DECRET nr. 55 din 30 mai 1975pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 52 din 31 mai 1975    EXPUNERE DE MOTIVEPrin Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare s-au stabilit principiile şi măsurile pentru realizarea acţiunilor ce se desfăşoară în acest domeniu.Pentru o mai buna realizare a sarcinilor prevăzute de Legea nr. 7/1974, prin decretul alăturat, au fost aduse modificări corespunzătoare unor prevederi ale acestei legi, referitoare la finanţarea lucrărilor, administrarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul IArticolele 24, 29, 32, 36 şi 39 din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare se modifica după cum urmează:1. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Pentru realizarea lucrărilor de nivelare de baza, modelare şi scarificare a terenurilor din sistemele de îndiguiri şi desecări şi din afară acestora, se autoriza Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara sa acorde credite unităţilor agricole de stat şi cooperativelor agricole de producţie, cu dobinda legală.Rambursarea creditelor se va face din cheltuielile de producţie, pe o perioadă de pînă la 8 ani, prima rata urmînd a fi achitată după un an de la darea în folosinţă a terenului amenajat.Lucrările de nivelare de baza, modelare şi scarificare, ce se executa de către unităţile agricole de stat, nu vor afecta cheltuielile la 1.000 lei producţie marfa, precum şi rezultatele financiare prevăzute în plan. Cheltuielile pentru efectuarea acestor lucrări vor fi acoperite din sporurile de producţie ce se vor obţine de pe terenurile respective.Pentru lucrările de nivelare de baza, modelare şi scarificare a terenurilor din cadrul perimetrelor pe care se executa lucrări de combatere a eroziunii solului, finanţarea se face din fonduri de stat.În sistemele de irigaţii, începînd cu anul 1975, lucrările de nivelare de baza sau modelare, inclusiv lucrările de scarificare aferente, se cuprind în valoarea investiţiilor, se finanţează din fondurile statului şi se executa concomitent cu amenajările pentru irigaţii.Lucrările de nivelare de baza sau modelare, inclusiv lucrările de scarificare aferente, din amenajările locale de irigaţii se vor cuprinde, de asemenea, în valoarea investiţiilor şi se vor executa odată cu amenajările de irigaţii, finanţarea facindu-se în funcţie de beneficiari. Din sursele prevăzute la art. 22 din prezenta lege.Terenurile proprietate cooperatista pe care se executa lucrări de nivelare de baza sau modelare, finanţate din fonduri de stat, se exceptează de la prevederile art. 20 şi rămîn în folosinţă cooperativelor agricole de producţie.Lucrările de nivelare de întreţinere se finanţează din fonduri proprii sau din credite de producţie de către unităţile deţinătoare de terenuri pe care s-a efectuat nivelarea de baza şi se executa de acestea cu utilaje din dotarea proprie sau prin staţiunile pentru mecanizarea agriculturii."2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Lucrările executate din fonduri de stat se administrează de către întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, sau de către oficiile de îmbunătăţiri funciare şi proiectare de construcţii agricole, din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene.Fac excepţie amenajările interioare, inclusiv lucrările de nivelare de baza şi modelare, din cadrul sistemelor de lucrări de combatere a eroziunii solului, lucrările de nivelare de baza şi modelare din sistemele de irigaţii şi desecări, motopompele, echipamentul de udare, precum şi amenajările locale de irigaţii, desecări, combatere a eroziunii solului sau alte lucrări de îmbunătăţiri funciare de interes local, executate pe terenurile aparţinînd unităţilor agricole socialiste de stat, care se administrează de acestea.Fac de asemenea excepţie lucrările de nivelare de baza şi modelare, finanţate din fondurile de stat, executate, în sistemele de irigaţii şi de combatere a eroziunii solului, pe terenuri aflate în folosinţă cooperativelor agricole de producţie, care vor fi preluate în administrare de către acestea, cu obligaţia de a executa periodic lucrările de nivelare de întreţinere.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene au obligaţia de a controla activitatea întreprinderilor de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a unităţilor agricole socialiste, pe linie de exploatare şi întreţinere a lucrărilor şi de folosire a terenurilor amenajate în sistemele de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul judeţului."3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Unităţile socialiste care au în administrare amenajări de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare răspund de exploatarea, întreţinerea şi paza acestora, pentru asigurarea funcţionarii lor la parametrii stabiliţi prin documentaţiile aprobate.Regulile generale de exploatare, întreţinere şi paza a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se stabilesc de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor. În activitatea lor unităţile socialiste care au în administrare lucrări de îmbunătăţiri funciare au obligaţia să respecte întocmai aceste reguli, precum şi prevederile din regulamentele de exploatare întocmite de către unităţile de proiectare, pentru fiecare lucrare şi obiectiv în parte.Unităţile agricole care au în administrare amenajări de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare vor înscrie, în planurile anuale de producţie şi financiare, fondurile şi mijloacele necesare exploatării, întreţinerii şi pazei acestor lucrări, raspunzind de executarea lor.Pentru buna exploatare şi întreţinere a lucrărilor care sînt administrate de către unităţile de stat, de cooperativele agricole de producţie sau de alte organizaţii obşteşti, unităţile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, la cerere, vor executa, contra plata, întreţinerea şi repararea acestor lucrări.Lucrările de amenajări interioare din sistemele de irigaţii şi desecări executate pe terenurile unităţilor agricole cooperatiste, prin aport propriu în munca şi bani şi din credite, vor fi exploatate şi întreţinute, contra plata, de către unităţile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.