau usor corosiv14
      b)mediu puternic corosiv8
    3.6.1.8Masini, utilaje şi instalaţii pentru reactii chimice şi electrochimice  
      a)mediu neutru sau usor corosiv10
      b)mediu puternic corosiv6
    3.6.2Masini, utilaje şi instalaţii specifice industriei chimice anorganice  
    3.6.2.1Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea acidului sulfuric şi a ingrasamintelor fosfatice amoniacului, acidului azotic şi a ingrasamintelor azotoase10
    3.6.2.2Masini, utilaje şi instalaţii specifice producerii sodei10
    3.6.2.3Masini, utilaje şi instalaţii specifice producerii clorului şi a compusilor sai8
    3.6.2.4Masini, utilaje şi instalaţii specifice producerii carbidului, oxigenului, pulberilor şi explozibiilor. Alte maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru industria chimica anorganica12
    3.6.3Masini, utilaje şi instalaţii specifice industriei chimice organice (exclusiv prelucrarea titeiului)  
    3.6.3.1Masini, utilaje şi instalaţii specifice producerii fibrelor şi firelor artificiale14
    3.6.3.2Granulatoare pentru negru de fum8
    3.6.3.3Reactoare pentru dehidrogenarea butanului, polimerizatoare10
    3.6.3.4Vase pentru coagularea laxetului, prese de turnare maşini automate de ambalare în baloturi şi maşini de turnat epruvete de cauciuc14
    3.6.3.5Masini, utilaje şi instalaţii specializate pentru confectionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri tuburi etc.)14
    3.6.3.6Masini, utilaje şi instalaţii specializate pentru confectionat produse din mase plastice11
    3.6.3.7Masini, utilaje şi instalaţii specializate pentru producerea medicamentelor9
    3.6.3.8Instalatii pentru preparat solutii în circuit inchis, în vase de sticlă şi vase de cuart pentru filtrare3
    3.6.3.9Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimica organica12
    3.6.4Masini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrarii titeiului în afara de:12
    3.6.4.1   - coloane de distilare fractionala şi generatoare de gaz inert15
    3.6.4.2   - vase de reflux-separatoare la instalaţii de cracare termica şi cocsare, camere de reactie, reactoare de cracare11
    3.6.4.3   - agregate pentru taierea hidraulica a cocsului, regenatoare de catalizator şi umectatoare coloane pentru recuperarea SO din rafinat şi coloane de solventare cu bioxid de sulf şi cuptoare pentru arderea gudroanelor9
    3.6.4.4   - blaze pentru pirogenare şi pentru gudronare acide2
    3.6.4.5   - vase pentru propan şi butan15
    3.6.5Masini, utilaje şi instalaţii specifice productiei de sapun, detergenti şi lumanari în afara de10
    3.6.5.1- instalaţii de ambalat sapun9
    3.6.5.2- maşini de ambalat detergenti8
             
    3.7.Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de construcţii şi refractare
    3.7.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru fasonarea produselor în afara de:15
    3.7.1.1   - maşini de fasonat prin presare  
    3.7.1.1.1     - silico - calcare12
    3.7.1.1.2     - abrazive10
    3.7.1.2   - maşini de fasonat prin laminare8
    3.7.1.3   - vibroprese şi traverse pentru blocuri din beton9
    3.7.1.4   - maşini şi utilaje pentru operatii de granulare12
    3.7.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru uscarea produselor15
    3.7.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru maturizarea produselor15
    3.7.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru arderea produselor în afara de:20
    3.7.4.1- cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului şi a carburii de siliciu, precum şi pentru ars email14
    3.7.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru deservirea uscatoriilor şi cuptoarelor15
    3.7.6Masini şi instalaţii specifice pentru producerea cimentului, varului şi a ipsosului15
    3.7.7Masini şi instalaţii specifice fabricarii produselor din azbociment15
    3.7.8Masini şi instalaţii specifice pentru prefabricate din beton, caramizi silico-calcare şi tigle din ciment în afara de15
    3.7.8.1   - tipare metalice şi de beton, incalzitoare5
    3.7.8.2   - casete verticale7
    3.7.8.3   - tipare pentru tuburi din beton10
    3.7.9Masini, utilaje şi instalaţii specifice producerii materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc)15
    3.7.10Masini şi instalaţii specifice producerii materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei şi paslei din fibre de sticlă)15
    3.7.11Masini şi instalaţii specifice producerii garniturilor tehnice de etansare15
    3.7.12Masini şi instalaţii specifice producerii rondelelor, placilor izolatoare şi dopurilor din pluta14
