LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, adoptată în temeiul art. 1 lit. K) pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 378/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera c) se introduc literele c^1)-c^3) cu următorul cuprins:"c^1) prin cercetări arheologice sistematice se înţeleg cercetările de întindere şi durată executate conform unui proiect de cercetare multianual;c^2) prin cercetări arheologice de salvare se înţeleg cercetările arheologice întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, precum şi cele care sunt determinate de lucrările de restaurare parţială sau totală a monumentelor istorice, desfăşurate potrivit legislaţiei în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice;c^3) prin cercetări arheologice preventive se înţeleg cercetările arheologice care sunt determinate de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcţia de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi alte lucrări care afectează suprafaţa solului în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului;"2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Cercetările arheologice preventive şi de salvare sunt parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local."3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:"(3^1) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie.(3^2) Prin derogare de la prevederile alin. (3^1), în cazul cercetărilor arheologice preventive necesitate de construcţia de locuinţe private, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de serviciile desconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu obligaţia acestora de a înştiinţa direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor."4. La articolul 5, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Cercetările arheologice se efectuează numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Culturii şi Cultelor şi în conformitate cu aceasta, în condiţiile prezentei ordonanţe."5. La articolul 5, după alineatul (6) se introduc alineatele (6^1)-(6^3) cu următorul cuprins:"(6^1) Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului respectiv, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.(6^2) Prevederile alin. (6^1) nu se aplică unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază.(6^3) În vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi înscris în Registrul arheologilor, acesta are obligaţia ca, înainte de a obţine autorizaţia prevăzută la alin. (6^1), să obţină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii şi Cultelor."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c^3), persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, precum şi ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia să finanţeze: a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investiţiei şi prin proiectul tehnic, a măsurilor ce urmează să fie detaliate şi a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventivă sau de salvare, după caz, şi protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri; b) activitatea de supraveghere arheologică, pe întreaga durată a lucrărilor, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare; c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice."7. La articolul 10, literele d), j) şi k) vor avea următorul cuprins:"d) eliberează autorizaţia de săpătură arheologică, prin direcţia sa de specialitate, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie;............................................................... j) asigură editarea şi publicarea anuală de către Comisia Naţională de Arheologie a Cronicii cercetărilor arheologice, precum şi a altor publicaţii de specialitate; k) organizează şi finanţează anual sesiunea naţională de rapoarte arheologice."8. La articolul 10, după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:"f^1) elaborează metodologia de planificare, executare şi control privind săpăturile preventive şi de salvare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;"9. La articolul 11, litera d) va avea următorul cuprins:"d) emit Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazul cercetărilor arheologice preventive necesitate de construcţia de locuinţe private, conform prevederilor prezentei ordonanţe;"10. La articolul 11, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) anunţă poliţia şi jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, aşa cum este ea definită în prezenta ordonanţă, în vederea organizării pazei şi/sau a supravegherii zonei respective."11. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Comisia Naţională de Arheologie are 21 de membri şi funcţionează în conformitate cu regulamentul său de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."12. La articolul 14, literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:"b) avizează planul anual al cercetărilor arheologice din România;................................................................. e) analizează solicitările cu privire la eliberarea autorizaţiilor de săpături arheologice, indiferent de sursa lor de finanţare;"13. La articolul 15, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"a) zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat, zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi necercetat, precum şi zonele al căror potenţial arheologic devine cunoscut întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive sau de salvare;"14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Înscrierea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor arheologice în Repertoriul arheologic naţional se face în două grupe, A şi B, corespunzător grupei în care acestea au fost clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice."15. La articolul 17, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:"d) finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenurilor pe care se efectuează lucrări publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; e) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;"16. La articolul 17, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţii în scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive şi de salvare, potrivit legii;"17. La articolul 18, litera b) va avea următorul cuprins:"b) eliberează autorizaţia de construire sau de desfiinţare, numai pe baza şi în conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum şi pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;"18. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"Infracţiuni şi contravenţii"19. După articolul 23 se introduc articolele 23^1-23^3 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, înaintea obţinerii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, se consideră distrugere a monumentelor istorice şi se pedepseşte potrivit prevederilor legii penale.Art. 23^2. - (1) Accesul cu detectoare de metale şi utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, fără autorizarea prealabilă prevăzută la art. 5 alin. (7), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi confiscarea detectoarelor. (2) Tentativa se pedepseşte.Art. 23^3. - (1) Comercializarea detectoarelor de metale fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (6^1) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi confiscarea detectoarelor. (2) Tentativa se pedepseşte."20. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) desfăşurarea, fără autorizaţia emisă în condiţiile prezentei ordonanţe, de cercetări arheologice, precum şi a oricăror alte activităţi care afectează integritatea sau pun în pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei; b) neanunţarea descoperirilor arheologice prevăzute la art. 4 alin. (2) de către titularul autorizaţiei de cercetare, cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) neanunţarea, în termenul stabilit de prezenta ordonanţă, a descoperirilor de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice întâmplătoare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 500.000.000 lei şi confiscarea bunurilor descoperite; neanunţarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire sau de desfiinţare constituie circumstanţă agravantă; d) încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) şi b), cu amendă de la 250.000.000 lei la 750.000.000 lei; e) nerespectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau emiterea autorizării de construire în absenţa acestui aviz pentru lucrările de construire sau de desfiinţare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei; f) neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 11 lit. a) şi c), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei; g) deţinerea de detectoare de metale fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (6^1), cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei şi confiscarea detectoarelor; h) deţinerea de detectoare de metale fără avizul prevăzut la art. 5 alin. (6^3), cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei şi confiscarea detectoarelor; i) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului."21. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), b) şi i) se constată, iar sancţiunea se aplică de către specialiştii direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, de către primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, sau de preşedintele consiliului judeţean, precum şi de către împuterniciţii acestora."22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Contravenţiilor prevăzute la art. 24 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29."  +  Articolul II (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor emite, în comun, norme tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi ministrul culturii şi cultelor va aproba prin ordin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Arheologie.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 378/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 462.----------