DECRET nr. 430 din 31 octombrie 1978privind unele măsuri pentru apărarea civilă
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 103 din 15 noiembrie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Organizarea apărării civile  +  Articolul 1Potrivit Legii privind apărarea civilă în Republica Socialistă România, apărarea civilă cuprinde ansamblul măsurilor de pregătire a populaţiei, teritoriului şi economiei pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţilor economice, politice şi sociale, precum şi pentru protecţia cetăţenilor şi a bunurilor materiale de orice natura, în timp de război, în caz de calamitati naturale, catastrofe şi în alte situaţii speciale.  +  Articolul 2Formaţii de apărare civilă se organizează la ministere, celelalte organe centrale şi unităţi socialiste care au peste 100 oameni ai muncii.Formaţii de apărare civilă se organizează şi în unităţile socialiste care au sub 100 oameni ai muncii, stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit art. 37 lit. a).În unităţile socialiste, formatiile de apărare civilă se organizează pe fabrici, uzine, sectoare, secţii sau alte compartimente din cadrul acestora.  +  Articolul 3În judeţe, municipii, oraşe şi comune, formatiile de apărare civilă se organizează pe lîngă comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, după cum urmează: a) în judeţe, municipiul Bucureşti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi în oraşe, cu oameni ai muncii din unităţile socialiste care îşi au sediul în aceste unităţi administrativ-teritoriale; b) în cartierele de locuit din municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi oraşe, pe străzi şi grupe de blocuri, cu membri ai asociaţiilor de locatari, precum şi cu alţi cetăţeni; c) în comune, cu membrii cooperativelor agricole de producţie, ţărani cu gospodării individuale în zonele necooperativizate, cu personal muncitor din unităţile socialiste care îşi au sediul în comune, precum şi cu alţi cetăţeni.  +  Articolul 4Formatiile de apărare civilă se organizează în raport cu nevoile apărării civile şi posibilităţile existente, pe domenii de activitate - sanitar, veterinar, transmisiuni-alarmare, protecţie-adăpostire, deblocare-salvare, protecţie antichimica, pompieri, paza-ordine, pirotehnie, asigurarea tehnico-materială şi altele.  +  Articolul 5În formatiile de apărare civilă se încadrează persoane apte de muncă, bărbaţi şi femei, mobilizati la locul de muncă, fără obligaţii militare, precum şi rezervişti clasa a III-a din ultimele doua contingente supuse obligaţiilor militare.  +  Articolul 6Comisii de apărare civilă de specialitate se organizează în judeţe, municipiul Bucureşti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi în oraşele cu peste 20.000 locuitori, în unităţile socialiste cu peste 3.000 oameni ai muncii, precum şi în unele ministere economice. Aceste comisii nu fac parte din structura organizatorică a organului sau unităţii respective.  +  Articolul 7State majore de apărare civilă se organizează la ministere, celelalte organe centrale, la judeţe, municipiul Bucureşti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune, precum şi în unităţile socialiste care au peste 100 oameni ai muncii.State majore de apărare civilă se organizează şi în unităţile socialiste care au sub 100 oameni ai muncii, stabilite de Ministerul Apărării Naţionale potrivit art. 37 lit. a).Statele majore de apărare civilă sînt subordonate sefilor apărării civile din organele, unităţile şi localităţile în care funcţionează.Statele majore de apărare civilă nu fac parte din structura organizatorică a unităţilor prevăzute la alin. 1 şi 2.  +  Articolul 8Statele majore de apărare civilă de la oraşele care au pînă la 20.000 locuitori, de la comune, precum şi cele din unităţile socialiste care au pînă la 1.500 oameni ai muncii, sînt constituite numai cu personal muncitor care, pe lîngă atribuţiile ce le revin potrivit funcţiilor pe care le ocupa, îndeplinesc şi sarcini de apărare civilă.În statele majore de apărare civilă de la ministere, celelalte organe centrale, municipii şi de la oraşele cu peste 20.000 locuitori, precum şi în cele din unităţile socialiste cu peste 1.500 oameni ai muncii, se încadrează şi personal tehnic pentru activitatea de apărare civilă. Numărul posturilor pentru activitatea de apărare civilă se cuprinde în numărul total de posturi aprobat potrivit normelor legale în vigoare, cu acordul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 9Statele majore de apărare civilă de la judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele acestuia, precum şi de la unele municipii importante stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, se încadrează cu personal militar şi civil, potrivit statelor de organizare aprobate de ministerul apărării naţionale.Statele majore prevăzute la alin. 1 sînt subordonate şi Comandamentului apărării civile.  +  Articolul 10Statele majore îndrumă şi coordonează activitatea de apărare civilă, în conformitate cu hotărîrile consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare, ale conducerilor ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale unităţilor socialiste pe lîngă care funcţionează.  +  Articolul 11Şefii statelor majore de apărare civilă, ajutoarele acestora, precum şi unii specialişti din formatiile şi comisiile de specialitate de apărare civilă stabiliţi de Ministerul Apărării Naţionale, pot executa, o dată la 2-4 ani sau cînd este nevoie, instructaje şi convocări cu o durată de 10-15 zile, organizate de Ministerul Apărării Naţionale. Pe durata acestor activităţi, participanţii beneficiază de drepturile de diurna, cazare şi transport de la unităţile socialiste de care aparţin, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 12În scopul perfecţionării pregătirii pentru apărarea civilă se organizează periodic exercitii şi aplicaţii cu formatiile, comisiile şi statele majore de apărare civilă.  +  Capitolul 2 Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale  +  Secţiunea I Aplicarea măsurilor de apărare civilă în situaţii speciale  +  Articolul 13Măsurile de apărare civilă se aplică în raport cu importanţa localităţilor şi a unităţilor socialiste.Categoriile de localităţi, după importanţa lor pentru apărarea civilă, sînt prevăzute în anexa nr. 1*.Măsurile de apărare civilă se realizează, atît în timp de pace, cît şi în situaţii speciale, astfel: a) la proclamarea stării de necesitate se intensifica aplicarea măsurilor menite sa ridice capacitatea de apărare civilă a teritoriului tarii, a statelor majore, comisiilor şi formatiilor de apărare civilă; b) la declararea mobilizării parţiale sau generale ori a stării de război se asigura capacitatea completa de apărare civilă a teritoriului tarii, a statelor majore, comisiilor şi formatiilor de apărare civilă; c) la prealarma aeriană, ministerele, celelalte organe centrale şi locale, unităţile socialiste, statele majore, comisiile şi formatiile de apărare civilă iau măsuri pentru prevenirea populaţiei şi a personalului muncitor despre posibilitatea atacurilor din aer; d) la alarma aeriană încetează activitatea publică; personalul muncitor al unităţilor socialiste şi ceilalţi cetăţeni se adapostesc; se opresc activităţile de producţie, cu excepţia unor unităţi de transport feroviar, de telecomunicaţii, a întreprinderilor, secţiilor de producţie, instalaţiilor şi agregatelor a căror funcţionare nu poate fi întreruptă sau a celor care au o importanţa deosebită pentru producţie în timp de război, precum şi cele care au organizată producţia în subteran; e) la încetarea alarmei aeriene se reiau activităţile publice şi de producţie, în funcţie de evoluţia situaţiei aeriene şi de stadiul acţiunilor de limitare şi lichidare a urmărilor atacurilor din aer.  +  Articolul 14Trecerea la aplicarea măsurilor de apărare civilă în situaţii speciale se hotărăşte de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, la propunerea ministrului apărării naţionale.  +  Secţiunea a II-a Înştiinţarea şi alarmarea  +  Articolul 15Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi a personalului muncitor din unităţile socialiste, despre pericolul atacurilor din aer, se asigura de către Comandamentul apărării civile şi statele majore de apărare civilă, pe baza datelor primite de la Comandamentul apărării antiaeriene a teritoriului şi Comandamentul marinei militare, referitoare la introducerea situaţiilor de prealarma aeriană, alarma aeriană şi încetarea alarmei aeriene. Pentru transmiterea mesajelor şi semnalelor de înştiinţare şi alarmare se folosesc mijloacele de transmisiuni cu fir şi radio, staţiile de radiodifuziune şi televiziune, staţiile de radioficare, sirenele, motosirenele, fluerele cu aburi, clopotele şi alte mijloace de alarmare.Mijloacele necesare alarmarii populaţiei care se instaleaza la construcţiile noi se asigura odată cu execuţia acestora.La atacul prin surprindere, cînd nu s-a declarat starea de război, primul semnal de prealarma aeriană şi de alarma aeriană se transmite cu aprobarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România, la propunerea ministrului apărării naţionale.  +  Secţiunea a III-a Dispersarea şi evacuarea  +  Articolul 16Dispersarea şi evacuarea unei părţi din populaţie, din personalul muncitor al unităţilor socialiste şi a unor bunuri materiale importante, se realizează potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2*.  +  Articolul 17Dispersarea şi evacuarea pot fi efectuate parţial, simultan sau succesiv, din una sau mai multe localităţi şi unităţi socialiste, în funcţie de situaţia creata, numărul şi categoriile de cetăţeni, precum şi de posibilităţile de transport.  +  Articolul 18Secţiile de producţie, agregatele, utilajele, laboratoarele, institutele de proiectari şi cercetări, bunurile care fac obiectul patrimoniului cultural naţional, documentele arhivistice şi documentaţiile tehnice care se evacueaza se stabilesc, în funcţie de nevoile producţiei în timp de război, de către ministerele şi celelalte organe centrale de resort, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii şi al Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 19Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, unităţile socialiste de stat, vor organiza comisii de dispersare şi evacuare formate din cadre cu munci de răspundere care asigura executarea acţiunii de dispersare şi evacuare.