LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 30 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"d) punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural şi ornamental adecvat, a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţilor;"2. La alineatul (2) al articolului 5, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) al economiei de piaţă şi eficienţei economice."3. Alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.4. Titlul secţiunii 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1Gestionarea şi administrarea serviciilor de iluminat public"5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Gestionarea şi administrarea serviciilor de iluminat public se organizează la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciul prestat comunităţii şi va ţine seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnice existente, precum şi de posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora."6. Alineatele (1), (2) şi (5) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Gestiunea serviciilor de iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directă; b) gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.................................................... (5) Indiferent de forma de gestiune a serviciilor de iluminat public adoptată, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă."7. Alineatele (6), (8) şi (9) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"(6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul serviciilor de iluminat public care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se derulează în baza unor contracte de delegare a gestiunii sau de concesionare a serviciului de iluminat public legal încheiate; excepţia prevăzută la acest alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului, fără posibilitatea de prelungire a acestuia................................................................. (8) Operatorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au încheiate contracte de concesiune vor depune documentaţia pentru licenţiere/autorizare, urmând a se încheia act adiţional la contractul de concesiune; acest act adiţional va cuprinde obligaţiile ce revin operatorilor în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe. Operatorii care au primit delegarea serviciului au dreptul de servitute legală pentru toate instalaţiile şi echipamentele cu care se prestează serviciile de iluminat public. (9) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parţial, activităţile de operare propriu-zisă - gestiune, administrare, exploatare, întreţinere -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public."8. Litera d) a alineatului (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"d) venituri cu destinaţie specială constituite pe baza unor taxe speciale instituite în urma consultării publice, în condiţiile legii;"9. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Operatorul prestator de servicii de iluminat public poate fi: a) compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local, serviciu public cu personalitate juridică şi buget propriu, organizat în subordinea consiliilor locale, având ca sarcină coordonarea activităţii de iluminat public desfăşurate de o societate comercială cu capital public, privat sau mixt, autorizat conform prevederilor prezentei ordonanţe să gestioneze, să administreze şi să exploateze în vederea asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi/sau rurale unul sau mai multe sisteme de iluminat public; b) serviciul public cu personalitate juridică şi buget propriu organizat în subordinea consiliilor locale."10. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) ANRSC are în principal sarcina de a monitoriza şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, a contractului-cadru de organizare şi funcţionare, a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului şi la respectarea legii concurenţei."11. Litera d) a articolului 24 va avea următorul cuprins:"d) să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciilor de iluminat public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanţarea unor investiţii în infrastructura serviciului de iluminat public;"12. Litera f) a articolului 25 se abrogă.13. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Beneficiarii persoane fizice şi/sau juridice au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciilor de iluminat public, aprobat în condiţiile legii."14. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VTarife şi taxe"15. Litera c) a alineatului (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii, dacă, timp de 6 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 475.----------