    3.7.13Masini şi instalaţii specifice pentru extragerea şi prelucrarea marmurii şi a pietrei naturale şi artificiale de construcţii15
    3.7.14Masini, utilaje şi instalaţii specifice pentru ambalarea produselor15
    3.8Masini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultura, exploatarea şi prelucrarea lemnului
    3.8.1Masini decojit, despicat, tocat şi maruntit10
    3.8.2Ferastraie în afara de:12
    3.8.2.1   - ferastraie cu lant2
    3.8.3Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit şi daltuit în afara de:10
    3.8.3.1   - maşini portabile de rindeluit, de frezat de gaurit şi de daltuit3
    3.8.4Strunguri şi maşini de coptat10
    3.8.5Masini de slefuit, de lustruit, maşini combinate, maşini agregat în afara de:10
    3.8.5.1   - maşini portabile de slefuit şi de lustruit3
    3.8.6   Masini - unelte pentru prelucrarea lemnului prin taiere şi maşini de curbat, agregate de innadire şi asamblare prese specifice pentru industria lemnului, maşini utilaje şi instalaţii pentru preparat şi aplicat adezivi şi lacuri în afara de:10
    3.8.7.1   - maşini şi instalaţii de aburire şi fierbere a lemnului5
    3.8.8Masini, utilaje şi instalaţii specifice liniilor de fabricatie pentru prelucrarea lemnului12
    3.8.9Masini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultura7
    3.9Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hartiei
    3.9.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru fabricarea celulozei în afara de:13
    3.9.1.1   - putini din lemn pentru spalare7
    3.9.2Masini şi instalaţii pentru fabricarea hartiei, catonului şi mucavalei10
    3.9.3Masini şi utilaje pentru impregnarea şi innobilarea hartiei şi cartoanelor10
    3.9.4Masini şi utilaje pentru confectii din hartie şi prelucrarea hartiei14
    3.9.5Utilaje pentru exploatarea şi balotarea stufului în afara de:10
    3.9.5.1   - tractoare speciale pentru recoltat stuf7
    3.9.5.2   - recoltatoare de stuf6
    3.10Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, portelanului şi faiantei
    3.10.1Cuptoare pentru producerea masei de sticlă şi tratarea produselor din sticlă, maşini de format şi de prelucrat sticlă în afara de:14
    3.10.1.1   - cuptoare de topire cu oale, de curbat şi de securizat geamuri12
    3.10.1.2   - maşini de confectionat aparatura de sticlă pentru laborator, maşini de gradat, maşini de spart gemuri armate, de indreptat tuburi din sticlă, de inchis termometre, de spalat cioburi, piese de rondele pentru masinile de tras geam12
    3.10.2Masini de format materiale ceramice12
    3.10.3Masini şi instalaţii definisat şi decorat produse din sticlă şi ceramica fina12
    3.10.4Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, portelanului şi faiantei, maşini de ambalat butelii, de spalat şi stors panza de filtru instalaţii de dozarea barbotinei, etc.14
    3.11Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria textila
    3.11.1Masini pentru prelucrarea primara a fibrelor naturale11
    3.11.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea primara a fibrelor de lana şi a parului10
    3.11.3Masini pentru prelucrarea preliminara a deseurilor din fibre şi a zdrentelor11
    3.11.4Masini şi instalaţii din filaturile de bumbac12
    3.11.5Masini, utilaje şi instalaţii din filaturile de fibre liberiene şi din filaturile de lana10
    3.11.6Masini, utilaje şi instalaţii din filaturile de matase naturala10
    3.11.7Masini şi utilaje pentru prepararea firelor11
    3.11.8Masini de tesut11
    3.11.9Masini de tricotat, de impletit, crosetat şi innodat8
    3.11.10Masini, utilaje şi instalaţii pentru produs materiale textile netesute şi electroplus11
    3.11.11Masini pentru pregatire în vederea tratamentelor şi finisarii10
    3.11.12Masini şi instalaţii de albit11
    3.11.13Masini şi instalaţii pentru tratamente umede fără folosire de coloranti11
    3.11.14Masini, aparate şi instalaţii de vopsit şi de imprimat materiale textile  
    3.11.15Masini de stors şi de uscat materiale textile12
    3.11.16Masini şi instalaţii pentru apretura şi finisarea speciala a materialelor textile, de controlat, ajustat şi impachetat12
    3.12Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria confectiilor10
    3.13Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria pielariei, blanariei şi incaltamintei
    3.13.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru tabacarii în afara de:11
    3.13.1.1   - bazine de inmuiat, cenusarit, pretabacit şi decolorat20
