HOTĂRÎRE Nr. 256 din 28 mai 1994pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iunie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile hotărârii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristea  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind asigurarea activităţii metrologice în construcţii  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Asigurarea activităţii constituie metrologice în construcţii o componenta a sistemului calităţii şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 2Agenţii economici cu activitate în construcţii au obligaţia de a organiza şi conduce corespunzător activitatea metrologica în conformitate cu normele şi instrucţiunile de metrologie legală, precum şi cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 3Rolul activităţii metrologice consta în a tine sub control şi a asigura trasabilitatea mijloacelor de măsurare utilizate şi a măsurilor efectuate la etaloanele naţionale sau la cele internaţionale, contribuind la obţinerea calităţii produselor şi a serviciilor realizate.  +  Articolul 4Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa la aceasta.  +  Capitolul 2 Domeniul de aplicare  +  Articolul 5Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenţilor economici care utilizează mijloace de măsurare în executarea lucrărilor de construcţii de orice natură.  +  Articolul 6Prezentul regulament stabileşte principiile şi politica generală în conducerea (administrarea) activităţii metrologice în construcţii şi defineste principalele reguli de aplicare a acestora.  +  Capitolul 3 Conducerea activităţii metrologice în construcţii  +  Articolul 7Elementele constitutive ale activităţii metrologice pentru un agent economic cu activitate în construcţii sunt: - inventarierea principalelor categorii de operaţiuni de măsurare care intervin în executarea lucrărilor de construcţii; - analizarea necesităţilor şi alegerea mijloacelor de măsurare adecvate; - recepţia, păstrarea şi punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare; - etalonarea, verificarea, urmărirea comportării în timp şi intervenţii privind starea de funcţionalitate a mijloacelor de măsurare.  +  Articolul 8Principalele categorii de operaţiuni de măsurare, care intervin mai frecvent în executarea lucrărilor de construcţii, se referă la determinarea unor marimi cum sunt: - lungime; - arie; - volum; - masa; - timp; - unghiuri; - forta; - presiune; - densitate; - capacitate; - temperatura; - umiditate; - intensitate electrica; - rezistenta electrica; - tensiune electrica etc.  +  Articolul 9Inventarul operaţiunilor de măsurare aferent acestor marimi se efectuează pe fiecare obiect sau categorie de lucrări de construcţii, pe baza documentaţiei şi a procedurilor tehnice de execuţie.  +  Articolul 10Analiza necesităţii şi alegerea mijloacelor de măsurare reprezintă principala componenta constitutivă a conducerii activităţii metrologice la un agent economic cu activitate în construcţii. În alegerea unui mijloc de măsurare se recomanda luarea în considerare a următoarelor aspecte: - necesităţile de ordin tehnic referitoare la complexitatea obiectelor de construcţii; - concordanta nivelurilor de performanţă şi precizie a mijloacelor de măsurare cu exigenţele tehnologice ale execuţiei diferitelor categorii de lucrări; - modul de asigurare a mijloacelor de măsurare (prin cumpărare sau închiriere de la un laborator specializat şi acreditat) pentru efectuarea operaţiunilor de măsurare; - posibilităţile de asigurare în timp a necesarului de mijloace de măsurare; - asigurarea condiţiilor de păstrare şi menţinere a stării tehnice în concordanta cu cerinţele furnizorului de mijloace de măsurare specificate în caietul de sarcini.  +  Articolul 11Identificarea, recepţia, păstrarea şi punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare constituie principala preocupare a activităţii metrologice, care intervine imediat după primirea, la agentul economic, a unui mijloc de măsurare, şi consta în: - verificarea existenţei cărţii tehnice şi a instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere a mijlocului de măsurare; - verificarea conformitatii comenzii cu specificaţiile constructorului aparatelor de măsura; - introducerea în intervalul agentului economic; - etalonarea sau verificarea iniţială a mijloacelor de măsurare sau recunoaşterea verificării iniţiale executate de un laborator autorizat şi acreditat de Biroul Roman de Metrologie Legală, înainte de punerea în serviciu; - marcarea mijloacelor de măsurare, în ce priveşte data efectuării etalonarii sau verificării iniţiale, precum şi data expirării valabilităţii acestora.  +  Articolul 12Operaţiunile de etalonare şi de verificare a mijloacelor de măsurare au la baza compararea cu un etalon, având ca scop: a) în cazul inspectarii prescripţiilor tehnice ale mijloacelor de măsurare: - controlul performantelor şi determinarea clasei de precizie; - stabilirea periodicitatii etalonarii/verificării; - autorizarea de punere în serviciu; b) în caz de neconformitate: - ajustarea; - repararea; - casarea.  +  Articolul 13Operaţiunile de etalonare şi de verificare se efectuează numai în laboratoare de metrologie specializate şi acreditate, pe baza unor prescripţii speciale emise de autoritatea metrologica naţionala, iar intervenţiile prin ajustare şi reparare se fac numai de către ateliere autorizate, operaţiuni trebuind să fie urmate de o noua verificare şi/sau etalonare.  +  Articolul 14Organizarea activităţii metrologice la un agent economic cu activitate în construcţii trebuie să aibă, ca prim obiectiv, asigurarea independentei necesare, astfel încât activităţile desfăşurate în acest domeniu şi personalul implicat în efectuarea acestor activităţi să asigure obiectivitatea asupra rezultatelor obţinute.  +  Articolul 15Organizarea activităţii metrologice la un agent economic cu activitate în construcţii cuprinde dispoziţii şi măsuri referitoare la: - recepţia, păstrarea şi punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare; - personalul implicat în activitatea metrologica.  +  Articolul 16Recepţia, păstrarea, evidenta şi supravegherea mijloacelor de măsurare cuprind dispoziţii de ordin administrativ privind următoarele operaţiuni: identificare, inventariere, înregistrare, marcare, întreţinere, depozitare, mişcare, transport etc., operaţiuni care se efectuează pe bază de proceduri şi/sau instrucţiuni interne elaborate în conformitate cu reglementările metrologice generale, cu prevederile din cartea tehnica a fiecărui mijloc de măsurare, cît şi cu documentele corespunzătoare din sistemul de conducere şi asigurare a calităţii adoptat de agentul economic. Toate aceste operaţiuni sunt consemnate în documente, care trebuie ţinute la zi şi păstrate de către agentul economic. Se interzice punerea în serviciu şi utilizarea mijloacelor de măsurare înregistrate necorespunzător şi nemarcate. Mijloacele de măsurare trebuie păstrate conform prescripţiilor din cartea tehnica data de fabricant.  +  Articolul 17Personalul implicat în activitatea metrologica şi în manevrarea mijloacelor de măsurare trebuie să posede cunoştinţele şi instruirea necesare efectuării operaţiunilor respective şi sa cunoască obligaţiile şi răspunderile ce-i revin din reglementările în vigoare. În cazurile specificate de legislaţia în vigoare, personalul responsabil cu activitatea metrologica trebuie să posede autorizaţia necesară.  +  Articolul 18Evaluarea activităţii metrologice a unui agent economic cuprinde analiza şi verificarea eficacitatii acestei activităţi, printr-o examinare metodica, în raport cu obiectivele fixate în manualul de asigurare a calităţii şi sa determine eventualele corective ce trebuie întreprinse. Aceasta evaluare se face prin procedeul auditului, aplicat în cadrul sistemului de conducere şi asigurare a calităţii (management) implementat la agentul economic.  +  Capitolul 4 Obligaţii privind activitatea metrologica  +  Articolul 19Responsabilul cu metrologia al agentului economic are următoarele obligaţii principale: a) inventarierea tuturor categoriilor de operaţiuni de măsurare necesare, conform art. 8 din prezentul regulament; b) stabilirea tipurilor de mijloace de măsurare necesare şi a clasei de precizie aferente, pentru efectuarea operaţiunilor de măsurare, conform lit. a), şi determinarea necesarului de procurat prin cumpărare sau închirierea, conform art. 10 din prezentul regulament; c) recepţia, păstrarea şi punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare conform art. 11 din prezentul regulament; elaborarea procedurilor şi/sau instrucţiunilor interne privind utilizarea mijloacelor de măsurare din unitate; d) efectuarea periodică a operaţiunilor de etalonare şi verificare a mijloacelor de măsurare, evidentiate prin marcarea lor în ce priveşte data efectuării sau data expirării valabilităţii acestora, prin laboratoare specializate şi acreditate, a operaţiunilor de ajustare şi reparare, prin ateliere autorizate, conform