DECRET nr. 335 din 30 august 1978pentru aducerea la îndeplinire a unor prevederi din Legea nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 2 septembrie 1978  În temeiul art. 21, 26 şi 34 din Legea nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă nomenclatorul specialiştilor care se pregătesc prin şcoli de maiştri şi durata studiilor la învăţămîntul de zi şi seral, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formele de sprijin de care beneficiază elevii şcolilor de maiştri, pe timpul studiilor, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Formatia de lucru condusă de un maistru pe schimb se constituie, de regula, cu cel puţin 10 muncitori. Limitele privind numărul de muncitori din aceste formaţii, în medie pe ramuri de activitate productiva, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3. (2) Formatiile efective de lucru, conduse de un maistru pe schimb, se stabilesc de organele de conducere colectivă ale unităţilor economice, cu respectarea normativelor unificate pe ramuri, subramuri sau activităţi, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor legii. Prin normativele unificate se stabilesc numărul de muncitori diferenţiat după gradul de inzestrare tehnica a locului de muncă, suprafaţa deservita ori alţi factori specifici unor tehnologii sau ramuri de producţie, precum şi unu sau doi parametri care caracterizează zona de activitate sau capacitatea de producţie a instalaţiilor, agregatelor sau utilajelor deservite de formatie. (3) În cazul activităţilor la care numărul de muncitori este determinat de posturi fixe, stabilite prin normele de funcţionare a unor instalaţii sau procese tehnologice de mare complexitate care necesita asistenţa tehnica şi operativă a unui maistru pe schimb, ministerele, celelalte organe centrale şi locale vor putea aproba constituirea unor formaţii de lucru sub 10 muncitori, cu avizul Ministerului Muncii şi acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în cadrul limitelor medii pe ramuri prevăzute în anexa nr. 3. (4) Formatia de lucru condusă de maistru îşi poate desfăşura activitatea cu un număr mai mic de muncitori decît cel prevăzut în normativ, cu respectarea limitelor medii pe ramuri, în cazul în care, prin aplicarea unor măsuri tehnice şi organizatorice, utilizarea mai buna a personalului din formatie, se asigura îndeplinirea sarcinilor de producţie şi creşterea productivitatii muncii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1 NOMENCLATORULspecialitatilor care se pregătesc prin şcoli de maiştri
         
        Durata de scolarizare  - curs de zi -  in ani
    1.Maistru miner1
    2.Maistru electromecanic de mina1
    3.Maistru la prepararea carbunilor si minereurilor1
    4.Maistru sondor1
    5.Maistru la extractia, transportul si tratarea titeiului si gazelor1
    6.Maistru la prelucrarea titeiului si petrochimie1
    7.Maistru furnalist1
    8.Maistru laminator1
    9.Maistru otelar1
    10.Maistru la fabricarea electrozilor1
    11.Maistru pentru tehnologia chimica organica1
    12.Maistru pentru tehnologia chimica anorganica1
    13.Maistru la producerea metalelor neferoase1
    14.Maistru in industria celulozei, hirtiei si fibrelor artificiale1
    15.Maistru la prelucrarea materialelor plastice si cauciucului1
    16.Maistru la fabricarea cocsului si chimizarea gazului de cocs1
    17.Maistru pirotehnist1
    18.Maistru la fabricarea produselor refractare si abrazive1
    19.Maistru ceramist (ceramica fina, bruta)1
    20.Maistru la fabricarea liantilor si produselor din azbociment1
    21.Maistru la fabricarea materialelor de izolatii in constructii1
    22.Maistru la producerea prefabricatelor pentru constructii1
    23.Maistru la exploatari si transporturi forestiere1
    24.Maistru la fabricarea placajului, panelului si furnirului1
    25.Maistru timplar mobila si binale1
    26.Maistru la fabricarea cherestelei1
    27.Maistru la fabricarea placilor aglomerate din lemn si a placilor fibrolemnoase1
    28.Maistru termoenergetic1
    29.Maistru hidroenergetic1
    30.Maistru electrician centrale, statii si retele electrice
    31.Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari
    32.Maistru montare si reparatii masini si aparate electrice
    33.Maistru electronist
    34.Maistru constructii structuri aeronave
    35.Maistru sculer-matriter
    36.Maistru constructii navale
    37.Maistru cazangerie, constructii metalice si sudura1
    38.Maistru la prelucrarea metalelor prin aschiere1
    39.Maistru turnator1
    40.Maistru modelor pentru turnatorie1
    41.Maistru forjor-tratamentist1
    42.Maistru protectii anticorosive1
    43.Maistru mecanic1
    44.Maistru sticlar1
    45.Maistru filator1
    46.Maistru finisor produse textile1
    47.Maistru tricoter1
    48.Maistru tesator1
    49.Maistru croitor (confectii imbracaminte)1
    50.Maistru cizmar (confectii incaltaminte)1
    51.Maistru marochiner1
    52.Maistru tabacar1
    53.Maistru pentru industrii alimentare extractive1
    54.Maistru pentru industrii alimentare fermentative1
    55.Maistru pentru produse fainoase si panificatie1
    56.Maistru la industrializarea laptelui1
    57.Maistru la industrializarea carnii, legumelor si fructelor1
    58.Maistru morar1
    59.Maistru poligraf1
    60.Maistru pentru structuri in constructii1
    61.Maistru finisor in constructii1
    62.Maistru mecanic pentru utilaje de constructii si terasamente1
    63.Maistru pentru instalatii tehnico-sanitare1
    64.Maistru pentru instalatii electrice in constructii1
    65.Maistru timplar pentru constructii1
    66.Maistru pentru constructia cuptoarelor industriale1
    67.Maistru mecanic agricol1
    68.Maistru constructii hidrotehnice
    69.Maistru la constructii de cai ferate, drumuri si poduri
    70.Maistru electromecanic locomotive si vagoane
  -------------------NOTĂ:Durata de şcolarizare pentru toate categoriile de maiştri la cursuri serale este de 2 ani.Pentru specialitatile "maistru electromecanic aparate de măsura şi automatizări", "maistru mecanic", "maistru laminator" şi "maistru filator" se va asigura elevilor cunoaşterea maşinilor şi instalaţiilor specifice sectorului de activitate pentru care se pregătesc.