    3.13.1.2   - haspele de inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, pielat, tabacit şi argăsit şi butoaie de inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, pielat, tabacit, vopsit, retanat, uns, valcuit etc., agregate elicoidale de cenusarit şi tabacit15
    3.13.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru produs talpa artificiala11
    3.13.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru confectii de incaltaminte din piele şi înlocuitori din piele10
    3.13.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru confectionarea incaltamintei din cauciuc pentru confectii de: manusi, blanarie, marochinarie şi articole tehnice din piele11
    3.14Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentara
    3.14.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru abatoare şi producerea preparatelor din carne11
    3.14.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru lapte şi produse lactate10
    3.14.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru morarit17
    3.14.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea uleiurilor vegetale, a margarinei, panificatiei şi producerea pastelor fainoase şi a biscuitilor12
    3.14.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru ambalarea produselor alimentare10
    3.14.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea zaharului18
    3.14.7Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea produselor zaharoase16
    3.14.8Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea conservelor de legume şi fructe10
    3.14.9Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei şi drojdiei comprimate12
    3.14.10Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea berii15
    3.14.11Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea vinului12
    3.14.12Masini şi instalaţii pentru producerea tuicii, rachiurilor naturale altor bauturi distilate şi gazoase, esentelor şi otetului12
    3.14.13Masini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea tutunului şi a produselor din tutun15
    3.14.14Masini, utilaje şi instalaţii comune pentru industria alimentara10
    3.15Masini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafica
    3.15.1Masini, utilaje şi instalaţii speciale pentru industria poligrafica11
    3.15.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru industrii conexe, confectii din hartie şi carton şi alte produse tehnice poligrafice şi auxiliare12
           
    3.16Masini de forta şi utilaje energetice
    3.16.1Masini generatoare în afara de:28
    3.16.1.1   - instalaţii de preparare a prafului de carbune, de tratare a apei de alimentare de evacuare a cenusii20
    3.16.1.2Generatoare de curent continuu, de curent alternativ, generatoare de frecventa20
    3.16.1.3Grupuri electrogene  
    3.16.1.3.1   - stationare12
    3.16.1.3.2   - mobile8
    3.16.1.4Instalatie de captare şi evacuare a zgurii şi cenusii20
    3.16.2Masini motrice  
    3.16.2.1Motoare electrice de curent continuu şi de curent alternativ15
    3.16.2.2Turbine cu abur, turbine cu gaze20
    3.16.2.3Turbine hidraulice22
    3.16.2.4Motoare cu ardere interna, cu piston, stabile11
    3.16.2.5Motoare coliene20
    3.16.3Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare şi compensatoare  
    3.16.3.1Transformatoare şi autotransformatoare în afara de20
    3.16.3.2   - transformatoare şi autotransformatoare de sudura12
    3.16.3.3Instalatii de redresare20
    3.16.3.4Instalatii de convertizoare20
    3.16.3.5Baterii de acumulatoare, instalaţii de compensare a puterii reactive14
    3.16.3.6Baterii de acumulatoare pentru telecomunicatii10
    3.16.4Compresoare şi pompe de vid  
    3.16.4.1Compresoare cu piston, stabile  
    3.16.4.1.1   - pentru aer15
    3.16.4.1.2   - pentru gaze12
    3.16.4.2Compresoare cu piston, mobile8
    3.16.4.3Compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid şi centrifuge  
    3.16.4.3.1   - pentru aer14
    3.16.4.3.2   - pentru gaze10
    3.16.4.4Pompe de vid  
    3.16.4.4.1   - cu piston15
    3.16.4.4.2   - cu rotor şi palete12
    3.16.4.4.3   - cu inel de lichid10
    3.16.5Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare14
           
    3.17Masini, utilaje şi instalaţii comune care functioneaza independent
    3.17.1Pompe şi aparate pentru vehicularea lichidelor  
    3.17.1.1Pompe centrifuge  
    3.17.1.1.1   - pentru apa şi lichide slab corosive8
    3.17.1.1.2   - pentru lichide cu actiune corosiva sau abrazivă6
    3.17.1.1.3   - pentru ţiţei4
    3.17.1.2Pompe axiale10
    3.17.1.3Pompe cu piston  
    3.17.1.3.1   - pentru lichide necorosive8
