DECRET nr. 40 din 14 februarie 1983privind înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi a Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Motru
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 14 februarie 1983     +  Articolul 1Pe data de 1 februarie 1983 se înfiinţează: a) Întreprinderea pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari, cu sediul în oraşul Rovinari, judeţul Gorj, în subordinea Combinatului minier Rovinari, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Minelor; b) Întreprinderea pentru administrarea cantinelor şi cazare Motru, cu sediul în oraşul Motru, judeţul Gorj, în subordinea Combinatului minier Motru, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Minelor.Întreprinderile au ca obiect de activitate asigurarea condiţiilor de masa, cazare şi a altor condiţii sociale ale oamenilor muncii din unităţile sau din cadrul combinatelor miniere Rovinari şi Motru; întreprinderile pot executa, în regie sau antrepriza, lucrări de întreţinere şi reparatie a căminelor, cantinelor, grupurilor sociale, baracamentelor, campamentelor, gospodariilor anexe, creselor şi gradinitelor pe care le au în administrare.  +  Articolul 2Întreprinderile înfiinţate potrivit art. 1 funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi a anexei - Activitatea de comerţ interior şi turism - la Decretul nr. 162/1973, se încadrează în gradul II de organizare, grupa VI de ramuri, şi au structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*).Cantinele din cadrul întreprinderilor pentru administrarea cantinelor şi cazare se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/1971 privind cantinele-restaurant pentru personalul muncitor şi vor funcţiona în continuare pe lîngă unităţile pe care le deservesc.  +  Articolul 3Întreprinderile pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi Motru vor putea folosi şi funcţiile prevăzute în anexa nr. IV, cap. VII A - Personal operativ şi muncitori - la Legea retribuirii după cantitatea şi claitatea muncii nr. 57/1974, cu nivelurile de retribuire prevăzute pentru unităţile de comerţ interior.  +  Articolul 4Pe data de 1 februarie 1983 cantinele şi căminele muncitoresti prevăzute în anexa nr. 2*) trec, potrivit acestei anexe, în cadrul Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Motru.  +  Articolul 5Activul şi pasivul aferent cantinelor şi căminelor, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari, şi cu contractele încheiate, trec, de la unităţile din subordinea cărora funcţionează, la întreprinderile pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi Motru, pe bază de protocol.Personalul muncitor care trece de la cantinele şi căminele prevăzute la art. 4 la întreprinderile pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi Motru se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 6Numărul personalului de administraţie va fi de cel mult 7,07% la Întreprinderea pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi de cel mult 6,11% la Întreprinderea pentru administrarea cantinelor şi cazare Motru din totalul personalului muncitor prevăzut pentru funcţionarea unităţilor la întreaga capacitate.  +  Articolul 7Personalul muncitor al întreprinderilor pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi Motru beneficiază în continuare de drepturile stabilite la pct. 3 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 168/1975 privind unele măsuri referitoare la transportul personalului nelocalnic la şi de la locul de muncă.  +  Articolul 8Se aprobă dotarea întreprinderilor pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi Motru cu cîte doua autovehicule pentru transport marfa sub 1,5 tone capacitate, modificîndu-se în mod corespunzător, pentru Ministerul Minelor, anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/ 1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.  +  Articolul 9Aplicarea prevederilor prezentului decret se face în cadrul indicatorilor totali de plan economici şi financiari aprobaţi pe anul 1983 pentru Ministerul Minelor.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Soialiste România────────────────