   +  Anexa 2 FORMELE DE SPRIJINde care beneficiază elevii din şcolile de maiştri, învăţămînt de zi şi seral 1. Personalului muncitor recomandat de întreprinderi pentru a urma cursurile şcolilor de maiştri i se asigura pe perioada examenului de admitere o indemnizaţie egala cu retributia tarifara de încadrare de la locul permanent de muncă, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate. În cazul cînd examenul de admitere se tine în alta localitate decît aceea de domiciliu, acesta beneficiază potrivit legii, de drepturile legale de deplasare.2. Elevii din învăţămîntul de zi al şcolilor de maiştri beneficiază pe timpul studiilor de: a) masa de cantina, contra cost; b) cazarea gratuita în internate, pentru elevii care au domiciliul în alta localitate decît aceea unde funcţionează şcoala; cheltuielile de cazare se suporta de şcoala; c) costul integral al transportului, pe ruta cea mai scurta, cu trenul de persoane sau nave fluviale ori maritime, clasa a II-a, fie cu autobuzele întreprinderilor de transport auto, astfel:- la trimitere de la unitate la şcoala şi la întoarcere la unitate după examenul de absolvire, în cazul cînd sînt trimişi sa frecventeze şcoala în alta localitate decît unitatea de producţie; cheltuielile de transport se suporta de unitate;- în vacanta, dus şi întors, numai pentru elevii şcolilor de maiştri cu durata de un an şi jumătate, de la şcoala la localitatea de domiciliu; cheltuielile de transport se suporta de şcoala; în anul în care beneficiază de vacanta nu li se acordă concediu de odihnă; d) o indemnizaţie lunară egala cu retributia tarifara de încadrare pe care au avut-o la data trimiterii la şcoala, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, beneficiază de majorările generale ale retributiei tarifare aplicate în ramura respectiva în timpul şcolarizării. Plata integrală a acestei indemnizaţii se face numai cu condiţia promovării semestrelor şcolare; în caz contrar, se vor aplica prevederile Legii nr. 57/1974, privind diminuarea retributiei pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii.3. Elevii din învăţămîntul seral al şcolilor de maiştri beneficiază pe timpul studiilor de: a) programare în schimburile de producţie care să le permită frecventarea regulată a cursurilor; b) masa la cantina, contra cost; c) concediu de studii de 30 de zile calendaristice, la cerere, o singură dată, în afară concediului de odihnă, pentru elaborarea şi susţinerea lucrării de diploma la examenul de absolvire. Pe durata acestui concediu elevii vor primi o indemnizaţie egala cu retributia tarifara de încadrare, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate; d) o indemnizaţie lunară, pe timpul practicii de maistru, prevăzută în planul de învăţămînt, egala cu retributia tarifara de încadrare la data trimiterii la practica, precum şi sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, plătită de întreprinderile la care sînt încadraţi.4. Elevii din învăţămîntul seral al şcolilor de maiştri, care urmează şcoala în alta localitate decît aceea a unităţii de producţie în condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 6/1977, beneficiază, pe lîngă formele de sprijin menţionate la pct. 3 de mai sus, şi de: a) cazarea gratuita în internate pentru elevii care au domiciliul în alta localitate decît aceea unde funcţionează şcoala; cheltuielile de cazare se suporta de şcoala; b) costul integral al transportului, pe ruta cea mai scurta, cu trenul de persoane sau nave fluviale ori maritime, clasa a II-a, fie cu autobuzele întreprinderilor de transporturi auto, la trimitere la unitatea unde au fost detasati şi la întoarcere, după examenul de absolvire, la unitatea unde sînt încadraţi; cheltuielile de transport se suporta de întreprinderile la care sînt încadraţi.5. Pe timpul practicii în producţie, elevii din şcolile de maiştri beneficiază, la locul de muncă, de echipament de protecţie, precum şi de materiale igienico-sanitare, în condiţiile în care acestea se acordă persoanelor încadrate în munca.6. Prevederile prezentei anexe se aplică de la data intrării în vigoare a Legii nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie.  +  Anexa 3 LIMITELEprivind numărul de muncitori - în medie pe ramuri de activitate productiva - în care trebuie să se încadreze normativele privind constituirea formatiilor de lucru conduse de maiştri pe schimb
         
    Nr. crt.Denumirea ramurilor si activitatilorNumarul minim de muncitori  - in medie pe ramura -
    1.Constructii de masini si prelucrarea metalelor35
    2.Industria chimica20
    3.Metalurgie, materiale refractare, produse abrazive, carbunoase, cocsochimice20
    4.Mine, petrol, geologie20
    5.Energie electrica si termica12
    6.Economia forestiera si industria materialelor de constructii25
    7.Industria usoara40
    8.Industria alimentara25
    9.Constructii montaj30
    10.Transporturi si telecomunicatii30
    11.Agricultura si gospodaria apelor20
    12.Comert30
    13.Turism35
    14.Gospodaria comunala si locativa35
    15.Cinematografie si radioteleviziune20
    16.Industria poligrafica40
    17.Cooperatia mestesugareasca30
    18.Alte activitati productive din arta, cultura, invatamint, sanatate, aprovizionare tehnico-materiala, monetarie, imprimerie, industrie locala, cercetare stiintifica20
  -----------------