    3.17.1.3.2   - pentru lichide cu actiune abrazivă şi corosiva6
    3.17.1.3.3   - pentru extractia titeiului3
    3.17.1.4Pompe de injectie10
    3.17.1.5Pompe cu pistonase, pompe cu membrana şi pompe clicoidale8
    3.17.1.6Pompe cu roti dintate10
    3.17.1.7Aparate şi dispozitive pentru vehicularea lichidelor10
    3.17.2Masini şi utilaje comune pentru prelucrarea mecanica a pamanturilor, minereurilor şi altor materii prime  
    3.17.2.1Concasoare, delaioare şi dezintegratoare12
    3.17.2.2Mori, în afara de:10
    3.17.2.2.1   - morile din industria cimentului20
    3.17.2.3Ciururi şi site10
    3.17.2.4Alte maşini şi utilaje (roti desecatoare, gratare de separare, clasoare)10
    3.17.3Ventilatoare, aeroterme şi aparate de climatizare  
    3.17.3.1Ventilatoare şi aeroterme8
    3.17.3.2Aparate de climatizare10
    3.17.4Masini de echilibrat10
    3.17.5Masini şi instalaţii pentru industria frigului12
           
    3.17.6Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncare, butelii industriale, etc) incadrate în fluxul tehnologic  
      a)mediu neutru25
      b)mediu usor corosiv20
    3.17.7Amestecatoare şi omogenizatoare  
      a)mediu neutru15
      b)mediu usor corosiv12
      c)mediu puternic corosiv10
    3.18Utilaje specifice productiei de electrozi din grafit15
    3.19Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru productia industriala10
           
    3.20Masini şi utilaje pentru construcţii
    3.20.1Masini şi utilaje pentru saparea şi pregatirea terenului  
    3.20.1.1Excavatoare  
    3.20.1.1.1   - sub 35 KW6
    3.20.1.1.2   - intre 36 şi 150 KW8
    3.20.1.1.3   - peste 150 KW10
    3.20.1.2Screpere, gredere, buldozere, sapatoare de santuri, sapatoare de gropi şi scarificatoare6
    3.20.2Masini şi utilaje pentru lucrari de fundatii, lucrari în stanca şi pentru tuneluri  
    3.20.2.1Sonete10
    3.20.2.2Berbeci mecanici şi extractoare pe piloti6
    3.20.2.3Utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa şi maşini de forat şi turnat piloti6
    3.20.2.4Utilaje pentru sapat în stanca şi tuneluri8
    3.20.2.4.1   - ciocane pneumatice3
    3.20.2.4.2   - scuturi4
    3.20.2.4.3   - instalaţii de forat la sectiune plina6
    3.20.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru lucrari de beton  
    3.20.3.1Betoniere şi malaxoare, autobetoniere, pompe şi autopompe de beton6
    3.20.3.2Centrale de beton10
    3.20.3.3Vibratoare de interior şi de exterior pentru compactarea betonului4
    3.20.3.4Alte maşini şi utilaje pentru prepararea, transportul şi punere în opera a betonului8
    3.20.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru lucrari de zidărie tencuieli, finisaje, izolatii şi instalaţii6
    3.20.4.1   - unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice)3
    3.20.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru lucrari hidrotehnice în afara de:15
    3.20.5.1   - drage20
    3.20.5.2   - greifere plutitoare12
    3.20.5.3   - elevatoare6
    3.20.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparatii de drumuri, în afara de:8
    3.20.6.1   - compactoare tractate şi autopropulsate statice10
           
    3.20.6.2   - compactoare tractate şi autopropulsate vibratoare şi mixte, placi vibratoare şi maiuri mecanice4
    3.20.7Masini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparatii cai ferate, în afara de:8
    3.20.7.1   - ciocane de burat prin vibrare4
    3.20.7.2   - maşini de burat7
    3.20.7.3   - maşini pentru indreptat şi indoit sine310
    3.20.7.4   - maşini pentru montarea şi sudarea sinei10
    3.20.7.5   - maşini pentru pozarea caii, utilaje de masurat şi verificat cale şi maşini de rectificat rosturi8
    3.20.8Masini pentru executarea armăturilor pentru beton8
    3.20.9Masini şi utilaje pentru lucrari de conducte magistrale şi linii de transport electrice6
    3.21Masini, utilaje şi instalaţii pentru agricultura
    3.21.1Masini şi utilaje pentru lucrarea solului  
    3.21.1.1Tractoare agricole8
    3.21.1.2Masini şi echipamente pentru lucrarea şi cultivarea pamantului, în afara de:10
    3.21.1.2.1   - grape, netezitoare şi nivelatoare7
    3.21.1.3Masini pentru administrarea ingrasamintelor, aparate şi dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prafuit)8
    3.21.1.4Utilaje şi instalaţii pentru irigatii10
    3.21.1.5Masini pentru recoltat, treierat, curatat, sortat şi tratat seminte, adunat şi balotat fan şi paie11
    3.21.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru zootehnie  
    3.21.2.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea hranei animalelor12
