LEGE nr. 466 din 12 noiembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 24 ianuarie 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere"2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane care se efectuează, integral sau parţial, pe drumurile publice din România de către operatorii de transport rutier autorizaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice."3. La articolul 1, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"a) spre şi/sau dinspre ţări care sunt părţi contractante la acord sau în tranzit prin aceste ţări, pentru întreaga deplasare, când astfel de operaţiuni se derulează cu vehicule înmatriculate în România sau în una dintre aceste ţări;"4. La articolul 2, literele e) şi f) se abrogă.5. La articolul 2, după litera f) se introduc literele g), h) şi i) cu următorul cuprins:"g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de mărfuri sau de persoane, având cel puţin patru roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, şi remorcile sau semiremorca sa, cu excepţia vehiculelor pe şine, a tractoarelor agricole şi forestiere şi a maşinilor pentru lucrări; h) punct de oprire convenabil - spaţiul special destinat utilizării de către conducătorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigurării siguranţei persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii, amplasat astfel încât să nu afecteze siguranţa circulaţiei rutiere; i) tahograf - echipamentul care se instalează la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, înregistrarea şi stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule şi a anumitor perioade de lucru ale conducătorilor auto care le conduc."6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică transporturilor efectuate cu: a) vehicule destinate transporturilor de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone; b) vehicule destinate transporturilor de călători, care, prin construcţie şi echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi sunt folosite în acest scop; c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al căror traseu nu depăşeşte 50 km; d) vehicule a căror viteză maximă admisă nu depăşeşte 30 km/oră; e) vehicule aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul de apărare naţională sau al autorităţilor judecătoreşti; f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protecţia împotriva inundaţiilor, pentru serviciile de gaze, apă şi electricitate, pentru controlul şi întreţinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice şi telegrafice, pentru transporturi poştale, pentru transmisiuni de radio şi televiziune sau pentru detectarea emiţătorilor şi receptorilor de radio sau televiziune; g) vehicule utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă; h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale; i) vehicule care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie; j) vehicule specializate pentru depanarea auto; k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice, reparării sau întreţinerii şi vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circulaţie pentru probe; l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz propriu; m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor; n) vehicule utilizate de către autorităţile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenţă altor operatori de transport rutier; o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul mărfurilor pe o rază de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al căror centru administrativ se află în interiorul acestei raze; p) vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populaţiei; q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la pieţe sau invers, precum şi de la pieţe sau de la ferme la abatoarele locale; r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spaţii de desfacere în pieţele locale, pentru operaţiunile de vânzare din uşă în uşă sau utilizate ca birouri mobile ale băncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de cărţi, casete sau discuri, pentru manifestări culturale ori expoziţii şi care sunt echipate special pentru astfel de scopuri; s) vehicule utilizate pentru cursuri de şcoală auto în vederea obţinerii permisului de conducere; t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole şi forestiere. (2) Cu condiţia ca siguranţa rutieră să nu fie afectată şi pentru a da conducătorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face excepţii de la prevederile prezentei ordonanţe atât cât este necesar pentru a asigura siguranţa persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii. Conducătorul auto va indica natura şi motivul nerespectării acestor prevederi, prin menţionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda derogări temporare pe o perioadă de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, pentru operaţiunile de transport derulate în situaţii excepţionale, dacă aceste derogări nu periclitează în mod grav siguranţa circulaţiei rutiere."7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Timpul de conducere al conducătorilor auto"8. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Pauze şi perioade de odihnă ale conducătorilor auto"9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Plăţile acordate conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, sunt interzise, cu excepţia cazurilor în care aceste plăţi nu sunt de natură să afecteze siguranţa rutieră. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."10. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Obligaţiile operatorilor de transport rutier şi ale conducătorilor auto"11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii de transport rutier au următoarele obligaţii: a) să monteze, prin agenţi economici autorizaţi, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; b) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului; c) să informeze conducătorii auto cu privire la reglementările naţionale relevante, regulamentele interne ale operatorului de transport rutier şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; d) să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile prezentei ordonanţe privind perioadele de conducere, de odihnă şi de repaus şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; e) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile prezentei ordonanţe privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; f) să ţină evidenţa foilor de înregistrare pentru fiecare conducător auto distinct, în ordine cronologică, pentru o perioadă de 2 ani."12. Literele a) şi c) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"a) să nu plece în cursă cu tahograful defect, nesigilat, fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau fără cartelă, după caz;............................................ c) să utilizeze corect tahografele, cartelele şi foile de înregistrare, completând pe foile de înregistrare menţiunile necesare;"13. Alineatele (1), (4) şi (6) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judeţene şi interjudeţene prin servicii regulate de călători sau pentru transporturi internaţionale prin servicii regulate de călători care au punctele terminus ale traseului la distanţa de 50 km în linie dreaptă de la frontiera României şi al căror traseu nu depăşeşte 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonanţe, operatorul de transport rutier va întocmi un orar şi un registru de sarcini.............................................. (4) Registrul de sarcini va fi semnat de către persoana desemnată să conducă efectiv şi nemijlocit operaţiunile de transport sau de către înlocuitorul acesteia............................................. (6) Registrul de sarcini va fi păstrat de către operatorul de transport rutier timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Operatorul de transport rutier va furniza conducătorilor auto un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Activitatea de control se realizează astfel: a) operatorii de transport rutier au obligaţia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puţin 20% din înregistrări, astfel încât săptămânal să fie controlaţi toţi conducătorii auto; b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au obligaţia de a verifica la sediul operatorilor de transport rutier, prin organele de control abilitate, cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanţe, astfel încât să fie controlată parţial activitatea tuturor conducătorilor auto; c) cel puţin 15% din totalul zilelor lucrate de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanţe, verificate anual, vor fi verificate în trafic şi cel puţin 25% din numărul acestora vor fi verificate la sediul operatorilor de transport rutier. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia să sprijine, prin structurile poliţiei rutiere şi prin Poliţia de Frontieră Română, după caz, acţiunile de control efectuate de organele abilitate aparţinând Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectării timpului de conducere de către conducătorii auto pe drumurile publice au dreptul să solicite deschiderea tahografului şi să verifice înregistrările din zilele anterioare în care s-a desfăşurat transportul. (2) Deschiderea tahografului va fi menţionată pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei şi a datelor de identificare referitoare la organul de control şi la instituţia căreia îi aparţine acesta. (3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul operatorilor de transport rutier, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistrărilor, au obligaţia să înscrie, după efectuarea verificărilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale."16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:Art. 15. - Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează ca atare următoarele fapte: a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenţi economici neautorizaţi ori a unor tahografe neverificate metrologic sau cu termenul de valabilitate a verificării metrologice depăşit; c) neasigurarea numărului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau a cartelei conducătorului auto; d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport rutier este obligat să îl efectueze cu privire la respectarea de către conducătorul auto a timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă; e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă şi de repaus; f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducătorului auto ori folosirea defectuoasă a acestora; g) necompletarea pe diagramă a datelor de identificare a conducătorilor auto şi a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital; h) acordarea de către operatorul de transport rutier a unor plăţi conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată; i) nerespectarea limitei de 50 km prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o); j) intervenţiile asupra tahografului de către alte persoane decât personalul agenţilor economici autorizaţi pentru montarea, repararea, etalonarea şi verificarea aparatelor de control; k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducătorilor auto; l) lipsa, la sediul operatorului de transport rutier, a foilor de înregistrare; m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de înregistrare pentru ultimii 2 ani; n) refuzul de a se supune efectuării controlului."17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează: a) cea de la lit. a), cu amendă de la 45.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier; b) cele de la lit. b) şi n), cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier; c) cele de la lit. c), g) şi h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier; d) cele de la lit. d) şi i), cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier; e) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier, şi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, până la îndeplinirea condiţiilor privind timpul de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, după caz, sau cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sancţionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe; f) cea de la lit. f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier; g) cele de la lit. j) şi k), cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz; h) cele de la lit. l) şi m), cu amendă de la 30.000.000 lei la 35.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier. (2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului. (3) În cazul în care contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-g), i) şi j) se repetă de două ori, se va aplica măsura suspendării pe o perioadă de 1-3 luni a licenţei de transport a operatorului în cauză. (4) În cazul în care contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-g), i) şi j) se repetă de mai mult de două ori, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va aplica măsura anulării licenţei de transport a operatorului în cauză."18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu ofiţeri şi subofiţeri de poliţie din cadrul serviciilor de circulaţie şi personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."20. După articolul 18 se introduce un articol nou, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) şi m) nu se aplică operatorilor de transport rutier străini."21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Regia Autonomă «Administraţia Naţională a Drumurilor din România»*), va lua măsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, să se prevadă pe marginea drumurilor respective spaţii speciale care să fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, atât de conducătorii auto, cât şi în cadrul operaţiunilor de control al respectării acestor prevederi."22. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, va fi instruit şi atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste instituţii."23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea următorului calendar: a) până la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjudeţean, vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfă, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone; b) până la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic judeţean, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfă, ale căror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone; c) până la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfă, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 3,5 tone."  +  Articolul II (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va întocmi şi va emite norme tehnice privind inspecţia tehnică a tahografelor şi va reactualiza normele privind activitatea de control al respectării Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale şi modul de aplicare a sancţiunilor pentru operatorii de transport străini. Normele se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora norme de autorizare a agenţilor economici care montează, verifică, etalonează şi întreţin tahografe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile lit. m) şi n) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.------------- Notă *) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost înfiinţată Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 466.-------