LEGE nr. 469 din 12 noiembrie 2003privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 19 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte reglementări în domeniul producerii şi valorificării legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră, denumite în continuare produse de seră.  +  Articolul 2Dezvoltarea durabilă a producţiei de legume, flori şi plante ornamentale de seră are în vedere funcţiile economice şi de protecţie a mediului, precum şi corelarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 3Producerea şi valorificarea produselor de seră au în vedere următoarele obiective: a) dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole; b) ameliorarea condiţiilor de producţie şi creşterea profitului producătorilor agricoli; c) diversificarea producţiei, cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea exigenţelor consumatorilor; d) întărirea organizatorică a pieţelor produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori şi comercianţi; e) elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul producerii şi valorificării produselor de seră, în colaborare cu organizaţiile profesionale, interprofesionale şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 4Organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care asigură reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul produselor de seră, este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 5 (1) În sensul prezentei legi, sera reprezintă o construcţie cu acoperişul din materiale transparente, în care se creează un climat artificial, corespunzător nivelului optim de creştere şi dezvoltare a plantelor pe întreaga perioadă de vegetaţie a acestora. (2) Anul de producţie în sere cuprinde ciclurile de producţie. (3) Anul de producţie, durata ciclului de producţie şi criteriile de clasificare a serelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul II Producţia de legume, flori şi plante ornamentale de seră  +  Articolul 6 (1) În sere se cultivă specii de legume, flori şi plante ornamentale, precum şi specii pentru producerea de seminţe şi material săditor. (2) În sere se admite folosirea în cultură a următoarelor categorii biologice de seminţe şi material săditor: a) prebază; b) bază; c) certificată; d) comercială; e) hibridă. (3) Prin seminţe şi material săditor se înţelege seminţe, plante întregi - răsaduri - sau părţi din plante de legume, flori şi plante ornamentale, destinate înfiinţării culturilor comerciale. (4) Atestarea calităţii şi termenii de valabilitate a seminţelor şi a materialului săditor se realizează pe baza documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Legumele de seră au următoarele destinaţii: a) consum în stare proaspătă; b) prelucrare industrială.  +  Articolul 8 (1) Terenul de sub sere are categoria de folosinţă arabil irigat. (2) Fac parte din categoria de folosinţă arabil şi suprafeţele ocupate în sere cu culturi hidroponice, aeroponice, parapete pentru răsaduri şi plante ornamentale, soluri minerale, biloane şi cotloane de cultură.  +  Articolul 9Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează normele metodologice de realizare şi evidenţă a Cadastrului agricol pentru sere, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 10 (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, vor declara suprafeţele de seră cultivate cu legume, flori şi plante ornamentale la începutul fiecărui ciclu de producţie. (2) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul III Condiţiile de securitate şi calitate pentru produsele de seră  +  Articolul 11 (1) Produsele de seră destinate consumului uman, în stare proaspătă sau pentru procesare, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate. (2) Producătorii şi comercianţii au obligaţia de a respecta prevederile standardelor de calitate pentru produsele de seră proaspete, destinate consumului, pe întreaga filieră de produs. (3) Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate următoarele: a) produsele de seră livrate sau comercializate de către producători la centrele de colectare sau la staţiile de pregătire, ambalare, marcare a produselor de seră, pentru comercializare în stare proaspătă; b) produsele de seră expediate către fabricile de prelucrare industrială a legumelor de seră; c) produsele destinate consumului propriu.  +  Articolul 12 (1) Legumele de seră în stare proaspătă, destinate comercializării pentru consum uman, se supun analizelor privind conţinutul de reziduuri de pesticide, azotaţi, arseniu, metale grele şi alte substanţe prevăzute de actele normative în vigoare. (2) Determinarea conţinutului de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie pentru producătorii de produse de seră şi se efectuează de laboratoare acreditate. (3) Eşantionarea şi procedurile de determinare a reziduurilor de pesticide şi a contaminanţilor la legumele de seră se efectuează de laboratoarele acreditate, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Se interzice livrarea sau comercializarea, în stare proaspătă ori procesată, a legumelor de seră care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi metale grele, azotaţi sau alte substanţe, care depăşesc nivelurile maxime admise, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Agenţii economici pot înfiinţa laboratoare pentru certificarea conformităţii produselor de seră, cu condiţia acreditării acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Legumele de seră destinate consumului uman în stare proaspătă circulă pe filiera de produs însoţite de certificat de conformitate. (2) Legumele de seră destinate prelucrării industriale vor fi însoţite de certificat de destinaţie industrială. (3) Modelul şi modul de utilizare pentru certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 16 (1) Stabilirea conformităţii calităţii produselor de seră, pe filiera de produs, se realizează de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu structuri în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi amenajare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate. (2) Atribuţiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele: a) verifică aplicarea tehnologiilor de cultură; b) efectuează la producătorii agricoli şi în pieţele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea produselor de seră, potrivit standardelor de calitate în vigoare; c) verifică conformitatea produselor de seră cu standardele de calitate, pe filiera de produs; d) controlează loturile de legume de seră, în stare proaspătă sau prelucrate industrial, destinate exportului ori provenite din import, privind condiţiile de securitate şi calitate a acestora; e) verifică certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială ale legumelor de seră; f) constată săvârşirea contravenţiilor şi aplică sancţiunile prevăzute de prezente lege.  +  Capitolul IV Mecanismele tehnice şi economice de piaţă  +  Articolul 17 (1) Pentru piaţa produselor de seră se aplică instrumente şi mecanisme de reglementare prevăzute de actele normative în vigoare. (2) Măsurile au drept scop: a) valorificarea întregii cantităţi de produse; b) asigurarea continuităţii aprovizionării pieţelor cu legume, flori şi plante ornamentale; c) asigurarea protecţiei produselor de seră autohtone.  +  Articolul 18 (1) Se asigură sprijin financiar producătorilor agricoli care deţin sau administrează suprafeţele de seră cultivate cu legume, flori şi plante ornamentale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Modul de acordare a fondurilor şi sursele de finanţare se vor aproba anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 19Agenţii economici care deţin suprafeţe cu sere se acreditează în calitate de consumatori eligibili de gaze naturale sau derivaţi din produse petroliere, pe perioada anului de producţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 20Produsele de seră şi cantităţile destinate comercializării, pentru care producătorii agricoli beneficiază de susţinere financiară de la bugetul de stat, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 21Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.  +  Articolul 22Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi ale art. 11 alin. (1) şi (2) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 12 se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 13 se sancţionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu confiscarea produselor.  +  Articolul 23Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se fac de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 24Contravenţiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 25Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului asigură aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră, prin colaborarea cu organizaţii interprofesionale, urmărind: a) aplicarea cercetării şi finalizarea ei practică; b) asigurarea condiţiilor de studiu, experimentări şi expertize; c) răspândirea cunoştinţelor prin demonstraţii, consultaţii, formare profesională şi informaţii de specialitate; d) sprijinirea iniţiativei locale; e) adoptarea unui cadru legislativ armonizat cu cel din Uniunea Europeană; f) organizarea şi dezvoltarea producţiei.  +  Articolul 26Condiţiile de producere şi valorificare a produselor de seră, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 27Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 469.────────────