    3.21.2.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru adăpatul, distribuirea hranei animalelor şi evacuarea gunoiului10
    3.21.2.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru recoltarea produselor animale12
    3.21.2.4Masini, instalaţii şi aparate pentru incubatii şi pentru avicultura12
    3.21.2.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru apicultura12
    3.21.2.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru dezinfectie veterinara10
    3.21.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru legumicultura, viticultura şi pomicultura10
    3.21.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru producerea biogazului16
    3.22Masini, utilaje şi instalaţii pentru transporturi şi telecomunicatii
    3.22.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru transport feroviar  
    3.22.1.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru mentenanta liniilor, locomotivelor şi vagoanelor10
    3.22.1.2Instalatii speciale pentru siguranta circulatiei şi marirea capacitatii de exploatare în staţii, triaje şi linii curente CF (instalaţii pentru controlul pozitiei macazurilor, instalaţii de comanda centralizata a circulatiei, de semnalizare automata a liniilor)20
    3.22.1.3Instalatii de telecomunicatii pentru cai ferate20
    3.22.1.4Masini, utilaje şi instalaţii folosite în sistemul comercial, pentru impregnarea şi ignifugarea lemnului14
    3.22.2Masini, utilaje şi instalaţii pentru mentenanta mijloacelor de transport rutier12
    3.22.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru mentenanta navelor  
    3.22.3.1Barci pentru scafandri, din metal11
    3.22.3.2Pompe de aer pentru scafandri5
    3.22.3.3Instalatii pentru intretinerea şi reparatia navelor20
    3.22.3.4Pontoane maritime şi fluviale25
    3.22.3.5Docuri plutitoare, docuri uscate25
    3.22.3.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru intretinerea cailor navigabile şi a lacurilor20
    3.22.3.7Uzine electrice plutitoare, nave pentru stins incendii, dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale20
    3.22.4Masini, utilaje şi instalaţii pentru exploatarea, mentenanta şi servirea aeronavelor şi a traficului aerian  
    3.22.4.1Masini, utilaje şi instalaţii pentru exploatarea, mentenanta şi servirea aeronavelor12
    3.22.4.2Instalatii şi echipamente pentru servirea şi protectia traficului aerian10
    3.22.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru posta şi telecomunicatii  
    3.22.5.1Utilaje şi instalaţii pentru posta şi presa15
    3.22.5.2Echipamente şi instalaţii pentru telecomunicatii (telefonie, telegrafie) în afara de:12
    3.22.5.2.1   - centrale automate (telefonice, telegrafice) analogice de oficiu18
    3.22.5.2.2   - echipamente digitale de telecomunicatii şi instalaţii aferente (electroalimentare, climatizare)10
    3.22.6Masini, aparate şi instalaţii pentru radio, televiziune şi telecomunicatii prin sateliti în afara de:7
    3.22.6.1   - staţii de emisie, emitatoare, translatoare şi excitatoare13
    3.22.6.2   - radiorelee12
    3.22.6.3   - staţii şi rame de radioreleu mobile10
    3.22.6.4   - antene pentru unde metrice13
    3.22.6.5   - transformatoare de fider5
    3.22.6.6   - monitoare de control video şi audio6
    3.22.6.7   - echipamente pentru telecomunicatii prin sateliti10
    3.22.7Echipamente, utilaje şi aparate pentru studiouri de radio şi televiziune6
    3.22.7.1   - echipamente auxiliare pentru controlul şi monitorizarea semnalelor12
    3.23Masini, utilaje şi instalaţii pentru circulatia marfurilor
    3.23.1Masini pentru pregatirea alimentelor7
    3.23.2Masini şi utilaje pentru prepararea mancarurilor în afara de:10
    3.23.2.1   - marmite7
    3.23.3Masini de spalat vesele şi tacamurile10
    3.23.4Dulapuri pentru uscat şi incalzit vesela şi tacamurile10
    3.23.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru conservarea şi desfacerea preparatelor alimentare şi a bauturilor reci10
    3.23.6Masini, utilaje şi instalaţii pentru conservarea şi desfacerea preparatelor alimentare şi bauturilor calde9
    3.23.7Linii de autoservire pentru alimentaţia publică15
    3.23.8Automate şi semiautomate comerciale7
    3.24Masini, utilaje şi instalaţii pentru gospodarirea comunala şi spalatorii
    3.24.1Masini pentru spalatorii şi curatatorii chimice10
    3.24.2Masini, utilaje şi instalaţii de salubritate şi ingrijirea spatiilor verzi8
    3.24.3Masini, echipamente şi instalaţii pentru stins incendii în afara de:14
    3.24.3.1     18