În sistemele de irigaţii, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor prelua, pe bază de contract, în exploatare, grupurile termice mobile şi semimobile pentru pomparea apei, proprietate a cooperativelor agricole de producţie, şi vor asigura, contra plata, întreţinerea, repararea şi funcţionarea lor. De asemenea, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor executa, pe bază de contract, contra plata, cu utilajele mecanice din dotare, întreţinerea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea cooperativelor agricole de producţie, cît şi repararea utilajelor şi echipamentelor de udare proprietatea acestora.În cazul cînd unităţile socialiste prevăzute la alin. 1 nu executa, în termenele stabilite prin normative, lucrările de întreţinere şi reparaţii şi nici nu solicita executarea lor de către unitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe a carei raza de activitate sînt situate, aceasta este obligată să execute lucrările necesare: Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara va deconta contravaloarea prestaţiilor din conturile beneficiarilor, pe baza documentaţiilor de lucrări efectuate, fără alt aviz, în ordinea de preferinta stabilită de normele legale în vigoare."4. La articolul 36 se introduce un nou alineat, avînd următorul cuprins:"În scopul bunei exploatări a lucrărilor din cadrul sistemelor de irigaţii, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor va constitui, pe sisteme sau grupe de sisteme, colective de specialişti agricoli care vor urmări aplicarea programelor de dezvoltare a agriculturii în perimetrele amenajate pentru irigaţii şi executarea prevederilor din planurile anuale ale unităţilor agricole, în vederea realizării productiilor şi rezultatelor economice cel puţin la nivelul parametrilor proiectati."5. La articolul 39, după ultimul alineat se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"De asemenea, unităţile agricole socialiste vor plati contravaloarea prestaţiilor efectuate de către întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi oficiile de îmbunătăţiri funciare şi proiectari de construcţii agricole pentru exploatarea şi întreţinerea amenajărilor interioare din sistemele de irigaţii şi desecări, potrivit tarifelor legale."  +  Articolul IILucrările de nivelare de baza sau modelare, neexecutate pe terenurile din sistemele şi amenajările locale de irigaţii date în folosinţă pînă la 31 decembrie 1974, se vor finanta, după caz, din sursele prevăzute la art. 24 din Legea nr. 7/1974.  +  Articolul IIIPrevederile de la art. 29 alin. 2 şi 3 şi art. 32 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 7/1974, astfel cum au fost modificate prin prezentul decret, vor fi aduse la îndeplinire în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, pentru lucrările existente, unităţile agricole deţinătoare avînd obligaţia aducerii lor la nivelul parametrilor iniţiali sau sa suporte cheltuielile de refacere a acestora. Lucrările noi se vor prelua odată cu punerea în funcţiune.  +  Articolul IVSe autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor ca, în cadrul indicatorilor economici-financiari aprobaţi pentru Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor pe anul 1975, sa introducă în plan modificările care decurg din preluarea de către unităţile de exploatare specializate a lucrărilor de amenajare interioară din sistemele de irigaţii şi desecări.De asemenea, se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii ca, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, sa suplimenteze pe anul 1975, la unităţile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, numărul de posturi şi fondul de retribuire a muncii aferente lucrărilor de exploatare şi întreţinere a amenajărilor interioare din sistemele de irigaţii şi desecări, prin diminuarea corespunzătoare a indicatorilor respectivi aprobaţi pentru unităţile agricole de stat şi din rezerva la dispoziţia Consiliului de Miniştri, pentru lucrările preluate de la cooperativele agricole de producţie.  +  Articolul VMinisterul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor va prezenta Consiliului de Miniştri, pînă la 30 iunie 1975, propuneri pentru introducerea în planul de investiţii pe anul 1975 a lucrărilor de nivelare de baza şi modelare, lucrări care se pot executa în cadrul volumului total de investiţii aprobat, fără modificarea capacităţilor şi a termenelor de punere în funcţiune prevăzute în plan.Pentru prestaţiile de servicii efectuate în anul 1975 necesare exploatării şi întreţinerii lucrărilor din amenajările interioare din sistemele de irigaţii şi desecări, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, cu avizul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili tarife, potrivit dispoziţiilor legale, care se vor percepe de la unităţile agricole beneficiare, de către unităţile de exploatare specializate.  +  Articolul VILegea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare, cu modificările aduse prin prezentul decret, se va republica.──────────────