HOTĂRÎRE Nr. 263 din 9 iunie 1994privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management la regiile autonome
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 23 iunie 1994  În temeiul art. 22 alin. 2 din Legea contractului de management nr. 66/1993, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice referitoare la selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management la regiile autonome, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, preşedinteleConsiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Mircea CoseaMinistrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Oanceap. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul comunicaţiilor,Andrei ChiricaMinistru de stat, ministrulmuncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Lucian Stangu,secretar de stat  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEreferitoare la selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management la regiile autonome  +  Capitolul 1 Selecţionarea managerilor  +  Articolul 1Concursul de selecţie a managerilor se face în condiţiile legii şi cu respectarea prezentelor norme, elaborate în baza prevederilor art. 22 alin. 2 al Legii contractului de management nr. 66/1993.  +  Articolul 2Concursurile de selecţie pentru manageri se desfăşoară în termen de 6 luni de la publicarea acestor norme în Monitorul Oficial al României, precum şi ori de cîte ori este necesar.  +  Articolul 3Ministerul de resort sau, după caz, autoritatea executivă a administraţiei publice locale care coordonează regia autonomă hotărăşte data şi locul unde are loc concursul şi desemnează o comisie. Comisia selecteaza ofertele depuse de managerii candidaţi, propune ministrului de resort sau autorităţii executive a administraţiei publice locale desemnarea managerului şi negociaza încheierea contractului. Desemnarea managerului se hotărăşte de ministrul de resort sau, după caz, de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.  +  Articolul 4Regia autonomă publică, în doua ziare de raspindire naţionala şi locală, data şi locul unde are loc concursul şi afişează la sediul sau cererea de oferta şi criteriile de selecţie elaborate de ministerul de resort sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale, după caz, conform Legii nr. 66/1993. Data şi locul unde are loc concursul se publică de cel puţin două ori, la un interval de 3-5 zile.  +  Articolul 5Regia autonomă pune la dispoziţia candidaţilor, la data şi locul menţionate în anunţul publicat conform art. 4, următoarele documente: proiectul contractului de management potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentele norme, conţinând nivelul minimal de performanţă, ordinea criteriilor şi coeficientul de importanţa, stabilite de ministerul de resort ori de autoritatea executivă a administraţiei publice locale, regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei, contractul colectiv de muncă în vigoare, ultimele doua bilanţuri contabile anuale cu anexele vizate de Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi indicatorii de referinţa din ultimul an. Pentru rezultatele anului 1994 se prezintă ultima balanţa de verificare, rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale (formular 01) şi situaţia patrimoniului (formularul 02, completat pe baza ultimei balante de verificare), avizate de organele de verificare financiare, precum şi situaţia economico-financiară pe ultimele luni.  +  Articolul 6Lista cu obiectivele şi criteriile de performanţă care se negociaza este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de management. Cu excepţia obiectivelor şi criteriilor de performanţă obligatorii prevăzute în art. 13 alin. 2 al Legii nr. 66/1993, pot fi folosite şi alte criterii şi obiective în funcţie de specificul regiei autonome.  +  Articolul 7La concursul de selecţie poate participa orice persoană fizica sau persoana juridică română, care îndeplineşte condiţiile legale. În cadrul regiilor autonome coordonate de Ministerul Apărării Naţionale, persoanele fizice care participa la concursul de selecţie trebuie să îndeplinească şi condiţiile de angajare în unităţile Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 8Condiţiile minime obligatorii de participare a persoanelor fizice la concursul de selecţie sunt: a) capacitatea de exerciţiu deplina; b) experienta în domeniu sau pregătire profesională corespunzătoare dovedită prin: - curriculum vitae; - diploma de studii superioare, în copie legalizată; - copie după alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate; c) să fie apte din punct de vedere medical dovada facindu-se prin adeverinta eliberata de policlinica în raza căreia se afla domiciliul; d) sa nu fi suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile conform Legii nr. 66/1993 [art. 5, pct. 1, lit, b)], dovada facindu-se prin cazier judiciar; e) sa nu fi fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal, dovada facindu-se pe bază de declaraţie scrisă pe propria răspundere; f) sa nu fi fost sancţionate pentru acte de concurenta neloială, dovada facindu-se pe bază de declaraţie scrisă pe propria răspundere; g) să aibă referinţe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă sau de la manageri ori administratori ai unor societăţi comerciale sau regii autonome; h) să prezinte acte de identitate valabile, emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 9Condiţiile minime obligatorii de participare la selecţie pentru persoanele juridice sunt: a) personalitate juridică, dovedită prin copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului; b) obiect de activitate şi experienta în domeniul managementului, dovedit prin extras din statut, certificat de Registrul comerţului, din care să rezulte ca are ca obiect de activitate managementul; c) bonitate dovedită prin recomandări bancare de la banca la care au deschis contul curent; d) să fie la zi cu plata obligaţiilor fiscale şi sa nu fi fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal, dovada facindu-se prin adeverinta de la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.  +  Articolul 10Actele doveditoare cerute la art. 8 şi 9 pot fi completate şi cu alte dovezi care să ateste îndeplinirea condiţiilor cerute.  +  Articolul 11Nu pot participa la concursul de selecţie persoanele fizice române care: a) au calitatea de manageri sau administratori la o alta societate comercială sau regie autonomă şi nu prezintă o declaraţie scrisă ca, în cazul desemnării, renunţa la aceasta; b) au suferit condamnări penale definitive, care le fac incompatibile cu calitatea de manager; c) figurează pe lista managerilor şi administratorilor cărora li s-a revocat mandatul; d) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală; e) deţin părţi sociale sau acţiuni, ei, rudele, sotia şi afinii lor până la gradul al doilea, la alta societate comercială al carei obiect de activitate este asemănător cu cel al regiei pentru care se face selecţia. La concursul de selecţie, persoanele fizice fac declaraţie scrisă din care să rezulte că nu sunt incompatibile, depunind, după caz, şi acte doveditoare.  +  Articolul 12Nu pot participa la concursul de selecţie persoanele juridice române care: a) au fost încadrate în stare de faliment; b) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală.  +  Articolul 13Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 [cu excepţia lit. b) liniuţa a 3-a] şi art. 9 şi 10 atrage automat respingerea ofertei.  +  Articolul 14Criteriile de selecţie sunt: a) aptitudini legate de procesul decizional, probate printr-un test adecvat; b) absolvirea unor cursuri organizate de instituţii în domeniul managementului şi/sau experienta de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă; c) elaborarea unor propuneri de restructurare şi relansare a regiei autonome, aplicabile imediat, având în vedere indicatorii de referinţa, obiectivele şi criteriile de performanţă ce trebuie îndeplinite conform ofertei şi adecvate situaţiei economico-financiare a regiei autonome; d) cunoştinţe în domeniul relaţiilor economice interne şi internaţionale şi cunoaşterea legislaţiei privind procesul de reforma în România, probate prin test; e) pregătirea de specialitate. Criteriile de mai sus pot fi adaptate în funcţie de specificul regiei, potrivit art. 6 alin. 2 din prezentele norme. Fiecare comisie îşi va stabili propria grija de evaluare a ofertei candidaţilor şi ponderea de selecţie în cadrul acesteia.  +  Articolul 15După publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, ministerele şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din cadrul structurii Guvernului vor aproba teste adecvate conform art. 14 lit. a) şi d), elaborate de instituţii sau societăţi comerciale specializate. Testele se efectuează de instituţii sau societăţi comerciale agreate de ministerele de resort ori de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală. Lista acestor instituţii şi societăţi comerciale se publică în presa. Testele sunt obligatorii pentru candidaţii persoane fizice şi rezultatele se anexează la oferta. Cheltuielile pentru susţinerea testelor se suporta de regia autonomă.  +  Articolul 16Candidaţii depun ofertele în plic închis, sigilat, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, sau, după caz, art. 9 şi 10, precum şi a criteriilor de selecţie prevăzute la art. 14, în termen de 30 de zile de la ultima publicare a cererii de oferta.  +  Articolul 17La data şi locul anunţate conform art. 4, comisia desemnată potrivit art. 3 verifica actele şi procedează la selectarea ofertelor, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi. Comisia discuta cu fiecare candidat propunerile elaborate conform art. 14 lit. c). În termen de 45 de zile de la ultima publicare a cererii de oferta, comisia depune la ministerul de resort sau la autoritatea executivă a administraţiei publice locale, după caz, toată documentaţia pe baza căreia s-a făcut propunerea de desemnare a managerului.  +  Articolul 18Ofertele neselectate vor fi restituite, cu specificarea motivelor, în termen de 15 zile de la data selecţiei.  +  Articolul 19În cazul în care până la expirarea termenului prevăzut la art. 2 nu exista oferte pentru concursul de selecţie, directorii în funcţie îşi exercită în continuare atribuţiile pentru o perioadă de cel mult 6 luni, timp în care ministerul de resort sau autoritatea executivă a administraţiei publice locale va hotărî măsurile ce se impun cu privire la aceasta situaţie.  +  Capitolul 2 Încheierea contractului de management  +  Articolul 20În termen de 10 zile de la desemnarea managerului se va negocia contractul între comisia prevăzută la art. 3 şi managerul desemnat în urma concursului de selecţie. Negocierea şi încheierea contractului de management au loc la sediul regiei autonome. Clauzele contractuale se negociaza pornind de la obiectivele şi criteriile din oferta depusa, ca baza minima de negociere. Contractul trebuie semnat în cel mult 3 zile de la începerea negocierii.  +  Articolul 21În cazul în care contractul de management nu poate fi perfectat în termenul prevăzut la art. 20, se va proceda la desemnarea altui manager, respectiv a candidatului a cărui oferta selectata a obţinut rezultatele cele mai bune, apropiate de cele ale candidatului desemnat iniţial, cu care va începe negocierea în condiţiile art. 20 În situaţia în care nici în condiţiile prevăzute la alineatul precedent nu se poate perfecta contractul de management, se procedează conform art. 19.  +  Articolul 22Drepturile, atribuţiile şi obligaţiile managerului sunt stipulate în contractul de management, elaborat conform modelului orientativ din anexa nr. 1 la acest contract. Clauzele sunt negociabile, iar contractul poate stipula şi alte cauze convenite între părţi, potrivit obiectivelor stabilite.  +  Articolul 23Managerul nu poate fi sancţionat, suspendat sau eliberat decît în condiţiile stabilite prin contractul de management.  +  Articolul 24Contractul de management se încheie în forma scrisă. Contractul se depune, împreună cu semnăturile managerilor, spre înregistrare, la Registrul comerţului în a cărui raza teritorială se afla sediul regiei autonome, în termen de 15 zile de la semnare, potrivit art. 22 alin. 1 din Legea nr. 26/1990.  +  Articolul 25Potrivit art. 12 alin. 3 din Legea nr. 15/1990, consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa managerului sau altor organe. Managerul deţine deplina putere în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii regiei autonome, potrivit art. 14 din Legea nr. 66/1993.  +  Articolul 26Managerul, prin semnarea contractului de management, devine director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al regiei autonome. Managerul poate propune ministerului de resort sau organului administraţiei publice locale înlocuirea unor membri din consiliul de administraţie care desfăşoară o activitate necorespunzătoare. În cazul în care contractul de management se încheie cu mai multe persoane fizice, care se prezintă la concursul de selecţie în echipa, acestea fac parte din consiliul de administraţie; membrii echipei vor desemna, dintre ei, managerul general, care reprezintă regia autonomă, potrivit art. 14 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 66/1993, ceilalţi membri ai echipei indeplinind atribuţii corespunzătoare pregătirii lor profesionale. Răspunderea membrilor echipei este solidară.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Lista managerilor şi administratorilor revocaţi se întocmeşte de ministerul de resort sau de organele administraţiei locale şi se transmite lunar, pentru afişare, la instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 66/1993.  +  Anexa (la normele metodologice)CONTRACT DE MANAGEMENT  +  Articolul IPărţile contractante:1. Domnul .................. , ministru al Ministerului ..................,reprezentind Regia Autonomă .................., cu sediul în localitatea ............. , str. .............. nr. .........., sectorul/judeţul ..............,înmatriculată la Oficiul Registrului comerţului ................. sub nr. ........, denumita în continuare regie autonomă.2. a) *) Domnul (doamna) ..................., cetăţean român, domiciliat(a)în localitatea ................., str. .............. nr. ..........., sectorul/judeţul ................. , având actul de identitate .............. seria ........ nr. ........, eliberat de .............., denumit (denumiţi)*) încontinuare manager (manageri)*) ;sau b) Societatea Comercială ................., de naţionalitate română .........cu sediul în localitatea ................, str. ............... nr. ..........,judeţul/sectorul ................., înmatriculată la Oficiul Registruluicomerţului ............... sub nr. .........., reprezentată prin ............,în baza .................., denumita în continuare manager. Notă *) În situaţia în care contractul se încheie cu o echipa de manageripersoane fizice, textul se completează pentru fiecare dintre aceştia.  +  Articolul IIObiectul contractuluiRegia autonomă încredinţează managerului organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii sale, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă, în schimbul unei plati, potrivit celor convenite prin prezentul contract.  +  Articolul IIIDurata contractuluiPrezentul contract se încheie pe o durată de ......... (maximum 4 ani). În condiţiile îndeplinirii de către manager a obligaţiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea contractului.  +  Articolul IVDrepturile şi obligaţiile manageruluiA. Managerul are următoarele drepturi: 1. plata unei sume de ............. lei brut lunar, din fondul de salarii al regiei autonome, care sta la baza drepturilor cuvenite privind asigurările sociale şi pensia, stabilite conform legii. Suma prevăzută mai sus se modifica ori de cîte ori se indexează salariile; 2. participarea la profitul net al regiei autonome în cote stabilite conform pct. III din anexa nr. 2 la prezentul contract. Managerul va fi plătit din profitul net rămas după repartizarea din acesta a cotei de participare a salariaţilor la profit şi după vărsarea la buget a cotei prevăzute de lege. 3. concediu de odihnă de ....... zile lucrătoare, plătit cu o indemnizaţie stabilită ca medie zilnica a ultimei luni din suma prevăzută la pct. 1; 4. folosinţă unui autoturism cu sofer, din dotarea regiei autonome, pentru deplasări în interesul serviciului; 5. asigurarea pentru accidente de muncă, suportată de regia autonomă; 6. decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile în interes de serviciu în ţara şi în străinătate, la nivelul celor stabilite de lege pentru directorul general din organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, dar nu mai puţin decît cele stabilite prin contractul colectiv de muncă pentru salariaţii regiei; 7. echipament de protecţie corespunzător profilului de activitate al regiei autonome. B. Managerul are următoarele obligaţii: 1. sa aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanţă prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract. În acest scop managerul dispune de următoarele prerogative: a) concepe şi aplica strategii şi politici de dezvoltare a regiei autonome; b) selecteaza, angajează şi concediază personalul salariat; c) negociaza contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă; d) reprezintă regia autonomă; e) încheie acte juridice în numele şi pe seama regiei autonome; actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea ministerului sau a autorităţii executive a administraţiei publice locale, le încheie numai potrivit acestei aprobări; f) alte obligaţii convenite între părţi; 2. să prezinte trimestrial ministrului sau autorităţii executive a administraţiei publice locale situaţia economico-financiară a regiei autonome, modul de realizare a indicatorilor de performanţă conveniti şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de organele de verificare financiară; 3. sa constituie, în decurs de cel mult 12 luni de la data încheierii prezentului contract, o garanţie bănească până la concurenta a doua venituri lunare prevăzute la art. IV lit. A pct. 1. Suma respectiva se consemnează într-un cont purtător de dobinzi şi se restituie, împreună cu dobinzile aferente, la data încetării prezentului contract, în condiţiile realizării integrale a acestuia. Managerul este obligat sa completeze aceasta garanţie bănească ori de cîte ori cuantumul venitului prevăzut la art. IV lit. A pct. 1 se majorează.  +  Articolul VDrepturile şi obligaţiile reprezentantului regiei autonomeA. Drepturi: 1. să prezinte managerului îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract; 2. să solicite managerului, trimestrial, prezentarea situaţiei economico-financiare a regiei autonome, stadiul realizării investiţiilor, alte documente privind îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, vizate şi certificate de organele de verificare financiară. B. Obligaţii: 1. să asigure managerului deplina libertate în conducerea , organizarea şi gestionarea activităţii regiei autonome, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege şi de prezentul contract; 2. sa plătească managerului toate drepturile băneşti cuvenite potrivit art. IV lit. A pct. 1-3 din prezentul contract; 3. sa acorde managerului celelalte drepturi prevăzute la art. IV lit. A pct. 4-6.  +  Articolul VIIndicatori de referinţa, obiectivele şi criteriile de performanţăIndicatorii de referinţa sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentul contract şi au fost stabiliţi pe baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 199....... Indicatorii de referinţa se stabilesc pe baza datelor fiecărui bilanţ anual, modificîndu-se corespunzător anexa nr. 1 la prezentul contract. Obiectivele şi criteriile de performanţă la a căror realizare se obliga managerul sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract. Pe parcursul executării contractului, părţile pot sa modifice, de comun acord, criteriile de performanţă în scopul de a le adapta evoluţiei conjuncturale.  +  Articolul VIILoialitate, confidenţialitateManagerul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul regiei autonome, comportindu-se în activitatea sa ca un bun comerciant. Managerului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor agenţi economici concurenţi din domeniul de activitate al regiei autonome sau care se afla în relaţii comerciale cu regia. Pe toată durata prezentului contract, managerul este obligat sa păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea regiei autonome care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către minister sau autoritatea executivă a administraţiei publice locale. Aceasta obligaţie se prelungeşte pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului de management.  +  Articolul VIIIRăspunderea părţilorPentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legislaţiei civile şi comerciale. Forta majoră apara părţile de răspundere. Răspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract şi a măsurilor luate de ministru sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale. Managerul răspunde civil şi comercial pentru daunele produse regiei autonome prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuzivă sau neglijenţa a fondurilor regiilor autonome. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului de management, ministrul sau autoritatea executivă a administraţiei publice locale are obligaţia sesizării de îndată a organelor competente, cu suspendarea contractului de management.  +  Articolul IXModificarea contractuluiPrevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor părţi. De asemenea, părţile vor adopta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.  +  Articolul XÎncetarea contractuluiPrezentul contract încetează prin: a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părţile nu l-au renegociat în vederea prelungirii; b) revocarea managerului de către ministru sau autoritatea administraţiei publice locale, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contract; c) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurarii condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate; d) acordul părţilor; e) intervenirea unui caz de incompatibilitate; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului; g) insolvabilitatea, falimentul; h) transformarea, divizarea sau fuziunea regiei autonome. În cazurile prevăzute la lit. b) şi c), partea în cauza va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.  +  Articolul XILitigiiLitigiile izvorite din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenţa ........................*).  +  Articolul XIIAlte clauzeManagerul are dreptul să solicite mediere, consultanţa şi alte măsuri de protecţie din partea ministerului sau autorităţii executive a administraţiei publice locale, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi alte organizaţii. La încetarea mandatului, regia autonomă este obligată ca la cererea fostului manager - persoana fizica de cetăţenie română - să-i asigure un loc de muncă în regia autonomă pe o perioadă de cel puţin 6 luni în conformitate cu pregătirea sa profesională.  +  Articolul XIIIDispoziţii finalePrevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 66/1993, cu dispoziţiile referitoare la administratori cuprinse în Legea nr. 31/1990, precum şi cu prevederile Codului comercial, Codului civil, ale Legii nr. 15/1990, ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993 şi altor acte normative în materie. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract de management. Prezentul contract de management se depune pentru înregistrare la Oficiul Registrului comerţului în a cărui raza teritorială se afla sediul regiei autonome. Reprezentantul regiei autonome, Manager, Notă *) Se completează cu una dintre opţiunile: instanţe judecătoreşti sau arbitraj.  +  Anexa 1 (la contractul de management)Indicatori de referinţa Se completează cu indicatorii economico-financiari stabiliţi de comisie, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 66/1993 şi cu art. 5 din normele metodologice (realizaţi în exerciţiul economico-financiar din anul anterior încheierii contractului) şi care corespund cu obiectivele şi criteriile de performanţă care se negociaza în condiţiile prevăzute la art. 6 din normele metodologice. Indicatorii de referinţa se actualizează anual pe baza datelor din bilanţul anual aprobat.  +  Anexa 2 (la contractul de management)Obiective şi criterii de performanţă Obiectivele şi criteriile de performanţă se stabilesc, prin negociere şi prin rapoarte la indicatorii de referinţa, prevăzuţi în anexa nr. 1 la contractul de management. În aceasta anexa se stabilesc şi stimulentele materiale pentru manager. În acest scop se negociaza şi se convin, în mod explicit, unul sau mai multe criterii de performanţă, dintre cele prevăzute în prezenta anexa, precum şi modalitatea de calcul al stimulentelor, în funcţie de performanţă efectiv realizată la criteriile convenite. I. Obiective În funcţie de situaţia concretă a fiecărei regii autonome şi de strategia propusă se vor urmări: 1. evoluţia volumului de activitate (cifra de afaceri, volumul producţiei); 2. evoluţia rezultatelor financiare (creşterea profitului, diminuarea pierderilor); 3. prioritati ale restructurării (eforturi şi efecte, volume de investiţii, surse de finanţare); 4. îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa interna şi externa (balanţa de import-export, unde este cazul). NOTĂ: Obiectivele vizează strategia regiilor autonome, aprobată de ministere sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale pe durata contractului şi sunt necuantificabile. II. Criterii de performanţă Profit brut 1. Rata profitului = ----------------- x 100 (%) Cifra de afaceri 2. Potenţialul de Prelevări din profit pentru fondul de dezvoltare dezvoltare/creştere = ------------------------------------------------- x 100 (%) Fond de rulment = (Active circulante - obligaţii) 3. Perioada de Creanţe = (Debitori + Facturi neîncasate) recuperare a = ----------------------------------------- x 365 (zile) creanţelor Cifra de afaceri Obligaţii 4. Perioada de rambursare = ---------------- x 365 (zile) a datoriilor Cifra de afaceri Cifra de afaceri 5. Rotaţia stocurilor = ---------------------------------- (zile) Total stocuri - Facturi neîncasate Cifra de afaceri 6. Productivitatea muncii = ------------------ (mii lei/salariat) Nr. total personal Salarii directe 7. Ponderea salariilor = ---------------------------- (%) în costuri Costuri directe de producţie 8. Creşterea exportului 9. Creşterea valorii adăugate nete10. Rata lichidităţii generale mai mare de 10011. Reducerea nivelului poluării12. Creşterea nivelului de protecţie a muncii. NOTĂ: Criteriile de performanţă se determina pe baza indicatorilor de referinţa. În funcţie de specificul regiei autonome, comisia va negocia numărul criteriilor de performanţă şi, după caz, valoarea acestora sau indicii de evaluare a acestora faţă de anul precedent. De asemenea, comisia va negocia ponderea fiecărui criteriu în aplicarea rezultatelor (suma ponderilor fiind 1). III. Stabilirea cotei de participare la profit a managerului Cota de participare a managerului la profitul net al regiei autonome va fi determinata prin înmulţirea coeficientului global de realizare a indicatorilor de performanţă cu cota maxima de participare la profit. Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanţă se calculează prin însumarea coeficientului de realizare a fiecărui indicator de performanţă. Coeficientul de realizare a fiecărui criteriu de performanţă se determina prin înmulţirea gradului de îndeplinire a nivelului negociat al criteriului respectiv cu coeficientul de pondere a acestuia. Cota maxima de participare a managerului la profitul net va fi stabilită după cum urmează: a) dacă regia autonomă a realizat profit în anul de referinţa, prin aplicarea la profitul net realizat a procentului maxim de participare, determinat astfel:
    Rata de rentabilitate (profit net/capital social) în anul de referinţăProcentul maxim de participare la profitul net
    0 - 5%10%
    5 - 15%7%
    peste 15%4%
  b) dacă regia autonomă a înregistrat pierderi în anul de referinţa, cota de participare a managerului la profitul net se determina astfel: - pentru fiecare milion lei diminuare de pierdere (până la acoperirea pierderilor din anul de referinţa) se va plati 150.000 lei; - pentru fiecare milion lei profit net (rămas după acoperirea pierderilor din anul de referinţa) se va plati 100.000 lei. ---------------