    3.24.4- centrale de avertizare şi semnalizareUtilaje şi instalaţii pentru tratarea apelor de alimentare şi epurarea apelor uzate în afara de:24
    3.24.4.1   - aparate de clorinare10
    3.24.4.2   - poduri racloare30
    3.24.4.3   - utilaje şi instalaţii pentru alimentari cu apa40
    3.24.5Masini, utilaje şi instalaţii pentru tratarea deseurilor menajere10
    3.24.6Recipiente pentru depozitarea deseurilor menajere8
    3.25Masini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii
    3.25.1Aparate şi instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie şi pentru narcoza şi reanimare, în afara de:10
    3.25.1.1   - aparate de inalta tehnologie6
    3.25.2Aparate şi instrumente pentru oftalmologie pentru O.R.L.10
    3.25.3Aparate şi instrumente pentru stomatologie10
    3.25.4Aparate şi instalaţii pentru fizioterapie12
    3.25.5Aparate, instrumente, utilaje şi instalaţii pentru radiologie15
    3.25.6Aparate şi instalaţii de laborator pentru analize medicale12
    3.25.7Alte utilaje, instalaţii şi aparate pentru ocrotirea sănătăţii (sterilizare, dezinfectii, dezinsectii)10
    3.26Alte maşini, utilaje şi instalaţii
    3.26.1Masini, aparate şi instalaţii pentru producerea de filme şi proiectie cinematografica în afara de:10
    3.26.1.1   - lampi fulger electronice, proiectoare şi cutii de distributie6
    3.26.2Masini, utilaje şi instalaţii fotografice, utilizate pentru scene de teatru, cluburi şi cinematografe în afara de:12
    3.26.2.1   - cortine, scene şi utilaje de scena15
    3.26.3Masini, utilaje şi instalaţii pentru productia de discuri fonografice8
    3.26.4   Instrumente muzicale în afara de:10
    3.26.4.1   - orga clasica cu comanda electrica50
    3.26.5Masini şi utilaje pentru hidrometrie12
    3.26.6Masini şi echipamente pentru saloane de frizerie, coafura şi cosmetica12
    Grupa 4. APARATE ŞI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL ŞI REGLARE
    4.1Aparate şi instalaţii pentru masurarea marimilor geometrice mecanice şi acustice
    4.1.1Aparate, instrumente şi instalaţii pentru masurarea marimilor geometrice10
    4.1.2Aparate şi instalaţii pentru masurarea marimilor mecanice şi acustice, în afara de:10
    4.1.2.1   - bascule romane pod pentru autovehicule şi vagoane20
    4.2Aparate şi instalaţii pentru masurarea timpului, frecventei şi marimilor cinematice10
      în afara de:  
    4.2.1   - aparate şi instalaţii etalon mecanice şi electromecanice pentru masurarea timpului; cronografe şi calculografe; ceasornice de semnalizare; instalaţii pentru verificarea cronometrelor, etaloane de frecventa14
    4.2.2   - punti de masurat, comparatoare şi analizoare de frecventa; instalaţii pentru verificarea frecventmetrelor şi aparate de masurat deviatia de frecventa, în afara de:10
    4.2.2.1   - aparate portabile7
    4.3Aparate şi instalaţii pentru masurarea marimilor electrice electromagnetice şi radiometrice,10
      în afara de:    
    4.3.1   - elemente Weston; aparate portabile6
    4.4Aparate şi instalaţii pentru masurarea marimilor termice şi fotometrice,10
      în afara de:  
    4.4.1   - termometre de sticlă şi cuart; bimetalice şi manometrice, termometre cu rezistenta şi termocupluri6
    4.4.2   - lampi etalon de temperatura, de culoare şi luxmetre5
    4.4.3   - contoare pentru apa şi energie termica8
    4.5Aparate şi instalaţii pentru masurarea marimilor analitice (de material, de structura şi de compozitie); aparate şi instalaţii pentru incercarea materialelor, elementelor şi a produselor10
    4.5.1în afara de:  
        - prese hidraulice, platforme seismice pentru incercari, echipamente pentru incercari electrice de mare putere şi inalta tensiune30
    4.6Utilaje şi accesorii de laborator,15
    4.6.1în afara de:  
        - cele executate din sticlă5
    4.7Aparate şi instalaţii pentru cercetarea stiintifica5
    4.8Instalatii pentru comanda şi reglarea automata şi a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemasurare10
    4.9Calculatoare electronice şi echipamente periferice6
    Grupa 5. MIJLOACE DE TRANSPORT
    5.1Mijloace de transport feroviar
    5.1.1Locomotive, locotractoare şi automotoare de ecartament normal20
    5.1.2Vagoane de marfa şi de calatori, de ecartament normal20
    5.1.3Locomotive, locotractoare şi automotoare de ecartament ingust sau larg20
    5.1.4Locomotive şi locotractoare pentru transport minier10
    5.1.5Vagoane de marfa şi de calatori, de ecartament ingust20
    5.1.6Vagonete de ecartament ingust, pentru transport minier subteran10