legislaţiei metrologice în vigoare; e) asigurarea evidentei supravegherii şi păstrării mijloacelor de măsurare, conform prevederilor art. 16 din prezentul regulament; f) ţinerea la zi a evidentei instruirii şi autorizării personalului implicat în activitatea metrologica şi participarea la instruirea personalului care manevreaza mijloacele de măsurare; g) participarea la evaluarea activităţii metrologice prin audit conform art. 18 din prezentul regulament; h) participarea la activităţile de control şi verificare din cadrul programului de asigurare a calităţii a agentului economic, care implica operaţiuni cu mijloace de măsurare; i) elaborarea instrucţiunilor interne privind evidenta, supravegherea şi păstrarea mijloacelor de măsurare din dotarea agentului economic conform art. 16 din prezentul regulament; j) aplicarea şi respectarea în activitatea metrologica a reglementărilor din domeniul calităţii.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 20Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament se efectuează, potrivit legii, de către Biroul de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit, de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi de către alte persoane cu atribuţii de control.  +  Articolul 21Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după sine sancţiuni disciplinare, materiale, civile şi penale, după caz, conform legii.  +  Articolul 22Prevederile regulamentului nu sunt limitative, agenţii economici putind adopta orice măsură organizatorică şi de funcţionare în cazuri deosebite, dar care să nu contravina scopului desfăşurării normale a activităţii metrologice.  +  Anexa la regulament Termenii utilizaţi 1. Activitatea metrologica = activitatea care are ca obiectiv fundamental asigurarea uniformitatii şi corectitudinii masurarilor, acestea realizindu-se printr-un sistem de structuri tehnice, ştiinţifice şi administrative, care funcţionează conform unor reglementări tehnice şi juridice. 2. Mijloc de măsurare = aparat, sistem, dispozitiv sau ansamblu de instrumente, destinate să efectueze singure sau împreună cu alte echipamente operaţiuni de măsurare, în vederea determinării valorii unor marimi. 3. Operaţiune de măsurare = măsurare: ansamblu de operaţiuni având ca scop determinarea valorii unei marimi. 4. Operaţiune de etalonare - etalonare: ansamblu de operaţiuni care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare sau valorile reprezentate de o măsura materializata şi valorile corespunzătoare ale unei marimi măsurate, determinate cu un etalon de referinţa. 5. Procedura tehnica de execuţie = procedura: metoda (mod) specificată de îndeplinire a unei activităţi; procedura/instrucţiune tehnica de proces sau de execuţie, reprezentind documentul care descrie activităţile necesare pentru executarea diverselor lucrări şi operaţiuni din cadrul procesului de producţie (conceptie, fabricaţie sau execuţie, utilizare etc.), inclusiv responsabilităţile şi controalele aferente. 6. Exigenta tehnologică - cerinţa referitoare la condiţii sau necesitaţi tehnologice (de execuţie). 7. Verificarea conformitatii - confirmarea, în urma unei examinari sistematice şi a unei eventuale probe, ca un produs (proces, serviciu, lucrare) satisface exigenţele specificate. 8. Ajustarea mijloacelor (aparatelor) de măsura = operaţiune destinată sa aducă un aparat de măsura la o funcţionare şi justete convenabile pentru utilizarea prevăzută. 9. Marcare - marca metrologica de verificare: este semnul distinctiv aplicat pe mijloacele de măsurare declarate admise după verificarea/etalonarea metrologica, care atesta ca acestea sunt mijloace de măsurare legale (în cazul celor supuse obligatoriu controlului metrologic al statului) sau care atesta ca acestea se încadrează în prevederile tehnice de metrologie sau ale unor normative specificate (în cazul celor care nu sunt supuse controlului metrologic al statului. 10. Sistem de conducere şi asigurare a calităţii = componenta principala a sistemului calităţii în acest domeniu, care determina şi traduce în fapt politica şi strategia calităţii, destinate sa prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute, în condiţii rationale de cost şi termene. 11. Auditul calităţii - examinarea sistematica şi independenta, întreprinsă pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele referitoare la calitate satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt aplicate în mod eficient şi sunt apte sa atinga obiectivele stabilite. -----------