Şefi ai comisiilor de dispersare şi evacuare la ministere şi celelalte organe centrale sînt unul dintre adjunctii ministrilor sau asimilaţii acestora, la judeţe şi localităţi, primul vicepreşedinte sau, după caz, un vicepreşedinte al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, la unităţile socialiste un director adjunct sau asimilat acestuia.  +  Articolul 20Acţiunea de dispersare sau evacuare se desfăşoară în conformitate cu planurile aprobate de către Consiliul Apărării Republicii Socialiste România. Organizarea şi conducerea acţiunii de dispersare şi evacuare se asigura prin Comisia centrala de dispersare şi evacuare.Comisia centrala de dispersare şi evacuare este alcătuită din primul adjunct al ministrului apărării naţionale şi şef al Marelui stat major, ca preşedinte, adjunctii ministrilor de interne, transporturilor şi telecomunicatiilor, educaţiei şi învăţămîntului, sănătăţii, comerţului interior, agriculturii şi industriei alimentare, vicepreşedintele Comitetului de Stat al Planificarii şi comandantul Comandamentului apărării civile, ca membri.  +  Secţiunea a IV-a Adăpostirea  +  Articolul 21În municipii, unele oraşe şi unităţi socialiste importante stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, se realizează adaposturi în subsolurile noilor construcţii subterane - metrou, garaje, pasaje, tuneluri tehnologice şi alte asemenea - potrivit anexei nr. 3*.Proiectarea şi executarea adaposturilor de apărare civilă se realizează pe baza normelor tehnice elaborate de Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii.Realizarea, în timp de pace, de adaposturi pentru apărarea civilă se aproba de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 22Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi unităţile socialiste vor depista toate spaţiile de adăpostire, vor lua în evidenta pe cele corespunzătoare şi vor întocmi documentaţiile tehnice de amenajare.  +  Articolul 23Adăposturile de apărare civilă se întreţin în perfecta stare de funcţionare de către cei care le deţin. În timp de pace adăposturile de apărare civilă se dau în folosinţă, ca spaţii de depozitare sau pentru alte nevoi, cu avizul statelor majore de apărare civilă de la judeţe, municipiul Bucureşti, sectoarele acestuia şi al unităţilor socialiste deţinătoare, cu obligaţia de a fi menţinute în stare de funcţionare şi de a fi eliberate, în caz de nevoie în maximum 24 de ore.  +  Secţiunea a V-a Protecţia antichimica, mascarea şi camuflarea  +  Articolul 24Protecţia antichimica individuală a cetăţenilor se asigura prin masti contra gazelor, truse sanitare antichimice şi alte mijloace speciale precum şi prin mijloace simple confectionate, la nevoie, de către aceştia.Mastile contra gazelor şi trusele sanitare antichimice se procura, contra cost, de către cetăţeni, prin unităţile socialiste pe baza repartitiilor şi a criteriilor de prioritate stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, în raport cu posibilităţile de producţie ale economiei naţionale. Mijloacele simple de protecţie individuală se asigura de fiecare cetăţean pe baza indicaţiilor şi modelelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.Protecţia antichimica se asigura prin dotarea adaposturilor cu filtre pentru reţinerea substanţelor toxice de lupta, radioactive şi agenţilor patogeni.  +  Articolul 25Mascarea obiectivelor importante, precum şi camuflarea luminilor, pe timp de război, în localităţi şi unităţi socialiste, se realizează potrivit normelor tehnice emise de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Secţiunea a VI-a Participarea formatiilor de apărare civilă la acţiunile de localizare şi inlaturare a urmărilor provocate de calamitati naturale şi catastrofe  +  Articolul 26Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi unităţile socialiste, organizează şi executa, cu personal muncitor şi mijloacele tehnice proprii, acţiunile de localizare şi inlaturare a urmărilor provocate de calamitati naturale şi catastrofe.Organele şi unităţile prevăzute la alin. 1, vor stabili şi pregati, din cadrul formatiilor organizate, formaţii de apărare civilă, de serviciu, pentru intervenţie în caz de calamitati naturale şi catastrofe, dotate cu mijloace tehnice corespunzătoare, potrivit planurilor specifice ce se vor întocmi în acest scop.  +  Articolul 27Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi unităţile socialiste, asigura pregătirea populaţiei şi a personalului muncitor privind regulile de comportare şi obligaţiile acestora de participare la acţiunile de localizare şi inlaturare a urmărilor provocate de calamitati naturale şi catastrofe, potrivit programelor elaborate de Ministerul Apărării Naţionale şi a tematicii specifice întocmite de ministere şi celelalte organe centrale. Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Capitolul 3 Asanarea şi deminarea terenurilor de munitiile rămase neexplodate  +  Articolul 28Asanarea şi deminarea terenurilor de munitiile rămase neexplodate se executa prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 29Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, unităţile socialiste, precum şi cetăţenii care iau cunoştinţa de existenta muniţiilor rămase neexplodate, au obligaţia sa anunţe, de îndată, organul de militie cel mai apropiat sau statul major judeţean ori al municipiului Bucureşti de apărare civilă, în vederea efectuării lucrărilor de asanare şi deminare.  +  Articolul 30Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, precum şi unităţile socialiste care deţin terenuri unde exista muniţii rămase neexplodate, asigura unităţii militare ce executa asanarea şi deminarea mina de lucru, mijloacele de transport, materialele şi asistenţa sanitară a efectivelor necesare.Cetăţenii care deţin terenuri unde exista muniţii rămase neexplodate asigura accesul şi sprijinul unităţii militare pentru efectuarea operaţiunilor de asanare şi deminare.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială se executa lucrări de asanare şi deminare, vor pune la dispoziţia unităţilor Ministerului Apărării Naţionale terenul necesar pentru distrugerea muniţiilor rezultate şi se vor îngriji de nivelarea acestuia după executarea operaţiunilor de distrugere.Cheltuielile efectuate de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare pentru asigurarea operaţiunilor prevăzute la alin. 1 şi 3 se suporta din bugetul acestora, iar cele privind întreţinerea efectivelor militare, transportul acestora şi materialele necesare asanarilor şi deminarilor, de către Ministerul Apărării Naţionale, din fondurile prevăzute în planul de cheltuieli al acestui minister.  +  Articolul 31La descoperirea unor muniţii neexplodate, organele militiei solicita, de îndată, prin statele majore de apărare civilă judeţene sau al municipiului Bucureşti, intervenţia unităţilor militare specializate, care vor acţiona de urgenta. Pînă la executarea lucrărilor de asanare şi deminare, organele de militie, cu sprijinul comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare, iau măsuri pentru interzicerea accesului în zona periclitata.  +  Articolul 32În cadrul lucrărilor de asanare şi deminare a terenurilor, organele Ministerului de Interne asigura securitatea muniţiei descoperite şi a celei rezultate din asanari, precum şi ordinea în zonele de acces spre locuri unde se executa lucrări periculoase.  +  Articolul 33Materialele explozive şi de aprindere necesare pentru distrugerea muniţiilor rămase neexplodate se pun la dispoziţia unităţilor Ministerului Apărării Naţionale, la cererea acestora şi fără plata, de către organele Ministerului de Interne, de către unităţile economice din zona care, potrivit legii, au dreptul sa păstreze, sa depoziteze şi sa manipuleze materiale explozive.  +  Capitolul 4 Atribuţiile ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare privind apărarea civilă  +  Secţiunea I Atribuţii comune ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti  +  Articolul 34Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti exercita următoarele atribuţii: a) organizează şi încadrează cu personal necesar formatiile, comisiile de specialitate şi statele majore de apărare civilă din unităţile subordonate, în raport cu profilul, condiţiile de activitate şi sarcinile specifice ale acestora; b) asigura, în cazul pericolului atacurilor din aer, înştiinţarea şi alarmarea personalului muncitor din unităţile socialiste din subordine, prin folosirea mijloacelor de transmisiuni proprii; c) studiază posibilităţile de adăpostire a oamenilor muncii prin folosirea proprietăţilor naturale ale terenului, precum şi prin amenajarea de galerii, tuneluri, mine şi alte construcţii subterane specifice activităţii proprii de producţie, ca spaţii de adăpostire pentru apărarea civilă; prezintă Ministerului Apărării Naţionale propuneri centralizate pentru construirea de adaposturi de apărare civilă la unităţile din subordine; d) întocmesc planurile construcţiilor aparţinînd unităţilor din subordine care trebuie să conţină poziţiile şi căile de acces, sursele de energie, gaze, încălzire, apa, canal, precum şi intrările şi ieşirile construcţiilor social-culturale, ale imobilelor de locuit cu cel puţin 4 etaje şi ale subsolurilor. Aceste planuri se pun la dispoziţia statelor majore de apărare civilă din localităţile în care se afla construcţiile şi se folosesc pentru intervenţii în caz de avarii, calamitati sau alte situaţii deosebite; e) studiază modul de folosire şi adaptare a unor mijloace tehnice şi utilaje pentru nevoi de apărare civilă, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie, de degazare, dezactivare şi dezinfecţie a utilajelor, agregatelor, depozitelor de produse industriale, agro-alimentare şi altele asemenea; f) prezintă propuneri Ministerului Apărării Naţionale cu privire la importanţa pentru apărarea civilă a unităţilor socialiste din subordine, în scopul aplicării diferenţiate a măsurilor de apărare civilă; g) asigura inzestrarea formatiilor de apărare civilă din unităţile socialiste din subordine cu mijloace tehnice, materiale şi financiare, în limita sumelor aprobate prin bugetul de stat; h) asigura aplicarea măsurilor de mascare, precum şi de camuflare a surselor luminoase şi calorice, atît la sediu, cît şi la unităţile din subordine; i) controlează şi asigura depozitarea, conservarea, întreţinerea şi evidenta mijloacelor tehnice, a materialelor şi a lucrărilor de apărare civilă; j) asigura materialele didactice necesare pregătirii pentru apărarea civilă, în funcţie de specificul şi particularităţile unităţilor din subordine; k) asigura măsurile pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor, precum şi pentru intervenţie la instalaţiile nucleare în caz de accident nuclear.  +  Articolul 35Ministerele şi comitetele executive ale consiliilor populare, care au în administrare baraje hidrotehnice, studiază şi stabilesc din timp de pace măsurile ce se impun în cazul distrugerii sau avarierii acestora.  +  Articolul 36Unităţile socialiste exercita, în mod corespunzător, atribuţiile cu privire la apărarea civilă prevăzute la art. 34.  +  Secţiunea a II-a Atribuţii specifice unor ministere şi altor organe centrale  +  Articolul 37Ministerul Apărării Naţionale exercita următoarele atribuţii: a) stabileşte, cu acordul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, categoria unităţilor socialiste importante, în scopul aplicării diferenţiate a măsurilor de apărare civilă; b) organizează şi îndrumă pregătirea de apărare civilă a cadrelor cu funcţii de răspundere din ministere, celelalte organe centrale şi organe locale, a persoanelor încadrate în apărarea civilă, precum şi a altor categorii de cetăţeni; c) elaborează regulamente şi instrucţiuni cu privire la executarea misiunilor şi sarcinilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, unităţilor socialiste, precum şi populaţiei în legătură cu apărarea civilă; d) analizează periodic, împreună cu organele centrale şi locale, stadiul realizării măsurilor de apărare civilă; convoacă reprezentanţi din conducerea acestora pentru a stabili măsurile necesare asigurării permanente şi eficiente a capacităţii de apărare civilă; e) organizează şi asigura prevenirea populaţiei prin înştiinţare şi alarmare, despre pericolul atacurilor din aer şi al contaminarii cu substanţe radioactive, toxice şi cu agenţi patogeni; organizează cercetarea terestra şi aeriană; stabileşte semnalele de prealarma aeriană, alarma aeriană, alarma chimica, încetarea alarmei aeriene, precum şi modul de transmitere a acestora pe teritoriul tarii; f) coordonează acţiunile de limitare şi lichidare a urmărilor atacurilor din aer; g) asigura aplicarea măsurilor de apărare civilă la unităţile şi formaţiunile subordonate Ministerului Apărării Naţionale; h) asigura informarea populaţiei în probleme de apărare civilă prin presa, radio, televiziune, expoziţii, filme şi diafilme, planşe, manuale, broşuri şi prin alte mijloace; i) avizează proiectele planurilor de cheltuieli ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, privind asigurarea cu bunuri şi mijloace financiare necesare formatiilor de apărare civilă, precum şi pentru realizarea celorlalte măsuri de apărare civilă; j) controlează aplicarea normelor de construire şi amenajare a spaţiilor de adăpostire pentru apărarea civilă şi modul de întreţinere a acestora; tine evidenta spaţiilor de adăpostire existente în localităţi şi unităţi socialiste; k) coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate privind măsurile de supraveghere radioactiva, protecţia şi intervenţia în caz de accident nuclear; l) stabileşte sarcinile comisiei centrale de dispersare şi evacuare, comisiilor judeţene şi ale localităţilor, precum şi pentru cele de la unităţile socialiste; m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, în legătură cu apărarea civilă.  +  Articolul 38Ministerul de Interne exercita următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru asigurarea, cu efective proprii, a pazei bunurilor aparţinînd unităţilor socialiste, potrivit legii, pentru controlul, îndrumarea şi sprijinul personalului de paza militarizata, paza proprie a unităţilor socialiste şi de paza obsteasca în timpul alarmei aeriene, dispersarii şi evacuarii, precum şi pe timpul limitării şi lichidării urmărilor atacurilor din aer şi al restabilirii capacităţilor de producţie ale unităţilor socialiste; b) stabileşte măsurile de apărare civilă la organele şi unităţile subordonate şi asigură realizarea lor, pe baza regulamentelor şi instrucţiunilor proprii; c) organizează evacuarea materialelor arhivistice ce se găsesc în păstrarea şi conservarea unităţilor din subordine; d) organizează şi păstrează evidenta populaţiei care se disperseaza şi evacueaza în timp de război.  +  Articolul 39Comitetul de Stat al Planificarii exercita următoarele atribuţii; a) elaborează, împreună cu titularii de plan, proiectele planurilor cincinale şi anuale privind măsurile de asigurare materială a acţiunilor de apărare civilă aprobate de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România; b) stabileşte măsurile de asigurare materială a acţiunilor de apărare civilă aprobate de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România pe timp de război în planul de mobilizare a economiei naţionale, pe baza cererilor Ministerului Apărării Naţionale, ale celorlalte ministere, organe centrale şi locale.  +  Articolul 40Ministerul Industriei Chimice exercita următoarele atribuţii: a) cercetează şi stabileşte, din timp de pace, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, gama de medicamente, radioprotectori, antidoturi împotriva substanţelor chimice de lupta, precum şi procesele tehnologice de fabricaţie ale acestora; b) studiază şi realizează substantele de degazare-dezactivare, dezinfectare, substantele pentru executarea cercetării chimice, filtrele pentru reţinerea substanţelor toxice de lupta, a substanţelor radioactive şi a agenţilor patogeni, mijloacele de protecţie a căilor respiratorii împotriva substanţelor radioactive toxice şi cu agenţi patogeni, vopselele şi alte materiale pentru mascarea şi camuflarea luminilor; c) studiază şi realizează, cu acordul Ministerului Apărării Naţionale, mijloacele de protecţie individuală.  +  Articolul 41Ministerul Energiei Electrice exercita următoarele atribuţii: a) stabileşte, cu acordul Ministerului Apărării Naţionale şi al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, măsurile tehnico-materiale şi organizatorice pentru asigurarea camuflajului public în localităţi; b) executa, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, instalarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor electrice de alarmare.  +  Articolul 42Ministerul Sănătăţii exercita următoarele atribuţii: a) emite, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, instrucţiuni privind organizarea, inzestrarea şi funcţionarea formatiunilor medico-sanitare destinate asistenţei medicale de urgenta a victimelor din rindul populaţiei în urma atacurilor din aer, şi instrucţiuni tehnico-organizatorice privind asanarea, din punct de vedere sanitar, a zonelor lovite din aer cu arme de nimicire în masa şi obişnuite; b) experimenteaza şi verifica eficienta modului de organizare, funcţionare şi inzestrare a formatiunilor medico-sanitare pentru asistenţa medicală de urgenta a victimelor din rindul populaţiei în urma atacurilor din aer şi asigura, împreună cu comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, în situaţii speciale, baza tehnico-materială necesară activităţii acestora; c) asigura controlul sanitar radiobiologic, radiotoxicologic, şi radioecologic al populaţiei şi mediului înconjurător, al alimentelor şi apei; asigura tratamentul pentru populaţie, în caz de accident nuclear.  +  Articolul 43Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor exercita următoarele atribuţii: a) stabileşte, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, măsurile de protecţie colectivă a călătorilor aflaţi în staţiile căilor ferate, în autogări şi porturi; b) organizează, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, executarea măsurilor de apărare civilă la punctele feroviare, rutiere şi portuare de trecere a frontierei; c) asigura asistenţa medicală a victimelor atacurilor din aer pentru personalul muncitor al căilor ferate şi a călătorilor aflaţi în trenuri şi staţii de cale ferată, cerind, la nevoie, sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare; d) asigura mijloacele tehnice necesare pentru dezactivarea, dezinfectia şi degazarea mijloacelor de transport şi telecomunicaţii proprii; e) executa instalarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transmisiuni pentru apărarea civilă, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii; f) studiază şi asigura întrebuinţarea şi dezvoltarea sistemului de radioficare, în scopul prevenirii populaţiei asupra pericolului atacurilor din aer, precum şi în caz de calamitati naturale şi catastrofe.  +  Articolul 44Ministerul Comerţului Interior exercita următoarele atribuţii: a) organizează şi asigura, pe baza planurilor întocmite din timp de pace, aprovizionarea şi desfacerea produselor alimentare şi industriale în localităţile în care sînt evacuate sau dispersate organele centrale şi locale, unităţile socialiste, personalul din schimburile de lucru şi cetăţenii; b) organizează şi asigura protecţia stocurilor de mărfuri destinate aprovizionarii populaţiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masa şi obişnuite; c) studiază şi ia măsuri pentru realizarea de ambalaje împotriva contaminarii radioactive pentru produsele alimentare destinate consumului populaţiei pe timp de război.  +  Articolul 45Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului exercita următoarele atribuţii: a) întocmeşte, cu acordul Ministerului Apărării Naţionale, planuri şi programe de învăţămînt privind instruirea pentru apărarea civilă în instituţiile de învăţămînt de toate gradele; asigura personalul şi materialul didactic necesar; b) stabileşte şi asigura din timp de pace, împreună cu organele centrale şi locale care organizează şcoli, măsurile privind organizarea şi funcţionarea învăţămîntului în timp de război, la instituţiile de învăţămînt de toate gradele, modul de participare al studenţilor şi elevilor la activităţile economice şi sociale, precum şi la acţiunile de limitare şi lichidare a urmărilor atacurilor din aer; c) asigura, în cadrul instituţiilor din subordine, inzestrarea şi funcţionarea statiilor de cercetări ştiinţifice privind radioactivitatea mediului ambiant, prelucreaza şi interpretează datele obţinute.  +  Articolul 46Radioteleviziunea Română exercita următoarele atribuţii: a) transmite, prin staţiile de radio şi televiziune, semnale de prevenire a cetăţenilor despre pericolul atacurilor din aer şi al infectarii radioactive, chimice şi cu agenţi patogeni pe teritoriul tarii, în vederea luării măsurilor de protecţie necesare; b) sprijină, prin transmiterea de emisiuni radio şi de televiziune, pregătirea pentru apărarea civilă a populaţiei; c) asigura transmiterea comunicărilor cu privire la aplicarea măsurilor de apărare civilă.  +  Articolul 47Consiliul Naţional al Societăţii de Cruce Roşie exercita următoarele atribuţii: a) asigura organizarea, încadrarea şi funcţionarea grupelor sanitare, precum şi pregătirea surorilor de Cruce Roşie prin comisiile de Cruce Roşie judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea participării acestora la acţiunea de acordare a primului ajutor victimelor atacurilor din aer, catastrofelor şi calamităţilor naturale; b) participa la pregătirea populaţiei prin cursuri sanitare de masa pentru acordarea autoajutorului şi primului ajutor sanitar, precum şi la aplicarea regulilor de igiena individuală şi colectivă.  +  Secţiunea a III-a Atribuţii specifice comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare  +  Articolul 48Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti exercita următoarele atribuţii: a) asigura aplicarea planurilor de evacuare şi dispersare prin stabilirea şi realizarea măsurilor necesare a fi luate pe plan local, privind transportul, cazarea, aprovizionarea, învăţămîntul şi asistenţa sanitară pentru oamenii muncii din unităţile socialiste, precum şi pentru persoanele care urmează să fie evacuate şi dispersate în unităţile administrativ-teritoriale respective; b) organizează şi asigura cazarea, aprovizionarea şi asistenţa medico-sanitară a răniţilor, bolnavilor şi a cetăţenilor sinistrati ca urmare a atacurilor din aer; c) prezintă Ministerului Apărării Naţionale propuneri centralizate pentru construirea adaposturilor de apărare civilă la blocurile de locuinţe proprietate socialistă, la construcţiile sau pe terenurile proprietate personală, în locurile de parcare şi garare subterane, precum şi la construcţiile cu caracter social-administrativ; d) asigura folosirea personalului muncitor şi a tehnicii din unităţile subordonate în acţiunile de limitare şi lichidare a urmărilor atacurilor din aer; e) asigura alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei din zonele ce pot fi afectate în caz de accidente nucleare şi chimice, pe baza normativelor tehnice elaborate de organele centrale de resort, cu acordul Ministerului Apărării Naţionale; f) asigura cu bunuri şi mijloace financiare formatiile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare civilă, precum şi formatiile de apărare civilă din unităţile subordonate, pe baza planurilor avizate de Ministerul Apărării Naţionale şi în limita sumelor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 49Pentru buna desfăşurare a activităţilor statelor majore de apărare civilă prevăzute la art. 9, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti: a) asigura localurile necesare statelor majore, repararea, întreţinerea şi amenajarea acestora, precum şi plata cheltuielilor pentru iluminat, încălzit, posta, telegraf, telefon, canalizare şi salubritate. Pentru localurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, folosite de statele majore, cheltuielile de reparaţii se suporta de acest minister, iar celelalte cheltuieli, de către comitetele executive ale consiliilor populare. Schimbarea sediului statelor majore din localurile ce le-au fost puse la dispoziţie se poate face numai cu acordul Ministerului Apărării Naţionale; b) asigura inzestrarea statelor majore cu mijloacele şi materialele necesare, conform normelor tehnice stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, cu acordul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare; c) asigura, pentru autovehiculele din dotarea statelor majore, carburanţi, lubrifianţi, întreţinerea, reparaţiile curente şi materialele necesare executării acestora, anvelope, precum şi spaţiile necesare de garare. Reparaţiile capitale se executa prin grija Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 50Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale exercita, în mod corespunzător, atribuţiile cu privire la apărarea civilă prevăzute la art. 34 şi 48.  +  Capitolul 5 Asigurarea materială şi financiară a măsurilor de apărare civilă  +  Articolul 51Inzestrarea cu bunuri materiale, în timp de pace şi război, a unităţilor militare din subordinea Comandamentului apărării civile se realizează de Ministerul Apărării Naţionale, pe baza normelor de inzestrare stabilite de acest minister.  +  Articolul 52Inzestrarea cu bunuri materiale a formatiilor de apărare civilă, în timp de pace şi război, se realizează potrivit normelor de inzestrare elaborate de Ministerul Apărării Naţionale şi se finanţează din fondurile aprobate de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, prevăzute în planurile anuale ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi organelor locale, precum şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor socialiste.Inzestrarea cu bunuri materiale a formatiilor de apărare civilă se face şi prin folosirea unor bunuri din stocurile existente la dispoziţia comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare şi unităţilor socialiste, precum şi prin repartizarea unor mijloace de transport şi utilaje din economia naţionala pe timpul acţiunilor de apărare civilă.  +  Articolul 53Pentru asigurarea cu bunuri materiale ce se produc centralizat pentru nevoi de apărare civilă, Ministerul Apărării Naţionale întocmeşte, în limita fondurilor aprobate de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, planuri de aprovizionare cu defalcare pe ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi le transmite acestora.Contractarea, aprovizionarea şi plata acestor bunuri se fac, în limita sumelor aprobate prin plan, de către ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare, beneficiare.  +  Articolul 54Recepţia calitativă a bunurilor cu specific militar se face la furnizor, de către organele de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 55Fondurile pentru întreţinerea şi funcţionarea bunurilor, a adaposturilor, a sistemului de alarmare, pentru cheltuielile necesare procesului de pregătire a formatiilor de apărare civilă, amenajării de poligoane şi sali de instruire, precum şi pentru asigurarea celorlalte măsuri de apărare civilă, se includ, după caz, în planurile financiare sau în bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor.  +  Articolul 56Materialele didactice necesare pregătirii pentru apărarea civilă - filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri şi alte materiale pentru propaganda - se realizează de către Ministerul Apărării Naţionale şi se difuzează, fără plata, unităţilor socialiste. Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, pot realiza, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, materiale didactice pentru instruire, corespunzător nevoilor şi specificului fiecăruia.Munitia pentru executarea tragerilor, precum şi materialele pentru marcarea focului, necesare pregătirii formatiilor de apărare civilă, se asigura de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 57Cheltuielile necesare pentru executarea de studii, cercetări şi experimentari de apărare civilă se asigura de către Ministerul Apărării Naţionale, precum şi de către celelalte ministere, organe centrale, organe locale şi unităţi socialiste, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, în limita fondurilor aprobate.  +  Articolul 58Depozitarea, întreţinerea, repararea, verificarea şi evidenta bunurilor pe care le au în administrare, precum şi întreţinerea şi asigurarea funcţionarii lucrărilor realizate prin planurile de investiţii, se executa de către ministere, celelalte organe centrale, organele locale şi unităţile socialiste, potrivit normelor tehnice elaborate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 59Mijloacele individuale destinate protecţiei cetăţenilor şi personalului muncitor se procura de către aceştia, la preţul cu amănuntul, mai puţin impozitul pe circulaţia mărfurilor. Plata mijloacelor individuale de protecţie se realizează în 12 rate lunare, beneficiarii fiind scutiţi de plată dobinzii stabilite de lege pentru creditele acordate populaţiei în vederea cumpărării de mărfuri cu plata în rate.Ministerele producătoare, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerul Apărării Naţionale, vor introduce în planurile proprii de investiţii şi producţie sarcini privind realizarea anuală a mijloacelor individuale de protecţie, în cantităţile stabilite prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială. Omologarea şi recepţia calitativă se asigura de către Ministerul Apărării Naţionale.Ministerul Comerţului Interior preia mijloacele individuale de protecţie de la întreprinderile producătoare şi le desface conform repartitiilor date de Ministerul Apărării Naţionale.Unităţile socialiste preiau de la unităţile comerciale, pe credit, pentru persoanele încadrate în munca, mijloacele individuale de protecţie, asigurind plata centralizata a ratelor lunare, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Comerţului Interior, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 60Fondurile fixe pentru apărarea civilă nu sînt supuse amortizărilor.  +  Articolul 61Ministerul Apărării Naţionale tine evidenta operativă a bunurilor din inzestrarea formatiilor de apărare civilă, precum şi a mijloacelor de protecţie individuală ale populaţiei şi controlează existenta, starea de întreţinere şi folosire a acestora.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 62Denumirea de apărare locală antiaeriana din legi, decrete, hotărîri ale Consiliului de Miniştri, precum şi din alte acte normative în vigoare, se înlocuieşte cu aceea de apărare civilă.  +  Articolul 63Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 64Decretul Consiliului de Stat nr. 544/1972 privind apărarea locală antiaeriana în Republica Socialistă România, devenit Legea nr. 13/1973, Decretul Consiliului de Stat nr. 270/1976, Decretul Consiliului de Stat nr. 356/1976, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 991/1959, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 41/1973, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga. ---------------------