    5.1.7Patruciclete şi triciclete pe linie şi vagonete de ecartament normal sau ingust18
    5.1.8Alte mijloace de transport feroviar20
    5.2Mijloace de transport auto
    5.2.1Mijloace de transport pentru persoane  
    5.2.1.1Autoturisme5
    5.2.1.2Microbuze şi autosanitare6
    5.2.1.3Autobuze în afara de:9
    5.2.1.3.1   - pentru transport urban8
    5.2.1.4Motociclete şi biciclete4
    5.2.2Mijloace de transport auto, pentru marfuri  
    5.2.2.1Autocamioane şi autocamionete cu platforma fixa, uşoare, cu capacitate pana la 4,5t exclusiv5
    5.2.2.2Autocamioane cu platforma fixa, cu capacitatea de peste 4,5t6
    5.2.2.3Autofurgonete şi autofurgoane - autodube cu capacitatea de încărcare pana la 4,5t5
    5.2.2.4Autofurgoane - autodube, cu capacitatea de încărcare de peste 4,5t6
    5.2.2.5Autocamioane cu platforma basculanta uşoare şi dumpere cu capacitatea de încărcare de pana la 5t4
    5.2.2.6Autocamioane cu platforma basculanta şi dumpere cu capacitatea de peste 5t5
    5.2.2.7Autocisterne uşoare cu capacitatea de încărcare pana la 2000 l5
    5.2.2.8Autocisterne cu capacitatea de încărcare de peste 2000 l6
    5.2.2.9Autoizoterme şi autofrigorifere uşoare, cu capacitatea de încărcare de pana la 4,5t5
    5.2.2.10Autoizoterme şi autofrigorifere, cu capacitatea de încărcare de peste 4,5t6
    5.2.2.11Autotractoare şi autotractoare cu sa6
    5.2.2.12Tractoare pe roti şi pe senile5
    5.2.2.13Remorci cu platforma fixa sau basculanta şi remorci monoaxe6
    5.2.2.14Remorci cu platforma coborata pentru sarcini grele (trailere)8
    5.2.2.15Remorci, cisterne, izoterme şi frigorifice6
    5.2.2.16Semiremorci auto: platforma, furgon, cisterna, izoterme şi frigorifice, port transcontainere6
    5.2.2.17Semiremorci pentru transportul cimentului în vrac5
    5.2.2.18Motociclete şi triciclete pentru transportul de marfuri4
    5.2.2.19Autovehicule cu destinatie speciala  
    5.2.2.19.1   - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere şi autodepanatoare6
    5.2.2.19.2   - pentru transportul materialelor pulverulente, cu troliu pentru busteni5
    5.2.2.20Remorci auto cu destinatie specifica6
    5.3Mijloace de transport naval
    5.3.1Nave maritime de calatori, de cursa lunga şi costiere20
    5.3.2Nave maritime mixte de calatori şi marfuri20
    5.3.3Nave maritime pentru marfuri de masa în vrac (mineraliere) şi pentru produse petroliere20
    5.3.4Remorchere maritime de linie pentru transport20
    5.3.5Doc plutitor25
    5.3.6Nave maritime tehnice şi speciale20
    5.3.7Remorchere maritime portuare20
    5.3.8Salupe maritime pentru calatori18
    5.3.9Pilotine maritime15
    5.3.10Nave maritime depozit, tancuri de buncheraj de apa potabila şi mixte20
    5.3.11Mahoane maritime  
    5.3.11.1   - metalice20
    5.3.11.2   - din lemn12
    5.3.12Salupe maritime18
    5.3.13Nave maritime de pescuit în afara de:20
    5.3.13.1   - pescadoare cu corp din lemn12
    5.3.13.2   - pescadoare cu corp metalic18
    5.3.13.3   - cutere cu corp din lemn pentru productie şi transport peste18
    5.3.14Iahturi maritime20
    5.3.15Ambarcaţii maritime auxiliare, barci maritime şi ambarcaţii maritime sportive  
    5.3.15.1   - cu corp din lemn14
    5.3.15.2   - cu corp din metal20
    5.3.16Nave fluviale pentru transport de calatori20
    5.3.17Nave fluviale cu propulsie pentru transport de marfuri diferite20
    5.3.18Nave fluviale fără propulsie pentru transport de marfuri diferite (slepuri, ceamuri, pletine, barje, tancuri)18
    5.3.19Bacuri, mahoane şi barcaze fluviale pentru marfuri uscate, ceamuri fluviale cu corp metalic, fără propulsie, pentru stuf20
    5.3.20Remorchere şi impingatoare fluviale cu elice18
    5.3.21Bacuri, mahoane şi viviere fluviale pentru productie şi transport peste20
    5.3.22Pontoane de leasa, cu doua flotoare metalice şi platforma din lemn20
    5.3.23Nave fluviale de trecere20
    5.3.24Feriboturi maritime şi fluviale20
    5.3.25Bacuri de trecere fluviale, cu sau fără propulsie, pentru vehicule şi calatori, poduri plutitoare fluviale, pe cablu20
    5.3.26Nave fluviale tehnice şi speciale, auxiliare şi de servitute20
    5.3.27Nave fluviale şi salupe de agrement20
    5.3.28Barci de agrement11
    5.3.29Canoe de agrement, giguri, sandoline şi hidrobiciclete11
    5.3.30Ambarcatiuni fluviale auxiliare de deservire generala şi sportive  
    5.3.30.1   - cu corp din lemn11
    5.3.30.2   - cu corp metalic15
    5.3.31   Barci pescaresti8
    5.3.32Mahoane de taliene, barci viviere, barci de furajat, pramuri şi navodnice11
    5.4Mijloace de transport aerian
    5.4.1Avioane pentru transport de calatori, marfuri şi mixte12
    5.4.2Avioane pentru destinatie speciala: imprastierea rea ingrasamintelor chimice sau insectofungicidelor la lucrarile agrosilvice, sanitare6
    5.4.3Elicoptere pentru transport de calatori, marfuri sau destinatie speciala (imprastierea ingrasamintelor, montaj, etc.)6
    5.5Mijloace specifice pentru transportul urban de calatori
    5.5.1Mijloace de transport electric urban pe sine14
    5.5.2Mijloace de transport electric orasenesc, pe pneuri (troleibuze)8
    5.6Utilaje şi instalaţii de transport şi ridicat
    5.6.1Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, etc)10
    5.6.2Macarale rotitoare, rulante cu platforma şi poduri rulante în afara de:15
    5.6.2.1   - macarale rotitoare stationare, fixe, cu coloana12
    5.6.2.2   - macarale turn cu actionare electrica10
    5.6.2.3   - macarale mobile  
    5.6.2.3.1   - macarale pe pneuri şi senile10
    5.6.2.3.2   - automacarale pana la 10tf8
    5.6.2.3.3   - automacarale de peste 10tf10
    5.6.3Macarale diverse şi speciale în afara de10
    5.6.3.1   - macarale plutitoare20
    5.6.3.2   - macarale feroviare şi macarale transcontainer15
    5.6.4Ascensoare  
    5.6.4.1   - de materiale şi persoane pentru lucrari de construcţii, de marfuri7
    5.6.4.2   - de persoane pentru clădiri10
    5.6.5Transportoare şi instalaţii de transport pneumatic în afara de10
    5.6.5.1   - transportoare cu banda şi placi cu lant  
      (cablu), cu gheare, cu role, suspendate şi cu lanturi de tractiune, portante, transportoare cu cupe şi sisteme de transportoare utilizate în industrie pentru operatii de prelucrare, asamblare şi montaj12
    5.6.5.2   - transportoare cu banda pentru lucrari de construcţii8
    5.6.5.3   - transportoare elicoidale şi cu raclete4
    5.6.5.4   - jgheaburi şi tobogane, instalaţii de transport pneumatic sau hidraulic12
    5.6.6Elevatoare, escalatoare şi alimentatoare12
    5.6.7Incarcatoare, impingatoare şi basculatoare în afara de:10
    5.6.7.1   - incarcatoare frontale cu o cupa7
    5.6.8Alte utilaje de transport şi ridicat în afara de10
    5.6.8.1   - electro şi motostivuitoare6
    5.6.9Placi turnate pentru intoarcerea locomotivelor20
    5.7Mijloace de transport cu tractiune animala7
    Grupa 6. ANIMALE ŞI PLANTATII
    6.1Animale
    6.1.1Căi de reproducere şi de munca10
    6.1.2Boi şi bivoli de munca; vaci de lapte şi tauri pentru reproducere7
    6.1.3Oi pentru reproducere5
    6.1.4Magari şi catari10
    6.2Plantatii
    6.2.1Plantatii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani20
    6.2.2Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni şi caisi12
    6.2.3Plantatii de nuci30
    6.2.4Plantatii de agrisi, coacazi şi trandafiri de dulceata8
    6.2.5Plantatii de zmeura şi alti arbusti şi subarbusti (mure, capsuni etc.)5
    6.2.6Plantatii de vita de vie:  
    6.2.6.1   - vii altoite (nobile) şi portaltoi vie20
    6.2.6.2   - vii indigene, vii hibride, producatori directi15
    6.2.7Plantatii de hamei17
    6.2.8Plantatii de protecţie şi de consolidare a terenurilor:  
    6.2.8.1   - foioase şi rasinoase60
    6.2.8.2   - plopi, salcami şi salcii30
    6.2.9Rachitarii10
    Grupa 7. UNELTE, DISPOZITIVE, INSTRUMENTE, MOBILIER ŞI APARATURA BIROTICA
    7.1Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în industrie5
    7.2Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în construcţii4
    7.3Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în agricultura4
    7.4Unelte, dispozitive şi instrumente pentru transporturi şi telecomunicatii5
    7.5Unelte, dispozitive şi instrumente pentru circulatia marfurilor6
      în afara de:  
    7.5.1   - containere şi transcontainere10
    7.6Unelte, dispozitive şi instrumente pentru frizerie, coafura, cosmetica6
    7.7Accesorii de productie6
    7.8Mobilier  
    7.8.1Mobilier (exclusiv mobilier comercial şi hotelier) în afara de:15
    7.8.1.1   - case de bani50
    7.8.2Mobilier comercial şi hotelier10
    7.8.3Firme, panouri şi reclame luminoase3
    7.9Aparatura birotica  
    7.9.1Masini de scris, aparate de dictat şi reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat şi multiplicat, aparate de proiectie, aparate de citit microfilme etc.5
    7.9.2Aparate de telecomunicatii pentru birou, aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comanda prin radio, aparate de cautat persoane5
    7.9.3Inventar gospodaresc tacamuri (din metale pretioase), perdele, draperii, covoare etc.10
    Grupa 8.ACTIVE CORPORALE MOBILE NEGASITE IN CAPITOLELE ANTERIOARE10
  -------------------